7
 

     Nederlog        

 

11 januari 2008

                                                                 

Uw integratie in Onze Nederlandse Democratische Rechtsstaat

 

 

Zoals ik eerder op deze plaats aangaf - Ramo I, Ramo II, Jammerklacht - wenst de Amsterdamse gemeentelijke SD/DWI mij, na 30 jaar erkende invaliditeit, vrijwel op mijn 58ste, weer eens "medisch te laten keuren", deze keer door een medische collega van medisch drs. Oudkerk van de zorgverzekeringsfirma Achmea.
 
Ik verzond daarom gisteren de hieronder volgende mail (onder mijn echte achternaam, die ik niet op het net wil zien vanwege het feit dat ik de laatste bedreiging van mijn harddrugs handelende huisbaas - ondertussen werkzaam voor de Europese Unie - via de e-mail ontving begin 2006, met de diep doorvoelde klacht dat "Maartensz" niet in zijn administratie te vinden was).
 
Het spijt me trouwens als u dit verveelt, maar het gaat toch echt om mijn menselijke rechten, mijn grondrechten, mijn bestaan, mijn leven, en mijn nu 20 jaar bestaande vrijwel altijd voortdurende pijn.
 
Ook is het toch echt zo dat als prof.mr.dr. burgemeester Job Cohen - en zie het volgende item van heden - maar gewild had, in 2002, en een deal gemaakt had met prof.dr. Molenaar over mijn wil te promoveren, ik allang van de SD/DWI bevrijd was geweest, en zij van mij. 
 
Maar onze "echter Mensch" wilde niet, en de pijn van een ander is zeer licht te dragen, voor karaktervolle types als hij, en de ambtenaren van de SD/DWI vonden het allemaal maar beledigend voor hun eigendunk dat iemand als ik zou kunnen of mogen promoveren (Zie ook: Konklusies, met voer voor advocaten.)
 
Daarom helaas het volgende - en ik citeer als gebruikelijk in extenso, want ik heb niets te verbergen, terwijl Cohen een jaaromzet van zo'n 10 miljard aan illegale drugs heeft te verbergen, wat hij o.a. doet door het zo vaak mogelijk over Marokkaanse puberproblematiek te hebben (die geen promille zo gevaarlijk zijn als de Amsterdamse harddrugshandel, in aantallen moorden, in professionele moorddadigheid, en trouwens ook in goede professionele contacten met de Amsterdamse politie).
 
Het is dus niet omdat ikzelf het er zo graag over heb - in tegendeel! - maar omdat de burgemeester van Amsterdam, net als zijn laatste twee voorgangers, geheel niet deugt, niet wil deugen, en dat wellicht ook gedeeltelijk niet kan helpen, omdat het genetisch is. (Zie mijn volgende item.)
 
Hier is de mail van gisteren, in extenso:

Mail verzonden aan (corresponderend met de volgorde in de "Aan"-sectie van de mail
Amsterdam, 10 januari 2008

Geachte juffrouw Anneke van der Kamp,

Ik heb sinds een maand niets gehoord van uw plannen om bij mij een medisch doctorandus langs te sturen die mij, uiteraard in samenspraak met B&W van Amsterdam en uw SD/DWI collegaas Henk Lont en Leon Edelaar, medisch te doen goedkeuren voor de zwaarste lichamelijke arbeid die er is, en onmiddellijk te werk te stellen als vakkenvuller of grondwerker, zodat ik op mijn vrijwel 58ste alsnog tot een maatschappelijk nuttig en behoorlijk lid geïntegreerd kan worden van Onze Nederlandse Democratische Rechtsstaat, waarop u ongetwijfeld bijzonder Trots bent, zoals diverse miljoenen andere weldenkende Nederkiezers, en voortreffelijke arisch geblondeerde voorlieden daarvan.
 
Ik had het bijzonder grote voorrecht uw persoon, gezegend met een - ik citeer u - "HBO plus" brein, maar liefst één keer te mogen spreken per telefoon, maar heb sindsdien van uw collega mogen horen dat u er niet bent, voor mij, alhoewel zij - wellicht geen "HBO plus"? - vergat de hoorn te bedekken toen ze met u overlegde over "het is die man weer!", vlak na mij gezegd te hebben dat u er "helaas niet" was, die dag. (Ach ja, ik leerde aan de UvA al dat waarheid niet bestaat, en ik ben blij voor u dat dit heerlijke inzicht ook tot de burelen van de fa. Achmea is doorgedrongen!)
 
Welaan dan: Hier is een getuigenis van een internationaal bekender en vooraanstander wetenschapper dan prof.dr. Ronald Plasterk is, namelijk prof.dr. Peter Molenaar, cognitief psycholoog en mathematisch statisticus, overigens ondertussen geëmigreerd naar de VS, vanwege zijn ervaringen aan de UvA.
 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
(..) (noot)

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

De reactie hierop zowel van de GG&GD-directie als van B&W was dat ik ... me maar bij het Leger des Heils moest vervoegen als ik hulp nodig had.

De reactie van uw beminnelijke, hoogbegaafde, uiterst morele collega bij de SD/DWI Henk Lont was dat voor het universitair promoveren van iemand als ik, volgens een man van zijn grote humaniteit en intellect, geldt dat

"is allemaal volledig irrelevant"; en dat volgens zijn hoogst morele persoon geldt dat
"Ik zie er het nut niet van in", terwijl mijn hele site volgens hem
"een zucht naar roem, een jammerklacht om miskenning" is.

Zo, dan weet u dat ook!

Trouwens, dit is alles gehéél conform de manieren van alle medewerkers van de SD/DWI sinds mijn 24 jaar bekendheid daarmee, en ambtenaar Lont brengt een en ander bovendien op een heel aangename, redelijk klinkende toon, met maar een licht Surinaams accent, en alsof dit allemaal ook geheel vanzelf spreekt, wat het voor hem, en zijn zo begaafde collegaas, ongetwijfeld ook allemaal doet. (Zie ook: Christopher Browning, "Ordinary Men", die e.e.a. helder uitlegt.)

Ik verwijs u verder voor een en ander naar mijn site:

---------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
https://maartensz.org
---------------------------------------

waar u ook kunt leren dat ik nu sinds maar 30 jaar invalide ben, al die tijd geen enkele hulp heb gekregen van enig iets dat of enig persoon die met de gemeente Amsterdam verbonden is, behalve natuurlijk een altijd opzettelijk geminimaliseerde bijstands-uitkering, en dat laatste omdat ik de burgemeesters van Amsterdam

"beledigend en/of grievend"

zou hebben gemaild, en omdat ik mij niet blijmoedig en dankbaar heb laten vergassen en met moord laten bedreigen door de Amsterdamse harddrugshandelaren die beschermd werden en worden door B&W van Amsterdam, alles om financiële en morele redenen die u ongetwijfeld kunt afleiden uit het Van Traa-rapport, dat u ook op mijn site treft, in de sectie "ME in Amsterdam", waarmee ik u veel lering en vermaak toewens.

Ongetwijfeld hangt deze uiterst gebrekkige moraliteit van mij, die zo slecht te combineren valt met de in Neerland zo zeer levende Normen En Waarden, samen met mijn familie-achtergrond, met ouders en grootouders in het gewapend (communistisch) verzet in de 2e WO, en met een vader en grootvader, als mede-organisatoren van de Februaristaking, veroordeeld tot concentratiekamp-straffen als politieke terroristen (anno 1941), waar mijn grootvader vermoord is, naar ik aanneem met posthume goedkeuring en instemming van alle personeelsleden van de fa. Achmea, die ook zo goed is in zorgverzekeren.

Ik ben echter zeker geen moediger mens dan mijn ouders, dus u begrijpt, ook uit de woorden van prof.dr. Molenaar, die sindsdien, zo verwerpelijk onnederlands ook, een Amerikaanse élite-universiteit en de Amerikaanse nationaliteit prefereert voor hem en zijn gezin, boven de Nederlandse idem en idem, dat ik een buitengewoon minderwaardig mens ben, volgens de normen van uw en mijn burgemeester, die "ein echter Mensch" is, net als zijn grootvader (ook Rob Oudkerk's grootvader, want de heren zijn volle neven naar mijn informatie).

Maar wellicht is dit voor u - ondanks HBO-plus hersens - allemaal wat moeilijk te volgen, want het is immers gesteld in zinnen die langer zijn dan in de Achmea-radio-reclames, die gewoonlijk zinnen hebben met hooguit 4 woorden, kennelijk omdat de modale Nederlander, dankzij veertig jaren socialistisch-humanistisch onderwijs, nauwelijks meer kan lezen, en niet meer kan rekenen, dat ook allemaal nergens voor nodig is, ook volgens ambtenaar Henk Lont, and Henk Lont is an honourable man.

Nu dan: U vindt een en ander o.a. hier toegelicht: https://maartensz.org/ 

- en ik moet u er helaas op wijzen dat mijn site, die nu 11 jaar bestaat, in totaal, volgens Google's PageRank, meer dan 300 Googlepunten heeft, en dat zelfs mijn zo immorele "ME in Amsterdam" tegenwoordig heel wat van dergelijke punten heeft, en dus gelezen en gelinkt wordt, zelfs in Nederland, alles ondanks het feit dat ik zo bijzonder onvriendelijk ben over grote door B&W zozeer geëerde, geprotecteerde, beschermde, geholpen, kortom "gedoogde" Amsterdamse mafia-ondernemers, die mij dan ook herhaaldelijk, laatstelijk in januari 2006, hebben bedreigd, "met juridische stappen" c.q. met "ik vermoord je als je iets doet wat me niet bevalt", omdat ik ànders over "gedogen" durf te denken, in mijn grote brutaliteit en arrogantie, dan een zo uitnemend humanist als prof.mr.dr. Job Cohen. (En ongetwijfeld ook anders dan Cohen's grootvader, trouwens ook de grootvader van Rob Oudkerk, die óók al een voorbeeldig humanist is, met een gewoonlijk hele koele neus, en een fikse vrouwvriendelijke libido, tot voor kort dagelijks hevig verwend op gemeentekosten aan de Thamesweg, en ook met een grote liefde voor Marokkaanse Nederlanders - kortom, ik wil maar zeggen, op gepast diepdankbare toon: Amsterdam tréft het, met z'n burgemeesters en wethouders! Amsterdam hééft het, van drugsmafia tot drugscorrupt gemeentebestuur, alles tot groot financieel voordeel van talloos veel ambtenaren en ondernemers, en groot genoegen van talloos veel toeristen, en ook Achmea-medewerksters kunnen ruim en goedkoop van ecstasy worden voorzien voor hun dansgenoegens, dankzij "echter Mensch" Cohen!)

Mocht u een en ander nog steeds wat moeilijk te volgen vinden, ondanks uw eminente HBO-plus-schap (een zegening die mij helaas niet deelachtig is geworden, zoals u uit het bovenstaande begrijpt) dan zijn hier wat relevante links voor u naar mijn site (slechts 300 MB tekst, met slechts 300 Googlepunten):

https://maartensz.org/meinadam/MEinAmsterdamFrame.htm

https://maartensz.org/meinadam/nederlands
            _grondwetsarikel_commenaar_mm.htm
https://maartensz.org/meinadam/mrechten.htm

https://maartensz.org/log/2008/NL080101a.htm  (Dertig jaar ziek)
https://maartensz.org/log/2008/NL080107a.htm  (Over goed en kwaad - I)
https://maartensz.org/log/2008/NL080108a.htm  (Over goed en kwaad - II)
https://maartensz.org/log/2008/NL080109a.htm  (Over goed en kwaad - III)
https://maartensz.org/log/2008/NL080110a.htm  (Over goed en kwaad - IV)

U ziet, ik doe mijn best om u en de directie van de fa. Achmea, en de ongetwijfeld - u heeft het mij immers reeds telefonisch verzekerd! - hoogst briljante medische keurings-doctorandus die u op mij wilt afsturen - s.v.p. mèt identiteitskaart en mèt copieën van zijn of haar diplomaas, mede i.v.m. mijn klachten bij zijn/haar beroepsvereniging - duidelijk te maken hoeveel lager ik sta dan om het even welke Amsterdamse junk, in de ogen van de "echter Mensch" prof.mr.dr. Job Cohen, en zijn gewillige uitvoerders, de uiterst morele, humane, en hoogst begaafde Amsterdamse ambtenaren Henk Lont en Leon Edelaar, die beide géén leeftijd en géén opleiding hebben, althans voor zoiets menselijk zo gedegenereerds als ik ben, want verschillen moeten er zijn, ondanks universele grondwettelijke gelijkwaardigheid, en zeker tussen de Übermenschen die ambtenaren zijn in Amsterdam, en een Untermensch dat uitvreet van de zo uiterst royale bijstandsuitkeringen als ik.

U vindt mijn mail aan beide humanistische heren hier:

https://maartensz.org/log/NL070922a.htm
https://maartensz.org/log/NL070923a.htm

waar u ook het mail-adres van de zo bijzonder voortreffelijke, zo zeer moedige, zo hoogst morele, ook zo uiterst feministiese mr. Mieke Krol vindt, die er loyaal op toeziet dat een evident Untermensch als ik - fascist ook, en terrorist bovendien, volgens de UvA en de Asva, want ik protesteerde tegen het verval van het onderwijs toen dat nog tegengehouden kon worden, dekaden geleden, wat natuurlijk gruwelijk slecht en dom van me was, en wie indertijd afweek van de UvA-norm werd met grote liefde en toewijding aldus gekwalificeerd aan de UvA, geheel vanzelfsprekend ook - géén antwoord krijgt van de huidige feministische deugdheldinnen die het CvB van de UvA vormen, noch van juffrouw Mieke herself, voor wie zulks vanzelf spreekt, tegen een evidente fascist en terrorist, naar UvA-normen van ooit, die niet eens de deugd heeft vrouw te zijn bovendien.

Maar goed...

... waar het om gaat is dat mijn huisarts een mededeling voor u heeft, maar dat ik helaas, mede gezien mijn ervaringen sinds 30 jaar in Nederland, sinds 24 jaar met uw heerlijke collegaas bij de SD/DWI, en sinds 20 jaar na mijn vergassing en veelvuldige bedreiging met moord boven de Amsterdamse harddrugshandel (vermomd als coffeeshop), die zozeer bijgedragen heeft aan het levensgeluk van prof.drs. Ed van Thijn (een handel trouwens die - bent u vast blij te vernemen - nog steeds en al ruim 20 jaar bestaat en zeer floreert, geheel anders dan ik, en zo hóórt het ook in Onze Democratische Nederlandse Rechtsstaat, waarin iedereen - behalve ik, natuurlijk - geheel gelijkwaardig is met zulke voorbeeldige ondernemers in geestverruimende middelen als meneer Holleeder en meneer Cohen, altijd volgens onze zo humanistische burgervader, die u en mij immers honderden zo niet duizenden keren verteld heeft dat "alle mensen gelijkwaardig zijn"), niet weet of het email-adres dat uw zo bijzonder eerlijke collega mij voordroeg wel klopt, en inderdaad toegang geeft tot de zo morele immer eerlijke medewerkster van Achmea (ook werkzaam in zorgverzekeringen!) die uw naam draagt.

Daarom zend ik deze fraaie mail, in het formaat van mijn site, aan u, zeer geachte juffrouw Van der Kamp, in de hoop dat het u veel deugd doet, en wellicht iets leert, of enig vermaak biedt.

Ook zend ik copieën aan uw zo beminnelijke en voortreffelijke collegaas bij de SD/DWI - die het zo moeilijk valt, volgens de moreel en intectueel zo hoog begaafde Heer Edelaar, om zich

"te herkennen in uw site"

om welke redenen een zo uitermate deugdzaam ambtenaar, moralist, en nobel man als Heer Edelaar, Leon van voornaam, mij niet beantwoordt, wellicht óók omdat ik enige faam heb als satiricus, dat dan ook geheel geen pas geeft, voor een invalide bijstandstrekker - en omdat zulke voorbeeldige beschermers van de belangen van Amsterdamse burgemeesters en harddrugshandelaren als de heren ambtenaren Lont en Edelaar, net als mevr. mr. Krol, die ook al véél te hoogstaand is om mijn mails te beantwoorden, vreselijk graag zien dat ik mij in de concentratiekamp-pyama van mijn vader, met een jodenster én een rode politieke driehoek, voor het Maagdenhuis, of de woning van Ed van Thijn in de Breestraat,  opstel met mijn laptopje, om de moderne Amsterdammer duidelijk te maken hoe het gaat met wie zich niet conformeert aan de harddrugsmoraliteit van een Cohen, of met de UvA-moraliteit van een Krol, een Gevers, een Van Kemenade, of een Cammelbeeck.

Vandaar ook dat een en ander óók in kopie gaat aan laatstgenoemde zo bijzonder voorbeeldige advocate van de UvA, die ongetwijfeld werkelijk wild van verlangen is om mij, aldus gekleed, voor haar werkplek te treffen om de lof van de UvA te mogen bezingen, en ook, minstens een beetje, om mijn eigen vordering te bestendigen.

Dat laatste is ook van belang voor u en meneer Lont, en de zo bijzonder begaafde meneer Edelaar, omdat uw drieën immers zo buitengewoon graag zouden zien dat een armoedzaaier als ik enigszins méér inkomen krijg dan de immer geminimaliseerde jodenfooi van 432 euro 32 eurocent per maand die ik - toevallig besneden ook als ik ben, al is dat wellicht niet beleefd tegen een juffrouw als u, maar het is tóch waar - maandelijks toegeworpen krijg vanuit het SD/DWI-hoofdkantoor; en een beoogde inkomensverbetering is voor mij, die natuurlijk niet en nooit ten laste mag komen van de gemeente Amsterdam, die immers het geld buitengewoon hard nodig heeft om arme harddrugshandelaren tegen mijn kwaadwillige satires te beschermen, moreel voorbeeldige junken aan zo broodnodige heroïne te helpen, of de vrouw van de burgemeester de broodnodige financiële steun te geven om het burgemeestersoptrekje in te richten conform haar invaliditeit en verlangens.

Tenslotte.

Ik hoop dat u mijn zinnen niet te lang vind. Maar u heeft HBO-plus hersens. Dus u kunt het volgen. Met name. Denk ik. Reeds. Dus. Wat ik u nog wilde vragen. Is namelijk dit. In beste Achmea-radio-reclame-traditie. Als ik mag. Alstublieft.

Aangezien ikzelf deze keuring volkomen ridicuul vindt - als met alleen 10-en afgestudeerd psycholoog ook, hoewel natuurlijk - om met de zo wellevende en morele ambtenaar Lont (leeftijdloos, opleidingsloos, toch heel begaafd en zeer moreel) te spreken - en ik citeer hem tegen mij, op 10 oktober j.l. over mijn promotie, zo zeer verlangd door prof.dr. Molenaar, die evident zelfs niet in de schaduw kan staan van een zo groot Übermensch als de grote Amsterdamse ambtenaar Henk Lont, zo moreel hoogstaand ook:

"Dat is helemaal nergens relevant voor"

heb ik besloten dat, indien uw directie een en ander door wil zetten, en niet gewoon met mijn huisarts of specialist kan telefoneren om te beslissen dat deze voorgenomen medische keuring, van mijn vrijwel 58-jarige invalide persoon, ofwel bedoeld is mij de zelfmoord in te manipuleren vanwege mijn bekende depressiviteit als gevolg van bijna 4 jaar terreur en 20 jaar voortdurende pijn en discriminatie, ofwel volkomen krankzinnig ofwel volstrekt debiel is, het nuttig is om uw verlangens alle publiciteit te geven die een firma als Achmea verdient, bij de gemeenteraad, het parlement, en de pers, ook in samenhang met mijn vordering op de gemeente en de UvA, om welke reden ik u vriendelijk doch zeer dringend verzoek mij een werkend mailadres te geven van uw directie, of van daarvoor optredende advocaten (die ik een intense studie van mijn site aanbeveel, die héél instructief gebleken is, de afgelopen 11 jaar, althans voor IQs boven de 150, en natuurlijk óók, want wij mogen niet en nooit en nergens discrimineren, als Trotse Autochtone Nederlanders ook, voor de uiteraard hoogbegaafde en hoogst morele Achmea-medewerksters met "HBO-plus" hersentjes).

Kortom: Zoudt u wellicht de medemenselijkheid en moraliteit kunnen en willen opbrengen deze mail te beantwoorden, zodat ik u terug kan mailen welke boodschap mijn huisarts voor u en de uwen bij de zo zorgzame Achmea (ook in zorgverzekeringen!) heeft, zodat u met haar kunt spreken of mailen, en ik van u en u van mij bevrijd bent, ongetwijfeld tot uw grote vreugde, en mijn hevige spijt, want ik doe, naar u begrijpt, niets lievers dan met burocraten mailen, vooral met dezulken die zodanig hoogbegaafd zijnn dat ze - afgunstige zucht! - "HBO-plus" hersens hebben.

Mijn hartelijke dank voor uw moeite, moraliteit, en medemenselijkheid, en met de meeste hoogachting, ook - ik ben immers Amsterdammer, zelfs van geboorte, en luister regelmatig naar Onze Burgemeester - Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking,

drs. M. Maartensz, psycholoog. (*)

P.S. Ik zend dit ook aan de Amsterdamse Ombudsman, wiens voorgangster zo bijzonder graag gezien had dat ik niet partieel maar volledig vergast was, in september 1988, want dat was zoveel gezonder voor haar en haar beminde Ed van Thijn geweest. Zie

https://maartensz.org/meinadam/mein_10j/ombudsmanasd.htm

Ik ben ook héél wel en gaarne bereid uw medisch keurmeester(es) te spreken in aanwezigheid van een dergelijk hoogst voortreffelijk en zwaar getraind beroepsmoralist, en we kunnen een afspraak maken om dat te bestendigen, naar verlangen opgevrolijkt door journalisten ook, mits - ik ben immers helaas invalide - in de middag of avond.

P.P.S. Wellicht is het nuttig op te merken, om juffrouw Van der Kamp de moraliteit van de SD/DWI te verduidelijken, dat geen enkele directeur van de SD/DWI ooit mijn vele klachten beantwoord heeft; dat geen enkele chef van de SD/DWI mij ooit heeft wensen te ontvangen, de afgelopen 24 jaar; en dat alle ambtenaren van de gemeente Amsterdam voor mij immer functionele anonimici zijn, over wie ik vrijwel niets weet dan hoe hun stem klinkt over de telefoon, en die allemaal vinden, met hun grote menselijke voorbeeld mr. Lisser - zie mijn site - dat zij

"geen enkele verantwoordelijkheid en geen enkele aansprakelijkheid"

hebben voor wat dan ook, of dat nu vergassing of moorddreiging is,

"want die heeft B&W".

En B&W, deze nobele zielen "met joodse identiteit, al heb ik het joodse geloof niet", weigeren al 20 jaar lang mijn brieven te beantwoorden, mijn mails te beantwoorden, mij te ontvangen, of mij telefonisch te woord te staan, behalve dat, in de woorden van wijlen Patijn en idem het CvB van de UvA, allen PvdA-ers, zoals iedere Amsterdamse machthebber sinds dekaden, en dus buitengewoon moreel, volgens alle Amsterdamse machthebbers:

"omdat uw proza grievend en/of beledigend is, gaan wij niet op u in".

En daarom mag ik vergast en met moord bedreigd worden; daarom mag mijn harddrugshandelende mafiose huisbaas van weleer miljoenen met illegale drugs verdienen; daarom mogen Amsterdamse burgemeesters zich dag in dag uit beroepen op "de idealen van de Februaristaking"; en daarvoor hebben mijn vader en grootvader dus in een concentratiekamp gezeten, nominaal vanwege mede-organisatorschap van die staking, feitelijk - zoals gebleken is - opdat Amsterdamse burgemeesters de Amsterdamse harddrugshandel kunnen beschermen, voor hun en burgemeesterlijk financieel voordeel, naar een mens mag aannemen, in de (in Nederland) grootst mogelijke integriteit, moraliteit, en humaniteit, en immer "heldhaftig, vastberaden, barmhartig".

Dat is namelijk alles geheel conform Nederlandse moraal, Nederlands recht, Nederlandse eerlijkheid, Nederlandse Normen, Nederlandse Waarden, en Nederlandse integriteit, al sinds VOC-slavenhalers-dagen, ook met instemming van onze Regering, die zich veel liever opwindt over enigszins ontregelde van oorsprong Marokkaanse pubers dan over autochtone en levensgevaarlijke zeer machtige Amsterdamse drugshandelaren, die dan ook véél nuttiger zijn voor Onze Nederlandse Economie, en veel gevaarlijker voor burgemeesters, wethouders, ambtenaren en ombudsmannen die niet doen wat zij willen.


(*) A.k.a. "begenadigd mathematisch logicus". Wat er van mijn begenadigdheid resteert, na 30 jaar ziekte en 20 jaar voortdurende pijn, is mij niet geheel helder, maar ik heb een enigszins relativerende opmerking aan het eind van het stukje van gisteren.

Het is in ieder geval vaak geheel niet makkelijk om mijn, inderdaad uitstekende, hersens ook goed te gebruiken, eenvoudig vanwege verpletterende moeheid, voortdurende pijn, en nooit enige hulp, want mijn familie woont buitenslands of is dood, en wie dertig jaar ziek is leert zijn vrienden kennen, al neem ik het ze niet zeer kwalijk, want als ik gewoon de rechten zou krijgen die anderen, zoals junken, probleemloos toegekend krijgen, dan zou ik alleen maar vervelend langdurig ziek zijn, en nuttiger en moeilijker dingen aankunnen dan ik de afgelopen 20 jaar kon.

En ik zou veel meer aan logica hebben kunnen doen met enige hulp in de huishouding. Maar ja, ik "griefde en/of beledigde" een burgemeester die me liet vergassen en met moord bedreigen, nietwaar, en vandaar. "Amsterdam hééft 't!", althans voor de drugsmafia en corrupte ambtenaren en bestuurders.

Maarten Maartensz

        home - index - top -