Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home

 

12 maart 2003: P.S.je met enige relevante informatie + links

 

                        - Volg de pijlen

De heer De la Haye is een directeur van de Stichting 40-45, die mij eind november verwees naar de Stichting Oorlogs- en Geweldsgetroffenen. Aangezien ik de Verhagen van die stichting nu ruim 5 weken niet per e-mail blijk te kunnen bereiken heb ik de heer De la Haye maar eens gebeld of híj wellicht raad weet.


Geachte heer De la Haye,
 
In vervolg op mijn mail van gisteren herhaal ik hierbij een mail van mij van 29 november 2002, als gevolg waarvan u mij verwees naar de speciale Unit te Krommenie - met wie sindsdien het communiceren per telefoon en per e-mail vrijwel niet mogelijk blijkt, omdat de heer Verhagen gewoonlijk afwezig is en kennelijk niet bij machte is te mailen via z'n home-computer of een internet-café en mevrouw Groeneveld volhoudt dat het e-mail verkeer van de instelling waar u mij naar verwees alweer zes weken niet zou werken.
 
Ik zend u e.e.a. zodat u mijn site makkelijk kunt bereiken en raadplegen - ik meen namelijk dat deze site de noodzakelijke bewijzen voor mijn beweringen bijzonder helder en volledig geeft, en overigens duidelijk maakt dat en hoe ik verschil in mijn denken en doen van de Neerlandse doorsnee (o.a. als - ik citeer prof.dr. Molenaar, die mij kent sinds 1989 - "begenadigd mathematisch logicus").
 

 
==== begin kopie van mail 29 november 2002
 
 
Geachte mevrouw Dikkers,
 
Mijn hartelijke dank voor uw antwoord. U schreef mij:
 
----- Original Message -----
From: "Jeanne Dikkers" <jdikkers@st4045.nl>
Sent: Thursday, November 28, 2002 12:54 PM
Subject: algemeen email adres stichting 1940-1945

 

>
> Hieronder het algemeen e-mail adres van Stichting 1940-945
>
> info@st4045.nl
>
> met vriendelijke groeten
> Jeanne Dikkers
> Dienstencentrum
>  
>
>
>

 
Nu: Ik heb de Stichting 40-45 gisteren gemaild onder de titel "Dringend verzoek om enige hulp".
 
Daarin vindt u een geciteerde brief van prof.dr. Molenaar, die ik gisteren ook gesproken heb, evenals mijn huisarts.
 
U vindt bovendien in mijn mail van gisteren een redelijk aantal verwijzingen naar materiaal op mijn website. Om te vermijden dat u moet (doen) zoeken in de gisteren bij info@st4045.nl reproduceer ik hieronder mijn mail:
 
--- begin kopie
 
Aan: De directie van de Stichting 40-45
Van: Drs. M. Maartensz
 


Geachte directie,

Ik heb vandaag - 27 november 2002 - telefonisch gesproken met een mevrouw Jeanne Dikkers (foenetisch).
 
Hieronder vindt u een kopie van een brief van prof.dr. P.C.M. Molenaar aan de directeur van de GG&GD Amsterdam:
 
 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Telefoon: 020-5256832
Fax: 020-6390026
E-mail:
ml_Molenaar@macmail.psy.uva.nl

 

L.S.

 

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen fat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

 

Hoogachtend,

 

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 
De website waarop prof.dr. Molenaar doelt vindt u op het volgende adres:
 
----------------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
http://www.xs4all.nl/~maartens/
-----------------------------------------------

De reden voor mijn pseudoniem (Maarten Maartensz) is - vooral - dat ik van 1988 tot 1992 als invalide boven een Amsterdamse coffeeshop heb gewoond waarvan de gigantische overlast mij vrijwel al die tijd wakker hield, en waarvan de uitbaters mij zeer geloofwaardig vijf maal met moord dreigden ("Als je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je"), en waarvan de uitbaters harddrugshandelaars en drugspsychopaten waren. (Wèl gearresteerd in 1991 met diverse kilo's cocaïne en heroïne, en evident levensgevaarlijk waanzinnig vanwege hun eigen cocaïne-gebruik.)
 
