Nederlog        

 

  26 februari 2009

 

Februaristaking:  Wat ik erover leerde van Van Thijn en Cohen

 

"Man is wicked and unhappy; everywhere prisons, hospitals, gibbets and beggars; history, properly speaking, is nothing but a collection of the crimes and misfortunes of mankind."
  -- Pierre Bayle

The interconnection between sadism, masochism, success worship, power worship, nationalism and totalitarianism is a huge subject whose edges have barely been scratched, and even to mention it is considered somewhat indelicate....
  -- George Orwell

All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
  -- Lord Acton

Meneer Cohen, meneer De Jong, meneer Van Eendenburg:

Meneer van Eendenburg heeft mij gezegd u te schrijven met een kopie zodat de Bestuursdienst (naar mijn beste weten allemaal mafia-maten sinds 20 jaar) dat mee kunnen lezen.

Deze mail staat ook op mijn site en is een antwoord op uw brief d.d. 29 augustus 2008.

Hier zijn links voor het klikgemak:

1. Inleiding
2. Ambtenaar Eendenburg
3. Afsluitend plan

Ik veronderstel de gehele tekst van mijn gehele site als bekend bij alle betrokkenen, want de gehele tekst van ME in Amsterdam is de gemeente en de UvA sinds 1988-1997 bekend en veelvuldig verstrekt door mij, en is tussen februari en augustus 2008 ongetwijfeld uit en te na bestudeerd door de 17.000 Amsterdamse ambtenaren die liever invaliden doen vergassen en met moord bedreigen ten behoeve van de drugshandel of drugscorrupte collegae dan de Nederlandse wet te handhaven.

O ja, voor het denkgemak en de achtergronden, en voor goed begrip, als u dat mogelijk is

A fundamental problem etc.  het meest neergeladen bestand op mijn site (die zeer groot is en veel gelezen wordt), nl. minstens 5 keer per dag sinds heel wat jaren. Het legt uit hoe de mensheid meer medemensen als Ed van Thijn, Job Cohen, Nora Salomons, advocaten van de Amsterdamse bestuursdienst, en ambtenaren van DWI en GG&GD van Amsterdam en overige geboren kampbeulen, sadisten en uitvreters kan vermijden, op enige termijn, in dit Darwin-jaar, althans als het rationeel en redelijk begaafde deel van de mensheid dat haalt (want dergelijke mensen zijn in de minderheid, helaas, en worden maar al te vaak en graag vermoord, gemarteld of opgesloten door hun medemensen).

Overigens wordt of werd het Leibniz-deel, het Machiavelli deel, mijn Philosophical Dictionary, en het Computing-deel van mijn site(s) gebruikt aan buitenlandse universiteiten: Ik eis geen schadevergoeding op basis van niets of van een grote mond, zoals mijn corrupte academische generatiegenoten, maar op basis van een zeldzaam groot talent en zeer veel pijn gedurende twintig gruwelijke jaren - waarin ik het bovenstaande tot stand bracht, van een  minimum bijstandsuitkering met maximum chicanes, voortdurend ziek, 16 uur per dag in bed, altijd doodmoe, bijna altijd in pijn, maar gelukkig met een buitengewoon verstand, buitengewone ouders, en enige hulp van enige uitzonderlijke mensen.

1. Inleiding

Gisteren en vandaag wordt de Februaristaking herdacht in Amsterdam.

Ik schreef er vorig jaar over, en kan u melden dat sindsdien niets veranderd is in mijn toestand, behalve dat ik wat zwakker ben en meer pijn heb, ongetwijfeld tot grote vreugde van Cohen, Van Thijn, Oudkerk, Asscher en de rest van het huidige en voorgaande B&Ws van Amsterdam, die het allemaal vanzelfsprekend vinden invaliden te doen terroriseren en vergassen, zoals ik uiteengezet heb in ME in Amsterdam, dat B&W van Amsterdam sinds 1989 volledig en in extenso bekend is.

U vindt trouwens in de volgende link een overzicht van de Nederlog-stukken sinds 2007 in ME in Amsterdam voor uw delectatie en informatie.

In juli verleden jaar schreef ik, met copie voor B&W van Amsterdam, dat mij liever laat vergassen en terroriseren door hun harddrugshandelende gewillige uitvoerders dan mij te beantwoorden:

Mijn vader overleefde bijna 4 jaar Duitse concentratiekampen als veroordeelde 'politieke terrorist', en kon daarna nog een familie stichten, waarin ik als oudste zoon geboren werd, en 20 jaar werken als bouwvak-arbeider, waarna hij gepensioneerd werd met een verzetspensioen, en hij organiseerde met het Sachsenhausen-comité in de laatste 20 jaar van zijn leven tentoonstellingen over het verzet, de kampen, en het gevaar van heropkomend fascisme, die uiteindelijk uitmondde in de zogenaamde Nationale Verzetstentoonstelling, die vele keren in vele plaatsen, zoals het Koninklijk Paleis op de Dam en de Dom te Utrecht, gestaan heeft, en waarvoor mijn vader, vlak voor zijn dood, op het stadhuis van Amsterdam, geridderd is;

Ikzelf overleefde bijna 4 jaar, als niet-erkende invalide met ME, geluidsoverlast, moordbedreigingen, terreur en een vergassing waar ik net niet aan overleed, wonend boven een harddrugshandel vermomd als coffeeshop, met vergunning van burgemeester Van Thijn voor het raam om in drugs te handelen, en ben in hetzelfde jaar als ik vergast werd voor de derde keer van de Gemeentelijke Universiteit verwijderd vanwege "uw uitgesproken ideeën", en heb sinds dat jaar, en na nog 3 jaar terreur en overlast, waarin mijn toch al niet goede gezondheid radikaal geruïneerd zijn, voortdurend pijn, en ben ook al 20 jaar klagend over de terreur, de vergassing, en de verwijdering, bij zowel de gemeente Amsterdam als de gemeentelijke UvA, en krijg al 20 jaar geen antwoord: Men is systematisch en universeel persoonlijk onaansprakelijk en persoonlijk onverantwoordelijk bij de gemeente Amsterdam en de UvA - en ik heb geen familie kunnen stichten, heb de diepste legale armoede geleden, heb geen enkele hulp gekregen, heb zelfs geen enkel antwoord gekregen, behoudens dat ik geen antwoord krijg vanwege mijn taalgebruik, dat dusdanig "grievend en/of beledigend" zou zijn dat het Amsterdams burgemeesters en wethouders ontslaat van de plicht de Nederlandse wet te handhaven, gelijk als in het geval van gedoogde soft- en harddrugshandel (want de gemeente-politie van Amsterdam weigerde ook daartegen mijn klachten in behandeling te nemen), en ik mocht ook, ondanks mijn bewezen en erkende briljante verstand, niet promoveren, en werd door de GGD en namens B&W naar het Leger des Heils verwezen toen een vooraanstaand universitair professor (sindsdien geëmigreerd) daar om vroeg.

In een land en een stad waarin dat mogelijk is, wil ik niet leven, en geen belasting betalen: Ik wil hier weg.

Omdat mijn gezondheid kennelijk voorgoed en volledig geruïneerd is boven genoemde drugshandel, heb ik daar een aanzienlijke schadevergoeding voor nodig, was het alleen maar om mij een pensioentje te verzorgen als Jo Ritzen, één van de integere ruïneerders van het onderwijs, of als Bob de Hon, die mij van de universiteit liet verwijderen vanwege mijn kritiek op de ruïnering van het onderwijs.

Het probleem is echter dat ik al 20 jaar, sinds ik mij persoonlijk met mijn klacht wendde tot de persoonlijke portier van drs. Ed van Thijn, burgemeester uit naam van de Februaristaking, die mijn ouders ontmoet heeft, en die nogal wat te danken heeft aan de tentoonstellingen waarvoor mijn vader geridderd is op het stadhuis van Amsterdam, eenvoudig geen antwoord krijg op mijn klachten, hoe ik zo ook stel, gemoduleerd in welke beleefdheidsfrases ook.

Het enige antwoord van Amsterdams opper-mafia-maat dat ik kreeg was dit, na een half jaar soebatten, en na de 8 jaar pogen prof. mr.dr. Marius Job Cohen te bewegen mij te spreken of althans mijn mail te beantwoorden alsof hij een verantwoordelijk mens zou zijn en geen beul die boven die wet staat:

Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst

Directie Stedelijke Bestuursadvisering
Afdeling Fysiek Domein

--------------------------------------------------------------------

Datum                     augustus 2008
Ons kenmerk          2008/5760
Behandeld door       M.C.J. van Eendenburg 

--------------------------------------------------------------------

Onderwerp        Vragenlijst

Geachte heer Maartensz,

In februari heeft u een uitgebreide mail gezonden aan alle leden van het College van B&W.
Naar aanleiding van uw mailbericht berichten wij u als volgt.
In uw mailbericht vraagt u ons de Achmea vragenlijst in te vullen. Daarbij heeft u diverse aspecten, waaronder uit het verleden, betrokken.
Wij hebben kennis genomen van wat u hierbij onder woorden heeft gebracht.
Wat betreft de invulling van de vragenlijst kunnen wij u niet helpen.

Tot slot brengen wij het volgende onder uw aandacht. Zoals aangegeven bevat uw mailbericht diverse zeer uiteenlopende onderwerpen dan wel stellingnames. De inhoud van uw opmerkingen geeft geen aanleiding om hier verder op te reageren.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter informatie gezonden aan de Gemeentelijke Ombudsman en de Dienst Werk en Inkomen omdat ons is gebleken dat uw correspondentie ook aan hen heeft gericht.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Amsterdam,

secretaris
drs. H. de Jong   (handtekening)

burgemeester   
mr. M.J. Cohen   (handtekening)

Tu, tut! Was u dit evidente sadisme écht vergeten, meneer Eendenburg? Wel, met mijn hand op mijn psychologen-hart: Dat maakt u de koekkoek maar wijs!

Hoe het zij, meneer grappenmaker: Er stond niet alleen Vragenlijst: Er stond dit, wat - nadat u en uw PvdA-kameraden in de Bestuursdienst-mafia daar een half jaar op gestudeerd hebben - ook bekend vooronderstel: Index ME in Amsterdam - 2008.

In 2002 heb ik geprobeerd de toenmalige zogeheten Ombudsman van Amsterdam in te schatten, Nora Salomons, en de GG&GD, met de volgende fraaie brief van mijn beoogd promotor, sindsdien geëmigreerd naar de USA:

Hiermee werd voor mij enige minimale hulp gevraagd bij B&W van Amsterdam en de GG&GD van Amsterdam in 2002:

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
(..)

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

Prof.dr. Molenaar is, zoals ik zei, ongetwijfeld mede vanuit walging over de UvA (twintig jaar oude zeer leerzame stukjes, nog steeds veel gelezen en neergeladen, en dan ook géén PvdA-verkiezingsproza-niveau) en wie weet over mr.dr. Job Cohen en zijn mafia-maten-wethouders, sindsdien geëmigreerd, zoal ikzelf ook zéér graag zou doen, waar ik echter, gezien mijn door de gemeente Amsterdam zo opzettelijk en met zoveel sadistisch genot geruïneerde gezondheid, een schadevergoeding voor nodig heb.

Hier is het antwoord van Nora Salomons. B&W verwaardigde zich zelfs niet te antwoorden:

Aan de heer M. Maartensz
p/a de heer P.C. Molenaar.
Faculteit Psychologie
Universiteit van Amsterdam
Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam

ons kenmerk: AM010266
betreft: ontvangstbevestiging

Geachte heer,

Op 28 maart jl. bezocht u mijn spreekuur. U werd te woord gestaan door mijn medewerkers de heer P. Perrels en mevrouw P. Visscher.

U heeft mijn medewerkers verteld dat u overlast ondervindt van drugshandelaren in uw omgeving, onder meer bestaande uit bedreigingen. U heeft hier verschillende instanties over benaderd, maar zonder succes. Daarna heeft u uw zienswijze met betrekking tot deze problematiek op uw eigen website gezet en de toenmalige burgemeester S. Patijn om een reactie gevraagd. Deze heeft u laten weten de teksten beledigend te vinden. Een en ander speelde zich af in 1997. Daarna heeft u regelmatig aan het stadsbestuur gevraagd om een inhoudelijke reactie op uw website, maar deze is uitgebleven.

Ik heb de bedoelde website niet kunnen vinden. Meer in het algemeen zie ik, gezien het tijdsverloop en het feit dat er in eerste instantie aan u is meegedeeld dat uw teksten als beledigend werden ervaren, geen gronden om tot onderzoek over te gaan.

Daarnaast heeft u mijn medewerkers verteld over de financiele problemen in verband met de door u gewenste studieaktiviteiten. Zij hebben u verteld dat de Gemeentelijke Ombudsman op dit vlak niet bevoegd is.

Ik moet dan ook konkluderen dat ik u niet van dienst kan zijn.

Ik vertrouw u erop met het voorgaande voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, 

Nora Salomons.

 

 

Tut, tut! Frau Visscher en Herr Perrels arbeiten noch immer da, voor zichzelf en de drugsmafia, en het bovenstaande is van begin tot eind leugen, en ook erg dom, evident zeer sadistisch, en moreel, juridisch en menselijk bloedstollend minderwaardig - maar zo zijn de ambtenaren van Amsterdam en de top van de PvdA nu eenmaal.

Goed dan, heren en dames ...

Ik dank mijn 20 jaar voortdurende pijn en geruïneerde leven aan wat ik niet anders kan zien na al het voorgevallene en alle onwil tot enige schikking of antwoord als - 'Ceci n'est pas une pipe!' -"de linksfascistische beestmensen, terroristen en kampbeulen" (*) van de Gemeente Amsterdam - ik spreek in de door hen zo bejubelde gelijkwaardigheid van alle mensen - drs. Ed van Thijn, dr. S. Patijn, en mr.dr. Job Cohen, die van mijn pijn en geruïneerde leven evident en al jaren, samen met hun beminde uitvoerende ambtenaren, zéér van genieten, en wel omdat ik kritiek durfde te hebben op de heren en hun ambtenaren, en zij intern zo zijn ingericht, helaas, en zijn van de menselijkheid die Bayle en Orwell beschrijven, om de reden die Lord Acton geeft, die geheel normaal is, maar - gelukkig! - niet voor alle mensen geldt of gold.

Hadden ze ook maar iets willen doen om het recht te handhaven voor de handhaving waarvan ze zo krankzinnig overbetaald worden dan had dit gedegenereerd kampbeulen-tuig dit twintig jaar lang kunnen doen.

Maar nee: ze wilden en niet, en wat ik leerde was - en ik ben een psycholoog en een filosoof, en ik heb nu 20 jaar voortdurend pijn zonder enige hulp in Amsterdam, en mijn vader en grootvader zijn gearresteerd in juni 1941 door de SS als medeverantwoordelijk voor de Februaristaking, en zijn veroordeeld als "politieke terroristen" tot concentratiekampstraffen, en mijn grootvader is daarom vermoord .... het volgende, in de woorden van George Orwell, die u het beste minstens twee keer kunt lezen:

The interconnection between sadism, masochism, success worship, power worship, nationalism and totalitarianism is a huge subject whose edges have barely been scratched, and even to mention it is considered somewhat indelicate....

maar ik doe het toch, met twintig jaar voortdurende pijn en voortdurende klachten, en een site die al 13 jaar bestaat en systematisch niet beantwoord wordt door het menselijk tuig dat Amsterdam bestuurt.

Ik doe dit ook met enige gerechtvaardigde angst voor een wrede dood, want één van degenen die ik aanklaag is mevrouw M. Sarucco, het Surinaamse hoofd Veiligheid van de Gemeente Amsterdam, die mij al 18 jaar geleden het liefst dood zag, en sindsdien, samen met Job Cohen - meldden beide met gróte trots in 2002 voor TV-camera's, maar liefst 17 Amsterdamse grote drugshandelaren van een wisse dood heeft gered.

Da's nog eens medemenselijkheid van heldhaftig, vastberaden - 'tut tut' - barmhartig niveau, nietwaar meneer Van Eendenburg? (De link is exact een jaar oud, en voor uw delectatie en informatie, al kent u 'm wellicht uit uw hoofd, 'tut, tut').

De "geboren kampbeulen, sadisten, terroristen en beestmensen" (*) -. denk ik, en wil ik schrijven op mijn site, maar staat hier niet, want wat hier staat is een reeks karakters tussen aanhalingstekens (zeg maar als "tsidas ezieve nee si nijht nav de")- zijn aan de macht in Amsterdam sinds dekaden, voor hun eigen opgang en rijkdom, voor de drugsmafia, voor de bouwmafia, voor de bestuursmafia, maar niet voor het handhaven van de wet, niet voor het betrachten van morele normen, en niet voor het praktiseren van medemenselijkheid die alledaags sadisme overschrijdt.

Want Orwell zag hier volgens mij héél diep in de typische bureaucraten- en bestuurders-zielen en hij vervolgt:

Fascism is often loosely connected with sadism, but nearly always by people who see nothing wrong in the most slavish worship of Stalin. The truth is, of course, that the countless English intellectuals who kiss the arse of Stalin are not different from the minority who give their allegiance to Hitler or Mussolini, nor from the efficiency experts who preached 'punch', 'drive', 'personality' and 'learn to be a Tiger man' in the nineteen-twenties, nor from the older generation of intellectuals, Carlyle, Creasy and the rest of them, who bowed down before German militarism. All of them are worshipping power and succesful cruelty. It is important to notice that the cult of power tends to be mixed up with a love of cruelty and wickedness for their own sake. (**)

Ja, dat rijmt geheel met mijn ervaringen in Nederland en in Amsterdam, met nu 31 jaar invaliditeit zonder hulp en 20 jaar pijn door het menselijk zwijn Van Thijn, en zijn gelijkbegaafde en gelijk aangelegde burgemeesterlijke opvolgers - en zowel het fascisme van Mussolini, als het socialisme van Hitler en van Stalin, als het socialisme van de linkse partijen in Nederland gaat kennelijk vooral terug op totalitairisme, stupiditeit, en een mengsel van sadisme en power-worship, zoals Orwell dat noemt, en dat voor normale mensen moeilijk te zien is omdat het voor hen volkomen vanzelf spreekt.

En uiteindelijk is de achtergrond van al die bestuurlijke wreedheid, al dat bureaucratisch sadisme, al dat gelieg en geposeer met de wanen van de dag in dienst van de eigen zelfverrijking, of de eigen partij of familie, héél elementair menselijk:

All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
-- Lord Acton

En in Nederland staan zowel de bestuurders als de ambtenaren al dekaden volledig boven de wet, volledig boven persoonlijke aansprakelijkheid, volledig boven persoonlijke verantwoordelijkheid, volledig boven wettelijke sancties, volledig boven kritiek, volledig boven moraal, volledig boven redelijkheid, volledig boven rationaliteit: De beestmens, de geboren kampbeul, aan de macht, menschlich-allzu-menschkich humanisties-socialisties vermomd als PvdA-er of Amsterdams gemeentebureaucraat.

2. Ambtenaar Eendenburg

Ik heb u gisteren geprobeerd te bellen, toen u in Rotterdam was, volgens uw secretaresse, en heb u vandaag kort gesproken.

U kunt héél goed 'Tut, tut' zeggen en ook heel vrolijk lachen - op mijn afsluitende mededeling dat mijn site veel gelezen wordt en heel leerzaam is, zelfs voor mensen die het niet met mij eens zijn - maar overigens deed u, waarachtig of niet, alsof u niet wist wie ik ben, noch onder mijn familienaam noch als Maarten Maartensz, en alsof u ook niet wist waarom het ging.

Dat heb ik u dus - hoewel ik het niet geloof - kort uitgelegd: vader en grootvader als politieke terroristen veroordeeld tot concentratiekampstraffen: 'tut, tut'; grootvader vermoord: 'tut, tut'; ikzelf vergast en met moord bedreigd door inpandig bij mij gevestigde hardddrugshandelaren, 'tut, tut, tut'.

Ik heb de lijst toen maar niet verder afgemaakt, maar kan u ook nog melden dat ik drie keer van de UvA verwijderd ben vanwege "uw uitgesproken gedachten", omdat ik sinds 1977 publiek zei en publiceerde aan de UvA waar - ik neem aan uw partij-kameraad - Dijsselbloem in 2008 zijn reputatie als excellent deugdmens vestigde; dat mijn moeder sub-hoofd onderduiks voorzieningen was te Noordbrabant, waar Ed van Thijn ondergedoken zat; dat Ed van Thijn mijn ouders oppervlakkig kende, omdat mijn vader in 1980 op het stadhuis van Amsterdam geridderd is, vanwege het organiseren van de Nationale Verzetstentoonstelling; dat ik met 10-en afgestudeerd ben; dat ik denk dat Nora Salomons, Job Cohen en Rob Oudkerk en hun gewillige uitvoerders bij de GG&GD in 2002 geprobeerd hebben van mijn bekende depressiviteit - vanwege bijna 4 jaar zonder hulp, zonder slaap en als niet-erkende invalide boven de harddrugshandelaars met vergunning van B&W van Amsterdam, en voortdurende pijn sindsdien - misbruik te maken toen prof.dr. Molenaar zich tot hen wendde voor enkele tientallen euro's per maand voor enige huishoudelijke hulp door me alleen maar te schofferen, beliegen, bedreigen ("Heb je wel eens een pak voor je sodemieter gehad, Maarten?": het GG&GD-subhoofd van Amsterdam spreekt mij toe, met rollende spierballen en al) en schofferen met dit uiteindelijk resultaat:

"Als je dan zo nodig hulp nodig heb, dan kun je naar het Leger des Heils".

Ook dat heb ik overleefd maar ook hieraan zit een prijskaartje:

Ik heb op ALLE betrokkenen (collectief EN individueel), op de gehele gemeente Amsterdam, op u zelf, en inzonder op Ed van Thijn, de nabestaanden van Patijn, Job Cohen, Rob Oudkerk, Lodewijk Asscher, en wie zich als ambtenaar allemaal tegen mij misdragen heeft (mij bedreigd, belogen, belasterd, beledigd, uitgescholden of geschoffeerd heeft, alles altijd zeer welbewust wetende wie ik was, waarover ik klaagde, en met genot hun aangeboren beestachtigheid uitlevend op iemand waarvan zij dachten dat hij zich toch niet kan verdedigen: invalide, nietwaar - ha, leuk!) een vordering van 20 miljoen euro - overigens een ZEER schappelijk bedrag, gezien de pijn die ik leed, en gezien de salarissen en bonussen die de vele beestmensen van de PvdA tegenwoordig opstrijken in bestuursfuncties. (Het is nauwelijks meer dan de heer NGO-ambtenaar Van Halderen van de Nuon waard wordt geacht te zijn, om van heer Tanke van de Thuiszorg Amsterdam niet te spreken, en in totaal slechts 2 jaarsalarissen van Jeroen van der Veer van de Shell - en dan denk ik bovendien dat niemand van de genoemden moreel ook maar in de buurt komt van mijn ouders (in tegendeel!) en intellectueel niet in mijn buurt.

Ik veronderstel, ambetnaar Eendenburg - 'tut, tut' - dat u hier vrolijk aan het lachen bent, maar ik heb die vordering ook op u en al uw drugscorrupte collegae en gewillige vergassers en mafia-maten bij de Bestuursdienst, die ik wens te omschrijven - let op de aanhalingstekens! - als "mijn kampbeulen" en zo nog meer, net als het hele college van B&W nu en sinds Van Thijn, inclusief alle daarin "werkzame" oplichters en uitvreters als Dales en Herrema.

Terwijl u nog vrolijk aan het lachen bent:

Ikzelf ben maar een paar honderd keer voor "fascist" en "terrorist" uitgescholden tussen 1980 en 1989 aan de UvA vanwege mijn "uitgesproken meningen", en als gezegd, als enige Nederlander sinds mei 1945, van een Nederlandse universiteit verwijderd vanwege mijn "uitgesproken meningen".

Toch geeft het parlementaire rapport Dijsselbloem mij achteraf volkomen gelijk, zoals het parlementaire rapport Van Traa mij volkomen gelijk geeft over drugs en drugshandel in en rond Amsterdam.

Als IK een "fascist" of "terrorist" ben (het laatste vanwege mijn Vragen uit mei 1988, waarna ik voor de derde keer verwijderd werd van de UvA, zodat ik geen doctoraal filosofie kon halen), dan zijn alle 17.000 Amsterdamse ambtenaren "mijn zeer gewillige kampbeulen(*)", en ik wil een flink aantal ook zo benoemen op mijn site, met fotoos en adressen waar mogelijk, eenvoudig vanwege mijn elementaire burgerplicht, bijvoorbeeld tegenover mijn medeburgers van de Vijzelgracht:

Wist u al, medeburgers, dat de Amsterdamse Gemeentelijke Bouw- & Woningdienst volkomen drugscorrupt is sinds dekaden; dat daar  levengevaarlijke sadisten en vergassers werken met mr-titels én persoonlijke bewakers, kennelijk met wapens; en dat u met uw leven speelt als u met deze "kampbeulen en vergassers" (*) omgaat? Ikzelf zou dergelijk tuig - 'tut, tut': Excusez moi un peu! - niet willen spreken zonder wapens of beveiligers, want ze werken kennelijk voor de harddrugsmafia en kunnen u geheel probleemloos laten vergassen in Amsteda, in ieder geval: Dat mag daar van de ambtenaren, de bestursdienst, B&W, de officieren van justitie, de advocaat-generaal (deeltijds-hoogleraar Mensenrechten), de politie-commissarissen, ja zelfs de pers, omdat ik (i) niet normaal ben en (ii) geen conformistische kontkruiper bij de gemeentelijke of universitaire autoriteiten, zoals vrijwel alles aan nauwelijks humaans dat bestuurt en ambtenaart te Amsterdam).

Maar ja... het staat allemaal al sinds 1997 op mijn site, maar het wekt in Nederland allem,aal geheel geen ophef, en inderdaad is het met de PvdA oneens zijn in een PvdA-gemeente zéér onbevorderlijk voor het eigen belang, terwijl er in de Tweede Wereldoorlog - waarin prof.dr. David Cohen en prof.dr. Abraham Asscher zo vreselijk excelleerden in het doen aangeven van joden - al bleek dat er minstens 6 keer meer Nederlandsers bij de SS dienst namen als in het verzet zaten.

Zat uw grootvader Eendenburg wellicht aan het Oostfront, of diende hij te Dachau? Si vous me permettez, Messieur - maar de vraag is niet zó gek gezien de behandeling die ik al 20 jaar krijg van al uw loyale, respectvolle, begaafde collegae, die allemaal, net als u, zo zeer veel keren beter vreet van de idealen van de Februaristaking - u weet wel: Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig voor Amsterdamse harddrugshandelaren; Hoerig, Hebzuchtig, Huichelachtig tegen de zeer zeldzame enkeling die zich tegen drugshandelaarsterreur durft te verzetten - dan ikzelf of mijn ouders (als communisten welbewust opgescheept met een "verzetspensioen" nauwelijks hoger dan de bijstand door de - gelijkwaardigen van - "kampbeulen" (*)van de Stichting 40-45).

O ja, ambtenaar Eendenburg - 'tut, tut, tut!' - wat die gelijkwaardigheid betreft:

U beledigt mij als u beweren zou dat u of enig Amsterdams ambtenaar of bestuurder "gelijkwaardig" zou zijn aan mijn ouders of mijzelf, maar ik ben mij bewust dat uw kameraden van de PvdA deze smerige nivellerende leugen dat alle mensen "gelijkwaardig" zouden zijn met Eichmann, Van Thijn, Cohen, of Barbie omdat "alle mensen gelijkwaardig zijn" - maar u heeft deze leugen ongetwijfeld geleerd aan de universiteit en in de PvdA, en inderdaad is het heel prettig voor inferieure, minne, laffe en domme mensen om te denken en beweren dat zij "gelijkwaardig" zouden zijn met de beste mensen die er geweest zijn.

Maar omdat ik dit zo vaak gehoord heb; omdat ik zo vaak - honderden keren - gehoord heb dat ik "een fascist" zou zijn omdat ik sinds 1977 zei en schreef aan de UvA waarmee NB uw partijkameraad Dijsselbloem voor zijn leven binnen rolde op de bestuurlijke oneindige  euroflappenmatras tot het eind van zijn leven (afgezien van een revolutie vanwege de crisis); omdat mijn moeder volgens uw partijvrienden en collega-ambtenaren "een smerige kuthoer" zou zijn (ik opponeerde tegen racisme van uw geëerde en geliefde collegae, anno 1984); wil ik toch alles en iedereen waarmee ik sinds 1988 te maken heb gehad in Amsterdam vanwege de gemeente of de gemeente-universiteit vervolgen, op mijn site opprikken, in redelijk wat gevallen achter tralies zien, en ze beschrijven voor wat ik denk dat ze werkelijk zijn, vergeleken met mijn  ouders: Links-fascistische terroristen, vaak bovendien - het was u was toch duidelijk, meneer, dat ik ook psycholoog ben? - evidente sadisten (vooral omdat ze weten boven de wet te staan) en "levensgevaarlijke beestmensen en zeer gewillige kampbeulen" (*).

Uiteraard begrijp ik dat u dit niet wil horen, en heel wel mogelijk ook meer van uw eigen driftleven dan u zelf.

Niets weerhoudt u, Cohen, De Jong, Van Thijn, Oudkerk et hoc omnes gente, naar de partijkameraden van de Amsterdamse Rechtbank te stappen en mij aan te klagen wegens laster, belediging of - ook daarvoor ben ik immers uitgemaakt, al in 1988, vanwege mijn Vragen) voor terrorist.

Hoe het zij, mijn ambitie is om genoemden - in het geval van Van Thijn direct persoonlijk verantwoordelijk voor meer dan 20 jaar discriminatie, bijna 4 jaar terreur tegen mij, en meer dan 20 jaar discriminatie pijn - voor het Europese Hof te krijgen; mijn schadevergoeding te innen; en degenen die ik voor hoofdverantwoordelijken houd in de gevangenis of - desnoods: wie weet komt er revolutie, nietwaar? - aan een boom te zien eindigen.

Ja, 't is een schande - maar ('tut, tut') net als met de softdrugs en net als met de stelposten heeft mr.dr. Job Cohen het aan zichzelf te danken, en hetzelfde geldt alle Amsterdamse ambtenaren waarmee ik te maken had (bijna allemaal "geboren kampbeulen" (*), naar mijn psychologische inschatting, was het alleen vanwege het aan hun geringe menselijkheid kunnen en mogen toegeven sinds dekaden: De beestachtigheid van veel mensen komt boven zodra ze weten onbestraft beestachtig te kunnen of mogen zijn):

Het was ZO verdomd makkelijk geweest voor Cohen en Oudkerk ca. 2002, net als voor Van Thijn en Salomons ca. 1990, om de zaak te regelen met prof.dr. Molenaar door te verzorgen dat ik die 40 à 60 euro wekelijks kreeg voor enige huishoudelijke hulp die de Ger Tankes mij verdomden te verstrekken.

Maar nee: HEEL EVIDENT - moet ik nogmaals mijn bijzondere achtergrond, diplomaas en hersens opnoemen? - vonden de heren en dames ook (van B&W) VEEL leuker iemand waarvan ze aannemen dat hij zich niet kon verweren te pijnigen en de dood in te drijven, omdat hij weigerde zich te laten vergassen door gemeentelijke harddrugshandelaren en weigerde zich postmoderne of quasi-marxistiese ezelsoren aan te laten naaien aan de UvA.

En JA meneer 'tut, tut' Eendenburg: Ik weet al HEEL lang, veel langer dan ik invalide ben ook, dat ikzelf uit ander hout ben gesneden dan de meeste anderen, net als mijn ouders (hoewel ik niet weet of ik hun extreme moed heb) ik weet dus ook al HEEL lang hoe graag de domme doorsnee mensen discrimineert en nivelleert die beter zijn dan zij, in alle "gelijkwaardigheid", en geheel afgezien van mijn achtergrond of persoonlijke geschiedenis tonen alleen al de brief van prof.dr. Molenaar en mijn diplomaas aan (behaald met niet-erkende invaliditeit, met veel pijn, voortdurend moe) dat als ik eenvoudig mijn elementaire mensenrecht had gehad als hoogbegaafde, ik ook met invaliditeit allang professor had kunnen zijn, is het niet in Neerland dan wel in het buitenland.

Wat ik u dus voorstel is

  • dat wij een vergelijk treffen ofwel over de uitbetaling van mijn vordering (kan makkelijk uit de ambtelijke pensioenpotten)

  • ofwel over de terminologie, foto's en iconografie (swastika's, fotoos uit concentratiekampen) die ik op mijn site op wil richten om de heren Van Thijn, Patijn, Cohen, Oudkerk, Asscher, Lisser en mevrouw de vergasser Sarucco e.v.a. gelijkwaardige Amsterdamse ambtenaren en bestuurders de roep, faam, beruchtheid te verschaffen die ze geheel verdiend hebben.

Overigens... mijn voornaamste site is in het buitenland gevestigd; ik wil in Nederland ofwel niet procederen ofwel alleen kort en als aanloop tot Straatsburg; en ik mag aannemen dat als mijn sites uit de lucht moeten om deze of gene reden ze makkelijk heropgericht kunnen worden in de VS, waarvandaan ik al jaren iedere dag zo'n 1500 hits heb, en waarvoor ik ook een Engelstalige versie van ME in Amsterdam wil maken, met - bijvoorbeeld: kan over onderhandeld worden - als subtitel "Mayor & aldermen of Amsterdam are too sadistic to be human and work for the mafia".

3. Afsluitend plan

Ik hoop dat een en ander enigermate duidelijk is - of eerlijk gezegd: U begrijpt me allemaal héél goed bij de vergassende bestuursdienst van Amsterdam, behalve dat het makkelijker is om van niet te doen, te liegen, en te weigeren te antwoorden.

Ik stel voor dat we dit uitonderhandelen per e-mail (en als u dat niet wilt dan gaat het via "Wie zwijgt stemt toe"), en ik doe dit liever met u dan met Cohen of De Jong, maar mijn doel is nu grote binnenlandse en buitenlandse publiciteit - waar ik tot nu toe geen moeite voor gedaan heb vanwege de pijn en de moeheid en de menselijke ambtelijke en bestuurlijke beestachtigheid die ik ondervond in Amsterdam, maar ik ben nu 20 jaar ziek, arm en in pijn, en geen hoop of genezing of op zelfs de allerminimaalste menselijkheid bij uw collegae en superieuren.

Uiteraard is het ook mijn ambitie de reputatie van vele bestuurders en ambtenaren van de stad Amsterdam terug te brengen naar het niveau waar ze horen: collaborateurs van mafia en van fascisme, bovendien geheel uit vrije wil, zonder enige pressie, kennelijk vanwege geld of sadisme, of anders uit een niveau van menselijkheid dat voor mij nauwelijks inzichtelijk is, zo laag en stupide als het is.

Als u denkt dat u het beter kunt verklaren dan ik, meneer Van Eendenburg - tut, tut - dan houd ik mij aanbevolen, maar u moet wel bedenken dat het ook om uw reputatie, menselijkheid, moraliteit en eerlijkheid gaat; dat ik alles publiek op mijn site behandel vanwege het gevaar dat ik riskeer en de pijn die ik lijd; en dat ik (helaas) noch bij de gemeente noch aan de UvA ook maar iemand getroffen heb die mij gelijkwaardig was, in de eenvoudige logische discussie-praktijk, of schrijvender- en rederender wijs.

Mij spijt dat meer dan ik ik u kan verduidelijken, vrees ik.

Amsterdam, 26 februari 2008

drs. Maarten Maartensz ("uit naam van de idealen van de Februaristaking") ("verkeerd geboren")
 


P.S. Gezien het "menselijk" peil van mevr. mr. Sarucco, meneer mr. Lisser en alle verdere mafia-maten vande bestuursdienst - ik ken heel wat namen, o mr. (neem ik aan) tut, tut Chiel, en ik wil daar foto's bij, en interviews voor mijn site - waarvan ik aanneem dat ze allemaal voor de Amsterdamse drugsmafia werken of evidente sadisten zijn of allebei, nog het volgende:

Mijn leven is serieus bedreigd door de harddrugshandelende vrienden van mevr.mr. Sarucco en meneer mr. Lisser.

Mocht ik komen te verdwijnen, doodgereden worden, neergestoken of afgeschoten worden:

De verantwoordelijken staan in deze tekst en zijn voor mij al jaren  levensgevaarlijk gebleken en hebben mijn gezondheid welbewust, met groot sadistisch genoegen, uit naam van de idealen van de Februaristaking, geruïneerd ten behoeve van hun eigen carrières en die van hun collegae en partijkameraden, in gemeentelijke dienst voor de Amsterdamse drugsmafia.

Zoals ik u gezegd heb, meneer Van Eendenburg - 'tut, tut' - heeft mijn familie niet in het verzet gezeten om mij te doen vergassen, pijnigen, met moord bedreigen, van de universiteit gooien, of beledigen, beliegen en sarren, en is het mijn vaste voornemen persoonlijk en financieel, juridisch of fysiek af te rekenen met de betrokkenen, al kost het mijn leven: Ik heb teveel pijn geleden en het twintig jaar geprobeerd redelijk op te lossen, maar u en de uwen willen dat niet - en wellicht zijn de menselijke en morele verschillen écht te groot. (Als u dat bedreigend of beledigend vindt, dan kunt u het gerechtshof te Amsterdam inschakelen, nietwaar?)

(*) De "geboren kampbeulen, sadisten, terroristen en beestmensen" -. denk ik, en wil ik schrijven op mijn site, maar stáát hier niet, want wat hier staat is een reeks karakters tussen aanhalingstekens.

(**) Geciteerd uit Bernard Crick: George Orwell - A Life, p. 469. Het origineel staat in Orwell's Collected Essays and Journalism, vol. III.

(***) In de Tweede Wereldoorlog ook in grote meerderheid zeer gewillige collaborateurs van de SS, zoals ze in dit tijdsgewricht zeer collaborateurs van de mafia en van elkaar zijn, als uitvretende bureaucratische en bestuurlijke parasieten en dieven van de gemeenschap.

(****) Uw PvdA-kameraden (neem ik aan) bij de Thuiszorg Amsterdam lieten mij namelik herhaaldelijk weten dat "Wij geloven niet in ME en daarom doen wij niets voor u", en vandaar, naast mijn briljante doctoraal en de brief van prof.dr. Molenaar.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail