\ 

Nederlog

 

20 December 2009

 

Metrofraude: Alweer gelijk - docu 2: Groepsdenken


Metrofraude-files

Dit vervolgt het eerdere Metrofraude stuk van vandaag, en bestaat eveneens grotendeels uit citaten. Het heeft de deugd dat het, althans bij implicatie, het een en ander verklaart over de metrofraude en de algehele verrotting - corruptie + incompetentie - van de Amsterdamse en de Nederlandse politiek, en trouwens ook daarbuiten.

Sections

1. Groepsdenken op de site
2. Groepsdenken in de Nederlandse Wikipedia
3. Toegepast op de Gemeente Amsterdam
4. Bordewijk vindt het ook

1. Groepsdenken op de site

Ik schreef eerder in Nederlog het een en ander over Groepsdenken, en geef u de leerzame links daarheen die u in Nederlog kunt vinden

U had niet gedacht dat het zoveel zou zijn, nietwaar - en alles dat opgevoerd is is van dit jaar.

Zoals alles wat ik schrijf was dit origineel - dus: zelf bedacht - behalve waar ik expliciet naar bronnen verwijs. Dit is de reden dat ikzelf nogal eens bevonden heb een eerder uitgevonden wiel heruitgevonden te hebben, zoals ook met Groepsdenken, waar mijn voornaamste aanleidingen voor mijn gedachten en formuleringen keurig vermeld staan aan het eind, en trouwens refereren naar de References van mijn Philosophical Dictionary.

Dat spijt mij niet en is onoverkomelijk, maar dat is ook de reden dat ik tot gisteren het lemma Groepsdenken in de Nederlandse Wikipedia niet zag, waaruit ik nu een deel citeer, omdat het althans in beginsel een verklaring geeft voor de gigantische corruptie die de Gemeente Amsterdam en de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam kenmerken, zoals deze ook allebei gekenmerkt worden door uitermate schofterige, onbehouwen, liegende, met moord en geweld dreigende, en uitermate stompzinnige, overigens vaak stinkendrijke en levensgevaarlijke, ambtenaren en bestuurders.

2. Groepsdenken in de Nederlandse Wikipedia

Ik geef hier de tekst van het begin van het lemma (stand 19 december 2009) in de Nederlandse Wikipedia, vergezeld van deze link naar de versie op de Engelse Wikipedia: Groupthink, en wel i.v.m. mijn [NOOT A - MM]

Definitie

De groepsdenken-theorie is in de jaren '70 ontwikkeld door de Amerikaan Irving Janis. [NOOT A - MM] De term "Groupthink" verwijst naar het "Doublethink" uit George Orwell's roman "1984", waarbij ook een dubbelzinnige rol wordt toebedeeld aan gedachten[2]. Groupthink, is door Janis omschreven als:

[…] a mode of thinking that people engage in when they are deeply involved in a cohesive in-group, when the members' striving for unanimity overrides their motivation to realistically appraise alternative courses of action (Janis in Kroon).

Proces

Groepsdenken is een denkwijze die plaats vindt bij mensen die nauw met elkaar samen werken, daarbij een hechte groep vormen en die zoveel waarde hechten aan een unanieme mening, dat deze unanimiteit belangrijker wordt geacht dan een kritische rationele instelling[3].

De groepsleden leggen meer nadruk op het 'wij'-gevoel en zullen daardoor minder gemakkelijk kritiek uiten of informatie die de groepsvisie tegenspreekt, van zowel binnen als van buiten de groep, toelaten[4].

Er ontstaat in het meest extreme geval een soort geloofsgenootschap die overtuigd is van zijn eigen gelijk, ongeacht de feiten[5].

Antecedenten

Antecedenten zijn kenmerken die voorafgaand aan groepsdenken kunnen worden waargenomen. Hoe sterker een groep deze kenmerken vertoont hoe vatbaarder men is om slachtoffer te worden van groepsdenken. Volgens Janis liggen de volgende groepskenmerken aan de basis van groepsdenken:

 • A. De Groep
  • A.1 Er bestaat een hechte groep
 • B1. De groepsstructuur
  • B1.1 Isolatie van de groep
  • B1.2 Leiderschap via richtlijnen
  • B1.3 Gebrek aan normen voor omgang met procedures
  • B1.4 Homogeniteit van de leden qua sociale achtergrond en ideologie
 • B2. De groepscontext
  • B2.1 Grote stress door externe bedreigingen
  • B2.2 Lage moraal

Deze kenmerken (antecedenten) samen kunnen groepsdenken veroorzaken. Een groep die aan groepsdenken leidt kan hiervan symptomen vertonen.

Symptomen

Als de antecedenten er toe hebben geleid dat groepsdenken optreedt dan kunnen er bepaalde symptomen waarneembaar zijn bij de betrokken groep. Ook zal het beslissingsproces bepaalde symptomen vertonen. Deze symptomen, door Janis[2][3] beschreven, zijn:

 • C. Symptomen van groepsdenken
  • Type I. Overschatting van de groep
   • C1.1 Illusie van onaantastbaarheid
   • C1.2 Onvoorwaardelijk geloof in de eigen moraal
 •  
  • Type II Kortzichtigheid
   • C2.1 Collectieve rationalisatie van de beslissingen van de groep
   • C2.2 (Gedeeltelijk) karikaturiseren van de buitenwereld,
   • C2.3 Zelfcensuur, leden uiten geen kritiek
 •  
  • Type III. Druk voor uniformiteit
   • C3.1 Illusie van unanimiteit (valse consensus effect)
   • C3.2 Directe druk op leden die het oneens zijn
   • C3.3 Zelfaangewezen "mindguards" die de groep beschermen tegen negatieve informatie
 • D. Symptomen van onjuiste besluitvormingsprocessen
  • D.1 Er is een incompleet overzicht van de te behalen doelen
  • D.2 Er is een incompleet overzicht van de mogelijke alternatieven
  • D.3 Een aanvankelijke gekozen oplossing die door de meeste leden is goedgekeurd, wordt niet geëvalueerd
  • D.4 Alternatieven die oorspronkelijk door de meerderheid zijn verworpen, worden niet meer geraadpleegd
  • D.5 Er is onvoldoende informatie verzameld
  • D.6 Er is (erg) selectief informatie verzameld
  • D.7 Er is geen 'rampenplan'

Deze symptomen zijn kenmerkend voor een groep die lijdt aan groepsdenken.

3. Toegepast op de Gemeente Amsterdam

Wat ik nu wil suggereren - stellen, beweren - is dat de gehele sectie 2 punt voor punt van toepassing is op de Gemeente Amsterdam sinds in 1982 het sociaal-demokraties sociaal-fashisme daar begon te heersen met de beul van de drugshandel Ed van Thijn, en sindsdien hoge vlucht genomen heeft.

Ik zal dat hier en nu echter niet trachten te bewijzen of onderbouwen, vanwaaar ik zojuist van "suggeren" sprak: U kunt het desgewenst zelf proberen c.q. serieus overwegen, eventueel met hulp van het materiaal dat ik in bovenstaande sectie 1 voor u linkte.

Maar mede geinspireerd door al die bovenstaande indrukwekkende geletterde en genummerde punten-opsommingen uit het Neerlandse lemma Groepsdenken heb ik er nog wel een paar bij in dit verband

