Nedernieuws        

 

20 juni 2005

                                                                 

Soft drugs

 


De NRC van zaterdag 18 juni heeft op de voorpagina een artikel

"Topjurist hekelt beleid softdrugs".

De zogenoemde "topjurist" is mr. Jules Wortel, die de distincties heeft 5 jaren jonger dan ik te zijn en toch advocaat-generaal is, vertelt de NRC me. Het artikel opent met de frase:

"Het repressieve beleid tegen verspreiding van softdrugs werkt slechts contraproductief. Het draagt onvermijdelijk bij aan kunstmatige schaarste en prikkelt juist de handel.
Dat stelt advocaat-generaal J. Wortel vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM) bij de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege."

Dit wordt gepresenteerd als belangrijk, nieuw en overig fraais, maar ik zal er zometeen het mijne over zeggen, na wat meer citaten:

"Volgens Wortel is handhaving van de huidige verbodsnormen "uitermate ondankbaar werk" zolang niet aannemelijk is gemaakt dat het gebruik van softdrugs schadelijk is. Daardoor blijven organen van justitie "rondtobben" met een "onuitvoerbare opdracht" die met "geldverslindende koppigheid" in stand wordt gehouden."

Ferme taal, nietwaar? Nee, niet echt - maar de uitleg is wat ingewikkeld, en volgt hieronder na meer fraais:

"Het gebeurt zelden dat de onafhankelijk vertegenwoordiger [sic! - M] van het OM bij de Hoge Raad zich zo geprononceerd uitlaat. Minister Donner (Justitie) zei onlangs nog dat hij softdrugs wil blijven bestrijden met zowel bestuurlijke, civielrechtelijke als strafrechtelijke middelen en dat zwaardere straffen effect hebben."

In feite gebeurde het zeer "zelden" dat enig "onafhankelijk" rechter in Nederland, zwaar betaald voor z'n onafhankelijkheid,de afgelopen 35 jaren zijn onafhankelijke eerlijke individuele oordeel durfde te geven over de illegale drugshandel die in Neerland al vele tientallen jaren 15 à 25 MILJARD euro minstens jaarlijks omzet, alles met steun van burgemeesters, politie-commissarissen en ambtenaren, die allemaal wèl de drugshandelaars maar niet de burgers beschermen, jaar in, jaar uit, ongetwijfeld tegen beloningen in geld of bij Yab Yum.

Want: Het eerste gestelde van mr. Jules Wortel werd al HEEL duidelijk in 1969 in mijn aanwezigheid in Paradiso op een conferentie over soft drugs gesteld, en was afgeleid van een Engels parlementair rapport van mrs. Wootton uit NB 1967, waarin al gesteld werd dat er geen enkel bewijs is van gevaar van cannabis, en zeer verstandig de handel vrij te geven omdat deze anders door criminelen geëxploiteerd zou worden.

Jules Wortel was toen 14, en heeft dit sindsdien kunnen weten, en behoren te weten sinds zijn functie, in ieder geval, net als AL zijn voorgangers.

Hier zijn nog wat Worteliaanse overwegingen, zogenaamd verlicht, maar dus minimaal 36 jaar na dato - zijnde 36 jaar maal zeg 10 MILJARD illegale handel bestendigd door Nederlands gedoogbeleid = 360 MILJARD euro sinds 1969, illegaal omgezet op Nederlands grondgebied:

"De topjurist, die zich niet uitspreekt over legalisering van softdrugs, noemt het "verbazingwekkend" hoe weinig in het werk is gesteld om wetenschappelijk te laten vaststellen dat softdrugs schadelijk zijn. Daardoor moet de burger "zonder verdere uitleg of voorlichting aannemen dat het beter is van het spul af te blijven.""

Het spijt me dan zeer voor de "topjurist", maar hij is én laf én liegt, tenzij hij natuurlijk erg dom is, wat ook een "topjurist", naar mijn maten gemeten, makkelijk kan overkomen - et tout comprendre, c'est tout pardonner, menen sommigen.

Inzake Worteliaanse lafheid: Zich niet uitspreken over legalisering van iets dat illegaal talloos veel misdadigers miljarden per jaar oplevert én, naar Wortel's eigen opvattingen, een zware en miljoenen kostende taak oplegt aan de politie, is dan laf - naar mijn normen. Waarom is de man advocaat-generaal als hij zelfs niet in staat is om dergelijke elementaire overwegingen te maken en uit te spreken?

Inzake Worteliaanse leugens: In de eerste plaats is "de burger" niet alleen aangewezen op de leugenaars en bedriegers van de overheid of politie inzake drugs. Wie de moeite heeft genomen - zoals ik al in 1968 - kan makkelijk uitvinden dat er geen enkel serieus gevaar is van softdrugs, en dat deze én minder gevaarlijk én minder schadelijk zijn dan alcohol, en dat daar zeer veel zeer goede evidentie voor is - zoals ook al aangegeven in dat Engelse parlementaire rapport uit NB 1967.

In de tweede plaats is er, geheel en al afgezien van farmacologie of biochemie of medicijnen, nu feitelijk meer dan 35 jaar systematisch geëxperimenteerd door gebruik van cannabis in Nederland op grote schaal: Ieder jaar gebruiken vele honderdduizenden het, minstens, en dat 35 jaar lang, en al die jaren vrijwel zonder enig probleem, omdat er vrijwel geen gevaren mee blijken samen te hangen - afgezien van de criminelen die erin handelen, en de tabak waar het mee vermengd wordt, die niet verboden is in Nederland, en wel schadelijk.

Volgend citaat:

"Volgens Wortel worden rechtshandhavers zo "gedwongen zich bezig te houden met een samenstel van verbodsnormen die onvoldoende aansluiten bij een maatschappelijk besef van goed en kwaad".

Topjurist Wortel is opgeleid aan dezelfde relativistische post-moderne universiteit als ik, naar ik meen, en hanteert hier een redenering die ook getransponeerd kan worden: Zodra het "maatschappelijk besef van goed en kwaad" dat toelaat zal topjurist Wortel Turken en Marokkanen doen opsluiten in "kampementen" (Wilders, Van Aartsen) op de Veluwe, mag ik naar analogie van redenering konkluderen.

Kortom: Ik ben niet iemand die mijn oren laat hangen naar wat doorsnee men vindt in "Onze Samenleving", en ik vind dat een advocaat-generaal dat ook niet mag doen, want er zijn zinniger normen dan de doorsnee in onze polderdommocratie bij machte is zelfstandig te begrijpen en overwegen, moeilijk als deze overweging kan zijn voor een heuse "topjurist" van 50, advocaat-generaal ook, en niet, zoals ik, 415 Euro in de maand waard, naar ik toch mag aannemen.

Nog maar een citaat over en van deze, in eigen ogen ongetwijfeld, onverbiddelijk morele "topjurist"? Goed:

"Hij signaleert "een merkwaardig verschil in overheidsoptreden: nicotinebehoefte blijft, ondanks de gebleken schadelijkheid, door accijnsheffing een gewaardeerde bron van overheidsinkomen, terwijl cannabisproducten verboden blijven".

De durfal! Eén mening die in 1969 al klaar als een klontje was, en ook toen al voor de toen 14-jarige Jules inzichtelijk was geweest.

Waarom dan in 2005 dit soort zaken op de voorpagina van de NRC? Na 35 jaar lang jaaromzetten van zeg 10 miljard euro jaarlijks, al die 35 jaren, die miljarden opleverden voor criminelen? Mij dunkt dat er iets méér achter schuilt - tenzij ik me weer eens vergis in de verschillen tussen mijn mentale capaciteiten en vermogens tot helder zien, en die van een Neerlandse "topjurist".

Het zojuist geciteerde artikel heeft een vervolgartikel op pagina 3 van dezelfde NRC, waar ik me nu toe wend, dat opent met het vleiende

"Een onvervalste cri du coeur. Als iets anders kan je de conclusie van advocaat-generaal Jules Wortel niet lezen."

Althans: Zo meent de schrijvende journalist. Ik meen anders, met het voorbehoud dat ik boven maakte: Misschien is mr. Jules nog dommer dan ik me voor kan stellen, wat een niet geheel onrealistische logische mogelijkheid is.

Hoe het zij: We leren uit dit artikel dat mr. Wortel zijn hartekreet uitte in de behandeling van "een cassatie-beroep in een viertal nog te behandelen doorsnee-zaakjes over hennepteelt", en dat in "de eerste bladzijden van zijn [Wortel's - M.] conclusie is daar nog niets van te merken", namelijk dat de "topjurist" deze "doorsnee-zaakjes" zal aangrijpen om "in beeldende en niet mis te verstane bewoordingen duidelijk te maken hoe hij er over denkt."

En dat is dan als volgt:

"Maar dan ineens, vanaf punt tien, uit hij zijn hartekreet. Hij hangt het op aan een gezegde van de kerkvader Tertullianus: 'Credo quia absurdum' ('Ik geloof, aangezien het absurd is'; een waarheid die hoger ligt dan het menselijk verstand kan bevatten): "Lang heb ik het, zoals een braaf rechterlijk ambtenaar betaamd [sic - M], voor me gehouden", schrijft Wortel. "Maar nu geef ik toe aan de verleiding op te schrijven dat dit gezegde mij in de gedachten komt, telkens als ik het mijne moet doen in een strafzaak betreffende hashish of weed. Ik ben ervan overtuigd dat de toekomstige historicus die ons tijdperk gaat beschrijven zich, wat onze moeizame relatie met cannabis sativa (hennep, red.) betreft, zal verbazen over de geldverslindende koppigheid waarmee wij, organen van justitie, met een onuitvoerbare opdracht blijven rondtobben."

Tsjee! Laat ik een deel van noot 60 (van in totaal 190 noten door mij geschreven in 2001 bij het Van Traa rapport deel Amsterdam, alles sindsdien op mijn site) eens citeren - en het rood+blauw gezette citeert eenvoudig het Van Traa-rapport van 1995, en de rest is mijn commentaar van 2001:

Maar ... onze 4 criminologische hoogleraren [van het Van Traa-rapport] hebben dit kennelijk toch wel redelijk door:

"Boekhoorn en anderen (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8 miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat.

Ik herhaal nog eens: De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat."

Is de verdenking niet gerechtvaardigd dat die jaarlijkse 19 miljard gulden voor een deel verdwijnt in de zakken van nogal wat Neerlandse corrupte politici, officieren van justitie, en politie-ambtenaren? Mij dunkt dat alleen een ultra-chauvinistisch Neerlander, met een volkomen krankzinnig geloof in de Bijzondere Goedheid van de Neerlandse politici en bestuurders hier anders over kan denken.

Het is toch volstrekt duidelijk - of: behoort dat te zijn aan enig bestuurder, advocaat of rechter - dat de constructie die erin bestaat dat de criminele handel gedoogd, beschermd en gehandhaafd wordt met burgemeesterlijke vergunning en politie-protectie, en waar systematisch en opzettelijk géén controle is op de handel, een PARADIJS is voor criminelen? Dat in Nederland al meer dan 35 jaar bestaat, en zogenaamd "gedoogd" wordt door "de politiek" en honderden of duizenden "braaf rechterlijk ambtenaar"-types à la mr. Jules Wortel?

Er worden toch jaarlijks tientallen miljarden omgezet, die óók gelegaliseerd zouden kunnen worden, en belast, en gecontroleerd, en onderworpen aan de warenwet - behalve dat dit pakket van legalisatie-maatregelen o zo vreselijk financieel nadelig is voor alles wat drugscrimineel is in Nederland, en voor alle advocaten, gemeente-ambtenaren, politie-officieren, wethouders, burgemeesters etc. die daar van meeprofiteren, door geholpen worden, diensten voor verlenen etcetera? AL 35 JAREN LANG!!

Maar advocaat-generaal Jules Wortel - "topjurist" - verschuilt zich achter de duisterdenker Tertullianus (want: wat boven het menselijk verstand gaat is er niet voor toegankelijk, en daarmee géén grond voor geloof) om z'n wettelijke plichtje niet te doen, of zeer matig, voorzichtig, met oog op z'n carrière en inkomen, en als "braaf rechterlijk ambtenaar".

De door hem genoemde "geldverslindende koppigheid waarmee wij, organen van justitie, met een onuitvoerbare opdracht blijven rondtobben" bestaat toch feitelijk alleen door een combinatie van politieke, bestuurlijke en rechterlijke lafheid gepaard met de grote wens de Nederlandse drugscriminaliteit dekaden lang HET middel te bieden om zich ongecontroleerd maar beschermd en gedoogd illegaal te verrijken?

Er is helemaal geen "onuitvoerbare opdracht": Het doel is de handel criminineel, illegaal, gedoogd, beschermd en daarmee mega-winstgevend voor alle betrokkenen te maken en te houden, en "alle betrokkenen" omvat een flink deel van het corrupte ambtelijk apparaat te Amsterdam, bijvoorbeeld.

De handel wordt wettelijk bestreden (met de ene hand) om de handel te helpen via gedoogbeleid, burgemeesters-vergunning, en corrupt ambtelijk apparaat (met de andere hand), alles omdat de drugshandel in Nederland sinds Van Thijn machtiger, rijker, winstgevender en gevaarlijker is dan enige andere handel, inclusief die van Shell, Unilever of Philips.

De behandelende NRC-journalist, ene Joost Oranje, is het likken van Nederlandse gezagsdragers niet vreemd:

"Het komt niet vaak voor dat de vertegenwoordiger van het OM bij Nederlands hoogste rechtscollege zo uitgesproken zijn mening geeft over een maatschappelijk gevoelig thema. Daarbij kiest Wortel niet voor de bekende weg. Zo spreekt hij zich niet uit over de legalisering van soft drugs."

Terwijl dat toch de enige oplossing is. Maar misschien wil Wortel wel dat de handel volstrekt ongecontroleerd is, en illegaal blijft om de winsten voor alle betrokkenen, wie weet inclusief advocaat-generaals, maar zo hoog mogelijk te maken, want dat is immers al 35 jaar Nederbeleid. Ik citeer mezelf nog maar eens, deze keer uit noot 146:

(5) En in de mate dat dit inderdaad het geval is, kan worden gezegd dat hier - ook zonder dat er sprake is van wijdverspreide politiek-bestuurlijke corruptie, enzovoort - momenteel een situatie bestaat die in elk geval in economisch opzicht veel gemeen heeft met toestanden die in landen als Italië en de Verenigde Staten voor brandhaarden van georganiseerde criminaliteit worden gehouden. 

Of preciezer en duidelijker: Nederland is het Colombia van Europa: 

Er ligt een drugsstaat tussen de Schelde en de Rijn......dankzij Nordholt en Van Thijn.....

(6) En ook nu weer een situatie die niet is gecreëerd door buitenlandse en/of allochtone misdaadgroepen, maar hoofdzakelijk door sleutelfiguren uit de Hollandse netwerken van Amsterdam, gewoon Amsterdammers dus. 

Juist. En niet alleen Amsterdamse beroepscriminelen - nee, ook en vooral Amsterdamse beroepsbestuurders, beroepspolitici, beroeps officieren van justitie, beroeps ambtenaren, alles "sleutelfiguren uit de Hollandse netwerken van Amsterdam, gewoon Amsterdammers dus". Toch? Men leze toch bijv. "ME in Amsterdam"?

(7) Misschien is hierin ook een belangrijk deel van de verklaring gelegen voor het merkwaardige feit dat deze verregaande «criminalisering» van de Wallen heeft plaatsgevonden zonder dat de lokale overheid hiertegen in het geweer is gekomen. Heeft zij zich in de voorbije jaren niet altijd laten (mis)leiden door de gedachte dat georganiseerde criminaliteit een verschijnsel is uit verre landen, bedreven door aanhangers van sinistere genootschappen, dat ook hier in de stad het best door een militaire politiemacht kan worden bestreden?

Kortom, duidelijk en eerlijk gezegd: Onze vier hoogleraren criminologie en parlementarier Van Traa leggen menen dat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor "een belangrijk deel van de verklaring gelegen [is in]  het merkwaardige feit dat deze verregaande «criminalisering» van " Amsterdam "heeft plaatsgevonden zonder dat de lokale overheid hiertegen in het geweer is gekomen." dus door actieve corruptie, actieve ambtsmisdadigheid - een Nederlands bestuurder behoort de Nederlandse wet te handhaven; een Nederlandse politieman, burgemeester, WEThouder, gemeenteraadslid behoort de Nederlandse wet te handhaven; en wie dat in een dergelijke positie met een dergelijke taak nalaat is een ambtsmisdadiger - actieve afwezigheid, actieve nalatigheid. 

Toch? Of moet je om dat te konstateren echt mijn familie-achtergond hebben en filosofische en logische studies gedaan? Is het ZO moeilijk eerlijk en integer en moedig en karaktervast te zijn?
Wel, men leze bijv. een vertwijfelde vraag... en een ongebruikelijk antwoord samen met een aardige analyse. Wie het beter weet mag 't zeggen, mits voorzien van goede argumenten en een heldere stijl. TekstN146

Maar een mr. Wortel, toch zéér veel beter betaald dan ik om de Nederlandse wet te helpen handhaven, ziet dit allemaal niet - of wil dit allemaal niet zien. In plaats daarvan komt hij met schijnheilige praatjes over het niet

 "wetenschappelijk te laten vaststellen - en vervolgens aan het publiek duidelijk te maken - of en hoe de diverse roesmiddelen een nadelige invloed op lichaam of geest hebben"

wat een pertinente leugen is: Als mr. Wortel het zou willen weten dan zijn er genoeg deskundigen, zoals dr. Peter Cohen van de Jellinek-kliniek, die al zeer vele jaren verkondigden aan wie het wilde horen - NIET: advocaten-generaal; NIET: rechters; NIET: politie-commissarisen; NIET: wethouders; NIET: burgemeesters - dat cannabis in ieder geval niet gevaarlijk is en gelegaliseerd zou moeten worden OMDAT CRIMINALITEIT WEL GEVAARLIJK IS VOOR DE NEDERLANDSE SAMENLEVING.

Maar Mr. Wortel en de zijnen - "braaf rechterlijk ambtenaar", allen, ongetwijfeld - wilden dat niet horen, of weten, of zelfstandig onderzoeken: Dat zou immers de jaarlijke miljarden-winsten van de Nederlandse drugscriminelen kunnen schaden, door drugs en drugshandel te legaliseren, en dus de winsten zeer te verminderen, en de gevaren ook.

En dan krijgen we ook nog een keertje het laffe, karakterloze, relativistische, meeloperige, principenloze

"Voor politie en justitie is dat een niet te benijden positie." Ze worden "gedwongen zich bezig te houden met een samenstel van verbodsnormen die onvoldoende aansluiten bij een maatschappelijk besef van goed en kwaad.""

Als ambtenaren van "politie en justitie" dat niet willen kunnen ze toch ontslag nemen? Als Wortel's gewetentje hem kwelt, wat let 'm dan gewoon als commercieel advocaat rijk te worden door drugscriminelen te assisteren, zoals ongetwijfeld vele van z'n beroeps-vrienden? En wat hebben ze te maken met "een maatschappelijk besef van goed en kwaad" als ze dat niet individueel voor zichzelf kunnen uitmaken, bijvoorbeeld als advocaat-generaal, die door NIET op te treden V00R LEGALISATIE VAN DRUGS feitelijk optreedt als VERDEDIGER VAN DRUGSCRIMINELE MEGA-WINSTEN?

Het is toch EVIDENT óf-óf: Ofwel je handhaaft de wet als "braaf rechterlijk ambtenaar", ofwel je neemt ontslag? En EVIDENT: Ofwel je kritiseert als verantwoordelijk Nederlands burger of ambtenaar het gruwelijk-corrupte de drugsmafia dienende gedoogbeleid en bepleit legalisatie van drugs, ofwel je houdt laf je mond, je baantje en je carrière - maar dan wel s.v.p. zonder pretentie van enige moraliteit of rationaliteit?

Toch is er wel een zinnige Worteliaanse konklusie - al vrees ik dat de man niet de moed en het karakter heeft, als "een braaf rechterlijk ambtenaar" daarnaar te leven en handelen:

"Conclusie: we hebben te maken met "een ineffectieve vorm van rechtshandhaving" die "juist het voortbestaan van deze specifieke vorm van criminaliteit in de hand werkt."

Preciezer gezegd:

We hebben te maken met een bijzonder effectieve, miljarden per jaar opbrengende vorm van Nederlandse ONrechtshandhaving door gedogen en beschermen bij voortdurend illegaal houden van de Nederlandse drugshandel, door alles en iedereen die de laatste 35 jaar bij justitie, in de gemeentes, in de politie, of in of voor de regering werkte.

Dan krijgen we weer wat journalistiek gelik:

"In de juridische wereld zal Wortels analyse zeker opzien baren, vooral omdat de advocaat-generaal nog in functie is. Vanuit de rechterlijke macht zijn vaker kritische opmerkingen over het drugsbeleid gemaakt, maar meestal gebeurt dat als prominente juristen een punt achter hun loopbaan zetten. Zo pleitte president Gisolf van de Amsterdamse rechtbank bij zijn vertrek in 2002 om de drugsbestrijding uit het strafrecht te halen omdat het een verlammende werking heeft op de rechtspraak en de rechtshandhaving."

Tsja: Moed is geen Nederlandse karakter-eigenschap, en lafheid wel, bleek al in de Tweede Wereldoorlog en rond Srebrenica. Maar wie weet is advocaat-generaal Wortel uit op een snel pensioen, en dan bovendien eentje met het patina een man van karakter en principe te zijn, anders dan vrijwel alle anderen die bijzonder goed verdienen met het NIET helpen handhaven van de Nederlandse wet en het WEL helpen bijdragen aan de jaarlijkse MILJARDEN-omzetten in de Nederlandse drugshandel.

 

Maarten Maartensz

 


        home - index - top -