\ 

Nederlog

 

21 november 2009

 

Waarheid, leugen en politiekEr is - zoals gewoonlijk - vandaag weer veel waar ik over zou kunnen schrijven, bijvoorbeeld over de computerproblemen waar ik het gisteren over had; over de economie (aardig artikel van VS-correspondent Staps, over in drommen omvallende kleine Amerikaanse banken in de vandaagse NRC); over de website van de NRC (zogeheten "lezersbijdrages"" waaruit je moet vrezen dat de door de NRC zo graag verrichte geestes-beslijpstening een hopeloze zaak moet zijn voor vele daar schrijvenden, gezien hun evidente totale gebrek aan geest); en zo nog het een en ander, maar laat ik het in dit stukje eens hebben over leugen en bedrog in Nederland, inzonder in en rond de politiek

1. Waarheid en leugen
2. Leugenaar Balkenende
3. Leugenaar Ellian
4. Leugenaar Bos

5. Summa

1. Waarheid en leugen

Maar om te beginnen kortaf iets over waarheid en waarom er zoveel gelogen wordt, want daar is een aardig verband tussen dat ik - als gebruikelijk, en als het anders is zeg ik het - niet uit andere bron ken.

Kinderen wordt geleerd, vanaf dat ze kunnen praten, dat ze niet mogen liegen en de meeste kleuters en jonge kinderen liegen dan ook niet, tot regelmatig ongemak van hun ouders. In feite moet je er vanuit gaan dat ze vrijwel gedwongen zijn hun ouders of opvoeders te geloven, want ze weten niet beter, en ze moeten vaak aankunnen op wat ouderen zeggen.

Aangezien het de eerste vijf a zes jaar van hun leven zo is dat een groot deel van wat hun ouders over de alledaagse werkelijkheid vertellen kennelijk waar is, en kinderen ook niet beginnen met twijfel aan hun ouders (tenzij dit heel slechte ouders zijn) wordt daardoor in iedereen die enigszins behoorlijk opgevoed is van jongsaf een sterke neiging geschapen om te beginnen met geloven van wat andere mensen zeggen, en in het bijzonder wanneer dit autoriteiten zijn, of leden van de eigen groep.

Na een jaar of vijf a zes hebben de meeste kinderen wel geleerd dat leugentjes af en toe helpen, maar omdat ze nog zo weinig weten zijn ze zelden goed in staat om plausibel te liegen totdat ze een stuk ouder zijn, en tegen de puberteit lopen, en meer kennis en wereldwijsheid hebben, en meer in het bijzonder hebben geleerd dat ouderen, leerkrachten en andere mensen behoorlijk vaak liegen of althans de waarheid niet spreken of geheel of gedeeltelijk verzwijgen.

In de puberteit en adolescentie wordt het voor de meeste mensen - althans in moderne maatschappijen (*) - allemaal nogal anders en moet de zeer grote meerderheid leren plausibel te liegen over van alles; allerlei dingen te verheimelijken; en leden van andere groepen dan de eigen met althans enig wantrouwen te bezien, alles bovendien uit welbegrepen eigenbelang, verworven inzicht dat er nu eenmaal veel gelogen en misleid wordt bij tal van gelegenheden als handel, politiek en religie; en trouwens ook dat sommige vormen van liegen, zoals beleefdheid of opzettelijke vaagheid of selectiviteit, de maatschappelijke omgang een stuk prettiger of gemakkelijker maken.

Bovendien vindt de grote meerderheid snel uit dat zij zelf niet bijzonder intelligent, welsprekend, handig, moedig of karaktervol is als enkelingen (lijken of zijn), en dat er bovendien groot maatschappelijk en economisch voordeel steekt in meeliegen met de groep en maatschappij waar men deel van is, en dan in het bijzonder tegen andere mensen die geen lid van de eigen groep of maatschappij is.

Het gevolg is dat uiteindelijk de modale volwassene, althans in moderne maatschappijen, en in het bijzonder in verstedelijkte samenlevingen en in politieke, religieuze en economische instituties, verworden of uitgegroeid zijn tot hele goede, makkelijke en plausibele leugenaars over tal van zaken, in het bijzonder wanneer het, zoals in de politiek, religie en handel, gaat om het uitdragen van een vals beeld over de voortreffelijkheid van de eigen groep, leer, geloofsgenoten of handelswaar.

Dit gaat des te makkelijker omdat hier heel vaak een fikse maatschappelijke of financiele beloning mee samenhangt: Wie heel geslaagd weet te liegen - inclusief: verzwijgen, nalaten te zeggen, selectief presenteren - tegen niet- groepsleden, maar z'n medegroepsleden eerlijk en behoorlijk behandelt, heeft een goede kans een geslaagd politiek of religieus leider, of een rijk man te worden.

Het uiteindelijk resultaat is dat voor de meeste volwassenen, althans in moderne samenlevingen, zoals Orwell dat zo goed verwoord heeft, de feitelijke regel geldt dat

"Actions are held to be good or bad, not on their own merits but according to who does them, and there is almost no outrage - torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonments without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians, which does not change its moral colour when it is committed by 'our' side."              
(The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, vol 3, p. 419

En dat zowel in de politiek, de religie en de handel, als tussen naties, in de sport, en in de meeste menselijke verhoudingen: Wie niet van Onze Groep (Soort, Ras, Natie, Bedrijf, Kerk, Club) is mag bedrogen worden - en behoort vaak bedrogen te worden door oppassende zogeheten goede en geslaagde groepsleden, want dat dient het belang van de groep, politiek, religieus, nationaal of financieel, en het is vaak ook letterlijk waar dat liegen en bedriegen heel goed betaalt, zolang het maar het beliegen en bedriegen van niet-groepsgenoten betreft. (Tegenover onze klanten houden Wij stug vol dat Onze knollen citroenen, onze muilezels raspaarden, en ons bedorven vlees vers geslacht is, want dat betaalt Ons immers het beste, en de klants is toch een eenling en niet van Onze groep.)

Desalniettemin blijft het ook zo dat binnen één en dezelfde groep de groepsleden elkaar niet beliegen, althans niet over zaken die het groepsbelang betreffen, want anders deugen ze niet als leden - en gelden dan ook vaak en snel als gestoord of misdadiger als ze toch medegroepsleden bedriegen: Je mag - nee: behoort - de klant knollen voor citroenen verkopen, en dat is goed; je mag je eigen collega's allleen citroenen voor citroenen verkopen, met bedrijfskorting ook, of je krijgt het heel moeilijk.

Tot zover niets nieuws zult u zeggen - en dat is ook zo, want als u als volwassene het bovenstaande niet overwegend door had, dan las u mij niet en zat waarschijnlijk in een gesticht: Een volwassene in een moderne maatschappij moet een succesvol bedrieger zijn en tevens in de eigen groep bij voorkeur een geëerd waarheidsspeker, want kan anders geen succesvol lid van de moderne samenleving zijn.

Wat mogelijk nieuw voor u is is de schrilheid van het licht waarin ik een en ander stel; het verband dat ik trek met Orwell; en de nadruk die ik leg op het nogal paradoxale feit dat volwassenen enerszijds heel goed hebben geleerd te liegen en bedriegen, als onderdeel van hun maatschappelijke carrières, en anderszijds nog steeds heel makkelijk succesvol te bedriegen en beliegen zijn, en wel omdat ze in hun vroege jeugd geleerd hebben op de woorden van anderen te vertrouwen, en inderdaad ook aan te kunnen, voorzover testbaar in hun eigen omgeving (en met uitzonderingen). (**)

Nu dan drie Neerlandse publieksleugenaars.

2. Leugenaar Balkenende

Uit de vandaagse NRC blijkt dat Jee Pee de Ha Pee wel degelijk maandenlang in de running is geweest om de eerste Europese president te worden, en ook dat daar - achter de schermen - diplomatiek hard voor gewerkt is om hem dat te laten worden.

Het hoofdartikel op de openingspagina heeft de titel "Nederland bleef lobbyen voor premier" en opent als volgt:

Flauwekul, zei Balkenende wanneer hem naar zijn presidentiële ambities werd gevraagd, maar intussen lobbyden Nederlandse diplomaten in heel Europa.

Uiteindelijk werd Balkenende het niet, maar de Belg Van Rompuy (ongetwijfeld intelligenter, beter Frans, Duits, Engels en Nederlands sprekend, en overigens bij mijn weten geen evidente neuroot, zoals Balkenende wel), dat mij geheel niet verbaast omdat ik niet kan geloven dat de meeste andere Europese politici zulke krompraters en zenuwlijders als Jee Pee zijn, en dat u allemaal na kunt lezen in de NRC.

Ik sla het allemaal over en konstateer slechts drie dingen in dit verband

 • Balkenende en zijn woordvoerders hebben hier maandenlang - kennelijk vanaf begin dit jaar - systematisch over gelogen in het publiek.
 • "De" journalistiek heeft even hard meegedaan met het bedriegen van het gewone kiesvee, voor wie ze de waarheid worden geacht te schrijven, die zo belangrijk zou zijn voor een levenskrachtige demokratie - en ik citeer de NRC van heden weer:

          Begin dit jaar sprak een Nederlandse minister off the record met
          journalisten. Of premier Balkenende 'in' was voor een Europese
          topfunctie, wilden ze weten. Men dacht aan het voorzitterschap
          van de Europese Commissie dat later in het jaar vrij zou komen.
          Journalisten en diplomaten hoorden de minister zeggen: "Ik hoor
          in alle hoeken en gaten dat hij goed ligt en dat hij geinteresseerd
          zou zijn." Media meldden dat nieuws op basis van "een anonieme
          bron".

  En dat laatste - ook in de NRC - kennelijk omdat het volgens de integere journalistieke waarheidsvinders (immers de pilaar van Onze Democratische Rechtsstaat, lezer, als u de hoofdredactionele artikelen van de NRC zou geloven) geen pas geeft om het kiesvee waarachtig voor te lichten totdat (luidt de frase) "het groene licht gegeven wordt door de bevoegde autoriteiten".
 • De grote Nederlandse meerderheid, journalistiek en op de radio, voorzover ik daarvan gewaar werd, vindt het allemaal goed en vanzelfsprekend dat ze belogen zijn; jammer dat Onze Jee Pee de Ha Pee het niet geworden is; en is prompt bereid om de Belg van Rompuy voor "grijze muis" te schelden en trots te konstateren dat Onze Jee Pee de Premier geheel geen grijze muis zou zijn, en daarom niet verkozen is.

In het laatste punt vindt u een deel van mijn reden voor mijn inleiding: De grote meerderheid, burgers en journalisten, diplomaten en bureaucraten, wil dat er gelogen wordt (mundus vult decipi - en ze willen ook dat er bedrogen wordt); vindt het vanzelfsprekend dat er gelogen wordt; en is karakter-loos genoeg om Onze nationale voorganger te steunen in zijn ambities, al zijn dat ambities die op leugens gebaseerd zijn, inclusief kiezersbedrog.

3. Leugenaar Ellian

Mijn favoriete valsistische fatso Afshin Ellian - begonnen als quasi marxisties politiek vluchteling; snel zwaar gesubsidieerd vanwege zijn vermeende giga-integriteit met bedragen waar mijn echt-Nederlandse echt-communistische echt verzetsstrijdende ouders, net als ikzelf, alleen maar van konden dromen dat Neerland in hun of mijn moed, karakter of verstand zou investeren; daarna anti-Islamofascistiese Vrijheidsstrijder aan de zijde van Ons aller Vrijheidsstrijders Ali en Jami; sindsdien druk bezig zich te herdefinieren voor zijn verdere opgang, carrière en status - gaat in zijn volkomen onterecht aan hem gegeven column in de NRC vandaag liegend aan de loop met de meningen van Ian Buruma, die inderdaad veel intelligenter, welschrijvender, beschaafder en eerlijker is dan hij, en die hem wel eens publiek gekritiseerd heeft.

Mag niet van Ellian, die zich nog maar kort geleden heel dicht tegen Jami en Wilders aanschurkte, en een toch beleefde en zinnige - en ZEER veel beter Nederlands dan hij sprekende - moslim Cheppih toevoegde dat Cheppih, die zich heel redelijk opstelde tegen de zwaar hysterische bijzonder domme politieke intrigant Jami dat, sprekend van Cheppih, in prof.mr.dr. Ellians prachtig eerlijk integer taaleigen

minse soals hai mogu liegu fan suh profeet.

Aangezien ik geen zin heb om veel te citeren van deze beroepsleugenaar en bedrieger is hier alleen de laatste alinea van zijn column van heden in de NRC - en merk op dat xenofobie jarenlang HET artikel was dat de opstoker en intrigant Ellian gebruikt voor eigen Nederopgang:

Wat wil Buruma toch met dat links-populistische geklets over xenofobie? Twintig jaar gelden waren er geen moslimministers en moslimstaatssecretarissen in Europa. Nu hebben Nederland en Frankrijk moslims in hun regering. Zelfs de burgemeester van Rotterdam is een moslim, een stoere, slimme, trotse moslim. Overal, in allerlei bestuurslagen zitten moslims. Misschien hebben ze zelfs als minderheid te veel invloed op de politiek. Europa heeft problemen, maar het oude continent ziet er nu beter uit dan in 1989.

Kort geleden nog "Islamofascisten" en "minse die mogu liegu fan suh profeet"; nu - in de gestalte van de ook al vervette geboren beul en harddrugshandelaarbeschermer Aboutaleb - "stoere, slimme, trotse moslim".

Omdat er nu "moslimministers en moslimstaatssecretarissen in Europa", ondanks Ellian's jarenlange bemoeienis ze allemaal als Islamofascisten af te schilderen, en als grage leugenaars van religieuze professie; omdat "in allerlei bestuurslagen zitten moslims".

Wat een walgelijke leugenaar is dit! Ik ben geen voorstander van het retourneren van vreemdelingen naar hun land van herkomst, omdat ze vreemdelingen zijn, en helaas heeft Ellian een Neerlands paspoort, maar als er iemand verdient geretourneerd te worden naar Iran dan is het deze liegende en bedriegende ex-Pers wel.

4. Leugenaar Bos

Tenslotte - "Geloof me! U kunt me vertrouwen!" - Wouter de PvdA-leider, kennelijk nog steeds dalend in de volksgunst, en al onder de 13 zetels, in huidige populariteit gemeten.

Er staat een leerzaam berichtje over deze grage economische redder van ABN Amro en Fortis, en bevorderaar van Zalm tot bankiersstatus en bankiersinkomen (700.000 euro jaarlijks, voor het liberale lachebekje, afgezien van miljoenen aan bonussen als de wereldeconomie tijdig bijtrekt), en dat alles op gemeenschaps-kosten natuurlijk, in de economie-bijlage van de NRC vandaag dat zo begint:

Ruim dertig miljard euro. Op dat fenomenale bedrag staat de teller aan staatssteun voor de beoogde fusiebank ABN Amro-Fortis inmiddels. Donderdag pompte minister Wouter Bos van Financieën wederom 3 miljard euro aan cash in het ABN-deel van de bank en zegde hij tevens toe een achtergestelde lening van 1.4 miljard aan Fortis om te zetten in eigen vermogen.

Dat is maar bijna 2000 euro per Nederlander; maar 8000 euro per modale kernfamilie; maar 2 1/2e maand netto maximale bijstandsuitkering per Neerlander. Alles geinvesteerd in ABN Amro-Fortis. Dankzij het wijze beleid van "Geloof me! U kunt me vertrouwen!"-Bos. Ten behoeve van de belangen en uitzichten van die integere Zalm. Die niet minder dan 700.000 euro per jaar kan verdienen, in alle fatsoen, volgens Wouter himself, en dat ook niet terwijl de bank 30 miljard in de min staat, omdat Zalm anders aan status zou verliezen onder zijn medebankiers (en Zalms totale statusverlies door zijn persoonlijke giga-hebzucht in ogen van Nederlanders als ik er niet toe doet: wat een gore parasiet blijkt Gerrit Zalm!).

Het is waar dat mijn documentatie hier en nu niet verder reikt dan leugen-bij-implicatie, maar er is volgens mij een waarachtig verbluffende geluids- of beeldband te maken met toezeggingen en beloftes van Bos inzake deze peilloze beerput van Staatssteun die ABN Amro-Fortis heet.

En het gaat mij er hier niet om dat Bos bijna een jaar geleden niet zoveel keus had dan gemeenschapsgeld in private banken te steken om ze overeind te houden, want dat is zo: waar het mij omgaat is dat als ik Bos hoor op de radio of Bos lees in de krant ik altijd weer een hondsbrutale, opzettelijk vaag en meerduidig pratende leugenaar hoor, die vrijwel altijd het tegendeel zegt van wat hij bedoelt, of die anderszins - en grotendeels opzettelijk: zo achterlijk is Wouter niet - opzettelijk grossiert in redeneerfouten, duisterheden, meerduidigheden, stellige beloften die aan het eind van de zin of alinea weer ingetrokken of gekwalificeerd worden, en die NOG STEEDS niets effectiefs gedaan heeft om de bankiersinkomens aan banden te leggen, en de banken behoorlijk te reguleren, kennelijk omdat hijzelf hoopt binnenkort een Zalmiaanse functie te mogen aanvaarden, als beloning voor het wegschenken van ongekwalificeerde miljarden aan zijn toekomstige bankmanagers-collegaas.

Hoe het zij: Ikzelf neig er sterk toe om lieden als ex-politici te verbieden het zakenleven in te gaan, na een politieke carriere, zoals Wim Kok en Gerrit Zalm en Frank de Grave en Robin Linschoten en Ed Nijpels en Eelco Brinkman e.v.a. eenvoudig omdat dit het veel te makkelijk maakt voor betrokkenen om corrupt te zijn gedurende hun politieke ambten, dat dan beloond wordt als ze eenmaal commissaris of bankmanager zijn.

En wie wil weten hoe integer en nobel moderne Europese politici zijn moet het recente Engelse parlementaire subsidieschandaal in enige detail bestuderen: Wat een tuig blijkt ook daar aan de macht!

5. Summa

U zegt wellicht: Maar dat is toch wat je kan verwachten van doorsnee-mensen! Zeker als het tegelijk politici zijn? Dat heb je toch zelf bij implicatie betoogd?

Ik zeg geen nee - maar dat is geen reden er genoegen mee te nemen. En de manier om politici kort te houden, en althans formeel binnen de perken van hun eigen publieke immer o zo nobele behoefte "Ons Volk Te Dienen" (authentieke Maxime Verhagen-woorden) is te zorgen dat (i) ze nooit en te nimmer méér verdienen dan de premier en (ii) na hun politieke carrieres niet en nooit meer benoemd kunnen worden in enige welbetaalde of macht gevende economische of bestuurlijke functie, omdat ze anders door dergelijke toekomstige benoemingen gedurende hun politieke carrieres gecorrumpeerd kunnen worden.

En als het ze maar voor 10% zo serieus is met Normen en Waarden als ze zelf zo graag voor camera's belijden, dan kan dit geen enkel beletsel zijn voor creaturen die het naar eigen zeggen zo vreselijk goed voor hebben met Ons Volk.

Maar ja... het mij au fond nog steeds verbazende - ik ben naief lezer! - is het gruwelijke relativisme van waarheid en moraal waar de grote meerderheid vanzelfsprekend in en mee leeft, voelt en denkt:

"Actions are held to be good or bad, not on their own merits but according to who does them, and there is almost no outrage - torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonments without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians, which does not change its moral colour when it is committed by 'our' side." (Orwell)

En ik vrees dat de recente geschiedenis van het zeer welvarende vrijwel iedere inwoner daarvan zeer veel kansen biedende Vrije Westen heeft aangetoond dat dit totale relativisme, dat direct en vanzelfsprekend varieert met groepsbelang en eigenbelang, de natuurlijke menselijke opstelling is, en alleen niet natuurlijk is voor zeldzame enkelingen, namelijk zij die gevloekt zijn - ik spreek van "gevloekt" vanwege hun eigenbelang - door een zeer heldere geest of zeer bijzondere opvoeding. (***)

Alleen dergelijke zeldzame eenlingen lijken in staat de karakterloosheid te ontwijken of ontlopen die als feitelijke Norm voor Maatschappelijk Fatsoen geldt: Meedoen, meedenken, meevoelen met de waan van de dag en de wanen en belangen van de groep, hoe dom of wreed ook. En verder zie Browning's "Ordinary Men".


P.S. Zie ook mijn commentaar bij Multatuli's idee 74:

de zeer fundamentele overweging dat vrijwel ieder mens zich ergens tussen z'n 15e en 25e leert verleugenen en verloochenen tot een maatschappelijk aangepast karakter, vol van valse pretenties, loze praatjes, en populaire vooroordelen, en daarmee - overwegend uit vrije wil, uit welbegrepen eigenbelang en eigen zwakte - afscheid neemt van z'n originaliteit, spontaniteit en individualiteit, waarmee ieder mens geboren wordt, ongeacht overig talent. (Zie ook 116 en "Menselijkheid" - en, lezer, "Woutertje Pieterse" gaat hierover. Zie ook 423 inclusief links en "On People")

De schrijver die dit het best heeft behandeld - waar ik weet van heb - is Henry Fielding. Ook Balzac's Comédie Humaine handelt hierover, maar dat is wijdlopiger en romantischer, en ken ik minder goed. En een ander die in dit verband genoemd moet worden (en er zijn er veel meer, maar ik noemde Fielding, en dit was een goede vriend van hem) is de Engelse schilder Hogarth. (Zie het internet.)

O ja... als gebruikelijk horen de links bij mijn argumentatie en zijn ze naar andere stukken op mijn site - en mijn site is een organisch geheel.

Noten

(*) Vroeger en in veel eenvoudiger maatschappelijke verbanden lag dat anders, omdat er meer kennis van elkaar was; de samenleving veel eenvoudiger was; er minder informatie was; en er minder ruimte was om maatschappelijk weg te komen met een eenmaal gevestigde reputatie als leugenaar.

(**) Ik vermoed dat het een fikse rem op mijn maatschappelijke carriere is geweest - die nietswaardig is gebleken, al ligt dat voor een flink deel ook aan mijn ziekte - dat mijn ouders geen carrieremakers met leugens waren, en daar ook zeer op neer zagen: Ik heb in mijn jeugd niet geleerd, zoals de meerderheid der Nederlanders kennelijk wel, dat het goed, moreel, wenselijk en fatsoenlijk is te liegen voor de eigen zaak, het eigen bedrijf of de eigen kerk, en dat een behoorlijk Nederlander gewoon doet, en zeker niet zo gek is enig persoonlijk financieel voordeel, hoe ook verkregen, mits middels de eigen groep, af te wijzen.

Maar ja - mijn ouders waren waarachtige communisten, "dus" - naar vigerend Neerlands normbesef - landverraders, "dus" ongeschikt voor enige bevordering, pensioen, of eer, en niet goed genoeg, ondanks vier jaar heldenmoed in het verzet, voor een zogeheten verzetspensioen dat nauwelijks hoger was dan bijstandsniveau.

Nee, wie in Neerland rijk en geacht wil worden moet arriveren als een Ali of een Ellian: Binnen vijf a tien jaar is er in Ons Trots Vaderland meer in deze politieke oplichters geinvesteerd dan in mijn hele directe familie in hun hele leven.

(***) Dezelfde les kan trouwens getrokken worden uit de geschiedenis van de Oudheid: Men leze over Socrates en hoe het daar mee afliep; men leze Thucydides; men leze Plutarchus; men leze Lucian.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail