Nederlog        

 

10 januari 2008

                                                                 

Over goed en kwaad - IV

 

 

Dit is het laatste stuk in een reeks van vier over goed en kwaad. Hier zijn links naar de voorgaande drie stukken: I, II, III.

Mijn bron is nog steeds mijn eigen commentaar bij idee 423 van Multatuli, dat oorspronkelijk uit 2002 dateert, en dat ik reproduceer met enkele minieme wijzinkjes en gerepareerde links.

Dit laatste stuk behandelt enkele fundamentele problemen inzake goed en kwaad, en geeft redelijk uitgebreide referenties naar andere stukken op mijn site.


Over goed en kwaad - IV

(Voorgaand)

4. Fundamentele problemen met goed en kwaad:

Mij lijkt het voorgaande in algemene termen duidelijk en helder genoeg, en iets waar het niet moeilijk is in algemene termen wijde instemming voor te vinden.

Nu, als het dan zo eenvoudig is helder uiteen te zetten wat goed en kwaad zijn:

Wat weerhoudt zo bijzonder veel mensen dan het goede te doen en waarom zijn "de wereld", "de maatschappij" en de mensen zo vaak zo slecht tegen andere mensen? Waarom is een zo groot deel van de menselijke geschiedenis een geschiedenis van gruwelen, wreedheid, vervolging, verslaving, moord, bedrog en uitbuiting?

Er zijn drie algemene redenen:

A. Het radikale verschil tussen zichzelf en anderen
B. Het radikale verschil tussen de leden van de eigen groep en anderen
C. Persoonlijk en menselijk onvermogen en zwakte

A. Het radikale verschil tussen zichzelf en anderen:

Ieder mens voelt alleen de eigen gevoelens en het eigen lichaam; kent uiteindelijk alleen de eigen ideeën en wensen werkelijk en onbetwijfelbaar (en zelfs dat maar gedeeltelijk - zie ook 1 en 11); en moet gissen over al het overige. Ieder mens leeft uiteindelijk in een eigen persoonlijke wereld in zijn eigen brein; voelt alleen z'n eigen lichaam; en heeft geen directe ervaring van het overgrote deel van de werkelijkheid waar hij, samen met alle andere mensen, deel van uitmaakt.

En het is werkelijk moeilijk waarachtige en waarschijnlijke kennis te vinden over zichzelf, anderen en de werkelijkheid, terwijl waarachtige kennis over mens en maatschappij extra bemoeilijkt wordt doordat mensen over mens en maatschappij veel en systematisch liegen, uit eigenbelang, uit angst, uit onwetendheid, uit ideologische overwegingen, of uit wensdenkerij.

B. Het radikale verschil tussen de leden van de eigen groep en anderen

Er blijkt empirisch dat mensen groepen beschouwen en beschrijven als bezielde organismes, zelfs al weten ze tegelijk dat dit feitelijk onzin is; er blijkt empirisch dat mensen zichzelf begrijpen in termen van de sociale (politieke, religieuze) groepen waar ze lid van zijn (door toeval of keus); en er blijkt empirisch dat de grote meerderheid van de mensen trouwe volgelingen van leiders en ideologieën zijn die hun besef van goed en kwaad gewoonlijk laten afhangen van en samenvallen met conformisme aan het veronderstelde groepsbelang van de groep waar ze deel van uitmaken.

Hier schuilt dan ook een fundamenteel probleem:

Voor de grote meerderheid van de mensen geldt het als goed (en wenselijk, prijzenswaardig, voorbeeldig, patriottisch, godsdienstig) niet-leden van de eigen groep kwaad te doen, vooral wanneer dit de veronderstelde belangen van de eigen groep of eigen leiders dient.

Goed en kwaad veranderen van voorteken met het veranderen van groepslidmaatschap: Wat goed is voor de leden van de eigen groep is vaak het doen van kwaad tegen leden van andere groepen, omdat dit het belang van de groep of de leiders dient, of overeenkomt met de illusies die de leden delen over elkaar en anderen. En merk op dat het begrip van goed en kwaad - het welbewust elkaar aandoen van plezier en pijn - even helder is en blijft als hierboven uiteengezet! 

Dit geldt politiek en religieus geloof (vervolging, onderdrukking, waanideeën, propaganda), handel en ruil (bedrog), ras en geslacht (discriminatie), sport en spel (hooliganism), en "allochtoon" en "autochtoon": Zodra er sprake is van groepen waar men wel en niet toe zou behoren ontleent de zeer grote meerderheid van de mensen hun normen en waarden via eigenbelang en conformisme aan de groepen waar ze deel van zouden uitmaken, en kiezen ervoor het goede te doen voor de leden en leiders van de eigen groepen, en dat goede bestaat gewoonlijk uit het doen van kwaad tegen de leden en leiders van andere groepen.

De grote meerderheid van de mensen zijn totalitaire ideologische apen, wier gedrag en opvattingen voor het overgrote deel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden afgeleid uit hun behoren tot bepaalde sociale groepen, op basis van conformisme, solidariteit en loyaliteit: Het goede wat ze menen te doen is vrijwel altijd wat de conformisten en leiders uit de groepen waar ze deel van uitmaken voor goed houden, en bestaat gewoonlijk uit het doen van kwaad tegen leden van andere groepen (waarvan het minst schadelijke en minst gruwelijke voorbeeld het gewone alledaagse bedrog is dat de basis van alle handel vormt - zie Mandeville's, Fable of the Bees voor een zeer fraaie, wellicht licht cynische maar daarom hoogst waarachtige en realistische uitleg en Multatuli's "Geschiedenissen van het gezag" in "Minnebrieven", vooral die over Hassan's dadels. En 374.).

Multatuli had dus een groot gelijk dat hij het fundamentele probleem van menselijkheid legde bij het liegen - zie o.a. de conceptie van de Ideen -  maar was zich kennelijk lang niet bewust hoe fundamenteel dit liegen verweven is met menselijk sociaal zijn. En inderdaad ligt hier ook het fundamentele verschil tussen de minderheid die enigermate "de roeping van de mens" volgt en de grote meerderheid die dat niet doet, uit gebrek aan hersens, moed of karakter: Voor de zeer grote meerderheid van de mensen geldt dat ze hun persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid - hun individuele zelf, hun eigen oordeel - opgeven zodra dit strijdig is met de sociale rol die ze spelen, en die hun maatschappelijke voordelen, geld, macht of status geven. (Zie 74)

Het algemene principe is zeer fraai verwoord als "Unsere Ehre heisst Treue!" - de wapenspreuk van de SS, die in het Nederlands vrij vertaald luidt "Onze moraal IS loyaliteit!". Op basis van dit solide "menschlich-allzumenschliche" morele principe zijn miljoenen vermoord, opgesloten en vervolgd, en dit morele principe, dat feitelijk bestaat in het welbewust opgeven van iedere individueel gehandhaafde morele norm is het fundament van het normale maatschappelijke handelen van doorsnee mensen - zoals de zeer vele gruwel-geschiedenissen van de 20ste eeuw zeer duidelijk illustreren.

C. Persoonlijk en menselijk onvermogen en zwakte:

Bovendien: Ook wie zich weet te onttrekken aan de gewone maatschappelijke illusies, waandenkbeelden, propaganda, partij- en godsdienst-waanzin, conformisme, en braaf aangepaste karakterloze lafheid blijft beperkt door z'n eigen intellectueel onvermogen, gebrek aan persoonlijke moed, gebrek aan individualisme en gebrek aan karakter (die voor iedereen in zekere mate gelden, want niemand is perfect).

Afgezien daarvan geldt voor de grote meerderheid Ovidius' "video meliora proboque; deteriora sequor": "Ik zie het betere en stem toe dat het beter is, maar doe het slechtere" - omdat dit me beter uitkomt, makkelijker is, meer plezier geeft, voordeliger is, of overeenkomt met geldend maatschappelijk vooroordeel.

En de enige mensen die zichzelf niet in de grote meerderheid van de gevallen opstellen als loyaal lid van hun gemeenschap - dus volgens de morele hordenwet "right or wrong, my country!" - en zich niet loyaal conformeren aan de heersende morele en intellectuele begrippen zijn gek, misdadig of bijzonder dom of intelligent, en in het laatste geval daarbij ongebruikelijk moedig. Zie 73, 74.

In algemene termen geldt de volgende fraaie diagnose van de mens uit 1618:

Ach, waren alle mensen wijs
En deden daarbij wel
Dan was de aarde een paradijs
Nu is zij vaak een hel.

Dirck Jansz Coster, 1618

O, if only all men were wise
And
also acted well
Then the earth would be a paradise
Now it often is a hell

Dirck Jansz Coster, 1618

Ik ga op de vraagstukken die ik in dit commentaar aansnijd vrij uitgebreid in op diverse plaatsen op mijn website. Hier zijn een aantal verwijzingen met een kort commentaar:

 • Politics intro : Dit is een leeslijst van goede boeken die samenhangen met politieke en ethische kwesties. (Tenzij de lezer(es) persoonlijk zeer bijzonder en intellectueel hoogst ondernemend en zelfstandig is zal blijken dat hij/zij hiervan vrijwel niets kent, al bestaat het uit het beste en zinnigste wat hier de afgelopen 25 eeuwen over gedacht en geschreven is.)

 • Fundamental problem 1: Ik leef in een zogeheten democratische rechtsstaat - en merk op dat de zeer grote meerderheid van mijn medeburgers verkiest daar nauwelijks of geen interesse voor te hebben, en al in het geheel geen intelligente op kennis gebaseerde interesse daarin heeft. (Drank, partydrugs en voetballen omschrijven het geestelijk kader van mijn Neerlandse medemens.)

 • Fundamental problem 2: Er is eerder uitgelegd dat goed en kwaad voor de meeste mensen makkelijk inzichtelijk en begrijpelijk te maken is, en inderdaad overwegend gehandhaafd wordt binnen sociale groepen door leden van die groepen tegenover leden van die groepen. In de link die hier gegeven wordt leg ik het uit in het Engels met referentie aan interessante citaten van de Chinese filosoof Mencius, die ervan overtuigd was dat de mens "wezenlijk" goed is.

 • Ortega: Een interessante verhandeling uit 1930 van de Spaanse filosoof José Ortega y Gassett is in het Nederlands vertaald als "De opkomst der horden". Ik geef in de link een citaat daaruit, en bespreek dit ten behoeve van B&W van Amsterdam, met referentie aan ME in Amsterdam.

 • Boetie: Het overgrote deel van het kwaad dat mensen elkaar doen gaat terug op het goede dat zou bestaan in het trouw deel zijn van een sociale groep en het loyaal uitvoeren van orders en volgen van leiders. Dit gaat uiteindelijk terug op de genen die mensen beperkt intelligent maken en die mensen sociaal maken. De problemen die hiermee samenhangen werden zeer helder onderzien door Etienne de la Boétie, de vriend van Michel de Montaigne, wiens tekst door Montaigne overleverd is als bijlage bij de Essays. De tekst van De la Boétie is in het Nederlands vertaald als "De vrijwillige slavernij", en is bijzonder helder. Zie ook  74.

 • White: Nogal wat zinnige ideeën over menselijk doen en laten zijn overgeleverd in de vorm van verhaaltjes voor kinderen. Een zeer bekend voorbeeld is Swift's "Gulliver's Travels" (dat iedere enigermate intelligente lezer behoort te lezen - zie ook "Yaahooisme en Democratie"). T.H. White schreef een aardige nieuwe versie van de Arthur-legende als "The Once and Future King" en schreef daar een opvoedkundig vervolg op, "The Book of Merlyn" geheten, dat ik kort bespreek.

 • Machiavelli: Nicolo Machiavelli was een hoge Florentijnse bureaucraat die rond 1500 leefde en schreef over macht en bestuur. Hij had een zeer helder verstand, schreef zeer helder, en had heel weinig illusies over z'n medemensen. Ik geef een Engelse vertaling van zijn "De Prins" met mijn commentaar.

 • Russell 15: Wie meer van filosofie wil weten en een enigermate rationeel hoofd heeft behoort Russell's "Problems of Philosophy" te lezen, dat op mijn site staat met mijn commentaar. De hier gegeven link verwijst naar mijn commentaar bij het laatste hoofdstuk.

 • MM: Dit is een link naar mijn eigen sectie in het filosofisch deel van mijn website.

 • Norms and Society: De meeste van mijn ideeën uit deze opmerking en veel andere van mijn commentaren op Multatuli's Ideen hebben intellectuele fundamenten die dieper gaan dan de meeste mensen aanwillen of aankunnen. De hier gegeven link is naar een hoofdstuk uit mijn proefschrift (dat over logica, psychologie en filosofie gaat) en is enigermate technisch - maar interessant en verhelderend voor wie 't aankan. (*)

 • De Genot-is-Deugd theorie en waarden en waarschijnlijkheden: Dit is een link naar een korte uiteenzetting over vragen die hiermee samenhangen in mijn kommentaar bij idee 817.

 • Voor tolerantie, respect, eerbied en eigenbelang zie 855.

 • On "The Logic of Moral Judgment": Een lange Engelstalige bespreking van een boek van de Amerikaanse filosoof Paul Edwards met de geciteerde titel van mijn hand, trouwens zonder wiskundige logica. Hoofdstuk 11 is geheel van mij, en geeft een samenvatting van Edward´s ideeën over het onderwerp en van mijn eigen idem.

 • "On Liberty": Dit is de volledige tekst van John Stuart Mill's essay "On Libery", met mijn uitgebreide notities. "On Liberty" werd origineel gepubliceerd in een tijdschrift in 1857 en in boekvorm in 1859, en het is een interessante vraag of Multatuli het werk ooit las. Hij zelf beweerde van niet, maar veel van de Ideën ràken in ieder geval aan themaas die Mill ook behandelde, en hebben er behoorlijk veel van weg. Aan de andere kant: Multatuli kan Mill's ideeën ook allemaal indirect opgedaan hebben in z'n eigen tijd, want ze werden veel besproken en gerecenseerd.


Tot zover mijn vierde en laatste stuk over goed en kwaad.

Als de drie eerdere is het in feite een reproductie van een commentaar van mij bij idee 423 van Multatuli uit 2002, met enige minieme wijzigingen voor de leesbaarheid, en enkele gerepareerde links.

U kunt mijn commentaren die een en ander in verband brengen met de mafia-maten-mentaliteit van B&W van Amsterdam terugvinden onder de vorige drie stukken, die ook mijn reden aangeeft een en ander te herhalen in Nederlog:

De Amsterdamse ambtelijke mafia-maten ambtenaar Henk Lont en  ambtenaar Leon Edelaar, beide van de terreur-organisatie SD/DWI, vinden dat het dringend nodig is dat een invalide als ik op zijn bijna 58ste aan het werk gesteld word als vakkenvuller bij AH, en menen overigens, samen met al hun collegaas van de SD/DWI sinds 1984 dat ik

"een smerige homofiele gepenkop"

ben, die verdiend vermoord te worden, en dat ik een moeder heb die

"een vuile gore rothoer"

was (want ze is sindsdien overleden), en dat dit allemaal

"helemaal niet geeft", en
"helemaal niet erg is",

en allemaal geheel vanzelf spreekt, volgens de collegaas van Lont en Edelaar, de Amsterdamse ambtelijke mafia-maten Toni van der Berg en juffrouw Heemskerk

"omdat u immers geen homofiel bent"

- en kennelijk ook omdat ik ook al geen evident vernichte drugscorrupte Amsterdamse politieagent ben, zoals de politie-terrorist Lammert Takens, die mij liever liet bedreigen met moord en vergassen door zijn vrienden de harddrugshandelaars dan zijn wettelijke, menselijke of morele plicht te doen, die immers lang zo goed niet betaalt, en ook geen gratis dagelijkse koele neus geeft.

Maar ja... hier rest mij voor het moment alleen de opmerking dat ik hoop dat een en ander instructief is voor de firma Achmea, die kennelijk nog steeds van plan is een medisch doctorandus Mengele op me af te sturen, om mij op mijn 58ste, in het 30ste jaar van mijn invaliditeit, na 20 jaar constante pijn sinds mijn ternauwernoodse overleving van de bijna vier jaar terreur van de drugsterroristische vrienden van Ed Eichmann van Thijn, alsnog - geheel integer, hoogst moreel, "uit naam van de idealen van de Februari-staking, heldhaftig, vastberaden, barmhartig", in samenwerking met juffrouw Dierdorp (vroeger Raschew), mr. Sarucco, en mr. Lisser - aan het vakkenvullen te zetten bij Albert Heijn, omdat ik maar niet ophoud B&W  van Amsterdam ter sprake te brengen in verband met drugsterreur, en maar niet wil vermijden te vermelden dat Rob Oudkerk en Job Cohen de kleinzonen zijn van twee van de smerigste nazi-collaborateurs die Nederland gekend heeft, ook daarin zo geheel anders dan mijn vader en grootvader, en dat mijn moeder ook, die

"een vuile gore rothoer"

was volgens de ambtelijke vrienden en helpers van Ed Eichmann van Thijn, anno 1984, hoewel zij toch echt assistent-hoofd onderduiksvoorzieningen was in Noordbraban in 1944, toen Edje van Thijn daar ondergedoken zat bij Brabantse katholieke boeren, die hij tot in de 21ste eeuw belasterd heeft, omdat deze boeren, die hun leven en dat van hun familie voor hem waagden, Edje's verjaardag niet wilden vieren (zo min als die van hun eigen kinderen, omdat katholieken indertijd naamdagen vierden, en geen verjaardagen). U kunt al dit Van Thijnse fraais nalezen in Van Thijn's literaire meesterwerken, die allemaal zijn eigen voortreffelijkheid bejubelen, en die ook verhalen van de martelingen die zijn moeder hem als 14-jarige aandeed met electrische schokken, waarna het nooit meer helemaal goed is gekomen tussen Ed's oren.

Ook heeft drs. Ed Eichmann van Thijn mijn beide ouders gekend, en is hij dus kennelijk sinds zijn 14e, toen zijn moeder hem deed martelen met electriciteit (zie "Het Verhaal" van gezegde vergasser en drugsterrorist, als u zijn gruwelproza aankunt, tenminste), in feite een psychopaat - ik oordeel als briljant afgestudeerd psycholoog - wat in Nederland, als eerder in Duitsland, het politiek carrière maken alleen maar zeer vergemakkelijkt, want hij heeft allebei mijn ouders ontmoet bij de opening van de Nationale Verzetstentoonstelling die mijn vader georganiseerd heeft tussen 1960 en 1980, o.a. in het Koninklijk Paleis op de Dam, waarvoor mijn vader dan ook, vlak voor zijn dood, in 1980 op het gemeentehuis van Amsterdam geridderd is.

Ik heb dit soort zaken nu echter meer dan 10 jaar aanhangig gemaakt op mijn site, met als enig resultaat méér discriminatie van de zijde van de ambtenarij van drugsterroristisch Amsterdam, wat natuurlijk geheel begrijpelijk is gezien de carrières en belangen van Van Thijn, Oudkerk, Cohen en Asscher; het gemiddelde niveau van de modale medemens inzonder Amsterdams ambtenaren; en met een 16-miljoenvoudig zwijgzaam of genotvol toekijkend Nederlands publiek, dat het in grote meerderheid maar gèk vindt dat iemand zich niet blij en gewillig laat vergassen door een Ed van Thijn, die immers o zo vreselijk joods zou zijn, al heeft hij dat geloof niet, en die dus alles is toegestaan, in collaborerend Nederland.

Rest mij alleen om nogmaals de getuigenis af te drukken van iemand die mij goed gekend heeft, veel geholpen heeft, en ondertussen geheel begrijpelijk geëmigreerd is naar een beschaafder land dan deze  gedegenereerde "Polder of Evil" (copyright: drugshandelaarsgedoger en Ayaan-vriend Van Aartsen):

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
(..) (noot)

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA  (**)

 

U kunt nu in ieder geval beter begrijpen waarom iemand als ik in Amsterdam geld en behandeld word als Untermensch; waarom ik niet mag promoveren van Job Cohen, van B&W van Amsterdam, en van hun zéér gewillige uitvoerders de Amsterdamse ambtelijke mafia-maten ambtenaar Henk Lont of ambtenaar Leon Edelaar, beide van de terreur-organisatie SD/DWI, omdat ik verre de mindere ben van iedere Amsterdamse junk, waarvoor de gemeente p.p.p.j. minstens 5000 euro over heeft, om deze deugdhelden en voortreffelijke Nederlanders "te integreren in Onze Democratische Nederlandse Rechtsstaat".

Ik sta immers al minstens 20 jaar de Amsterdamse drugshandel in de weg, en bedreig al minstens 30 jaar de integriteit en moraliteit van Amsterdamse gemeente-universiteit, waar ik maar drie keer van verwijderd ben "vanwege uw uitgesproken gedachten", als invalide, omdat ik zo evident geheel ongelijkwaardig ben met zulke intellectuele en morele  Nedergenieën als dr. Paul Scheffers, dr. Elsbeth Etty, alle voorzitters van de Asva, en alle overige politieke terroristen van mijn generatie, die allemaal sindsdien zulke voorbeeldige Nederlanders zijn gebleken, zo geheel anders dan mijn zeer minderwaardige persoon, en universitaire carrières gemaakt hebben, al stellen hun intellecten verdomd weinig voor, dat ook helemaal niet hoeft, voor een Nederlandse universitaire carrière, sinds de PvdA het onderwijs ruïneerde, uit naam van de universele gelijkwaardigheid van alles en iedereen, van Einstein tot Eichmann, van Gauss to Hazes, en van Newton tot Brood.

Maar goed - in afwachting van de medische doctorandus Mengele van de o zo honorable firma Achmea, ook in zorgverzekeringen (onthoudt u dat vooral!), die mij ongetwijfeld zal willen gaan goedkeuren, in samenspraak met juffrouw Dierdorp-Raschew, de persoonlijke assistente van Job Cohen, voor zware fysieke arbeid, bij voorkeur in een kamp als Amersfoort, als Geert Wilders of Rita Verdonk hun zin krijgen, kunt u binnenkort méér verwachten op deze plaats over de werkelijk prachtige en heerlijke medemenselijkheid die ik sinds 30 jaar heb weten te leren waarderen als de typisch Neerlandse moraal, in de meest loyaal-integere ambtelijke en bestuurlijke tradities: "Unsere Ehre heisst Treue!", namelijk waarachtige, praktische trouw en steun, dekaden lang,  aan de zo humane en financiële menschlich-allzu-menschliche idealen van de Amsterdamse harddrugshandel, die ook de hoogste menselijke idealen van de laatste drie Amsterdamse burgemeesters zijn, althans in hun feitelijke praktijk sinds dekaden, wat een minvermogend, ziek en achterlijk Untermensch als ik niet mag zeggen als Amsterdams burger, omdat je leven anders gevaar loopt, zoals blijkt uit mijn site en mijn behandeling door deze voorbeeldige "echte Menschen", allemaal levend, werkend, denkend, voelend en handelend in de meeste nobele en meest menselijke tradities sinds de (over-)grootvaders van Job Cohen, Rob Oudkerk, en Lodewijk Asscher hun hoogst loyale en humane werken deden in de eerste helft van de jaren veertig. (Zie verder onder "Joodsche Raad" in "The Holocaust Encyclopedia", Ed. W. Lacqueur, allemaal een heel stuk eerlijker, duidelijker en veel beter geschreven dan prof.dr. Lou de Jong of het Niod bij machte zijn gebleken).

Trouwens... waarom hebben Cohen, Oudkerk of Van Thijn mij nooit aangeklaagd wegens laster en smaad bij hun vrienden bij de Amsterdamse rechtbank, denkt u?

Is het omdat ze zulke nobele gelovers zijn in vrije meningsuiting, of omdat ze geen enkele kans maken voor een objectieve - buitenlandse, in Straatsburg gevestigde - rechtbank als mijn zaak onderzocht wordt, en ondertussen, al zolang ik ziek ben en pijn lijd, geen enkele hulp of schadevergoeding krijg, en armlastig ben en gediscrimineerd word in Amsterdam, waar hun heilige drugshandel ieder jaar opnieuw weer minstens rond 10 miljard illegaal omzet, tot groot voordeel van talloos veel drugscorrupte Amsterdamse ambtenaren, burgemeesters en wethouders?

Ik gis het laatste, maar zoals u weet deug ik menselijkerwijs, moreel en intellectueel zó weinig dat ik in Amsterdam van de laatste drie burgemeesters vergast mag worden, wat - zoals ik uitvond dankzij Rob Oudkerk - allemaal in de allerbeste morele tradities van burgemeesterlijke en wethouderlijke (over-)grootvaders is. Zou moraal dan toch overwegend genetisch bepaald zijn?

VORIG


(*) P.S. 11 januari 2008: Dit item ontbreekt tegenwoordig, omdat Ombudsman Nora Salomons en GGD-opperhoofd prof.dr. Coutinho (groot humaan helper van intens lijdende Amsterdamse - en buitenlandse, ook - junken aan gratis heroïne, gratis kleren, gratis behuizing, gratis nieuwe tanden etc. etc. nadragen om hun "integratie in Onze Nederlandse Rechtsstaat" te bevorderen) het volkomen onverdraaglijk vinden dat een man als ik met enige tientallen euroos per maand (!!) geholpen zou worden om te kunnen promoveren, als zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februari-staking, en als "begenadigd mathematisch logicus", als kleine toelage op de grote maandelijkse rijkdom van maar liefst 432 euro 32 eurocent die mij uitgekeerd wordt, mede dankzij de buitengewone medemenselijkheid van een Derk Berkhof, een Henk Lont, en een Leon Edelaar,

Voor de prijzende kwalificatie van prof.dr. Molenaar van mij, zie overigens de volgende noot.

(**) Prof.dr. Molenaar is sindsdien met vrouw en kinderen geëmigreerd, wat ik iedere Nederlander met meer hersens of belangstelling dan een Hazes van harte aanraad, en zelf al minstens 25 jaar geleden had gedaan als ik maar de benodigde gezondheid had gehad.

Hoe het zij, en omdat ik - sinds mijn 18e, toen het me voor de eerste keer gemeend gezegd is - redelijk wat vaker voor "genie" ben versleten, ook in aan mij gerichte e-mail, wil ik hier dit opmerken over deze en dergelijke kwalificaties, "begenadiging" en overigens fraais, met de tussenwerping dat prof.dr. Molenaar mij zo'n 12 jaar goed gekend heeft, en dat ik hem veel te danken heb, en dat hij, achteraf beschouwd, de enige UvA-professor was, waarvan ik er zeer vele gekend heb, of althans heb  meegemaakt en aangehoord, die zowel uitstekende hersens als een bijzondere morele integriteit had:

Er staat een aardig artikel "Genius" op de Engelse Wikipedia. Ik kan me in redelijk wat daarvan goed herkennen, in de zin dat alles wat ik schrijf uit mijzelf komt; dat ik altijd een zeer grote aandrift heb gehad om te willen weten; en dat het geheel waar is dat wanneer je een stuk intelligenter bent dan de meeste mensen, en je geen histrionische persoonlijkheid hebt, je héél weinig plezier beleeft aan wat de meeste Nederlanders voor conversatie houden, en deze het liefst ontloopt of snel kortsluit.

Maar overigens... ik kan u verzekeren dat het géén plezierig iets is, in het Nederland van de laatste 40 jaar in ieder geval, om op enigerlei wijze "boven het maaiveld uit te steken" (is de modieuze frase), vanwege evidente intelligentie, taalvaardigheid, kennis, eerlijkheid, en morele moed, en dat ik mijn nogal evidente eigenaardigheid zéér duur moet bekopen met voortdurende pijn, voortdurende discriminatie, en voortdurende armoede.

En nog wat, in dit verband: Ik kan u ook ten stelligste verzekeren - en geheel anders dan mij geleerd is aan de UvA in de studie psychologie, waarin ik zo briljant ben afgestudeerd omdat me dat in de studie filosofie onmogelijk werd gemaakt vanwege "uw uitgesproken gedachten", en waar mij geleerd werd dat "alle mensen gelijkwaardig zijn" en dat (let op juffrouw Anneke van der Kamp: er is hoop, ook voor u!) alle intellectuele verschillen van mensen "eigen keus" zijn, en dat wie zegt, zoals ik ooit deed, dat intelligentie voor minstens 2/3e aangeboren is, "een fascist" is (histories, in 1987) - kortom... ik kan u ten stelligste verzekeren dat het géén eigen keus is, en trouwens ook dat het geen enkele verdienste is, want menselijke verdienste bestaat niet in aangeboren kwaliteitein, maar in wat men doet met de kwaliteiten die men heeft.

Tenslotte, omdat een oppervlakkig lezer(es) wellicht de indruk zou kunnen krijgen dat ik altijd boos of verontwaardigd ben: In het geheel niet. Ik ben gewoonlijk beleefd, vriendelijk, amusant in conversatie, en redelijk makkelijk in de omgang. Mijn toon tegen de ambtenarij en bestuurders van Amsterdam is veroorzaakt door mij behandeling door deze - ja, daar gaat ie weer, maar het is niet anders - gewillige uitvoerders van de Amsterdamse drugsmafia. En idem mijn toon tegen de ambtenarij en bestuurders van de UvA, die zo gewillig het universitair onderwijs geruïneerd hebben, geheel moedwillig ook.

Verder zie On People voor de voornaamste verschillen tussen mij en anderen. Ik denk dat dit voor een deel trouwens niet aangeboren maar aangeleerd is, want mijn ouders waren rechtvaardige, begaafde en moedige mensen.

Maarten Maartensz

        home - index - top -