Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home

 

15 mei 2002 - Ik feliciteer de substituut Nationale Ombudsman met haar lidmaatschap van de commissie die de moord op Pim Fortuyn zou moeten onderzoeken. Het valt mij op dat het een PvdA-commissie is.


                        - Volg de pijlen


Geschreven op 15 mei 2002 voordat de uitslag van de Kamerverkiezingen bekend werd.


Titel: Van harte gefeliciteerd, mevr. mr. Horstink-von Meyenfeldt!

***  Achtergronden ***

1. Mijn website, especiaal http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/meinadam_index.htm

---------------------------------------------------------------------------
Maarten Maartensz.
Website in
Amsterdam about philosophy, logic, 
M.E. (Myalgic Encephalomyelitis) and much more:
http://www.xs4all.nl/~maartens/
more than 25 MB of stimulating and original ideas.
---------------------------------------------------------------------------

2. De brief van mevr. mr. Horstink-von Meyenfeldt d.d. 11 maart 2002:

-- begin citaat

Onderwerp: reactie op uw brief

Geachte heer Maartensz,

In uw emailberichten die door mij op 29 en 30 januari jl. zijn ontvangen becommentarieert u de inhoud van mijn brief van 25 januari jl. die u als reactie op uw eerdere emailberichten heeft ontvangen.

Uw, op zichzelf interessante, opvattingen en conclusies leiden er echter niet toe dat ik zal terugkomen op hetgeen ik u in voorgaande correspondentie reeds heb meegedeeld. De Nationale ombudsman is bij de uitvoering van zijn taak nu eenmaal strikt gebonden aan de in de wet op zijn ambt vastgelegde bepalingen.

Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

DE NATIONALE OMBUDSMAN

mevrouw mr. S.J.E. Horstink - von Meyenfeldt
substituut-ombudsman

-- eind citaat

===== *** Eind Achtergronden ***

Geachte mevrouw mr. Horstink - von Meyenfeldt,

Omdat ik dit - in uw en mijn belang, i.v.m. computer-virussen - niet in MicroSoft software schrijf verwijs ik u verder voor uw leesgenot naar de bijlage, die feitelijk deze mail in totaal in html-formaat is.

Vervolg: Attachment 


Geachte mevrouw Horstink - von Meyenfeldt,

0. Uw boven geciteerde brief vindt u ook op mijn site (nl. op:
http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/mein_10j/nat_ombudsman_11_3_2002.htm ) en wordt  voorafgegaan door mijn:

-- begin citaat

Enigszins tot mijn verbazing ontvang ik weer een bijdrage van de Nationale Ombudsman aan mijn levensgeluk, na ruim anderhalve maand. Mogelijke redenen: De opkomst van Fortuyn; mijn site; en het feit dat ik ca. een week eerder uit de NRC kon vernemen dat de Nationale Ombudsman WEL optreedt voor grote drugshandelaren.

Over alle drie zou veel gezegd kunnen worden dat ik op het ogenblik niet zeg. Hier is de ombudsmenselijke bijdrage: Kommentaar volgt later.

-- eind citaat

1. Laat ik beginnen met u van harte te feliciteren met uw benoeming in de juridische commissie die de regering aangesteld heeft om "de beveiliging van Pim Fortuyn".

U bevindt zich in het volgende selecte gezelschap - waarbij u me wel zult vergeven dat ik mijn gissingen over partij-lidmaatschappen voor de politieke, juridische, persoonlijke en morele duidelijkheid helder uitspreek, en overigens NRC -Handelsblad van 14 mei 2002 vooronderstel, evenals mijn talrijke brieven en mails aan de Nationale Ombudsman, de Amsterdamse Ombudsman, B&W van Amsterdam, het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, en de gemeenteraadsleden van Amsterdam - allen te vinden op mijn site, waarschijnlijk het makkelijkst via http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/mein_10j/recent.htm.

Het zal  u ongetwijfeld interesseren dat terwijl u Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig een post hebt aanvaard die  u  ongetwijfeld minstens 418 Euro 14 cent PER UUR opbrengt (immers: 25-jarige advocaten met ca. de helft van  mijn IQ blijken 1500 Euro per drie kwartier te rekenen in Modern Neerland) - terwijl ikzelf de afgelopen maanden, dankzij de Heldhaftige, Vastberaden en Barmhartige bemoeienissen van uw partij-vriendin Joke Raschew (secretaresse van burgemeester Job Cohen) en burgemeester Job Cohen himself tegenwoordig moet proberen te overleven als invalide ZONDER enige hulp bij invaliditeit; ZONDER enige bijstand voor mijn medische kosten; ZONDER enig antwoord op mijn klachten gedurende bijna 2 jaar en van 418 Euro 14 cent PER MAAND - wat in de Gemeente Amsterdam naar mijn informatie ook ligt rond wat de WEThouders van de stad Amsterdam zelf maandelijks aan hun persoonlijke drankkosten declareren ten koste van Gemeentebelastingen.

2. Zoals u op m'n site kunt nalezen ben ik een 52-jarige filosoof en psycholoog, die

  • twee maal van de UvA is verwijderd vanwege zijn kritiek op het daar in de 70-er en 80-er jarende heersende totalitaire marxisme en feminisme, bestuurd door totalitaire PvdA-ers (Cammelbeeck (PvdA), Poppe (PvdA), de Hon (PvdA), die mij twee keer van de UvA verwijderd hebben (met groot sadistisctisch genoegen)  "vanwege uw uitgesproken standpunten, ondanks de ernst van uw ziekte" en rond 1984 bleken minstens 50 miljoen guldens van de rekeningen van de UvA te hebben laten verdwijnen (waar tot de dag van vandaag niemand behalve ik en enkele anderen kritiek op durfden hebben)
  • ruim 3 1/2 jaar overleefd heeft boven een coffeeshop met B&W-vergunning te Amsterdam, die met B&W vergunning (PvdA, vnl. ) en met gemeentelijke politie-bescherming (PvdA) mij en mijn buren met moord mochten bedreigen ten behoeve van de handel in cocaine, heroine; mij mochten trachten te doen vergassen met hulp van de Amsterdamse Gemeentelijke Bouw- en Woning-dienst, kennelijk al meer dan 14 jaar door B&W van Amsterdam beschermde maffia-organisatie, waarvan de advocaten mevr. mr. Anneke. Vlas en mr. Piet Segers evidente sadisten, leugenaars en misdadige ambtenaren zijn (al meer dan 14 jaar door B&W van Amsterdam en de drie laatste drugscorrupte burgemeesters gedekt, beschermd, geprotegeerd, en "gedoogd" - als evidente drugsmafiosi!), en waarbij topadvocaten van B&W van Amsterdam, mevr. mr. Sarucco (PvdA) en mr. Lisser (PvdA) mij welbewust hebben geprobeerd de dood in te drijven ten behoeve van de carriere van drs. Ed van Thijn (PvdA), die mij vele keren weigerde te ontvangen, en vele keren weigerde mijn klachten te beantwoorden of af te  doen, evenals zijn opvolgers Patijn (PvdA: schreef mij: "Omdat uw teksten grievend en/of beledigend zijn gaan wij niet op u in" - meent dus dat invaliden als ik verdienen vergast of vermoord te worden door door hem persoonlijk beschermde Amsterdamse harddrugshandelaren) en Cohen (PvdA: Weigert mij nu anderhalf jaar te ontvangen, en heeft kennelijk de regie en in ieder geval de verantwoordelijkheid voor mijn exceptioneel schunnige behandeling sinds het begin van zijn bestuur, die er nu op uitgemond is dat (1) mijn klachten door hem evenmin beantwoord worden als door zijn voorganger (2) mijn medische bijstand ingetrokken is  (3) mijn minimale bijstands-uitkering gehalveerd is en (4) ik GEEN ENKELE vorm van hulp krijg in Amsterdam, hoewel mijn invaliditeit erkend is, en mijn site bekend bij B&W van Amsterdam (dat een verzameling drugsgecorrumpeerde ambtsmisdadigers vnl. uit de PvdAis).
  • nu 5 jaar "ME in Amsterdam" op mijn site heb staan, en e.e.a. vele keren ingediend heb bij zowel het CvB van de UvA (PvdA) als B&W van Amsterdam (vnl. PvdA) - met als enig antwoord tot heden, 15 mei 2002, chicanes, schofferingen, en de boven geschetste maatregelen georganiseerd door burgemeester Cohen en uitgevoerd door zijn secretaresses Raschew en Blok, onder regie van het kabinet van de burgemeester, met actieve samenwerking van het hoofd der GG&GD Coutinho (PvdA: wenst mij ook al jaren niet te ontvangen, en steunt wel persoonlijk Amsterdamse junken, maar zeer weloverwogen NIET een briljante invalide zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking als ik: Ik ben maar een invalide eenling, die geen lid van de PvdA is, en  niet bulkend rijk en levensgevaarlijk is in de Amsterdamse drugshandel, die al 30 jaar bestaat met actieve  steun,  protectie, bescherming, hulp, assistentie, medewerking en "gedoogbeleid" van de  opeenvolgende Colleges van B&W van Amsterdam en een horde drugs-corrupte Amsterdamse ambtenarij bij de Bouw- en Woningdienst  en bij de gemeentelijke politie en bij vele andere gemeente-instellingen als Jeugdzaken)..

Maar u kunt het verhaal, INCLUSIEF DE VOLSTREKT EVIDENTE BEWIJZEN VAN OPZETTELIJKE AMBTSMISDADIGHEID VAN DE DRIE LAATSTE BURGEMEESTERS VAN AMSTERDAM EN VELE VAN HUN AMBTELIJKE ONDERGESCHIKTEN nalezen op mijn site.

Ondertussen kunt u zich ook in gemoede afvragen hoelang ik nog te leven heb voordat ook ik afgeschoten wordt, niet door een krankzinnige activist, maar door een huurmoordenaar van de PvdA of van de hardddrufgshandelaren van mijn nog steeds in Amsterdam florerende huisbaas, of door een alliantie van beide (die al vele jaren bestaat, getuige mijn site).

Verder begrijpt u natuurlijk - ook in samenhang met de vele niet door u en uw Ombudsman-Stichting (die toch al jaren garant staan voor UW Zwitserleven-gevoel) NIET gehonoreerde toch zeer goed geschreven en onderbouwde  verzoeken om hulp - dat ikzelf wel een intens slecht Untermensch moet zijn,  althans in de ogen van uw kameraden van de PvdA, die het bij u, in de stad Amsterdam, bij  de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam, en in het Provoinciebestuur van Noordhollland, omdat IK  al DEKADENLANG protesteer tegen hun MISDADIGE WANBELEID en zijn al even lang mij van universiteiten verwijderen ("ondanks de ernst van uw ziekte"), met moord doen bedreigen door tegen mijn wil bij mij inpandig gevestigde harddrugshandelaren, mij door de gemeentepolitie (PvdA) vele malen doen toevoegen op mijn persoonlijke klachten met moord bedreigd te worden door bij mij inpandig gevestigde harddrugshandelaren, dat "Wij, de Gemeentepolitie van Amsterdam, doen NIETS voor u. Als 't u  niet bevalt  sodemietert u maar op uit Amsterdam".

3. Ook kunt u zich op mijn site intellectueel en moreel laven aan veel bijzonder goed geschreven filosofie en logica, veel over programmeren, het e.e.a. over mijn in Neerland ZEER ongebruikelijke IQ (> 165) en volstrekt unieke verzetsachtergrond  (vader EN  grootvader als politiek gevangene in  de 2e W.O. als mede-organisatoren van de Februari-staking), en ook aan het e.e.a. over politiek, dat ik in uw bijzondere aandacht aanbeveeel, net als die van uw commissie nl.

A. Tekst van Ortega y  Gassett ("Opkomst der horden" - zeer lezenswaardig dezer dagen!) met mijn commentaar:
    http://www.xs4all.nl/~maartens/science/politics/ortega_excerpt.html
B. Tekst van Machiavelli's "The Prince" met mijn commentaar
    http://www.xs4all.nl/~maartens/machiavelli/machiavelli_index.htm
C. Tekst van mijn hand betreffende zinnige politieke teksten:
    http://www.xs4all.nl/~maartens/science/politics/politics_intro.htm
D.Tekst van mijn hand uit 2001 betreffende mijn mij op dit moment resterende rechten
   http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/nederlands_grondwetsarikel_commenaar_mm.htm

E. Tekst van mijn hand uit 1992 betreffende mijn door PvdA-drugsburgemeesters geruineerde mensenrechten  http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/mrechten.htm

Ik zend u e.e.a. mee als bijlage, zodat niemand van uw commissie t.z.t. kan liegen e.e.a. niet te hebben kunnen lezen, overdenken en beantwoorden. Ook zend ik u nogmaals een door mijn vader in 1966 geschreven deel van zijn aanvraag voor een verzetspensioen - en deel u mee dat mijn vader in 1980, vlak voor zijn dood, op het gemeentehuis van Amsterdam geridderd is (als voornaamste organisator van de Nationale Tentoonstelling over Verzet en Fascisme), en wijs ik u op een toegankelijke NEDERLANDSE uiteenzetting over mijn filosofie en die van mijn grote voorganger Multatuli:

F. Tekst van mijn vader over concentratiekampen:
    http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/vader.htm
G. Tekst van Multatuli en mijzelf
    http://www.xs4all.nl/~maartens/philosophy/multatuli/m_index.htm
   (Zie o.a. de ideeen: 73, 74, 107, 136, 447

Ook wijs ik tenslotte op het feit dat IKZELF - tweemaal verwijderd van de UvA, met alleen 10-en afgestudeerd, 22 jaar invalide met M.E., unieke verzetsachtergrond, buitengewoon ongebruikelijk IQ en kennis - UITERAARD volgens zich zelf respecterende PvdA-ers, waaronder de drie laatste Amsterdamse burgemeesters en honderden van hun burocratische uitvoerders, die allen liever voor PvdA-leiders en drugsmafiosi werken dan de Nederlandse wet te willen handhaven, een INTENS SLECHT, GESTOORD, KWAADWILLIG individu moet zijn, en ongetwijfeld "rancuneus" genoemd zal worden (wat PvdA'ers zoals u weet nooit zijn: Ieder mens heeft tekortkomingen - behalve politici en burocraten van de PvdA, volgens leden van de PvdA), ongetwijfeld voor "gek" zal worden uitgemaakt, en  verder voor "arrogant", "fascist" (copyright: Duco Stadig e.a. PvdA-wethouders: Men riep dit indertijd omdat ik GEEN totalitaire marxist/PvdA-er in een milieu van totalitaire marxisten/PvdA-ers was).

In dit verband doet u er verstandig aan ook het volgende door te lezen

H. Tekst van mij uit april 2001: Etiamsi omnes, ego non!
    http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/beste_f_apr_01.htm

Kortom, mevr. mr. Horstink-von Meyenfeldt, en GEHEEL anders dan uw collegae in de PvdA: U kunt NIET klagen dat IK moeite nalaat u dingen helder en in goed Nederlands uit te leggen - al zal het u "wat veel" voorkomen, zolang u denkt daar publiek mee weg te kunnen komen.

In dit verband tenslotte:

I. Ik heb een miljoenen-vordering op 

   - de Gemeente Amsterdam
   - de Staat der Nederlanden
   - de Universiteit van Amsterdam

   EN op tal van personen werkzaam in, voor of bij die instanties, nu of in het verleden, en

H. Ik wens nogal wat Amsterdamse en Nederlandse drugscorrupte bestuurders en politici te vervolgen wegens ambtsmisdadigheid, corruptie, veelvuldige en geloofwaardige bedreigingen met moord, en smaad en laster van tal van ambtenaren als reacties op mijn klachten.

Voorzover dat uw partijcollegaas of vrienden of vriendinnen zijn kunt u ze beter waarschuwen dat IK niet te stoppen ben anders dan door een moordenaarskogel - en 14 jaar voortdurende pijn, chicanes, schofferingen, beledigingen en bedreigingen heb af te rekenen met uw partijcollegaas of vrienden of vriendinnen van de Partij van de Amsterdamse Harddrugshandelaars, Gemeentelijke Vergassers, en overig misdadigers-tuig in ambtelijke en burgemeesterlijke rollen. Men leze mijn site! Wie mijn teksten "beledigend en/of grievend" acht wendde zich tot de PvdA-Kantonrechtbank te Amsterdam - waar ik mij in 2000 en 2001 met gevaar voor eigen leven meldde om gehoord te mogen worden inzake moorddreigingen door Amsterdamse harddrugshandelaren, hetwelk mij vijf maal geweigerd is, door rechter Westhoff (PvdA) en mevr. mr. Pauma (PvdA).

Terzijde over de PvdA: Mocht u vinden dat ik wat VAAK "PvdA" schrijf: Ik wil deze prachtige Partij van de Amsterdamse Harddrugshandelaren GRAAG de roem en roeping geven die ze verdient - en ALLES EN IEDEREEN die ambtenaar is in Amsterdam, of rechter, of politie-agent, of hoopt op bestuurscarriere in Amsterdam e.o. is al DEKADEN lang, uit welbegrepen eigenbelang, lid van de Partij van de Amsterdamse Harddrugshandelaren, uiteraard wetende "waarom likt de kat de kandeleer?".

4. In bovenstaand verband: De commissie waar u deel van uitmaakt blijkt mijn eigen leven op nogal wat plaatsen te raken, op typische PvdA-manier, bovendien. Hier zijn de leden, met de raakpunten:

mr. H. van den Haak (PvdA): Collega van rechter mr. Westhoff (PvdA)  van het Kantongerecht Amsterdam, die mij in 2000 weigerde te horen, zien, spreken, ontvangen
mr. J. Hoekstra (PvdA)
prof. C.  Fijnaut (PvdA): Lid van de Van Traa-commissie, en vriend van prof. Bovenkerk (PvdA) die mij beiden weigerden te beantwoorden in 2001 en 2002, en ook weigerden te danken voor mijn 195 noten bij het Van Traa rapport - terwijl mijn noten toch stukken beter geschreven en beredeneerd zijn dan het proza van deze commissie Van Traa
ex-politie-commissaries K. Sietsma (PvdA), oud-commissaris van de Gemeente-Politie Amsterdam, die mij dus vele honderden keren heeft geweigerd te ontvangen of mijn klachten (NB: Over inpandig bij mij met gemeentevergunning gevestigde harddrugshandelaren die mij als volgt bedreigden: "Als je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je!": Dit MAG van Sietsma, als het MIJ betreft die bedreigd wordt, en HIJ commissaris van politie is)
mr. Horstink - von Meyenfeldt (PvdA), substituut-hoofd Nationale Ombudsman onder mr. R. Fernhout (PvdA): Mevr. Horstink heeft mijn mail beantwoord; mr. Fernhout, die al in 1988 deel uit maakte van een groep zogeheten Prominente Nederlanders weigert al vele jaren mij te antwoorden.

Kortom, mevrouw Horstink - von Meyenfeldt (PvdA): U maakt deel uit van een ZEER geloofwaardige commissie, althans onder leden van de PvdA, die er natuurlijk helemaal niet voor moet gaan zorgen dat uw partijvrienden in het landsbestuur van de PvdA zo schoon en veilig mogelijk moeten blijven, bijvoorbeeld van bedreigingen en verwijten aan HUN adres (uw PvdA-partij-kameraden in tal van hoge functies, met veel te vergeven baantjes, met uurlonen in Euro's die hoger liggen dan mijn maanduitkering als invalide minimale extra door de PvdA-er Cohen gekorte, gesmaadde, en belasterde eigen persoontje, die natuurlijk niet KAN deugen, volgens PvdA-getrouwen.

5. Het doel van uw prachtige commissie vol nobele juristen uit de PvdA is het doen van een o zo objectief, o zo integer, o zo eerlijk, o zo typisch PvdA-onderzoek "naar de bedreigingen aan het adres van Pim Fortuyn".

Ik zal daar verder niets over zeggen, behalve dat Pim Fortuyn dood is, en ik voor het moment nog leef, en mijn site voor het moment nog bestaat, en overigens een mirror-site buiten Neerland heeft, en op tal van plaatsen opgeslagen is, zodat mocht een (huur)moordenaars-kogel mij treffen het duidelijk is waar deze kogel vandaan zal komen en mij proza bewaard is en blijft voor het nageslacht.

6. Maar iets wil ik wel opmerken dat samenhangt met Fortuyn. Hij zou namelijk, ook volgens uw heerlijke partij-kameraden van de PvdA, minstens drie centrale themaas op de agenda geplaatst hebben - die ik noem en meteen verbind met links naar materiaal op mijn site (want anders dan Pim Fortuyn hoef ik niet te wijzen op boeken die ik ga schrijven, en anders dan Pim Fortuyn was ik al 20 jaar geleden een tegenstander van de corrupte en misdadige bestuurders van de PvdA):

   VEILIGHEID

  ===>

 Zie: ME in Amsterdam
Klaagschrift 1990,
 Klaagschrift 1992 
195 Notities bij het Van Traa-rapport

   ZORG

  ===>

 Zie: ME in Amsterdam: 
Hoe het is M.E. te hebben
brief   aan mijn huisarts

  ONDERWIJS 

  ===>

 Zie: ME in Amsterdam:
 Aan de UvA 1982,
                       1988 
                       1989
                       Spiegeloogstukken

NB Mijn site is meer dan 30 MB groot, en er staat zeer veel meer dat relevant is dan hierboven summier is aangeduid. Ik noem mijn 195 notities bij het Van Traa-rapport expliciet omdat ze goed geschreven zijn; informatiever dan het hele Van Traa-rapport; en u veel u onbekende informatie moet geven hoe het WERKELIJK in Amsterdam toegaat - en uw partij-kameraad en mede-commissielid Fijnaut mij al vele maanden weigert te antwoorden (als 't op MIJ aankomt dan is het kennelijk wenselijk dat ik afgeschoten wordt, mag ik immers concluderen, o hooggeleerde, karaktervolle, dappere, principiele Fijnaut?!)

7. Hoe het zij, mevr. mr. Horstink-von Meyenfeldt: Ik had u 11 maart een antwoord beloofd, en heden op 15 mei,  voor ontvangst van de verkiezingsuitslag is 't zover. 

Ik wens u en uw mede-commissie-leden veel leesgenot met mijn toch zeer rijke, zeer heldere, zeer goed geschreven site, ook bepaald niet vrij van morele en fysieke moed, en wijs u er NOGMAALS op dat ik nu 14 JAAR klagende ben bij leden van de Neerlandse PvdA-machtselite over de misdadigheid, corruptie, parasitisme, uitvreterij, baantjesjagerij, leugens, lafheid en kiezersbedrog van uw partijkameraden van de PvdA (= Partij van de Amsterdamse harddrugsmafiosi).

Wat ik u overigens van harte aanraad zijn twee dingen:

A. Indien u mij terwille bent, en werkelijk persoonlijke integriteit, moed, fatsoen en karakter hebt: Een commissie van Nederlandse juristen te organiseren die NIET lid van de PvdA zijn en die MIJN klachten - toch volstrekt uniek in Nederland, OOK wanneer we Fortuyn meerekenen: Controleer mijn site, en lees e.e.a. met verstand! - serieus onderzoekt, en mij overigens BESCHERMING biedt - want MIJN leven is vele keren geloofwaardig bedreigd door nog steeds, met steun van Job Cohen en Joke Raschew florerende harddrugshandelaren.

B. Indien u mij NIET terwille bent, wat VEEL waarschijnlijker is, en in kringen van de PvdA VEEL beter voor uw carriere: Job Cohen, Schelto Patijn, Ed van Thijn, en mr. Piet Segers, mafia-baas van de Gemeentelijke Bouw-  en  Woningdienst, en vele tientallen tot vele honderden overige Amsterdamse levensgevaarlijk gecorrumpeerde mafiose bestuurders en ambtenaren van de stad Amsterdam ieder 10 Euro in te laten leggen in een gemeenschappelijk potje voor een huurmoordenaar voor me. De marktprijs voor een Pakistaanse professional is rond 1000 Euro, als ik 't wel heb - en verder, voordat u met schuim rond uw juridisch mondje begint te protesteren: Lees eens wat Machiavelli, of daag me wegens laster voor een bij voorkeur buitenlandse rechter.

Overigens en afsluitend: Uiteraard heb ik uw bewering gelezen dat

"Uw, op zichzelf interessante, opvattingen en conclusies leiden er echter niet toe dat ik zal terugkomen op hetgeen ik u in voorgaande correspondentie reeds heb meegedeeld. De Nationale ombudsman is bij de uitvoering van zijn taak nu eenmaal strikt gebonden aan de in de wet op zijn ambt vastgelegde bepalingen."

Ik vermoed dat u zich heden weer eens "strikt gebonden aan de in de wet op zijn ambt vastgelegde bepalingen" om MIJN rechten NIET te WILLEN handhaven, maar met apetrots uw eigen carriere te plaveien met het proberen eventuele hysterie over de dood van Fortuyn in te tomen om uw PvdA-kameraden - die nu eindelijk eens ZELF ondervonden hebben hoe het is om bedreigd te worden, hoewel niet door in hun huis inpandig door PvdA-burgemeesters met vergunning en bescherming gevestigde moordzuchtige harddrugshandelaren met gecocainiseerde minibreintjes en een levensgevaarlijke agressie - te beschermen, af te dekken, helpen en steunen.

Ikzelf daarentegen, briljant, invalide, in het geheel niet bang kan wat u, uw commissie, uw Nationale Ombudsman-collegae en superieur, en de rest van de PvdA, alleen hopen op nog meer tegenwerking, nog meer chicanes, nog meer leugens - en desnoods een moordaanslag, want mijn beweringen zijn weliswaar "grievend en/of beledigend" voor de vergassers en harddrugshandelaren "uit naam van de idealen van de Februaristaking" uw PvdA-kameraden Van Thijn, Patijn en Cohen, die wat MIJ betreft jaren achter de tralies dienen te verdwijnen, vanwege volstrekt evidente op mijn site onweerlegbaar bewezen ambtsmisdadigheid ten behoeve van hun eigen politieke carrieres, hun corrupte ambtenarij en de Amsterdamse harddrugsmafia.

In de hoop dat u enige steun en wijsheid mag ontlenen uit deze mail, op deze voor Neerland zo gewichtige verkiezingsdag, en met mijn hartelijke groeten aan alle leden van uw zo duidelijk zo integere, zo begaafde en zo geheel vooroordeelvrije zogenaamd geen enkel ander dan juridisch en moreel belang diendende commissie teken ik,

Hoogachtend,

drs. Maarten Maartensz.

P.S. U ontvangt deze mail later in html en vindt 'm dan ook op mijn site. Immers: Na  14 jaar resteert mij nauwelijks gezondheid en heb ik voortdurende pijn vanwege wat mij in Amsterdam - bestuurd "uit naam van de idealen van de  Februaristaking",  zogenaamd "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig" feitelijk  "Hoerig, Hebzuchtig, Huichelend", feitelijk al ca. 20 jaar ten behoeve van bestuurlijke drugsmisdadigers uit de PvdA, die wel invaliden wensen te doen vergassen en bedreigen door harddrugshandelaren maar NIET de Nederlandse WET wensen te handhaven, in een stad waar dankzij hun corruptie jaarlijks 15 tot 30 MILJARD  Euro aan drugs illegaal worden omgezet.

 


Colofon: Deze mail is opgeladen naar mijn site op 16 mei en verzonden op 15 mei 20.45 (voor de verkiezingsuitslag).

 

 Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home