 • E. Symptomen van totalitairisme
   
  • E.1 Er is minstens één verplicht Politiek Correct Taalgebruik waarin de leden van de groep zich moeten uiten tegen buitenstaanders (en vaak een tweede voor intern gebruik)
  • E.2 De leden van de groep menen te weten dat zij persoonlijk onverantwoordelijk en onaansprakelijk zijn voor enige van hun daden tegen niet-groepsleden
  • E.3 De leden van de groep menen te weten dat waarheid niet bestaat c.q. dat alleen dat waar is wat de leiders van de groep daarvoor expliciet selecteren
  • E.4 De leden van de groep menen te weten dat morele normen niet bestaan buiten de eigen groep c.q. dat alles wat de leiders of collega's in de groep opdragen daarmee en daardoor goed is en boven alle kritiek staat.
  • E.5 De leden van de groep menen te weten dat zij persoonlijk en hun groep alles waar de groepsbelangen om draaien beter weten en beter kunnen dan ieder ander
  • E.6 De leden van de groep menen te weten dat iedereeen die ze niet - van harte ook - ondersteunt ipso facto niet deugt en een tegenstander is
  • E.7 De leden van de groep menen te weten dat hun alles toegestaan is tegen niet-groepsleden, en dat niet-groepsleden in de feitelijke praktijk geen volwaardige mensen zijn, en geen menselijke rechten verdienen.
  • E.8 De leden van de groep menen te weten dat zij effectief boven de wet staan (wat de groep, de leiders en de collegaas betreft) en dat zij verdienen effectief anoniem en persoonlijk onaansprakelijk te zijn voor wie niet tot de groep behoort

Allemaal in Amsterdam geleerd, lezer! ZO gedragen vrijwel alle ambtenaren van de gemeente en de gemeente-universiteiten zich tegen iedereen die niet gewillig is voor ze te kruipen en mee te liegen met hun totalitaire gruwel-proza.

4. Bordewijk vindt het ook

Afsluitend een reeks opeenvolgende citaten uit een interview met ene Paul Bordewijk in de NRC van 19 december, dat in de sectie Opinie & Debat te vinden is (althans in de papieren versie).

Bordewijk was ooit "fysisch-chemicus" en is "adviseur en onderzoeker op het terrein van openbaar bestuur", zegt de NRC, en wordt geinterviewd door Folkert Jensma onder de stelling "Je moet met grote projecten ook durven stoppen".

De aanleiding van een en ander is evident de Noord-Zuidlijn c.q. de Metrofraude, maar omdat de NRC een Nederlands dagblad is wordt dit alleen omfloerst "duidelijk".

Aan de andere kant: Het is fraai absurd theater, en als u nooit Ionesco las dan moet u dat eens doen, en naast het volgende continue citaat leggen, waarbij de als in de NRC dik zwart gezette vragen van Jensma zijn en de antwoorden van Bordewijk:

Stoppen is dan toch beter?
"Soms wel. Neem de Betuwelijn. Als je merkt dat het alleen gerealiseerd kan worden wanneer er allerlei tunnels moeten komen, dan moet je je durven afvragen: is het mij dat nog waard. En niet zo'n houding als de toenmalige burgemeester van Rotterdam die zei dat we 'in Rotterdam anders het licht wel kunnen uitdoen'. Of dat zonder NZ-lijn Amsterdam 'ten dode is opgeschreven'. Of dat 'niets doen geen optie is', zoals bij Srebrenica. Je moet durven stoppen. "

Maar blikvernauwing maakt dat onmogelijk.
"Ja, daar heeft het alles mee te maken: met tunnelvisie. [1] Mensen blijken toch veel minder zelfstandig denkende en handelende wezens te zijn."

Het komt ook door zelfoverschatting.
"Ook."

Succeshonger.
"Ook."

IJdelheid.
"Ook." (..)

Over-optimisme.
"Ook."

Dubbele agenda. Eigen succes willen boeken in naam van een hoger doel.
"Ik zou eerder zeggen - het omdraaien van doel en middel. Het binnenvallen van Irak was geen middel om het terrorisme te bestrijden. Maar het terrorisme was een argument om Irak binnen te vallen." [2]

Projecten politiek afdwingen.
"Zeker. Door het af te regelen in coalitieakkoorden. Dat hoort daar niet thuis. Controle door de Kamer wordt zo buitenspel gezet."

Selectief luisteren.
"Heel sterk."

Geen externe input toelaten.
"Ja."

Alternatieven uitsluiten.
"Ja."

Onvoldoende kritisch vermogen.
"Met name zelfkritisch vermogen. Je kunt niet de hele wetenschap ter discussie stellen. Je moet aannemen dat sommige dingen gewoon waar zijn." [3]

Slecht in staat zijn tot risicotaxatie.
"Vooral daar niet toe bereid zijn." [4]

Onvoldoende analytisch vermogen.
"Het zit vooral in het niet willen analyseren dan in het niet kunnen." [5]

Het bovenstaande is zonder weglatingen behalve onder "IJdelheid" overgenomen, en kan zo het toneel op. Maar het is de moeite waard hier te memoreren dat Paul Bordewijk jaren lang Leids PvdA-wethouder was, en dat ik punten node mis zoals

 • de wil te liegen voor het goede doel
 • de wil te liegen tegen alle buitenstaanders
 • doodordinaire grote persoonlijke financiële corruptie
 • persoonlijk sadisme, machtsgeilheid, medialiegen voor camera's
 • histrionisch/theatrale politieke persoonlijkheden
 • duizendsterangs moreel en intellectueel niveau
 • het gemak waarmee Nederambtenaren omgekocht kunnen worden

en zo nog het een en ander.

Maar ik vond het geciteerde toneeltstukje voor twee heren te fraai-absurd om hier onvermeld te passeren, en Bordewijk heeft ook in veel dat hij zegt gelijk.

Aan de andere kant: Hij schijnt al dekadenlang trouw PvdA-er te zijn en afgezien van de vijf noten die ik plaatste bij wat ik citeerde moet het mij van het hart dat hij drie dingen geheel niet bespreekt:

Een: Meningen zoals hem sinds 2002 bekend kunnen zijn over de gigantische tekorten van en het zeer grote bedrog door "de Neerlandse politiek" als uitgedrukt in Aantekeningen bij "De illusie van democratie"

Twee: De ongelooflijke slechtheid, verdorvenheid, leugenbereidheid, achterbaksheid, carrieregeilheid, ellebogenwerkersmentaliteit, en de gigantische vrachten aan bedrog en gedrog waar vrijwel de gehele Neerlandse politieke en bestuurselite zich al dekaden aan over geeft, alles om zichzelf, hun partij, en hun bestuurlijke instituties maar aan de macht te houden.

Drie: Het werkelijk gruwelijk lage intellectuele peil van de Neerlandse politieke en bureaucratische elites: Heel wel mogelijk zijn Tony Blair en veel andere Engelse politici moreel even verrot als hun Neerlandse tegenhangers (hoewel - ere wie ere toekomt: VEEL minder drugsbevlekt en mafiabebloed dan de volledig drugscorrupte Nederelite - dat wel!), maar het zijn tenminste intellectueel niet van die gruwelijke duizendsterangs intellectuele piassen, duisterpraters, en leugenaars als Balkenende, Van Thijn, Wilders, Verdonk, Ali, Hamer, Dijksma, Kramer en zeer veel meer van dit intellectueel rioolniveau.

Voor wie het \goed met Neerland voorheeft moet het dus zeer verontrustend en beschamend zijn door welk ras van zoveelsterangers de Neerlanders zich al dekaden lang vrijwillig en trots laten betuttelen, bespelen, bedriegen en beliegen, alsof dat in Neerland geheel vanzelf spreekt. [6]

-Metrofraude-


[NOOT A - MM]: Als u even doorklikt naar de Engelse Wikipedia Groupthink dan zult u bevinden dat dit heel wat minder onzin verkoopt dan het Nederlandse Groepsdenken, dat kennelijk vooral door en voor Neerlands sociologenbelang is geschreven.

Hoe het zij... deze Neerlandse sociologische hooggeleerden weten en lazen kennelijk niets van Burnham, Packard, Whyte, Goffman, Milgram, Bateson, Laing e.a. die ik moeiteloos kan afratelen in dit verband, die allemaal schreven over het onderwerp voor de "de Amerikaan Irving Janis", waar ikzelf nu eens tot gisteren nooit van gehoord had, zo wereldberoemd is die man, niet dus.

Dit is dus een van die feilen van de Wikipedia: Ze kunnen zeer gekleurd zijn door de belangen van hun redacteuren, en die zullen dat zelden of nooit eerlijk vermelden.

En ik zeg dit terwijl ik de Wikipedia, inzonder de Engelstalige versie, een zeer nuttig instrument vind. Maar de eerste zin van dit geciteerde Neerlandse lemma is onwaar, en derhalve incompetent of een leugen.

Wie Orwell in dit verband trouwens overslaat, en erin slaagt om maar liefst 4 Neerlandse sociologen (allemaal nooit van gehoord lezer, en ik ben Nederlander, helaas), die mag van mij gepromoveerd worden naar een lopende band, en hoort niet aan een echte universiteit.

[1] In het gunstigste geval is er rond de Amsterdamse Metrofraude sprake van zeer veel "tunnelvisie" - maar ik vrees zelf dat de waarschijnlijkheden allemaal in de richting van welbewuste persoonlike financiële corruptie van betrokken ambtenaren en wethouders wijzen.

[2] Ja en nee. Ikzelf neig er echter sterk toe het te houden op (1) het doel heiligt de middelen; (2) Onze Leiders bepalen wat het doel is; (3) Onze Leiders bepalen wat de juister termen zijn om onze doelen, middelen en personen te bediscussieren;(4) wie niet voor ons is tegen ons; en (5) wie niet spreekt zoals wij correct achten wordt doodgezwegen, doodgemaakt, of uit de maatschappij verwijderd.

[3] Het gaat feitelijk VEEL verder: De enige "waarheid" de getolereerd wordt is die welke (i) Onze doelen dient, indien waar en (ii) in Onze Politiek Correcte Termen verwoord is. Zodat (iii) alles dat daarmee in tegenspraak als kwaadwillige leugen of gestoorde onzin geldt, en direct uitnodigt de tegenspreker een persoonlijke afstraffing te geven.

[4] Het is waar dat bestuurlijke men nooit gewillig zijn tot enige serieuze risico-taxatie of zelfs maar financiele begroting van de doelen die ze willen uitvoeren, maar ik vrees dat het ook waar is dat vrijwel geen Neerlands politicus of bureacraat in staat is enige zelfstandige waarachtig waarschijnlijkheids-theoretische of waarachtig statistische risico-analyse van vrijwel om het even wat (i) zelfstandig te maken of (ii) zelfstandig en met begrip te lezen.

[5] Als bij [4]. En NB: Als de Neerlandse politici wel werkelijk "analytisch vermogen" zouden hebben, dan zou hun gesproken en geschreven krommunikaassie niet zo gruwelijk stupide en slecht zijn als deze vrijwel altijd zijn.

[6] Wat de redenen daarvoor zijn? Ik geef er twee: Debilisering van de samenleving door de algehele debilisering van het onderwijs en de grote rijkdom van de Neerlanders tot voor kort:

Het kon de meerderheid echt geen flikker schelen hoe corrupt en incompetent hun leiders waren, en hoe krankzinnig slecht het onderwijs, en hoe volledig corrupt het drugsbeleid, zolang ze zelf maar tot de absolute wereldtop behoorden wat betreft inkomens en persoonlijke mogelijkheden; hun diplomaas halen geen enkele moeite kostte; en ze persoonlijk geld over hadden voor een lijntje, snuifje en pilletje op z'n tijd, naast hun dagelijkse drank.

P.S. 23 dec 2009: Ik heb de bovenstaande lijst iets gecorrigeerd en uitgebreid.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail