\ 

Nederlog

 

19 December 2009

 

Over medisch sadisme en medische incompetentie


 
     "I will prescribe regimens for the good of my patients according to my ability and my judgment and never do harm to anyone."
    -- (Hippocratic Oath)
    "I will prescribe regimens for the good of my self according to my ability and my judgment and will try to harm whoever protests."
    -- (The True Hippocritic MEdical Oath)
    "Terwijl dit jaar nog iemand die door intelligentie en vlijt het hoge gemiddelde cijfer van 7 1/2 op zijn eindexamen haalde, naar de universiteit kon gaan zonder te moeten loten, zal voortaan dergelijke knappe bollen aan het verstand worden gebracht dat ze zich niets hoeven verbeelden, dat ze moeten loten met iedereen, omdat zo'n hoog cijfer nog helemaal niet bewijst dat ze geschikter zijn voor de studie dan de eerste de beste luilak of imbeciel."
    -- W.F. Hermans, 1974 [1]

Ik loop nu al minstens [2] 32 jaar tegen medisch sadisme en medische incompetentie aan, en aangezien ik Neerland's best afgestudeerde psycholoog moet zijn, en de enige Nederlander met voldoende moed en hersens om drie keer van de fashistische [3] Amsterdamse UvA gegooid te worden vanwege "uw uitgesproken gedachten", en wel omdat ik durfde te protesteren tegen het beestachtig slechte onderwijs en de gore politisering van alle alfa- en gamma-faculteiten en het gehele universitaire bestuur van 1970-1995, hoop ik deze term

Medisch sadisme

een grote bekendheid te geven, en een onderdeel van de aanklachten die patiŽnten tegen hun artsen kunnen doen gezien hun medische mishandeling.

Mijn eigen ervaringen met medisch sadisme betreffen voornamelijk ervaringen rondom ME in de afgelopen 32 jaar en worden kort aangegeven in de volgende Nederlog-stukken sinds oktober:

en ook, voor de relevante achtergronden dat Medisch sadisme evident een wereld-probleem is

Maar dit medisch kwaad van Medisch sadisme is evident van veel groter uitbreiding dan alleen tegen ME-patiŽnten, en er staat een in beginsel enigszins aardig stuk in de NRC van gisteren, helaas zeer ontsierd door een domme titel, een domme eindzin, en nogal slapjanusserige typisch Neerlandse typische colloborateurs-meningen, maar ja: de schrijver meent het ongetwijfeld goed, en dat is al heel wat voor een postmoderne Nedermedicus, is mij gebleken, tot mijn grote pijn sinds dekaden ook.

Het betreft een artikel op de Opinie-pagina 9, dat zoals gebruikelijk als ik iets wens te bespreken dat in de papieren NRC staat niet op het internet te vinden is [4] en dat ik dus weer met pijn in mijn lijf moet overtiepen, voorzover ik citeer.

Terzake dus. Het artikel gaat onder de titel - en zie mijn openings-citaat van welgeteld 35 jaar geleden, in welke tijd ik geen enkele medicus erover gehoord heb, wellicht omdat ze bijna allemaal nooit door een beroeps + intelligentie-test waren gekomen om hun vak te mogen studeren, aan een echte behoorlijke universiteit tenminste:

Loting voor geneeskunde is achterhaald

Dit is een domme titel omdat een dergelijke loting - zoals Hermans bijzonder duidelijk maakt in het genoemde boek - helemaal nooit rechtvaardig was, en vanaf het begin stompzinnig en kwaadwillig, en omdat deze maatregel sinds 35 jaar alleen talloos veel menselijk, moreel en intellectueel incompetente Neerlandse medici verrijkt heeft en macht over patienten en gezondheidszorg heeft gegeven waar ze totaal niet voor gekwalificeerd waren noch zijn, behalve dan formeel  middels een volstrekt uitgehold diploma, in een studie waarin ze ingeloot waren, en niet thuis hoorden, en die ze kennelijk vooral deden vanwege hun eigen grote verlangens naar macht, geld en status.

Het artikel is van ene Jan Borleffs "internist en vice-decaan onderwijs en opleiding in het UMC Groningen", volgens het NRC-bijschrift, dat het overigens waarschijnlijker maakt dan niet dat internist Borleffs heel wel van Hermans' stukken weet (die immers van de RUG vluchtte in 1972 naar Parijs vanwege zijn behandeling daar en in Neerland), maar 35 jaar lang met zijn beroepsgroep "stommetje, stommetje onder de deken" gespeeld heeft.

Het artikel begint zo

Een afwachtende houding over selectie aan de poort bij de studie geneeskunde is achterhaald. Door een 'ikje' op de Achterpagina (NRC Handelsblad 23 november) raakte ik daar nog meer van doordrongen. Een vader beschrijft zijn ervaringen met zijn zes maanden oude zoon aan [?? - MM] het ziekenhuis:

Nogmaals: Die "afwachtende houding" is al minstens 35 jaar een laffe colloborateurs-houding, en "achterhaald" is het soort fashistische tijds-geest frases waarin een PvdA-randdebiel als de gruwelijke Sharon Dijksma grossiert. [5]

Maar het 'ikje' - voor wie het niet weet: Korte persoonlijke mededelingen op de NRC-achterpagina, op ťťn waarvan ik in juni 2006 ook eens reageerde met een fraai stuk over collaboratie in Neerland: In Nederland regeert de leugen geheten, dat tot enige commotie aanleiding gaf, en vaak is neergeladen - is goed en niet vrolijker stemmend:

ik@nrc.nl

Gasthuis

Zoon Hugo, zes maanden, heeft
symptomen van heupdysplasie.
We worden verwezen naar het
Kennemer Gasthuis. Een artsassis-
tent roept onze naam. Zonder zich
voor te stellen geeft hij instructie
hoe Hugo met liggen. Dan komt
de arts, ook hij stelt zich niet voor.
Hij gaat direct aan de slag met
koude gel en scanapparatuur. Hu-
go wordt onrustig. De arts rea-
geert met SSST, SST en LIG
STIL! Dan zegt hij: 'niets aan de
hand' en loopt weg.|
    Aan de assistent vraag ik wat
dan de oorzaak van de sympto-
men zou kunnen zijn. 'Daarvoor
moet u niet bij ons zijn' zegt hij.
Verbouwereerd gaan we weg. [6]

Wat me verbaast is dat de Neerlandse medische beroepstermen "psychosomatisch" en "aanstellerij" c.q. "aandachttrekkerij" niet gevallen zijn, maar overigens is het par for the Dutch medical course in mijn zeer uitgebreide ervaringen met deze groep.

Volgend citaat van internist Borleffs, stukje verderop:

Voor de studie geneeskunde is er vanwege de beperkte opleidingscapaciteit een numerus fixus. Dat betekent dat je op twee manieren toegang kunt krijgen tot de studie: via een eindexamengemiddelde van 8 of hoger, of via een gewogen loting.

De eerste zin is een zwakzinnige PvdA-propaganda-zin en zou aldus moeten luiden:

Voor de studie geneeskunde is er vanwege de numerus fixus een beperkte opleidingscapaciteit.

De Neerlandse regering + de Neerlandse afgestudeerde medici verhinderen al 35 jaar dat de medische financiŽle spoeling te dun wordt in Neerland voor medici, en tegelijk dat er maar heel weinig in welvaartsstaat Nederland opgeleide medici in het buitenland werkzaam kunnen zijn: Ook dat is in tegenspraak met de financiŽle belangen van Vadertje Staat en van de collaborerende afgestudeerde Nedermedici, die vooral voor hun eigen inkomens leven, werken, denken, schrijven en doen.

Overigens zie het Hermans-citaat voor de overeenkomsten en verschillen met 35 jaar geleden: Het komt erop neer dat de Neerlandse medische stand al 35 jaar het eigen welvaren voortrekt ten koste van het recht van zieke Nederlanders op een integere, intelligente, goed opgeleide dokter aan z'n bed, ten behoeve van alle duizendsterangs geldgeile formeel gediplomeerde horken als omschreven in het geciteerde 'ikje'. [7]

Volgend citaat van internist Borleffs, stukje verderop:

De laatste tijd is er echter een kentering merkbaar. Ten eerste verandert de tijdsgeest en is selectie aan de poort niet langer onbespreekbaar. Ten tweede komen er steeds meer berichten over selectiemethoden die voorspellend zijn voor studiegedrag en wellicht ook voor gedrag als professional.

Opnieuw: Het zal wel overwegend goed bedoeld zijn (hoop ik), maar het is weer slap PvdA-bureaucraten-collaborateurs-proza, gebaseerd op de verzwegen premisse dat "de tijdsgeest" - totalitaire Hegeliaanse pretentieuze waanzin-praat -zou bepalen waar internist Borleffs het over zou mogen hebben c.q. op de stilzwijgende aanname dat gruwelijke randdebielen als staatssecretaresse Dijksma, die zo graag glorieert in precies deze zieke totalitaire argumentatie-fout, het veto zouden hebben wat voor een dokter "bespreekbaar" zou kunnen zijn.

De rest van de alinea is navenant, maar u moet maar denken dat internist Borleffs postmodern is opgeleid en vast lang zo goed niet is in IQ-testen als ik.

Hoe het zij, wat die testen aangaat: Al sinds een eeuw zijn er selectiemethoden ontwikkeld waarmee al sinds een eeuw schooladviezen, militaire adviezen, schooltoegang, militaire afkeuring etc. op gebaseerd zijn, alsof dit allemaal vanzelf spreekt. [8]

Te poseren alsof er nu "steeds meer berichten over selectiemethoden die voorspellend zijn" zouden zijn is gewoon achterlijk of oneerlijk, moet ik helaas zeggen, zij het geheel in Politiek Correct PvdA-partijproza-formaat.

Volgend citaat van internist Borleffs, stukje verderop:

Huisartsen en medische specialisten tegen wie medisch tuchtrechterlijke maatregelen waren genomen of die zelfs veroordeeld waren, hadden als student statistisch significant vaker onprofessioneel gedrag vertoond. Verder was er een verband tussen slechte studieresultaten in de eerste twee jaren van van de studie en onprofessioneel handelen als specialist.

Opnieuw: Dergelijke zaken zijn al - in ieder geval - sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw bekend, maar in Neerland-nivelleer-heilstaat wordt al 40 jaar nauwlettend toegezien dat de Neerlandse universiteiten een studenten-populatie hebben met een gemiddeld IQ van 115, dat 60 en meer jaren geleden hooguit toegang gaf tot een zogeheten ULO-school, zeg maar het VMBO van 1900-1950.

Sinds 1974 echter kun je met een dergelijk duister boekhoudersbreintje stand 1950 in Neerland vanzelfsprekend ge-de-mo-kra-ti-seerd internist, psychiater, psycholoog EN professor ethiek worden, uiteraard met vet academisch inkomen, als wetenschappelijk top-ambtenaar. (Zie de link voor dit ras.)

Volgend citaat van internist Borleffs, stukje verderop, deze keer gedeeltelijk, maar de eerste van zijn fraai top-ambtelijk Neerlands dat ik kan passeren zonder melancholisch terzijde over intellectueel en moreel verval. De medisch hooggeleeerde (?) merkt namelijk op dat een en ander

(..) geeft ook aan dat selectie gewenst is op karaktereigenschappen van de student die nodig zijn voor de beoogde professionaliteit.

Zou internist Borleffs mijn eerdere stukjes in verband met medisch sadisme gemist hebben? Zie mijn voetnoot [7] voor stichting in deze!

Maar goed... ook dit is waar mijn eigen vakbroeders en zusters al sinds Binet tests voor ontwikkeld hebben, gevalideerd ook, statistisch onderzocht ook, zeer veelvuldig uitgeprobeerd ook, SINDS MEER DAN EEN EEUW.

U mag er echter veilig vanuit gaan dat aan de Neerlandse medische faculteiten als 35 jaar minstens NIET getest wordt of de bloem der natie die ingeloot wordt intellectueel bekwaam is de studie behoorlijk aan te kunnen en al helemaal NIET of hij/zij feitelijk een geldgeile ellebogenwerker, een sadist, of een al dan niet licht gestoorde is: Dat soort vragen werden 35 jaar lang, in de toen heersende tijdsgeest, met het toen heersende proza, weggezet als "fascistisch" - en wie ze toch stelde werd verbannen naar het buitenland danwel van de universiteit gewerkt.

Volgend citaat van internist Borleffs, stukje verderop, helaas alweer tamelijk zwakzinnig geformuleerd, hoewel vast goed bedoeld:

Selectie aan de poort geeft de kandidaat het gevoel zelf iets te kunnen doen aan het verkrijgen van een plaatsingsbewijs, en niet afhankelijk te zijn van loting.

Dit is zwakzinnig geredeneerd en geformuleerd juist omdat de betreffende kandidaat naar een hoog medisch inkomen AL ZES JAAR de tijd heeft gehad op zijn of haar gymnasium of VWO dat hij of zij tot de intellectueel besten van z'n generatie behoort.

Maar internist Borleffs, over wie bij mij het zeer stellige vermoeden is gerezen dat hij ingeloot is, en een VEEL lager IQ heeft dan ik, is daar ferm tegen, op z'n typisch nivelleer-Nederlands ook:

Dat betekent ook dat we de de bevoorrechte positie van de 8+'ers ter discussie moeten stellen. Er is geen bewijs dat het hoge eindexamencijfer een voorbode is voor een goede dokter.

Goed dan.

Eerste zin:

  • DOE MAAR GEWO-OO-OO-OO-OO-OON DAN DOE JE AL GEK GENOEG!
  • Jij MAG helemaal niet denken dat jij iets bijzonders bent!

Internist Borleffs jodelt dit dagelijks in z'n dure badkamer, met groot plezier en instemming. Met z'n IQtje van 115 was hij assistent-boekhouder in het MKB geworden anno 1950 - maar in het postmoderne Neerland is zo iemand internist en vice-decaan, en onmachtig behoorlijk Nederlands te schrijven of logisch te redeneren, en volstrekt onbekend met alles dat sinds 1906 gedaan is in psychologen-land inzake intelligentie- en beroepstesten. [8]

"De bevoorrechte positie van de 8+ers"

moet - schrijft de geheel niet afgunstige Borleffs - "ter discussie" worden gesteld! Je zal daar toch - historisch waar, lezer, en ooit ook gelezen in de NRC - een Rotterdamse meid zijn die al sinds haar 10e meende medicus te willen worden; die weet een IQ boven de 150 hebben; die moeite heeft gedaan meer dan een 8 op je gymnasium-beta halen... en dan drie keer achter elkaar uitgeloot worden aan een Nederlandse medische faculteit, ten gunste van de overvloed van konkurrerende geldgeile IQtjes van 115, sindsdien medisch professor ook!

Net goed jodelt het medisch koor Borleffs opgetogen! Moet je maar niet je best doen op het gymnasium! Uitsloofster! LOTEN zal je! Om jouw bevoorrechte soort te leren dat het geen pas geeft je best te doen in Neerland; dat hoogbegaafden geen recht hebben in Neerland om hun talenten te gebruiken; en dat de gemiddelde Neerlander verdient een medische randdebiel of schoft aan z'n bed te krijgen, omdat dit ook veel makkelijker is voor dergelijken een genivelleerde medische opleiding succesvol af te sluiten, met eertijdse ULO- of huishoudschool-hersentjes! Dat is pas echt Neerlandse rechtvaardigheid! Je bent even stom en laf als de grote meerderheid, of we hakken zo mogelijk je hoogmoedige kop eraf!

Tweede zin:

Waarvoor dienen die gymnasia en VWO's dan, stompzinnige idioot?! Ben je zelf soms met een gemiddelde van 6- door een genivelleerd VWO-tje met feestpakket ingestroomd, na inloting te Groningen, met een IQ-tje van 115 ook, om toch nog internist te mogen worden in postmodern Neerland?!

Uiteraard, o zwakzinnige, is er "geen bewijs dat het hoge eindexamencijfer een voorbode is" in de zin dat er een wiskundig-logisch bewijs is voor de stelling van Pythagoras, al vrees ik dat dit ver boven je cognitieve macht gaat.

Maar er is uitstekend statistisch bewijs dat een werkelijk hoog IQ een valide predictor is voor akademisch succes, ja zelfs in de studie medicijnen, en het is van dezelfde uitstekende grond als het statistisch bewijs dat een lengte boven de 2 meter relevant is voor het specialisme basketball-professional en een lengte van 1.50 daarvoor niet bevorderlijk.

Ik bedoel: Wat beweegt dit soort lieden - medisch internist nota bene! - dit soort stupide waanzin op te schrijven en publiek uit te dragen?

Zou het echte zorg over de degenerering van de medische en overige universitaire opleidingen kunnen zijn? Wellicht, want "dat mag weer", "in onze tijdgeest", "van geheel nu", sinds Dijsselbloem zijn parlementair rapport openbaarde. Maar daarvoor hield internist Borleffs braaf dekadenlang zijn mond - al is het heel wel mogelijk, gezien z'n verbluffend proza, dat hij echt nauwelijks kon zien dat de keizer waarvoor hij werkte geen kleren aanhad.

Zou het echte zorg over de belangen van de doorsnee Nederlander een intelligent en moreel arts aan zijn of haar bed te krijgen? Heel misschien, al kan ik uit des dokter's proza niets daarvan opmaken, en ik stellig aanneem dat een man die zo schrijft en redeneert als hij alle ruzies met alle collega's zal vermijden tot nadat enige collega definitief veroordeeld zal zijn.

Zou het echte zorg over de doorsnee intellectuele en morele kwaliteiten van de huidige Neerlandse medici zijn? Heel misschien, al kan ik uit des dokter's proza geheel niets daarvan opmaken, en behoorlijke evidentie van het tegendeel, zo bijzonder rancuneus als deze hoogbetaalde topambtenaar is over "De bevoorrechte positie van de 8+ers".

Nee lezer, de voornaamste reden vindt u in des dokter's eindzin:

Als de lotingen die hoogbegaafden bevoordelen afgeschaft zullen zijn, en als aan de RUG - waar W.F. Hermans van verjaagd werd vanwege zijn

uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers

- alle psychologische testleer van de afgelopen 100 jaar opnieuw zal zijn uitgevonden, maar dan op het niveau dat vanzelfsprekend toegankelijk is voor de IQs van 115 dan zal deze heerlijke Nedertoekomst bestaan:

Hopelijk kunnen de ikjes dan voortaan over iets anders gaan.

Meneer is bezorgd over zijn eigen persoonlijke reputatie! Hij wil geen kritiek op medici lezen! En hij redeneert als een internist met een IQ van 85: Als we nou gewoon - om te beginnen en vooral - die "bevoorrechte positie van de 8+ers" afbreken, en wat sjoemelen met toelatingsexamens volgens onze eigen stompzinnige en ongeinformeerde inzichten inzake testleer [8] dan zullen

 de ikjes dan voortaan over iets anders gaan.

Alsof de capaciteit om het Nederlands gedegeneerd onderwijs te hervormen nog zou bestaan in Nederland! Alsof de dringend nodige hervormingen van de Nederlandse universiteiten - laten we om te beginnen eens iedereen die een IQ van 125 of lager heeft naar een zogeheten Hogeschool of de vakschool voor de detailhandel afvoeren! O ja: En idem met alle professoren, lectoren, internisten en andere wetenschappelijke stafleden met top-ambtelijke inkomens sinds dekaden! - niet MINSTENS EEN GENERATIE zullen moeten duren, bij gebrek aan talent, opleiding, kennis en moraal van wie er sinds 30 jaar macht hebben aan de Neerlandse universiteiten: De uitvreters, oplichters, collaborateurs en zoveelste-rangers (met uitzonderingen bij de echte beta-studies, die overigens op instorten staan)!

Maar goed, lezer.... voordat ik stik in Juvenaalse en Luciaanse wilde verontwaardiging:

Dokter Jan Borleffs bedoelt het vast allemaal heel goed, en is vast een stuk beter dan zijn doorsnee collegaas, als internist ook. Hij kan - zoals iedereen - helaas echter niet veel beter schrijven en redeneren dan hij doet, en hij heeft ook geen moed iets te zeggen dat "de tijdsgeest", dus Sharon Dijksma en Mariette Hamer en gelijkwaardigen afkondigen, Politiek Correct "onbespreekbaar" acht. Ook daar kan hij niets aan doen, want hij is karakterologisch zo ingericht, als bijna iedere postmoderne Nederprofessor ook.

We moeten hem dus dankbaar zijn en hulde brengen voor zijn moedige, voor een mens als hij zo bijzonder weldenkende en karaktervolle, bijdrage!

Bij deze!


P.S. Maar maak u geen illusie: In Neerland zijn de debielen en de schoften aan de macht, in ALLE instituties waar geld te halen valt. En maak u ook geen illusies over de stompzinnige hoewel vast welmenende praatjes van Borleffs: Er is al zo'n 100 jaar het vak testleer in de psychologie, waar ik zelfs ooit tentamen in gedaan heb, en alles wat hij beweert is volstrekt vrij van alle kennis van dat veld. Zie verder noot [8].

Noten

[1] Mijn referentie is: Willem Frederik Hermans "Boze Brieven van Bijkaart" (de bezige bij, 1977, ISBN 90 234 0580 3, 2e druk december 1977), pag. 102. Er staan meer fraaie stukken over het onderwerp (en andere) in deze bundel, die u heel wel mogelijk niet meer in de openbare bibliotheken zult vinden, omdat de kastruimte daar gereserveerd moet worden voor postmoderne balkers, oplichters en gruwelschrijvers als Grunberg.

[2] Het "minstens" is gerechtvaardigd gezien wat ik kan verhalen uit mijn jeugd, dat ik wellicht nog eens zal doen.

[3] Ik ben zeer serieus over deze term, lezers, was het alleen omdat ikzelf - zoon van een Amsterdamse communistische verzetsheld, kleinzoon van een Amsterdamse communistische verzetsheld - vele tientallen zo niet honderden malen uitgescholden ben aan de UvA vanwege mijn meningen over het onderwijs dat ik ontving, en wel als "vuile fascist", "gore terrorist", en meer van dergelijk fraais, alles met actieve toestemming van de gehele staf van de faculteit voor filosofie, onder leiding van de evidente sadist die tegenwoordig en sinds lang professor ethiek is aan de UvA, prof.dr. Frans Jacobs, die ook zo graag studiepunten voor sexuele gunsten verpooiert, kennelijk sinds dekaden, en studentes die daar tegen protesteren met allerlei ijselijk geweld mag bedreigen. (Check de links als u mij niet gelooft; ga naar de rechter als u mij het zwijgen op wil pogen te leggen.)

[4] Ik begin ertoe te neigen dat dit opzet is, want - as it happens - nogal wat personen werkzaam bij de NRC, zoals Elsbeth Etty, Jos Verlaan en Sjoerd de Jong weten verdomd goed wie ik ben, en zijn in alle relevante menselijke, morele en intellectuele opzichten het volstrekte tegendeel van mijzelf en mijn familie.

Maar goed -ik gis, en onverschilligheid, luiheid, incompetentie, en het feitelijk dienen van de autoriteiten onder voorwendsel van onafhankelijke journalistiek - bent u daar nog, Max van Weezel ?!  - zal zeker ook een rol spelen. (De link toont trouwens mijn eerste gebruik van de term "NeerlanderthaliŽ" + de schunnigheid van Zalm en Van Weezel.)

Het valt mij op vanwege al die mij persoonlijk bekende journalistiek bij de NRC werkzame publieks-oplichters sinds dekaden, omdat ik niet kan geloven dat de NRC-redactie niet van mijn site weet.

[5] In welk verband ik ook niet kan nalaten op te merken dat de medische stand onder Hitler een van de aktiefste collaborateurs-beroepsgroepen is gebleken, wat mede kwam omdat er tot 1933 nogal veel medici een volgens Goebbels' rassenwetten "joods ras" zouden hebben. Dit maakte het vanaf 1933 mogelijk dat tal van aankomende en verse medici - zoals dr. Mengele - hun posities overnamen, waarbij een NSDAP-lidmaatschap en voortdurend geheven rechterarm zeer behulpzaam waren.

[6] Ik laat de naam van schrijver dezes achterwege. Zie het ook in het huidig verband zeer leerzame In Nederland regeert de leugen uit 2006 voor een deel van mijn redenen.

[7] Om illusies te helpen vermijden: Er blijft natuurlijk altijd een handjevol bekwame doktoren over voor onze heersende stand: Een Donner of Balkenende krijgen echt niet de medische randdebielen of sadisten aan hun bed waar ik al 32 jaar tegenop loop. Maakt u dus geen zorgen over de lichamelijke gezondheid van Onze Bovengestelden!

[8] Drie puntjes in het voorbijgaan over deze psychologische testleer, omdat ik niet technisch wil worden

  • Het vak testleer bestaat feitelijk sinds Binet opdracht kreeg van de Franse regering tests te ontwikkelen om militair dienstplichtigen te onderscheiden naar aanleg en mpgelijkheden, en is een belangrijk onderdeel van de zogeheten wetenschap der psychologie, waar bijzonder veel research in is gedaan en veel over gepubliceerd.
  • Er is het e.e.a. af te dingen op het vak testleer, voor de waarachtige statistische kenners althans, want niet alle wiskundige aannames ervan zijn gerechtvaardigd.
  • Maar het is boven alle redelijke twijfel dat - ceteris paribus - hoe hoger uw IQ hoe groter de kans dat u succesvol een universiteit af kunt maken en hoe groter de kans dat u individueel zult kunnen excelleren. Maar ja... als je dit (als student psychologie) zelfs maar publiek zei tussen 1972 en 1995 dan werd je door je medestudenten - gemiddeld IQ 115 - prompt massaal uitgescholden voor "fascist", want dat was wat ze in hun studie leerden. Nu zijn ze allemaal psychotherapeut, lector, professor, of gemeentelijk ambtenaar, tenzij ze bij de NRC de kolommen vullen met valsistisch proza.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail