Nederlog        

 

1 oktober 2006

                                                                 

Ayaan "autobiografisch"

 

 

In de NRC van gisteren staat een interview met juffrouw Ali over meer dan een pagina, al is het formaat voor een groot deel te danken aan een grote foto van haar, gezeten voor het logo van het American Enterprise Institute, waarvoor zij tegenwoordig werkt.

De aanleiding voor het interview is het verschijnen van haar autobiografie, die voor 19 euro 90 in de winkel ligt. Ik las het boekje niet, en één reden is dat ik nog steeds denk wat ik altijd dacht over juffrouw Ali: Ze is zeer veel waarschijnlijker een handige carrière-maakster dan een moreel gedreven persoon. En het gevraagde bedrag voor haar autobiografisch proza vormt 5% van mijn armzalige minimale beschikbare maandelijkse bijstandsinkomen - 393 euro, na aftrek van woonlasten e.d., een bedrag waarvoor juffrouw Ali ingetwijfeld zelfs geen vinger wil oplichten, als tot Nederlandse genaturaliseerde politieke aristocrate en veelverdienster, maar waar ikzelf toch een hele maand van moet leven, kleden, eten en boeken kopen - dat ik dan liever uitgeef aan een behoorlijk boek over wiskunde. (Bernays' "Axiomatic Set Theory" kost ongeveer hetzelfde, bijvoorbeeld, en is ongetwijfeld veel zinniger, intelligenter en belangrijker.)

Ik kàn me natuurlijk in haar vergissen, en geef toe dat voor mij mijn eigen achtergrond een belangrijke rol speelt: In ca. 16 jaar van haar verblijf is alléén in háár persoon meer Nederlands geld gestoken dan in mijn ouders, grootouders, broer en mijzelf in ons hele leven - en mijn ouders en grootouders waren communistische verzetshelden, en derhalve alleen goed voor een zogeheten verzetspensioen nauwelijks hoger dan de bijstand.

Kennelijk heeft mijn vader bijna 4 jaar concentratiekamp overleefd, en is mijn grootvader vermoord, opdat ik in de bijstand armoede kan lijden, zonder enige hulp of bescherming, zodat evidente Übermenschen als Ayaan een aangename carrière kunnen krijgen in "Onze Nederlandse Rechtsstaat", politiek verwend en vertroeteld kunnen worden, en bescherming, en veel geld kunnen verdienen, al kan zij onmogelijk zo goed afgestudeerd zijn als ik, en al deden haar ouders helemaal nooit iets voor "Onze Nederlandse Samenleving".

Ja, kinnesinne en afgunst, ingegeven door 28 jaar armoede en pijn, en 3 1/2 jaar terreur tegen mij door inpandig bij mij met Amsterdamse burgemeesterlijke vergunning geplaatste harddrugs-handelaren. Ik kreeg géén bescherming, en was dan ook geen zogenaamde Somalische "politieke vluchteling". En juffrouw Ali blijkt nog steeds veel te klagen te hebben over Nederland, net als ik.

Maar goed. Wat biedt het uitgebreide interview met onze genaturaliseerde zwarte politieke Bambi, tegenwoordig politiek denkster voor Bush Jr? Ik behandel wat punten, in de volgorde waarin ze in het interview staan.

"Als student had ik een geïdealiseerd beeld van de politiek en als politicus ontdekte ik de onderlinge kinnesinne, de jaloezie. En de weeffouten: dat je als kamerlid tegenover minister Donner zit om hem te vertellen dat zijn beleid waardeloos is, terwijl je aan de andere kant ook bij hem moet zijn om hem te smeken of hij je alsjeblief wil beveiligen tegen bedreigingen."

Het is me toch wat! De schrijnende onrechtvaardigheden in Nederland! Ik moet 3 1/2 jaar volstrekt vruchteloos smeken bij alles en iedereen in bestuurlijk Amsterdam om bescherming te krijgen tegen inpandig bij mij gevestigde harddrugshandelaren met burgemeesterlijke vergunning die mij als volgt vijf keer bedreigden:

"Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je"

waarover de Amsterdamse gemeentepolitie mij niets anders te melden had dan

"Als het u niet bevalt dan sodemietert u maar op uit Nederland"

wetende dat ik invalide was, en juffrouw Ali wordt het grote onrecht aangedaan dat ze als kamerlid om haar rechten moet gaan vragen bij de minister van Justitie persoonlijk. Schande!

En dan dat onderwijs aan de Universiteit van Leiden! Zèlfs in de studierichting "politieke wetenschappen", of hoe het daar ook mag heten, krijg je vier jaren lang niets te leren over Machiavelli, Mosca, Mill, Popper, Hayek, noch over de verschrikkingen van de wereldoorlogen, noch over iets anders dat een enigermate intelligente student op het idee zou kunnen brengen dat er veel is in de mensenwereld en de politiek dat niet deugt.

"Achteraf vond ik het interessant om van binnenuit te observeren hoe een fractie als die van de VVD functioneert. Dat kun je niet leren aan de universiteit. In die drieëneenhalf jaar zijn de belangrijkste machtsbeslissingen genomen in achterkamertjes. Dat geldt voor het regeerakkoord, voor het besluit om de oorlog tegen Irak te steunen, voor de reparatie van het regeerakkoord vorig jaar en bij het besluit om troepen naar Uruzgan te sturen begin dit jaar. Voor alle belangrijke momenten geld: de fractie weet tevoren van niets.
   "We kregen als fractieleden na het sluiten van het regeerakkoord alleen het onderhandelingsresultaat te zien. We konden geen verbeteringen aanbrengen. We praatten er wel over maar dat sloeg verder nergens op. Het was meer een vorm van groepstherapie. Net zo ging het met het besluit om de oorlog in Irak te steunen. Ik steunde het besluit, maar de manier waarop dat was geformuleerd was an insult to my intelligence."

Dit is één kontinu citaat, zonder weglatingen. Ik heb een paar opmerkingen.

Eén. Hoe het toegaat in de Nederlandse politiek kun je wèl leren aan een Nederlandse universiteit, ook als je géén politieke "wetenschap" studeert, namelijk door de klassieken van de sociologie en de geschiedenis en de politieke filosofie zelfstandig te lezen (ik deed dat, juffrouw Ali kennelijk niet) en door de studentenpolitiek in te gaan.

Dat laatste deed ik ook, en juffrouw Ali alweer niet, kennelijk, en het toonde mij aan dat het aan de UvA één grote corrupte liegende en bedriegende bestuurlijke rotzooi was, waar het College van Bestuur in samenwerking met de Asva vele tientallen miljoenen liet verdwijnen, maar ja: Juffrouw Ali had belangrijker dingen te doen gedurende haar studietijd dan in haar vakgebied te lezen of het geleerde toe te passen in de praktijk van de universiteit.

Twee. Ikzelf heb geen bezwaar tegen "achterkamertjes", zolang dat maar leidt tot beslissingen waar ik het mee eens ben. De hele notie dat "iedereen" over alles moet kunnen meepraten is populistische propaganda of waanzin, en gezien het gemiddelde intellectuele niveau van zowel het Neerlandse volk als de Neerlandse kamerleden is er véél te zeggen voor het idee dat het in het belang van een rationele en redelijke besluitvorming is nogal veel geheim te houden.

Drie. Overigens is de informatie van juffrouw Ali interessant, maar voor mij niet verbazend: Het Nederlandse parlement bestaat uit ruggegraatloze ja-knikkers, die zèlfs, inclusief juffrouw Ali, niet de moed hebben om publiekelijk te verklaren dat ze niet in staat zijn om het volk behoorlijk te vertegenwoordigen of de regering daadwerkelijk te kontroleren, alhoewel ze daar rijkelijk voor betaald worden, en heel weinig voor hoeven te doen of kunnen, behalve ja-knikken.

Vier. Ikzelf heb geen hoge pet op van de intelligentie van juffrouw Ali, zij het wel van haar sluwheid. Maar een scherp oog voor welbegrepen eigenbelang is héél wat anders dan een groot begripsvermogen. Dit is echter terzijde, en juffrouw Ali houdt zichzelf ongetwijfeld voor intelligenter dan ik haar doe.

Maar wáár waren de klachten van de Nederlandse Volksvertegen-woordigster Ali, toen dat kon, en terzake was, ovewr maar liefst vier belangrijke beslissingen waar zij als Nederlands kamerlid bij betrokken was, dat zij er niet rationeel over kon oordelen, dat de zaak door een handvol lieden in achterkametjes bedisseld en beslist werd, en dat de Volksvertegenwoordiging feitelijk uitgeschakeld was c.q. zich vrijwillig liet muilkorven met het oog op hun verdere bestuurscarrière?

Juffrouw Ali keek wel uit haar mond open te trekken toen het er toe deed, en ze het Nederlandse volk zogenaamd vertegenwoordigde. Zoals zovelen.

 "Ik weet nu waarom er zoveel Nederlandse joden vermoord zijn",

om haar zelf te citeren:

Omdat zoveel Nederlanders, net als de zogenaamd Somalische vluchteling Ali, collaboreerden met de machthebbers van het moment, uit welbegrepen eigenbelang. (Achteraf beweerden ze allemaal "in Het Verzet" te hebben gezeten, en ook die les blijkt juffrouw Ali goed geleerd te hebben.)

"Maar het besluit is door een handjevol mensen buiten de fracties genomen. Door de minister-president, de vice-premiers en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Op dat niveau gebeurt het. Daar is geen onderscheid tussen Kamer, de controlerende macht, en regering, de macht die gecontroleerd moet worden. Die mensen zitten op elkaars schoot. Als je precies bent, moet je concluderen dat de belangrijkste besluiten geen besluiten waren van fracties, maar steeds van een handjevol mensen."

Ik geloof het graag en makkelijk, en zie verder hierboven: Waar waren de klachten van de Volksvertegenwoordigster Ali, toen dat kon, en ter zake was, en ze een podium had, en het volk feitelijk vertegenwoordigde?

"Er zijn veel columnisten in Nederland die iedereen demoniseren die geen voorstander is van het multiculturalisme. Blokker, Lunshof, Breedveld, Goslinga, Van Doorn, Ten Hoven, Plasterk, Abrahams, De Jong, Heijne, Ramdas: there is a whole tribe of them. Zij deden heel persoonlijke aanvallen, soms gericht tegen mijn vrouwzijn."

Tjeempie! Ikzelf ben het ook lang niet altijd eens met de genoemden, voorzover mij bekend, en ja het zijn inderdaad - geloof ik - allemaal mannen. Maar ik heb twee relevantere punten.

Eén. Juffrouw Ali is zelf bijzonder handig in het demoniseren van wie haar niet aanstaat, en iemand als zij, die zo graag om een goed debat mag roepen, mag niet klagen als columnisten via hun columns met haar in debat gaan. Ze heeft aan die tegenspraak trouwens ook een groot deel van haar inkomen en faam te danken.

Twee. Ik geef toe dat juffrouw Ali slimmer is dan een gemiddeld kamerlid. Maar dat is in het geheel niet moeilijk, en ikzelf denk al jaren dat juffrouw Ali uiterlijk knapper is dan innerlijk - en nogmaals, sluw bestendigd eigenbelang is op zichzelf géén teken van hoge intelligentie, zomin als boerenslimheid, die juffrouw Ali ook niet ontzegd kan worden.

Maar er is een relevant verschil tussen de genoemde columnisten en juffrouw Ali zelf, dat ze wel eens wat zwaarder zou mogen laten wegen: Als ik afzie van Ramdas, die in Suriname is opgegroeid, betreft het gezamenlijk tien Nederlandse autochtone heren, die gezamenlijk al snel zo'n 500 jaren in Nederland hebben gewoond, tegen zo'n 15 jaren bekendheid met Nederland, Nederlanders, en Nederlandse omstandigheden van juffrouw Ali, die waarschijnlijk niet eens wist waar Nederland lag toen Blokker al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt had.

Daar komt bij dat mensen als Blokker of Plasterk mij zowel geleerder als intelligenter voorkomen dan juffrouw Ali, en dat Blokker bepaald geen ja-knikker of conformist is.

Kortom, zolang juffrouw Ali geen evident genie is, wat ze evident niet is, lijkt het mij rationeel waarschijnlijker dat het oordeel van iemand als Blokker over Nederland en Nederlanders beter gefundeerd en geïnformeerd is dan haar eigen oordelen.

"Wat ik bij al die pseudo-intellectuelen proef, is dat ze veel te klein zijn en veel te benepen om toe te geven dat ze het al die jaren verkeerd hebben gezien. Inmiddels heeft de Kamer ook al in het debat met Donner over de shari'a aanvaard dat de islam onverenigbaar is met de grondwet."

Uit de context - dit citaat volgt direkt op het vorige, afgezien van een tussenliggende vraag van de interviewer - begrijp ik dat "al die pseudo-intellectuelen" op de genoemde columnisten slaat. Toch is bijvoorbeeld Plasterk een biochemicus (*), en een professor in dat vak, dat evident veel te hoog gegrepen is voor juffrouw Ali, en hebben de meeste andere genoemden, net als Ali en ik, een universitair eind-diploma.

Dan wat betreft juffrouw Ali's triomfalisme over wat "de Kamer" heeft "aanvaard":

Ze heeft eerder beargumenteerd dat "de Kamer" bestaat uit ja-knikkers, mee-lopers, conformisten, en ter zake ongeïnformeerden, dus zo bijzonder serieus zou ze een besluit van "de Kamer" niet moeten nemen.

Maar afgezien daarvan: Ook het Christendom is "onverenigbaar (..) met de grondwet"; ook het socialisme is "onverenigbaar (..) met de grondwet"; ook de SGP is "onverenigbaar (..) met de grondwet", en zo ook het Jodendom, en zéér veel anders van religieuze of politieke aard: Er  is zo veel dat wèl uitgedragen of beleden wordt in Nederland dat geheel niet of niet geheel verenigbaar is met de grondwet. En dat dit mogelijk is, is nu juist één van de prettige kanten van die Nederlandse grondwet: De grondwet kan heel wel mogelijk verlichter en verstandiger zijn dan de meerderheid van de mensen waarvoor ze bestaat.

En in een staat die geen politiestaat is, is het ook zowel onmogelijk als - mag ik hopen! - ongrondwettig om alles en iedereen die niet in alles gelooft wat in de grondwet staat te vervolgen of verketteren. Juffrouw Ali schijnt geen goed idee te hebben over wat een grondwet is, of waar deze toe dient, en niet te begrijpen dat een behoorlijke grondwet ook ruimte en bestaansmogelijkheden biedt voor wie het niet eens is met alle bepalingen in die wet, of die graag een ander soort grondwet zag.

Hier is een opmerking van de interviewer plus antwoord:

U bent net zo onverdraagzaam en fundamentalistisch als degenen die u bestrijdt.
"Het is niet onverdraagzaam om een stelling in te nemen over de onverenigbaarheid van de basisbeginselen van de islam en de rechtsstaat en die te beargumenteren. Ik maak altijd onderscheid tussen de islam als een ideeënstelsel enerzijds en de moslims als volgelingen anderzijds."

Tja. Wat als die moslims nu tegen zouden werpen dat wat zij van de islam vinden tot hun ideeën en waarden behoort? En een veel voornamer probleem lijkt me - al jaren trouwens - dat juffrouw Ali nog steeds feitelijk denkt in termen als "de islam", "de moslims", "de vrouw", en overige feitelijke abstracties die vrijwel geheel losgezongen zijn van de honderden miljoenen menselijke individuen waar ze op zouden slaan.

En ikzelf geloof niet dat juffrouw Ali "net zo onverdraagzaam en fundamentalistisch" is als de meer fundamendalistische fanaten die ze bestrijdt, maar wel dat ze, net als zij, en trouwens net als de grote meerderheid van wie zich met politiek en religie bezig houdt, feitelijk sterk genegen is tot totalitair redeneren en voelen.

Dan is er afsluitend nog deze verlichte gedachtegang:

"Daarnaast heb je gezinshereniging en gezinsvorming. Die gezinshereniging van de oude gastarbeiders berust ook op die zieligheidsfilosofie: die arme gastarbeiders hebben hier gewerkt en hebben belasting betaald, dus hun kinderen en vrouwen hebben ook automatisch recht op toelating."

Dat is vastgesteld in het internationale verdrag van de rechten van de mens.
"Dat is een zieligheidsverdrag. Goed bedoeld maar het pakt verkeerd uit. Dan heb je nog de gezinsvorming, ook op basis van die zieligheidsfilosofie. Dat het zo erg is dat twee geliefden in twee verschillende delen van de wereld moeten wonen. Tegen zoveel zieligheidsfilosofie kan de economie niet op."

Ik vermoed dat dit uit dat American Enterprise Institute stamt, dat een zogeheten "thinktank" is voor de regering Bush, die zo graag mag martelen, en zo graag afwil van de mensenrechten.

Wel.... al dat feminisme van Ayaan is zieligheidsfilosofie; alle hulp die ze heeft gekregen bij het maken van haar carrière in Nederland was zieligheidsfilosofie; alle argumentatie tegen onderdrukking, uitbuiting en discriminatie is uiteindelijk zieligheidsfilosofie c.q. gebaseerd op waar Schopenhauer de moraal en de ethiek wilde baseren: Medelijden.

Aan juffrouw Ali is dat niet besteed, nu ze zoveel jaren zoveel voordelen daarvan heeft kunnen plukken, en gearriveerd is. Ook zij is van de firma "Na mij de zondvloed", zoals trouwens de meeste politici, die niet in de politiek plegen te zitten uit mensenliefde, maar uit eigenliefde en voor partijbelang.

Nederland heeft uit naam van wat zij nu als "zieligheidsfilosofie" verkettert haar opgenomen, onderwezen, onderhouden, carrière laten maken en beschermd tegen bedreigingen, en nu zij geen hulp meer nodig heeft heet hulp aan anderen "zieligheidsfilosofie".

Het is een kleine, minne en oneerlijke gedachtegang. Maar ja, als je lid bent van een "thinktank" die een martelende regering steunt, dan is het vanzelfsprekend dat je geen oog wenst te hebben voor de belangen van anderen, behalve als dat tegelijk ook je eigen belang dient. Dat zal ook wel de wortel zijn van juffrouw Ali's feminisme, zoals van de meeste moderne feministen: Maak eerst goed aan mij wat "de" vrouw misdaan is, en stik dan in je zieligheidsfilosofie!

Ach ja. Mij maakt dit soort dingen ook onmogelijk te geloven in de nobele bedoelingen van juffrouw Ali, al zal ook daar wel iets van aan zijn, want alle motieven zijn gemengd. En de ergste dingen gebeuren uit naam van de beste bedoelingen. Hoe mooier de voorwendsels hoe groter het politiek of religieus succes.

(*) Noot van 29 aug 2009, toen mijn oog erop viel: Ik heb sindsdien geleerd dat Plasterk géén biochemicus maar een bioloog is, wat een makkelijker studie is, hoewel een stuk moeilijker en wetenschappelijker dan politicologie. Hoe het zij, om met tot één van de genoemde "pseudo-intellectuelen" (dixit Ali) nl. Jan Blokker te beperken:

Als ik het goed begreep had de familie van Blokker geen geld om hem te laten studeren, na de HBS-B, maar alleen een benepen breintje als dat van juffrouw Ali is in staat te geloven dat iemand om "intellectueel" te zijn een graadje in iets als de politicologie van node heeft. Nee dus: Om een waarachtig intellectueel te zijn zijn twee dingen noodzakelijk en voldoende: (1) de bedoelde persoon moet een uitstekend verstand hebben, dat (2) hij of zij ook redelijk heeft getraind en bekwaamd met kennis. In die termen is Blokker een waarachtig intellectueel, en Ali niet, want ze ontbeert zowel het één als het ander.

En inderdaad wordt men geen intellectueel alleen door een universiteit doorlopen te hebben. Daar is meer voor nodig, zelfs als het universitair onderwijs veel beter zou zijn dan tegenwoordig.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top -