lang="NL"> 

Vraagjes aan burgemeester Cohen
21 november 2000 - Vraagjes 2000 aan B&W Amsterdam
 

                 - Volg de pijlen


Geachte mevrouw Raschew (*),                                Amsterdam, 21.XI.2000

Ik heb nog geen e-mail ontvangen van de GG&GD noch van de Stichting Vangnet. Maar ik heb - op basis van mijn website, waar u hieronder links heen vindt - wel een aantal vragen voor hen, als bijvoorbeeld deze:

·         Heeft u mijn website gelezen?

·         Wat is uw bijzondere kwalificatie om mij te helpen in deze volgens u zelf?

·         Wat is uw opleiding en wat uw kennis van psychologie, psychiatrie, medicijnen, recht, logica, filosofie of politiek?

·         Indien u deze allemaal ontbeert: Op basis waarvan denkt u mij en mijn klachten rationeel te kunnen beoordelen?

·         Meent u van uzelf dat u bijzondere intellectuele of morele kwaliteiten hebt?

·         Zo ja, wat zijn uw gronden voor deze mening?

·         Heeft u het Van Traa rapport gelezen, sectie Amsterdam?

·         Heeft u "Chaos aan de Amstel" van Jos Verlaan (Uitgeverij SUN, 1999) gelezen, dat een boek is vol feiten over het verval van Amsterdam onder Van Thijn en Patijn, gebaseerd op 8 jaar onderzoek door een journalist van Het Parool?

·         Wat zijn de algemene rationele en filosofische grondslagen van uw eigen morele, politieke en levensbeschouwelijke standpunten?

·         Als u daar geen helder geformuleerd standpunt over kunt neerschrijven, waarom denkt u dan dat ik u moreel of intellectueel serieus zou moeten nemen?

·         Zo u gestudeerd heeft tussen 1975 en 1995: Wat, waar, met welk resultaat, en hoe stelde u zichzelf op als student?

·         En heeft u zelf deel uitgemaakt van een studenten-partij of fractie, en zo ja welke?

·         Bent u lid van een politieke partij?

·         Heeft u familie die werkt voor de gemeente Amsterdam?

·         Wat verdient u zelf, en in het bijzonder: wat is uw uurloon voor uw optreden in deze?

·         Waar kan ik u vinden op het net, inclusief uw e-mail en eigen website?

·         Denkt u dat de door mij geponeerde feiten waar zijn?

·         Zo nee, waar baseert u die mening op?

·         Zo ja, waarom verzoekt u B&W dan niet met mij over mijn vordering persoonlijk overleg te voeren, als hoofdverantwoordelijken voor het gemeentelijk beleid en de ontsporing daarvan?

·         Denkt u dat ik de wetsartikelen die ik citeer op mijn site juist citeer?

·         Wat vindt u van een College van B&W dat systematisch en 10 jaar lang onverantwoordelijk en onaansprakelijk is?

·         Als u vindt dat het College van B&W zich tegenover mij wel verantwoordelijk en aansprakelijk gedragen heeft, wat zijn dan de gronden voor uw mening?

·         Bent u op de hoogte van de ziekte ME (Myalgische Encephalomyelitis)?

·         Heeft u daar enige speciale kennis over?

·         Wat vindt u er zelf van dat iemand "vanwege uw uitgesproken meningen" in Nederland van de universiteit verwijderd kan worden (na 1945)?

·         Wat vindt u er zelf van dat de gemeentepolitie van Amsterdam, naar eigen veelvuldig zeggen, niet alleen tegen mij, "pas komt als de lijken al over de vloeren liggen"?

·         Bent u enigszins op de hoogte van satirisch proza, als dat van Juvenal, Lucian (ik gebruik de verengelsde namen), Rabelais, Swift, Voltaire, Chamfort, Orwell en Multatuli (zoals B&W dat evident niet zijn)?

·         Is uw eigen persoonlijke totale kennis wellicht een distillaat van een paar jaar modern Nederlands "onderwijs" en veel TV kijken, of heeft u zichzelf bijzondere moeite gegeven, zoals ik deed?


Indien u een medicus van de GG&GD bent, na beantwoording van de voorgaande vragen :

·         U bent zich toch bewust dat u als ambtenaar feitelijk partij bent in deze (als dienaar van B&W, door mij in en buiten rechte aangesproken)?

·         Indien u dat niet vindt wat zijn dan uw redenen?

·         Wat is UW mening over ME?

·         Wat is UW kennis of ME? (En vrees niet uitgebreid te zijn: ik leer er al 22 jaar over; ik ben een psycholoog; en ik ken de relevante medische terminologie en meningen).

·         Waarom werkt u zelf eigenlijk bij de GG&GD als er elders interessanter en beter betaald werk voor goede medici is?

·         Wat zijn uw eigen akademische prestaties en cijfers eigenlijk?

·         U weet toch dat ik met 10-en ben afgestudeerd bij psychologie? Of denkt u dat cijfers op eindlijsten er helemaal niets toe doen en niets zeggen?

·         U bent zich toch bewust dat ik uw rapport over mij
(1) persoonlijk zal wensen te lezen
(2) op mijn website kan wensen te plaatsen, eventueel inclusief mijn kanttekeningen
(3) voor de medische tuchtraad zou kunnen brengen?

·         Wat vindt u er zelf van dat B&W u als medicus misbruikt als juridisch stootkussen tussen hen en mij, in een zaak die feitelijk om hun bestuurlijke onverantwoordelijkheid en onaansprakelijkheid gaat?

·         Als u dat niet vindt, wat zijn dan uw redenen voor dat standpunt?

·         Wat vindt u er van, als medicus, dat een erkende invalide 3 1/2 jaar lang door B&W van Amsterdam welbewust en opzettelijk wordt overgelaten aan gigantische geluidsoverlast, moorddreigingen en levensgevaar, kennelijk alleen omdat dit het belang van een drugshandel dient, of omdat B&W volledig incompetent en immoreel zijn?

·         Als u dat anders ziet, wat zijn dan de gronden daarvoor?

·         Wat denkt u er trouwens als medicus van dat iemand voor wiens ziekte de enige algemeen erkende therapie "Rust, rust en nog eens rust" is 3 1/2 jaar lang hooguit 5 uur per 24 uur kan slapen, gewoon vanwege de overlast van 4 aanpalende cafe- en drugs-terrassen?

·         Waarom is het zo, volgens u, dat geen enkel lid van B&W en geen enkel gemeente-raaadslid pal boven een inpandige drugshandel woont (als dat dan zo onschadelijk, zo ongevaarlijk en zo overlastloos zou zijn), die ze wel, inclusief vergunning, opdwingen aan de Amsterdamse burgerij, in tegenspraak met de Nederlandse wet?

·         Heeft u trouwens wel eens proberen uit te rekenen hoeveel geld er om gaat in de Amsterdamse drugshandels?

·         Of is dat wellicht voor u, als medisch gemeente-ambtenaar en staatsburger met stemrecht, een irrelevante vraag?

Tenslotte, voor alle derden die B&W pogen te betrekken:

·         U bent zich toch bewust dat u aan mij gekoppeld bent door B&W van Amsterdam, die het kennelijk gewoon - allen tesamen en ieder afzonderlijk - aan persoonlijke moed ontbreekt om met mij en een lopende bandrecorder rond een tafel te gaan zitten, en met mij - heel Polderdemokraties - te overleggen?

·         Als u dat anders ziet, wat zijn dan uw redenen daarvoor?


Voor het geval dat het u ontgaan mocht, mevrouw Raschew: Mijn eigen antwoorden op de meeste van deze vragen staan op mijn site, vaak in aanzienlijk detail, in helder Nederlands of Engels, en ik ben toch echt een 50-jarige academicus met academische diploma's in de psychologie (onverbeterlijk goed doctoraal) en filosofie (een zeer goed kandidaats) en er is mij vaak genoeg verteld of geschreven dat mijn Nederlands en mijn Engels inderdaad ongebruikelijk helder zijn.

Ik zie dus niet goed in waarom anderen die vragen niet even goed zouden kunnen beantwoorden als ik, zeker niet wanneer ze beweren mij van dienst te kunnen of willen zijn. (Waarom ze die antwoorden niet zouden willen geven kan ik ook goed begrijpen, en dat mag - maar dan heb ik niets aan ze in deze, en wens ze alleen een goede gezondheid toe, en veel leesplezier met mijn site, desgewenst.)

Ook stel ik de bovenstaande vragen niet aan u (al mag u er desgewenst op antwoorden: het interesseert me te weten wat het niveau is van personen werkzaam bij de Bestuursdienst van de stad Amsterdam, als Amsterdammer en als psycholoog en filosoof), maar aan eventuele derden die het College van B&W wenst te gebruiken om de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het bestuur dat ZIJ ZELF voerden, en waarop IKZELF hen aanspreek, uit te oefenen zoals dat zou moeten in een echte rechtsstaat.

Ikzelf heb er, bij voldoende gezondheid, geen enkel bezwaar tegen op een namiddag of vooravond in het gemeentehuis, in aanwezigheid van minstens één computer waarop mijn website op dat moment getoond kan worden, en een lopende bandrecorder ter wille van de objectiviteit en de geschiedenis, en eventueel met journalisten, mijn meningen en wensen, en mijn vordering, persoonlijk toe te lichten en vragen te beantwoorden.}

En het lijkt me dat een enigszins objectieve rechtbank niet anders kan dan konkluderen dat dit al 10 jaar geleden zou zijn gebeurd, indien Amsterdam een enigermate verantwoordelijk, aansprakelijk en de Nederlandse wet hooghoudend gemeente-bestuur had gehad.

Hoogachtend,

drs. Maarten Maartensz

Website in Holland about philosophy, logic, ME and much more:

http://www.xs4all.nl/~maartens/maartensz.htm
http://www.xs4all.nl/~maartens/index.htm

P.S. Mevrouw Raschew: Ik ga er zonder tegenbericht vanuit dat u deze tekst uiterlijk morgenavond 22.xi.2000 naar alle leden van B&W hebt doorgemaild, via de interne mail. Dat scheelt mij moeite en tijd, en behoort voor u een zaak van enkele eenvoudige handgrepen te zijn, en dan weten de dames en heren, en in de toekomst de rechter, wat ik denk dat zij behoren te doen.

En ik citeer het maar, voor uw gemak - en het geldt trouwens ook voor u persoonlijk:

U bent zich toch bewust dat u aan mij gekoppeld bent door B&W van Amsterdam, die het kennelijk gewoon - allen tesamen en ieder afzonderlijk - aan persoonlijke moed ontbreekt om met mij en een lopende bandrecorder rond een tafel te gaan zitten, en met mij - heel Polderdemokraties - te overleggen?

 


(*)  Deze - persoonlijk secretaresse van Job Cohen - heette of noemde zich nadien Joke Dierdorp. Haar heer echtgenoot was een Bulgaar, logisch mogelijk geen harddrugshandelaar of vastgoedhandelaar, van wie zij gescheiden is. (U kunt beter geen mensen in Amsterdam tegen u innemen die logisch mogelijk geen harddrugshandelaar zijn, of daarmee getrouwd waren.)

P.S. 26 augustus 2007: Sindsdien is mijn website:
http://www.maartensz.org 
 

 

 


Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home