Mijn gezondheid is daardoor sindsdien blijvend veel slechter dan daarvoor, toen ik ook al invalide was. (Ik heb M.E/Fibromyalgie, en ben ziek sinds 1.1.79, en erkend invalide sinds 1980.) De gemeentepolitie weigerde honderden keren alle hulp, en vertelde me dat "als u het hier niet bevalt dan sodemietert u maar op naar het buitenland - wij doen niets voor u."
 
Ik heb deze zaak sindsdien beschreven inclusief alle bewijzen op mijn website (zie hierboven) en het bestuur van Amsterdam hier vele honderden keren op gewezen. Reacties sinds het bewind van Cohen:

- Geen enkele reactie op mijn website
- Geen enkel excuus
- Geen enkele hulp

Ik zou er trouwens in dit verband ook op willen wijzen dat mijn moeder - Coby Maartensz - Klute, welbekend bij uw stichting, evenals mijn vader, Bertus Gerardus Maartensz - als gevolg van het moeten meemaken dat ik bijna 4 jaar met moord ben bedreigd, niet kon slapen (soms meer dan een week niet, vanwege de pijn en de overlast!)) en met mijn vriendin uren lang voor driekwart vergast op de grond heb gelegen omdat mijn harddrugshandelende huisbaas bij mij (die een zeer lastig naar "normen en waarden" leven persoon is, die niet bang is uitgevallen, en ook bij hem protesteerde) na een zogenaamde verbouwing evident opzettelijk de schoorsteen deed instorten, wat tot koolmonoxide-vergiftiging van mij en mijn vriendin leidde in 1988.
 
Die schoorsteen is nooit gerepareerd tussen 1988 en 1992 (toen ik de woning kon verlaten dankzij mijn zeer goede huisarts, met een medische urgentie), maar mijn moeder stortte in 1992-1993 geestelijk in en liet, als weduwe van een mede-organisator van de Februaristaking, voortdurend .... het gas aanstaan in haar woning.

 
Vervolgens. Sinds ik mij tot Cohen en Oudkerk wendde (die beide een zogenaamd "joodse identiteit" claimen, en verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid  en de sociale dienst, en graag in de media mogen belijden hoe idealistisch ze zijn - in een stad waarin onder hun verantwoordelijkheid volgens de Van Traa commissie ca. 25 MILJARD wordt omgezet aan illegale drugs) is het volgende gebeurd:
 
- mijn bijzondere bijstand (op medisch voorschrift!) is ingehouden
- mijn bijstand is gekort
- de GG&GD heeft geweigerd mij enige hulp te geven in antwoord op de brief van prof.dr. Molenaat

Ook ben ik op 4 april 2002 naar de MegaBanenMarkt gestuurd als invalide, wat ik lichamelijk in het geheel niet aankon. De volgende conversatie vond plaats

Ik: Ik ben een erkende invalide, heb voortdurend pijn en kan dit niet opbrengen zonder zeer veel pijn en ellende.
Ambtenaar Droeshout van de SD: Daar heb ik niets mee te maken.
Ik: Dus ik moet gaan ondanks mijn erkende invaliditeit?
Ambtenaar Droeshout: Ja.
Ik: U weet dat ik behandeld wordt vanwege depressiviteit. Ik ben bang dat ik hier weer suicidaal depressief van word.
Ambtenaar Droeshout: Dat kan mij niet schelen. Dat is uw probleem. U moet gaan, zelfs al zit u in een rolstoel. Als u niet gaat dan trekken wij uw uitkering in.

Zonder uitkering moet ik helaas zelfmoord plegen, want ik heb sinds 1989 voortdurende pijn en vrijwel geen energie. Ik ben dus gegaan. Sindsdien heb ik 8 maanden, weer zonder enige hulp, zonder enige steun, en met voortdurende pijn in bed gelegen, bovendien worstelend met zware depressies, want ik denk dat B&W van Amsterdam mij de zelfmoord wenst in te manipuleren vanwege wat op mijn site staat - dat inderdaad ALS het serieus behandeld zou worden tot rechtszaken behoort te leiden die een eind maken aan het huidige gemeentebestuur, want je mag geen invaliden vergassen, met moord bedreigen en de gezondheid van ruïneren  "uit naam van de idealen van de Februaristaking", feitelijk ten behoeve van de zeer machtige Amsterdamse harddrugsmafia.

U vindt het doen en vooral het laten en manipuleren, liegen en chicaniseren van de gemeente Amsterdam toegelicht op mijn site:

 
U vindt de geschiedenis van wat mij overkwam aan de UvA (waar ik twee maal van verwijderd ben omdat ik tussen 1978 en 1988 voortdurend protesteerde tegen het verval van het wetenschappelijk onderwijs) en wat mij wonende boven de harddrugs-coffeeshop beschermd door B&W van Amsterdam toegelicht in
 
 
Ook vindt u op mijn site een interessante brief van mijn vader, die waarschijnlijk ook in uw archieven voorkomt en uit 1966 dateert:
 
 
Verder staat het Van Traa-rapport met een uitgebreid en veel beter geschreven commentaar in de vorm van noten op mijn site wat betreft het deel Amsterdam:

Begin Van Traa-rapport: http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/VanTraa/b11.htm
Begin van mijn noten:  http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/VanTraa/notities_bij_Van_Traa.htm

 
Tenslotte vindt u op mijn site veel filosofie en logica, waaronder dat deel van mijn proefschrift dat op dit moment overwegend af is en waar prof.dr. Molenaar aan refereert. (Zie http://www.xs4all.nl/~maartens/logic/log_index.htm)
 
Ik zou het op prijs stellen nog enkele jaren te mogen leven om mijn proefschrift af te schrijven en enkele boeken over filosofie, logica en programmeren te kunnen afschrijven.
 
Maar helaas kan ik dat niet met mijn invaliditeit, voortdurende pijn, totale afwezigheid van hulp, en nu 14 jaar systematische tegenwerking en chicanes van de bestuurders van de stad Amsterdam zonder enige daadwerkelijke hulp. Véél is niet nodig - een normale minimale bijstandsuitkering, enige bijzondere bijstand, en af en toe wat hulp in de huishouding is alles wat ik nodig heb, afgezien het ophouden van de voortdurende chicanes van het Amsterdams bestuur
 - maar zonder deze hulp, die volledig mijn recht is, wat de gemeentebestuurders u ook op de mouw trachten te spelden (omdat mijn site werkelijk gevaarlijk is voor de carrière en pretenties van de laatste drie burgemeesters van Amsterdam: Er wordt in Amsterdam jaarlijks 25 MILJARD (minstens) aan drugs omgezet, en daarvan zijn zeer vele ambtenaren zeer makkelijk te corrumperen.)

Ik wens u veel leesplezier, en verzoek u mij per e-mail te antwoorden, omdat dit voor mij het makkelijkst is en ik een groot deel van de dag gedwongen ben in bed te liggen met voortdurende pijn en zonder energie.

En het is wellicht ook niet onverstandig u erop te wijzen dat zowel prof.dr. Molenaar als mijn huisartsen mij sinds resp. 1989 en 1986 goed kennen en veel hebben geholpen, en dat ik zonder hun hulp vrijwel zeker dood was geweest. De voortdurende tegenwerking die ik ondervind is van de gemeente Amsterdam, en geldt mijn site en mijn zeer uitgesproken meningen - die mij persoonlijk zeer veel beter geschreven, beredeneerd en gefundeerd voorkomen dan (bijv.) het proza van Fortuyn, die zich bovendien veel minder lang en veel minder eerlijk met de themaas veiligheid, zorg en onderwijs heeft beziggehouden dan ik.

Hoogachtend,
 
drs. M. Maartensz.

P.S. Indien u dat wilt kunt u een CD van mijn site krijgen (die immers ca. 40 MB is, en waar ca. 7 boeken op staan, waaronder de volledige tekst van Multatuli's Ideen 1 met mijn commentaar, dat ongeveer even lang is. Indien u mijn opvattingen over zeer veel in leesbaar maar illusieloos Nederlands wilt lezen kan ik u dat aanbevelen. Voor een samenvatting over "normen en waarden" zie http://www.xs4all.nl/~maartens/philosophy/multatuli/i423.htm
--- eind kopie
 
U kunt zich uiteraard tot prof.dr. Molenaar wenden, die mij goed kent sinds 1989, en goed geinformeerd is over alles wat op mijn website staat, en dus weet dat ik dit niet uit mijn duim zuig en dat de situatie bijzonder zorgwekkend is, en volledig in tegenstelling met de rechten die ik op papier zou hebben als Nederlands burger.
 

Hoogachtend,
 
drs. M. Maartensz
 
==== eind kopie van mail 29 november 2002
 

 

 
Vervolgens en in hetzelfde kader, ook in verband met mijn vorderingen op de gemeente Amsterdam en mijn plan om de verantwoordelijke politici, bestuurders en ambtenaren in hun volle "menschlich-allzumenschliche" (Nietzsche) glorie op te hangen op mijn Deense site een kopie van een mail aan dhr. Verhagen en B&W van Amsterdam d.d. 27 februari 2003, als gebruikelijk niet beantwoord door dhr. Verhagen - die deksele "automatiseringsproblemen" waar mevrouw Groeneveld mij zo vaak op getracteerd heeft zonder ooit te zeggen dat zij feitelijk Verhagens baas is - en natuurlijk evenmin beantwoord door B&W van Amsterdam:
 
 

 

 
 
=== begin kopie van mail 27 februari 2003
 
Amsterdam, 27 februari 2003

College van B&W!

Laat ik om te beginnen even kort ingaan op een morele en terminologische eigenaardigheid die Neerland vooral dankt aan de PvdA, maar overigens aan vrijwel alle Nederpolitici, die het kiesvee een generatie lang meenden te kunnen paaien door alles en iedereen dat menselijk is zowel terminologisch als moreel te verlagen tot "gelijkwaardig" aan de gruwelijkste beestmensen.

Immers: Ik mag aannemen dat zelfverklaarde gelijkwaardigen van fascistoïde beestmensen als u dat immers volgens uw eigen veelvuldige belijdenissen logisch onweerlegbaar bent (logisch argument: 1. Alle mensen zijn gelijkwaardig. 2. Ieder van u is een mens. 3. Een fascistoïde beestmens is een mens. Ergo - onweerlegbaar logisch - u bent gelijkwaardig met een fascistoïde beestmens. En ja kijk: IK heb nooit beleden en altijd afgewezen dat "Alle mensen zijn gelijkwaardig", maar heb dan ook een uitstekend logisch verstand en voorbeeldig moedige en morele ouders en grootouders) - kortom, dat uw soort "mensen" de HOOGTE van mijn schadevordering .... nu: wat "hoog" vindt.

Voorstel: Laten we mijn claim, mijn site en mijn persoon ter bestudering en objectief advocaten advies voorleggen, o hoogmachtig o naar eigen dunk moreel en menselijk voortreffelijk voorbeeldige gelijkwaardigen van Uebermenschen (ook al mensen immers?!) en harddrugshandelende mensen (idem toch?) aan de firma Spong en Hammerstein, advocaten gespecialiseerd in schadevorderingen en drugszaken en vervolgingen. Dit zijn mensen die het LPF-principe huldigen "Als je je niet laat betalen geloof je er niet in", en het lijkt mij dat zij wel geïnteresseerd zullen zijn in MIJN zaak EN in een PERCENTAGE van de opbrengst. En ze werken natuurlijk niet voor niets.

Ik leg het ze graag voor: Wat IS onder geldend INTERNATIONAAL recht nu een behoorlijke schadevergoeding voor alles wat ik in Neerland en Amsterdam heb moeten doorstaan sinds ik remigreerde uit Noorwegen om mijn grote intellectuele talenten te bekwamen aan de Universiteit van Amsterdam - die mij twee keer verwijderde "vanwege uw uitgesproken denkbeelde ondanks de ernst van uw ziekte"?

En laten we dan bijvoorbeeld vooral ook niet vergeten dat een naar eigen dunk zo voortreffelijk drugs-Fuehrer van Amsterdam als Cohen het niet meer dan volledig behoorlijk en normaal vindt om z'n burgemeestersoptrekjes te laten vernieuwen op gemeenschapskosten a 6 miljoen gulden, omdat z'n lieve vrouwtje invalide zou zijn - en het niet meer dan volledig behoorlijk en normaal vindt mij, invalide zoon en kleinzoon van medeorganisatoren van de Februaristaking, 3 1/2 jaar door B&W van Amsterdam blootgesteld te laten worden aan vergassingsgevaar, verbrandingsgevaar, geluidsterreur en veelvuldig herhaalde zeer geloofwaardige moorddreigingen van inpandig bij mij met B&W-vergunning gevestigde harddrugshandelaars: "Als je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je."

Wat mag het kosten, naar Europees recht, om iemand dit aan te doen? Wat mag het toen veelvuldig en sadistisch door de gemeentelijke bouw- en woningsdienst drugsfascistische advocaten herhaalde "Als het al zo lang levensgevaarlijk is dan kan het nog best een tijdje levensgevaarlijk blijven" kosten (zie de bijlage hieronder).

Tenslotte: Een reden voor mij om uit te komen op het bedrag waar ik op uitkwam is een rationeel kwantificeerbaar verband tussen wat ik eis en wat de laatste drie drugsfascistische burgemeesters van Amsterdam de Amsterdamse drugsmafia misdadig hielpen omzetten. Maar ... ik ben altijd bereid, mits fysiek niet AL te beroerd als gevolg van wat Van Thijn, Patijn en Cohen mij in Amsterdam hielpen aandoen, om rationeel te heroverwegen. Leg me maar uit waarom 1/1000ste deel van de volledige ILLEGALE volledige MISDADIGE omzet aan drugs die ieder van de heren  Van Thijn, Patijn en Cohen in Amsterdam "heldhaftig, vastberaden, barmhartig" hielpen omzetten - tsja: "wat veel" zou zijn.

Hoogachtend,

drs. M. Maartensz.

P.S. Job Cohen: Toen je als staatssecretaris van Justitie "met mijn Joodse identiteit" een asielwet prepareerde die Neerland geheel vergelijkbaar maakte met het Zwitserse vreemdelingenbeleid tussen 1940 en 1945, heb je er toen bijgezegd in het parlement dat je een dergelijke asielwet "met mijn Joodse identiteit" nooit zou hebben helpen invoeren als de asielzoekers in meerderheid "een Joodse identiteit" gehad zouden hebben?! En heb je toen niet als staatssecretaris van Justitie, jagend op politieke beloning van het smerige werk dat je deed "met mijn Joodse identiteit", OOIT ook maar IETS gedaan TEGEN de 50 MILJARD ILLEGALE drugsomzetten in Nederland waarvan je toen WIST en MOEST WETEN dat ze plaatsvonden?! Nee toch?!

En begin nou niet te mekkeren dat IK - toevallig besneden ik, zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking volgens de gemeente Amsterdam - niet zou mogen beginnen over jouw voornaamste verkoopsargument om burgemeester van Amsterdam te worden! IK zou er immers helemaal niet over hebben hoeven beginnen - als je gewoon de afgelopen 2 jaar je elementaire burgemeesterlijke plichtje zou hebben gedaan. En inderdaad zou ik het dan niet gedaan hebben en aan mijn proefschrift hebben kunnen werken.

Bijlage - kopie van een brief van mijn advocaat mr. H. Kersting van 11 april 1991. Ik had toen sinds september 1988 in voortdurend gevaar van verbranding, vergassing, en in voortdurende terreur en bedreiging geleefd. Ik had in september 1988 voor driekwart vergast uren op de grond rondgekropen, niet wetend noch begrijpend wat mij overkwam tot de volgende dag bleek dat mijn harddrugshandelende huisbaas, die van mij af wilde, de schoorsteen waarop ik moest stoken had doen instorten:

 

 

            Brief van mijn advocaat over de gaten in de schoorsteen


 

Dit is een kopie van de brief die de advocaat van mijn - kennelijk met (hard)drugshandelaars geassocieerde en samenwerkende huisbaas - in het voorjaar van 1991 ontving, rond dezelfde tijd dat de gelijkvloers gevestigde drugshandelaars (zogenaamd uitbaters van een coffeeshop), mogelijk dezelfde die mij en mijn buurvrouw in 1989 had gedreigd ons te zullen vermoorden "als je iets doet wat me niet bevalt", met diverse kiloos cocaine en heroine voor hun drugshandel werden gearresteerd door de politie.

 


Stichting Advokatenkollektief Amsterdam Noord

Aan: De heer Mr. P.J. Sandberg
Postbus 53027
1007 RA AMSTERDAM

Inzake: Maartensz/Vledder Beheer B.V.


Amsterdam, 11 april 1991
SANS PReJUDICE

Geachte Confrere,

N.a.v. Uw sommatie d.d. 5.4.91 in kort geding dat op 23.4.91 dient bericht ik U als volgt.

Client is bereid het gevorderde bedrag ad f 1.362,23 zijnde de huur t/m april 1991 te betalen indien U mij per omgaande schriftelijk meedeelt het kort geding in te trekken.

Mocht het kort geding door desondanks doorgang vinden dan zal ik namens client een eis tot reconventie indienen aangaande het achterstallig onderhoud en een voorschot op de schadevergoeding vragen t.b.v. f 10.000,-- zijnde schade wegens gederfd woongenot.

Welke consequenties dit heeft voor de huurincasso laat zich makkelijk raden.

Zoals U weet, is Uw cliente sinds 1985 in gebreke gebleven aangaande herstel achterstallig onderhoud.

Talloos zijn de klachten die client daarover heeft ingediend en die nog steeds niet verholpen zijn.

Voor zover nodig sommeer ik U deze klachten die Uw cliente bekend zijn per omgaande te verhelpen.

Het is zelfs zo ernstig dat client voortdurend in levensgevaar verkeert.

De schoorsteen lekt aan alle kanten en produceert het gevaarlijke koolmonoxide.

Gaarne per omgaand vernemend,

Hoogachtend,

H.G. Kersting.


Colofon:
Wat betreft "Het is zelfs zo ernstig dat client voortdurend in levensgevaar verkeert.": Zie mijn bezwaarschrift van mei 1992 aan B&W van Amsterdam , nadat inderdaad gebleken was dat ik van october 1988 tot februari 1992 vlak naast gaten in een ergens in de zomer van 1988 totaal ingestorte schoorsteen had geslapen, die sindsdien niet hersteld was, en waarop ik 's winters moest stoken als ik warmte wilde.

Mijn eerste klachten over de schoorsteen dateerden uit 1985, toen de stenen eruit op straat vielen, maar de Amsterdamse gemeente-ambtenaren vonden het helemaal niet erg dat argeloze voorbijgangers mogelijk een steen op hun hoofd zouden krijgen.

Mijn huisbaas vestigde, geheel in tegenspraak met eerdere mondelinge toezeggingen tegen zijn huurders, drugshandelaars in de zgn. coffeeshop begin 1989, die in de lente van 1989 zowel mijn buurvrouw als mijzelf met moord bedreigden "als je iets doet wat ik niet wil" (in beide gevallen op klachten vanwege de nachtelijke terras-overlast van zijn uitspanning-met-politie-vergunning).

De gaten in de schoorsteen waren in october 1988 gehakt, om het puin van de intern ingestorte schoorsteen te verwijderen. In januari 1989 werd mijn buren en mij verteld (zoals eerder in october door de metselaar Decades) door specialisten van de gemeentelijke Bouw- en Woning-dienst, en door een schoorsteenbouwer, dat de situatie "levensgevaarlijk" was. Verder (nogmaals) zie mijn bezwaarschrift van mei 1992 aan B&W van Amsterdam .

© Maartens@xs4all.nl


 

 

Trouwens, wat mr. Kersting betreft: De opstelling van gemeentelijke drugsfasscistische advocaten over hem toen ik voor hem om stukken vroeg waar ik recht op heb was:
Kersting?! Kersting?! Ha, ha - die kennen we. Die krijgt niets van ons!".

=== eind kopie van mail 27 februari 2003


 

 
Wel, meneer De la Haye, 't lijkt mij dat u hiermee genoeg informatie heeft om uw oordelen over mij, mijn zaak, en mijn plan rationeel te funderen. Het is overigens moeilijk MIJ rationeel te beoordelen, eenvoudig omdat ik - mag ik na bijna 53 jaar leven zeggen - in veel opzichten (intellectueel, moreel, familie-achtergrond, gezondheid, academische kwalificaties, ervaringen in Amsterdam, ziektegeschiedenis) nogal radikaal afwijk van doorsnee Neerlanders, al dan niet academisch bekwaamd.
 
Wat dat laatste betreft: De doorsnee academicus in Neerland heeft een IQ dat minstens 50 punten lager ligt dan het mijne in 1978. Wat dat precies zegt weet ik niet, en ik beschouw een IQ niet als een adequate maat voor algemene intelligentie, maar wel als de beste indicator daarvoor - ceteris paribus - die er op 't moment is, naast evident taalvermogen en vermogen tot abstract wiskundig en logisch redeneren.
 
Ook vind u op mijn site - die ca. 35 MB groot is, zeg 10.000 paginaas A4 - VEEL dat NIET over "ME in Amsterdam" gaat, waaronder meer dan 2 delen Ideen van Multatuli met mijn ca. even lange commentaar, wat de afgelopen 130 jaar door geen ander Nederlander gebeurde, en dat mij de gelegenheid gaf nogal wat van mijn ideeen over Neerland kort uit te schrijven, en in het Nederlands (anders dan de rest van de filosofie en logica op mijn site, die in 't Engels is).
 
Ik wacht uw kommentaar op mijn plan om B&W van Amsterdam etc. te schande te hangen op mijn Deense site, als kennelijk enig middel om deze lieden te spreken te krijgen voor een rechtbank met belangstelling af (immers: IK ben - bijvoorbeeld - geen 14-jarige Marokkaanse puber, die vrij toegang hebben tot Oudkerk en Cohen als ze een klachtje mochten hebben over hun kledingstijl).
 
Maar ik wacht niet erg lang, want ik ben nu 3 1/2e maand bezig met "de speciale Unit" waar u mij naar verwezen hebt, en tot nu toe heeft mij dat alleen veel moeite gekost en geen resultaat opgeleverd, overigens geheel conform mijn ervaringen in Amsterdam sinds mijn toenmalige vriendin en ik voor driekwart vergast op de grond van mijn krotwoning hebben gelegen in 1988 nadat de harddrugs handelende huisbaas de schoorsteen had doen instorten via een zogenaamde "reparatie" waar ik toen 4 jaar over had moeten zeuren en nadat hij begonnen was met een zogenaamde "coffeeshop" (voorjaar 1988) die feitelijk in soft en hard drugs handelde.
 
En het spijt me als u mijn kwalificaties van prominente Amsterdamse bestuurders niet bevalt, maar ik vind het mij gebeurde buitengewoon minderwaardig en ik vind Amsterdamse bestuurders die al 15 jaar geen enkel probleem blijken te hebben met het doen vergassen en met moord bedreigen door - evident psychopathische, evident levensgevaarlijke - harddrugshandelaren in feite minderwaardig aan in ieder geval de meeste SS'ers ("relatief aan MIJN normen en waarden", "relatief vergeleken met MIJN moreel zo bijzondere ouders en grootouders"), want die SS'ers functioneerden in een totalitair klimaat van oorlog, en waren gewoonlijk niet bijzonder goed opgeleid of bijzonder begaafd, en pretendeerden ook niet 700.000 mensen te kunnen leiden uit naam van hoge humanitaire idealen. 
 
Maar ik richt mij nu al 15 jaar tot het ene College van Burgemeester en WEThouders - zonder enig antwoord anders dan chicanes - in wat resteert van de Neerlandse rechtsstaat, die in ieder geval nog niet in oorlog is en waar mensen die zich volgens de autoriteiten misdragen nog niet vanzelfsprekend afgevoerd kunnen worden naar martel-centra. Vandaar mijn verontwaardiging - maar ik heb er begrip voor als u of een ander zich daarin niet geheel kunt verplaatsen, was het alleen maar omdat uzelf bespaard is gebleven vergast en met moord bedreigd te worden door inpandig in het pand waar u woont gevestigde harddrugshandelaren-met-B&W-vergunning, gevestigd door een B&W dat zich legitimeert en beweert te besturen "uit naam van de idealen van de Februaristaking - heldhaftig vastberaden barmhartig".
 
Voor mij is dat echter zum Kotzen, nog geheel afgezien van de nu 15 jaar voortdurende fysieke pijn die ik daardoor geleden heb. Maar ik begrijp het wel: 66 MILJARD Euro illegale drugsomzet in Amsterdam e.o. gedurende de 15 jaren van mijn totaal vruchteloos protesteren, en overigens een B&W dat véél te bang is de drugsmafia te mishagen die ze zelf hebben helpen vestigen en drugshandelen "uit naam van de idealen van de Februaristaking - heldhaftig vastberaden barmhartig".
 
Hoogachtend,
 
drs. M. Maartensz.
 

Colofon: Geschreven en verzonden en opgeladen op 26 februari 2003.
            Opgeladen op 4 maart 2003.
 

 

 

Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home