Nederlog        

 

29 augustus 2008

                                                                 

Gepiepeld door Job Cohen

 

 

Normen en Waarden

    Zeldzaam...
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doet dat ook een ander niet
(Want een ander lijdt pijn
  Gelijk het voor uzelf zou zijn)
    Gewoon... (in Amsterdam)
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet
(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)

Na een half jaar intern beraad van het Kabinet van de Burgemeester is er eindelijk een zogeheten "antwoord" vanwege de burgemeester en de gemeentesecretaris van Amsterdam, een tweetal dat kennelijk graag de aan hun beleid overgeleverde Amsterdamse burgers zien vergassen, met moord bedreigen door harddrugshandelaren, jarenlang gediscrimineerd worden en pijn lijden en omdat alle leden B&W van Amsterdam - zie hieronder - zr veel liever harddrugshandelaren dan een invalide zoon van Amsterdamse verzetshelden te helpen, te woord te staan, of er iets voor te doen. (Zie ME in Amsterdam voor wie de achtergronden wil weten.)

Ik geef het u de tekst in extenso, die arriveerde per papieren envelop, maar zal tot volgende week moeten wachten om er een toelichting op te krijgen.


Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst

Directie Stedelijke Bestuursadvisering
Afdeling Fysiek Domein

--------------------------------------------------------------------

Datum                     augustus 2008
Ons kenmerk          2008/5760
Behandeld door       M.C.J. van Eendenburg 

--------------------------------------------------------------------

Onderwerp        Vragenlijst

Geachte heer Maartensz,

In februari heeft u een uitgebreide mail gezonden aan alle leden van het College van B&W.
Naar aanleiding van uw mailbericht berichten wij u als volgt.
In uw mailbericht vraagt u ons de Achmea vragenlijst in te vullen. Daarbij heeft u diverse aspecten, waaronder uit het verleden, betrokken.
Wij hebben kennis genomen van wat u hierbij onder woorden heeft gebracht.
Wat betreft de invulling van de vragenlijst kunnen wij u niet helpen.

Tot slot brengen wij het volgende onder uw aandacht. Zoals aangegeven bevat uw mailbericht diverse zeer uiteenlopende onderwerpen dan wel stellingnames. De inhoud van uw opmerkingen geeft geen aanleiding om hier verder op te reageren.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter informatie gezonden aan de Gemeentelijke Ombudsman en de Dienst Werk en Inkomen omdat ons is gebleken dat uw correspondentie ook aan hen heeft gericht.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Amsterdam,

secretaris
drs. H. de Jong   (handtekening)

burgemeester   
mr. M.J. Cohen   (handtekening)


Wel lezer - geef toe dat het in ieder geval een bijzonder onbeleefde en heel slecht geschreven ... bericht is dat mij bericht dat "Naar aanleiding van uw mailbericht berichten wij u als volgt", waaronder het bericht dat "Wij hebben kennis genomen van wat u hierbij onder woorden heeft gebracht" en het bericht dat "De inhoud van uw opmerkingen geeft geen aanleiding om hier verder op te reageren" - een conjunctie die als de totale logische inhoud en omvang mag gelden van het gehele bericht.

De referentie van de heren is aan

Aan de keurmeesters van Achmea (en B&W etc.)

Dat heeft deze twee laatste alineaas:

Ik houd mij aanbevolen, juffrouw van de Kamp, directie van Achmea, en burgemeester en wethouders van Amsterdam, want ik heb een grote schadevordering, en een intens verlangen om - net als de zo intellectueel en moreel voorbeeldige juffrouw Ali - Neerland z.s.m. te verlaten.

Helaas is mijn gezondheid dusdanig verwoest sinds mijn verblijf boven de terroristische harddrugshandel van drs. Ed van Thijn dat ik dat niet kan zonder schadevergoeding: Ik had sinds 1981 geen geld voor vakantie, en kom nooit buiten Amsterdam, of de buurt waar ik woon, want ik loop en sta heel slecht, zoals de gemeente Amsterdam al 24 jaar bekend is, en zoals ze al 20 jaar hun hevige - zeer welbewuste, zeer opzettelijke! - best hebben gedaan voor mij zo gruwelijk en pijnlijk en armoedig mogelijk te maken.

