Map      Help


PROSPECTUS
en korte inhoud


1.    Inleiding: waarin een stel grievende, kwetsende, beledigende, en mij financieel zeer schadende brieven van uw CvB en uw - zogenaamde - faculteit voor wijsbegeerte geciteerd worden, en uiteengezet wordt wat in deze inleiding en alle bijlages beoogd wordt,en wat overslagen of alleen maar aanstipt wordt, en waarin bovendien het metafysische raadsel "Wat IS een "Hoofd ABIV" enigszins verhelderd wordt.

2.     "M.E. in Amsterdam" :
waarin uiteengezet wordt dat ALLE bijlages een onderdeel vormen van de hypertekst "M.E. in Amsterdam, die de corruptie, de incompetentie, en het verval van de UvA en de gemeente Amsterdam betreft, geillustreerd aan mijn eigen wedervaren in een stad "bestuurd uit naam van de idealen van de Februari-staking", studerend aan een universiteit met zwaar socialistische pretenties en een ditto ideologie, bestuur, en Universiteits-Raad, en ik onder meer inga op 25 jaar verrotting van het wetenschappelijk onderwijs en verval van de beschaving, of meer in het algemeen

3.      Waarheid en moraal :
waarin kort uiteengezet wordt wat mijn geschilpunten met het CvB van de UvA zijn: ik geloof in waarheid en redelijke normen; het CvB heeft sinds 1977 verkondigd en doen verkondigen - "ten behoeve van de vakbeweging, de vrouwenbeweging, de milieubeweging", volgens haar eigen Universitaire Ontwikkelingsplannen, vele jaren lang - dat "waarheid niet bestaat" (want dat kwam de Asva en politiek links zo goed uit, net als), dat "alle moraal relatief is"; dat het geloof in het nut van objectieve ongepolitiseerde wetenschap of het bestaan van feiten niet deugt een zeer verwerpelijke "fascistoide" - meende de Asva - "kapitalistiese anti-socialistiese mythe" is (allemaal standpunten die voor mij - unieke eenling! - in tegenspraak met rationaliteit, redelijkheid, zinnige wetenschaps-beoefening en behoorlijk wetenschappelijk onderwijs zijn); en dat "alle mensen" - van Einstein en Sacharov tot Hitler en Eichmann; van de fascisten die mijn grootvader vermoordden tot mijn grootvader - "gelijkwaardig zijn" (want dat komt - volgens de Asva, de PvdA, het CvB en de UR - zo ten goede van vrouwen, homofielen, transsexuelen en overige verdrukten en verworpenen der aarde, en het vleit de kiezer zeer, want die kan het verstaan als "Niemand mag beter, slechter of anders zijn dan Ons Eigen Soort, de normgevende menschlich-allzumenschliche doorsnee!")

4.      Ik heb M.E. en vrijwel voortdurend pijn :
waarin ik uiteenzet dat wat mijn leven sinds 1 januari 1979 gehinderd wordt door M.E. (Myalgische Encephalomyelitis c.q. Chronisch Vermoeidheids en Immuun-Deficientie Syndroom) en een inkomen geringer dan een bijstandstrekker, en daardoor, en als gevolg van wat me in Amsterdam bestuurd door burgemeester Van Thijn is overkomen (drie jaar gedwongen boven een luidruchtige met moord dreigende harddrugshandel en een gemeente-politie die weigert daar tegen op te treden - en ik kon noch vluchten noch verhuizen, want had geen geld, geen gezondheid en geen hulp, in de Onze Nederlandse Rechtsstaat), vrijwel voortdurend pijn lijd en voortdurend moe ben.

5.      Mijn achtergrond (als - volgens docenten en Asva - "fascist" en "terrorist") :
waarin ik inga op de mening van nogal wat leden van de Asva en de wetenschappelijke staf van de UvA dat ik "een fascist", "een terrorist" of iets anders onpopulair onfraais zou zijn. Ik licht hier de lezer wat beter voor, en ga in op mijn unieke achtergrond, ouders en grootouders - leden van het verzet (vader, moeder en grootouders), gearresteerd als mede-organisatoren van de Februari-staking, als veroordeelde terroristen opgesloten in Duitse concentratie-kampen waar mijn grootvader vermoord is; met een vader geridderd met de Orde van Oranje-Nassau als voornaamste organisator van de "Nationale Verzetstentoonstelling tegen het fascisme 1940-19NU": uw exceptioneel pretentieuze socialistische multi-miljonair - professor - wonder - doctorandus Van Thijn ("IK bestuur uit Naam van de Idealen van de Februari-Staking! Komt dat zien! Komt dat zien!") is niet de enige met "expertise" over deze onderwerpen, al pretendeert ie dat graag, als zogenaamd hooggeleerd drugshandelaars - vriend, -gedoger en -beschermer, al wordt iemand van zijn bijna Uebermenschliche begaafdheid natuurlijk minimaal per dag betaald aan de UvA wat mij, met mijn achtergrond, en mijn ervaringen in Amsterdam en aan de UvA, per maand betaald wordt door de gemeentelijke bijstandsdienst, ook i.v.m. de door Van Thijn gepreekte algemene menselijke gelijkwaardigheid van "alle" mensen (van drugshandelaars en SS'ers via corrupte, incompetente en liegende burgemeesters-cum-drugshandelaars en professoren tot verzetshelden en Einstein: allemaal "gelijkwaardigen" - volgens Van Thijn, UvA-onderwijs, en de PvdA).

6.      Het proces dat de Staat der Nederlanden tegen mij voert over studie-financiering :
waarin ik uiteenzet dat de Staat der Nederlanden mij sinds 1993 vervolgt met deurwaarders-bedreigingen en rechtzaken over Studie-financiering - ondanks dat minstens 20 keer is uiteengezet, zowel door advocaten als ikzelf, dat ik ziek, doodarm en bijstands-trekker ben.

7.      Filosofie: Wees rationeel! Wees redelijk! :
waarin ik uitleg dat ik, naar eigen mening, een filosoof ben, die de afgelopen 20 jaar honderden keren het verval van het wetenschappelijk onderwijs en de publieke moraal aan de UvA ter discussie heeft gesteld - wat beantwoord werd met discriminatie, vervolging, bedreiging en welbewuste, opzettelijke ruinering van mijn academische kansen en mogelijkheden, en welbewuste en opzettelijke ruinering van het kleine beetje gezondheid dat mij nog restte.

8.      Persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid :
waarin een ander thema toegelicht wordt dat een zeer belangrijke rol speelt, nl. een individueel besef van persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid, dat de grote meerderheid van de Nederlandse burocraten en bestuurders, die kennelijk geboren worden zonder de noodzakelijke voorwaarden voor het ontwikkelen van een geweten, zo geslaagd-schijnheilig kunnen huichelen, maar niet werkelijk, uit eigen ervaring, kunnen begrijpen, naar het schijnt (zie Chamfort, hierboven)

9.      Pretenties van de UvA :
waarin ik inga op de socialistiese, feministiese, revolutionaire, radikale, humane, wereldverbeterende, post-moderne, filosofische, morele, intellectuele, wetenschappelijke, "maatschappelijk relevante" en andere pretenties van de UvA, die de afgelopen 25 jaar zwaar socialistisch en/of communistisch was, zowel in bestuur als ideologie als grote delen van het - zogeheten "wetenschappelijk" - onderwijs (in een kapitalistisch land), en uiteenzet waarom ik bijv. de problemen - voorzover cognitief - van een van "Nederlands' Leidende Prominente Vrouwen" (aldus "Opzij"), t.w. NRC- redactrice en ex-CPN-lid en Waarheid-redactrice Elsbeth Etty, die geholpen heeft de macht van de CPN in de UvA te vestigen, kan oplossen.

10.  Pretenties van de Gemeente Amsterdam :
waarin de pretenties van de gemeente Amsterdam - "socialistisch", "bestuurd uit naam van de idealen van de Februari-staking" - vooral in samenhang met de drugshandel (waar iemand minimaal drie miljard aan heeft verdiend, om welke reden kennelijk niemand vervolgd wordt van de verantwoordelijke politici, bestuurders, "schathemeltjerijk" geworden politie-agenten etc.

11.  Pretenties van de Staat der Nederlanden :
waarin de morele, wereldverbeteraars-pretenties van de Nederlandse Staat - "There are no good guys. There are no bad guys. Mladic is my colleague", ook van UW belastinggeld, uit UW naam, trots Nederland! - weer in samenhang met het gruwelijke verval van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs en de gigantische groei van de Nederlandse drugshandel overwogen worden

12.  Ik kan niet met uw hersens denken en niet met uw lichaam voelen :
waarin ik inga op enige verschillen tussen mijzelf en anderen, omdat wat ik te zeggen heb kennelijk zo buitengewoon moeilijk te begrijpen is, althans voor aan de UvA geschoold Nederlands intellect (dat inderdaad, helaas, zelden veel voorstelt of vermag), en ik bovendien M.E. heb, wat mijn leven "in Onze Democratische Rechtsstaat" zeer bemoeilijkte, vooral vanwege bestuurlijke - politieke en burocratische - corruptie en incompetentie - in welk verband ik ook met inga op

13.  mijn zeer bijzondere, zogenoemde "grievend taalgebruik en/of beledigingen" :
waarin mijn bijzondere Nederlands toegelicht wordt, en ik inga op de kansen die u maakt mij te doen veroordelen wegens mijn taalgebruik, en uiteenzet dat David's positie tegen Goliath te benijden was, vergeleken met de mijne.

14.  Mijn menselijke rechten :
waarin ik u uiteenleg dat het mijn zeer uitgesproken mening is dat mijn menselijke rechten, zoals die beschreven staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, systematisch, welbewust en opzettelijk zijn geruineerd door het CvB van de UvA, geleid door doctorandus Jan-Karel Gevers en de Gemeente Amsterdam, geleid door doctorandus Ed van Thijn (niet toevallig allebei zogenaamd socialist en feitelijk multi-miljonair van Nederlands belastinggeld)

15.  UW menselijke rechten - en die van ANDERE Amsterdammers zonder vrienden bij de politie of gemeenteraad :
waarin ik het verschil bespreek tussen mijn feitelijke uitoefenbare menselijke en burgerlijke rechten, en de dittos van (1) gemeente- radsleden, PvdA'ers etc. en (2) zogeheten "allochtonen" en overige mensen zonder mijn achtergrond, taalgebruik en overige volgens het CvB van de UvA discrimabele persoonlijke kenmerken ("uw uitgesproken meningen"!) in "tolerant Amsterdam"

16.  Mijn publikatie-mogelijkheden :
waarin ik inga op de mogelijkheden die ik tegenwoordig heb om mijn ideeen bekend te maken, en u tracteer, ook in het kader van uw meningen over mijn taalgebruik, op een interview met Theo van Gogh.

17.  U ontvangt Echte Filosofie :
waain ik u probeer duidelijk te maken dat dit hele literatuur-pakket dat u ontvangt vrijwel zeker de eerste behoorlijk geschreven echte "maatschappelijk relevante" zinnige filosofie is die u in uw leven leest, als opper-UvA-burocraat, die gewoon is z'n ideologische behoefte te stillen met gehuichel van het CvB, hypocrisie van de Asva, en ballenpraat van de aanstormende burofascisten die tegenwoordig, dankzij Gevers en de Asva, de macht hebben in de Nederlandse universiteiten

18.  U ontvangt Echte Literatuur:
waarin ik u probeer uit te leggen dat u van mij niet alleen Echte Filosofie op uw computertje krijgt, maar ook Echte Literatuur, al zal dat moeilijk te vatten zijn voor een Nederlands bestuurder of burocraat, wier breintjes niet blootgesteld worden aan boeken, en wier kennis, beschaving en morele principes aan Studio Sport en Kulturele TV-programmaas ontleend zijn

19.  Over mijn gezondheid, en wat ik voor u kan en wil doen :
waarin ik uiteenzet dat, hoe vrolijk mijn proza ook bij tijd en wijle over uw beeeldscherm en door uw ziel mag buitelen, ik ziek ben, pijn lijd, en niet van plan ben nog veel meer van mijn leven te besteden aan het proberen morele debielen tot redelijkheid te brengen door argumentatie: het lijkt mij dat het Nederlands publiek en in het bijzonder de zichzelf zeer bewonderende Nederlandse academici wel eens een steentje mag bijdragen, en dat ik ze daartoe kan verlokken door, in mijn vader's concentratie-kamp pyama, voor het Maagdenhuis te gaan staan, bijgestaan door de camera's van Theo van Gogh, met de kreet "Hier sta ik - ik kan niet anders"

20.  Over mijn persoonlijk afwijken van TAL van normen, opvattingen, waarden, ideeen en vooroordelen :
waarin ik inga op de aanzienlijke verschillen die bestaan, of lijken te bestaan, tussen mijzelf en anderen (als: achtergrond, intellect, morele beginselen, intellectuele overtuigingen, gezondheid, interesses, ideeen, idealen)

21.  UvA-correspondentie en waarom ik alleen met CvB-leden wens te corresponderen:
waarin ik uitleg waarom een Hoofd ABIV niet goed genoeg is om tegen mij woord te voeren "namens" een zogenaamd werkelijk verantwoordelijk bestuurder, in Amsterdam, en zonder overiges enig Hoofd Abiv te willen kwetsen, en inga op de gevaren die ik loop, als vogelvrij tegenstander van drugshandelaars die politie-bescherming genieten

22.  Waar UvA, gem. Amsterdam, Staat der Nederlanden en ikzelf het over eens zijn:
waarin ik inga op vrijwel het enige waar Nederlandse burocraten en bestuurders en ik het volledig over eens zijn: Er is voor iemand als ik geen plaats in Nederland, en daaruit wat konsekwenties trek

23.  Email van de UvA :
waarin ik de electronische post van "Hoofd ABIV" beantwoord, hopelijk naar genoegen, en gewag maak van verdere fraaie correspondentie die ik door de jaren met talrijke - immer zwaar overbetaalde want incompetente - UvA-hoofden heb gevoerd.

24.  Over mijn pijn en mijn optimistisch pessimisme :
waarin ik een paar afsluitende opmerkingen maak 

Ik hoop dat deze synopsis van wat u te wachten staat u mag inspireren!

 

 

Map      Help