ME Buromedisch                                                               
                                                         0: Vier uitgangspunten en één vordering

 

"Man is wicked and unhappy; everywhere prisons, hospitals, gibbets and beggars; history, properly speaking, is nothing but a collection of the crimes and misfortunes of mankind."
  -- Pierre Bayle

The interconnection between sadism, masochism, success worship, power worship, nationalism and totalitarianism is a huge subject whose edges have barely been scratched, and even to mention it is considered somewhat indelicate....
  -- George Orwell

All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
  -- Lord Acton

Inleiding bij Buromedisch:

1. Mijn kwaliteiten
2. Mijn situatie sinds 21 jaar
3. Mijn fouten gedurende 32 jaar
4. Mijn huidige positie


1. Mijn kwaliteiten

 

 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
(..)

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

 

2. Mijn situatie sinds 21 jaar

Mijn vader overleefde bijna 4 jaar Duitse concentratiekampen als veroordeelde 'politieke terrorist', en kon daarna nog een familie stichten, waarin ik als oudste zoon geboren werd, en 20 jaar werken als bouwvak-arbeider, waarna hij gepensioneerd werd met een verzetspensioen, en hij organiseerde met het Sachsenhausen-comité in de laatste 20 jaar van zijn leven tentoonstellingen over het verzet, de kampen, en het gevaar van heropkomend fascisme, die uiteindelijk uitmondde in de zogenaamde Nationale Verzetstentoonstelling, die vele keren in vele plaatsen, zoals het Koninklijk Paleis op de Dam en de Dom te Utrecht, gestaan heeft, en waarvoor mijn vader, vlak voor zijn dood, op het stadhuis van Amsterdam, geridderd is;

Ikzelf overleefde bijna 4 jaar, als niet-erkende invalide met ME, geluidsoverlast, moordbedreigingen, terreur en een vergassing waar ik net niet aan overleed, wonend boven een harddrugshandel vermomd als coffeeshop, met vergunning van burgemeester Van Thijn voor het raam om in drugs te handelen, en ben in hetzelfde jaar als ik vergast werd voor de derde keer van de Gemeentelijke Universiteit verwijderd vanwege "uw uitgesproken ideeën", en heb sinds dat jaar, en na nog 3 jaar terreur en overlast, waarin mijn toch al niet goede gezondheid radikaal geruďneerd zijn, voortdurend pijn, en ben ook al 20 jaar klagend over de terreur, de vergassing, en de verwijdering, bij zowel de gemeente Amsterdam als de gemeentelijke UvA, en krijg al 20 jaar geen antwoord: Men is systematisch en universeel persoonlijk onaansprakelijk en persoonlijk onverantwoordelijk bij de gemeente Amsterdam en de UvA - en ik heb geen familie kunnen stichten, heb de diepste legale armoede geleden, heb geen enkele hulp gekregen, heb zelfs geen enkel antwoord gekregen, behoudens dat ik geen antwoord krijg vanwege mijn taalgebruik, dat dusdanig "grievend en/of beledigend" zou zijn dat het Amsterdams burgemeesters en wethouders ontslaat van de plicht de Nederlandse wet te handhaven, gelijk als in het geval van gedoogde soft- en harddrugshandel (want de gemeente-politie van Amsterdam weigerde ook daartegen mijn klachten in behandeling te nemen), en ik mocht ook, ondanks mijn bewezen en erkende briljante verstand, niet promoveren, en werd door de GGD en namens B&W naar het Leger des Heils verwezen toen een vooraanstaand universitair professor (sindsdien geëmigreerd) daar om vroeg.

In een land en een stad waarin dat mogelijk is, wil ik niet leven, en geen belasting betalen: Ik wil hier weg.

Omdat mijn gezondheid kennelijk voorgoed en volledig geruďneerd is boven genoemde drugshandel, heb ik daar een aanzienlijke schadevergoeding voor nodig, was het alleen maar om mij een pensioentje te verzorgen als Jo Ritzen, één van de integere ruďneerders van het onderwijs, of als Bob de Hon, die mij van de universiteit liet verwijderen vanwege mijn kritiek op de ruďnering van het onderwijs.

Het probleem is echter dat ik al 20 jaar, sinds ik mij persoonlijk met mijn klacht wendde tot de persoonlijke portier van drs. Ed van Thijn, burgemeester uit naam van de Februaristaking, die mijn ouders ontmoet heeft, en die nogal wat te danken heeft aan de tentoonstellingen waarvoor mijn vader geridderd is op het stadhuis van Amsterdam, eenvoudig geen antwoord krijg op mijn klachten, hoe ik zo ook stel, gemoduleerd in welke beleefdheidsfrases ook.

3. Mijn fouten gedurende 32 jaar

 • Ik dacht telkens weer opnieuw: Ik krijg jullie wel via de Nederlandse wet, jullie smerig tuig - maar de Neerlandse wet wordt alleen gehandhaafd voor BN'ers, ambtenaren en politici: Gewone Nederlanders kunnen kreperen wat de politie en justitie betreft, en hoe eerder hoe beter, zeker wanneer ze invalide zijn. Want aldus leerde ik de afgelopen 32 jaar: Een ambtenaar en bestuurder vindt het vrijwel altijd leuk dat u pijn lijdt en dat u invalide bent, en ziet dat als reden temeer helemaal niets voor u te doen, behalve u beliegen en bedriegen
   

 • Ik liet na zelf recht te doen, in de illusie dat de corruptelingen die betaald krijgen het Nederlands recht te handhaven dat zouden doen  - vanwege bedreiging met moord, vanwege vergassing, vanwege marteling middels pijn, vanwege opzettelijk veroorzaakt slaapgebrek gedurende 4 jaar, en vanwege systematische opzettelijke chicanes van de gemeente Amsterdam en de UvA:

  Ik was zo stom te geloven in de Nederlandse rechtsstaat, terwijl Amsterdams vergassende opperfascist "Uit naam van de idealen van de Februaristaking" Amsterdam op een presenteerblaadje aanbood aan de internationale drugsmafia: "Kijk, bij MIJ kunnen jullie ongestraft, onvervolgd, open en bloot, geheel ongecontroleerd multi-miljardair worden door drugshandel - IK gedoog dat, maar wel tegen een percentage voor mijn ambtenaren en mijn exen als Evelientjes"
   

 • ik had zelf recht moeten doen, en mij moeten verantwoorden: Met mijn achtergrond, mijn erkende invaliditeit, en de vele getuigen van expliciete moorddreigingen door een evidente gek c.q. evidente Amsterdamse harddrugsmafiosi had ik zelf, blijkt achteraf, met de betrokkenen moeten afrekenen - en was er dan VEEL beter aan toe geweest dan ik nu ben, al had het mijn leven gekost, want dat had me dan dekaden van uitermate laffe, smerige, Amsterdame bureaucratische chicanes en sadisme gescheeld, en misschien ook iets veranderd aan de status van de feitelijke fascistische drugsterroristen die in Amsterdam burgemeester, wethouder, commissaris, of gemeenteraadslid zijn, alles een ziek zooitje moreel verdierlijke uitvreters, oplichters. leugenaars en zakkenvullers.

4. Mijn huidige positie

 • ik lijd nu 21 jaar voortdurend pijn en ben voortdurend doodmoe

 • ik lig 16 uur per dag in bed om maar in de resterende acht uur mijn site bij te houden en incidenteel boodschappen te doen: Iets anders kan ik niet (behalve besluiten er een eind aan te maken)

 • mijn klachten worden systematisch en nooit beantwoord door de drugsterroristen en vergassende fascisten van B&W Amsterdam: IK kan kreperen, terwijl ZIJ onbestraft verder gaan met miljarden fraudeuren rond de metro, en de stad verder uitleveren aan en veilig houden voor de drugsmafia

 • ik heb nu 32 jaar lang geen enkele hulp bij ERKENDE invaliditeit - ik kan dat kennelijk alleen krijgen als ik familie heb die topambtenaar of bestuurder is, en ik ben niet gevloekt met dergelijk onmenselijk tuig in mijn familie, helaas voor mijn pijn, helaas voor mijn discriminatie, helaas voor mijn mensenrechten, helaas voor mijn verstand

 • ik lig minstens 16 uur per dag op bed - maar moet solliciteren van de terroristen van de DWI

 • ik heb al 16 jaar geen wasmachine - want dat mag niet van de directie van de DWI

 • ik heb al 9 jaar geen bed - want dat mag niet van de directie van de DWI

 • mijn

5. Eén vordering

 • ik heb een vordering van 2 jaarsalarissen (bruto) van de volgens de Neerlandse nivelleermythe met mij gelijkwaardige Jeroen van der Veer - want ik acht mijn pijn, mijn ontrechting, mijn discriminatie, en de gigantische hoeveelheden ambtelijk en bestuurlijk schunnig sadisme dat over mij uitgestort is door volkomen verdierlijkte drugscorrupte Amsterdamse ambtelijk tuig dat bedrag waard

 • die vordering gaat ofwel financieel ofwel fysiek geďnd worden: Ik heb het recht op zelfmoord, en zolang ik geen pil krijg van het verziekte drugscorrupte tuig van de gemeenteraad van Amsterdam c.q. van de fascistoďde drugsterroristen die sinds Ed van Thijn B&W van Amsterdam zijn, zal ik als ik er genoeg van heb zelf recht doen

Rechtvaardiging: Als ik de verdierlijkte beestmens die mijn ex en mij drie jaar terroriseerde met zijn verziekte sadistische perversies doodgestoken had bij de eerstvolgende bedreiging of geweld tegen mij of mijn ex,  of als ik gewoon gedaan had wat het corrupt en fascistisch Amsterdams politie-beestmens Lammert Takens mij in 1991 toevoegde, nadat hij geweigerd had mijn klachten tegen inpandig bij mij gevestigde de harddrugshandelaars die mijn toen al drie jaar met moord mochten bedreigen van hem en van B&W, namelijk

Wij, de politie van Amsterdam doen niets voor u. Als het u niet bevalt dan sodemietert u maar naar het buitenland. En als u een bom in die harddrugstent wil gooien moet u dat zelf weten: Wij, de politie van Amsterdam doen niets voor u. Dáár is de deur, muhneer.

Als ik dat gedaan had dan had ik geen 21 jaar last van voortdurende pijn, discriminatie, chicanes, leugens, bedrog, Amsterdamse ambtelijke terreur, Amsterdamse ambtelijke en bestuurlijke pogingen mij de zelfmoord in te manipuleren gehad, en ook niet de duizenden uitvluchten van "hulpverleners" en ambtenaren, allen moreel en intellectueel volkomen gedegenereerde uitermate smerig-laffe uitvreters en oplichters die weigeren hulp te geven en weigeren recht te doen, eenvoudig omdat dit niet mag van de burgemeester, of omdat ze zelf vinden dat iemand als ik geen bestaansrecht heeft en ze het leuk vinden mij pijn te zien en horen lijden, als ik eenvoudig besloten had dan maar zelf recht te doen en daarna zelfmoord te plegen - en ik had aldusdoende diverse goede daden gedaan, want als ik niet het recht op pijnvrij leven en bescherming tegen evidente terreur heb, dan hebben degenen die mij dit aktief, vaak lachend van sadistische genot, ontnomen en ontzegden dat zeker niet.

En de Nederlandse Rechtsstaat is dood, en verdient dood te zijn,  en is ten grave gedragen ten behoeve van de drugshandel, en de rechters en officieren van justitie zijn corrupt: De eerste verrzameling houdt al 40 jaar zorgvuldig hun mond over het volstrekt illegale buitengewoon smerige, bewust de belangen van de drugshandel en de daaruit voortvloeiende vastgoedmiljardairs helpende gedoogbeleid, en hebben kennelijk tot de laatste man of vrouw niet de moed noch het karakter eenvoudig voor legalisatie te pleiten; de tweeden hebben mij tussen 1999 en 2004 tientallen keren belogen dat ze "heláááááas uw site nog niet hebben kunnen vinden muhneer".