Ik konkludeer dat alle colleges van B&W van Amsterdam en alle betrokken ambtenaren mij met opzet meer dan drie jaar met moord hebben laten bedreigen door de harddrugshandelaars die mij terroriseerden, en die B&W van Amsterdam nog steeds verdedigen, beschermen, protegeren, helpen en "gedogen", uit naam van de idealen van de Februaristaking (ook een mail aan (o.a.) alle leden van B&W die ook wel eens beantwoord of "beantwoord" mag worden - en ik maak me geen illusies over het moreel, menselijk of intellectueel niveau van de heren en dames), en dat de genoemenden het toejuichen en twintig jaar naar beste vermogens hebben geprobeerd mij zo veel mogelijk pijn te doen lijden bij een zo laag mogelijk inkomen.

Maar ja - later meer.

Mijn soort antwoord staat in de Aabb-mensen-bestanden - en ik weet dat het bitter en hard is, maar hetzelfde geldt een groot deel van de menselijke geschiedenis.

En wie zich tot Amsterdamse bestuurders en ambtenaren wendt, die wendt zich tot de allergewoonste mensen, van het allerlaagste morele allooi, die dat ook wten

    Gewoon... (in Amsterdam)
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet
(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)

Zo zijn ze nu eenmaal: Hun Milgram-experiment met mij gaat door. Dat vinden B&W kennelijk heel vermakelijk of voordelig, en het kn immers ook probleemloos, blijkt immers - want niemand legt ze wat in de weg.

Ach ja.

Opdat Wij Maar Begrijpen Waarvoor Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil Hadden, nietwaar: Opdat - in de feitelijke Amsterdamse bestuurlijke praktijk - de bestuurders en ambtenaren van de gemeente Amsterdam de Amsterdamse onwettige drugshandel kunnen helpen - in de nu dekadenlange Amsterdamse corrupte bestuurspraktijken, met ieder jaar een onwettige miljardenomzet aan illegale drugs in en rond Amsterdam.

Alles gedoogd en beschermd uit naam van de idealen van de Februari-staking.

Wie het nders ziet mag het zeggen, maar zou (eerst) ook ven in - bijvoorbeeld - Machiavelli of wat andere politieke teksten moeten lezen, en ook het Van Traarapport, was het alleen om helder te krijgen om hoe bijzonder veel geld het gaat, en ME in Amsterdam, om helder te krijgen wat het precies is dat mr. M.J. Cohen niet wil bespreken:

"De inhoud van uw opmerkingen geeft geen aanleiding om hier verder op te reageren."

Het raakt namelijk direct aan de jaarlijkse miljardenwinsten in illegale drugs, die gemaakt worden mede met hulp en welbewuste bescherming van de colleges van B&W van Amsterdam en van vele drugscorrupte Amsterdamse ambtenaren sinds minstens 20 jaar.

Ten koste van onder andere mijn pijn en mijn menselijke rechten.
En alles evident met grt ambtelijk en bestuurlijk genoegen.

Overigens verbaast het niveau van het antwoord mij niet - want er zijn nu eenmaal mensen van het niveau van een mr. M.J. Cohen en drs. E. van Thijn en mr. N. Salomons, en dergelijk soort zoekt persoonlijke macht en maakt makkelijk carrire in bestuursorganen, waar karakterloosheid vaak een sine qua non is. (*)

Helaas. Ze willen niet beter dan ze doen. En ik ben tch blij dat ik niet met hun soort menselijke aanleg geboren ben, zodat ik me over althans iets kan verheugen als ontvanger van een bericht van B&W van Amsterdam als geciteerd.

En wat de ethische, morele en juridische kwesties aangaat zie Voer voor advocaten en filosofen - dat B&W van Amsterdam k al sinds februari bekend is.

(*) Om alle misverstanden te vermijden: Ik heb het niet over de identiteit waar ze zich bij gelegenheid op beroepen als wel over heel menschlich-allzu-menschliche maar in prominente bestuurders zeer onwenselijke hoewel helaas k in Nederland zr gebruikelijke karakterloosheid en corrumpeerbaarheid:

Gemeenlijk, hoe hoger men stijgt hoe valser men is.

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail