Nederlog        

   23 april 2009

 

De debilisering van Nederland - 3 (Excellénte debielen)

 


Ik leg me toe op 't schryven van levend hollandsch. Maar ik heb schoolgegaan.

-- Multatuli, idee 41.

Op de Opinie-pagina's van de NRC van vandaag staat een aardig stuk van professor W.J. Zwalve, dat aansluit bij een onderwerp dat ik wel eens wat vaker behandelde, bijvoorbeeld in het academisch jaar 1988-89, in mijn Spiegeloog-columns, en ook mijn onder bovenstaande titel, met ander serie-nummer, hier en hier.

Professor Zwalve is een jurist, "is hoogleraar aan de juridische faculteiten van Leiden, Groningen en Nijmegen", en de titel boven zijn stuk is

Welk Grontwetsartikel bedoeldt u? 

(exacte kopie, mocht uw spellings-corrector aanslaan of uw automatische vertaler het laten afweten!) en als opening

Universiteiten streven naar excellentie maar intussen menen zij het werk van het vwo te moeten doen. Gevolg: het onderwijs debiliseert, betoogt hoogleraar W.J. Zwalve.

Hij bespreekt (en ik citeer door inspringing)

een eigenaardigheid waarmee academische onderwijzers reeds enige tijd vertrouwd zijn: nogal wat Nederlandse studenren kunnen geen Nederlands schrijven, zodat de academies zich gedwongen zien speciale taaltoetsen en taal cursussen te organiseren.

Dezelfde studenten kunnen ook al niet rekenen (zie: hier en hier), maar laat ik dát thema maar steunend rusten en mij wenden tot professor Zwalve's duidelijke uitleg:

Nederlandse academische bestuurders zijn niet zelden vreemd aan of vervreemd van de dagelijkse onderwijspraktijk in de instellingen die zij besturen. Dat verklaart de merkwaardige discrepantie tussen hun ambitieniveau en de realiteit van de onderwijspraktijk.

Het is beleefd geformuleerd maar het overdenken waard wat de logische implicaties betreft.

Professor Zwalve legt er onmiddellijk wat bij uit:

Die discrepantie wordt veroorzaakt door het obscene financierings-systeem waaraan zij zijn onderworpen.

Dit "obscene financierings-systeem" werd gecreëerd of vervolmaakt rond 1980  (modulo toenmalig onderwijspolitiek, bestaande uit nivelleren, demokratiseren, relativeren en politiseren) en ik kan mij nog eindeloze schier theologiese-marxistiese-postmodernistiese discussies in de Universiteits-Raad en de werkgroepen en commissies daarvan heugen ca. 1981 over de zogenaamde "X- en Y-delen van de voorwaardelijke financiering".

Ondertussen was het Universitair Hoofddoel in die tijd, wel vijf jaar lang, volgens het Universtitair Ontwikkelingsplan ook demokraties en al beslist, en met volle instemming van het College van Bestuur ook, om van de Universiteit van Amsterdam een universiteit te zijn en te maken die werkte en bestond om de doelen te dienen en noden te lenigen van (en ik citeer het Universtitair Ontwikkelingsplan die de bestaansredenen van de UvA formuleert, anno 1982):

"de vakbeweging, de vrouwenbeweging en de milieubeweging".

Homo-emancipatie en multi-culti kwamen vijf jaar later aan de beurt. "Je me souviens..." - maar nee, ook dát kan niet meer, met een modern VWO, en ik keer dus maar terug tot professor Zwalve die dat prachtig nivellerende, dat heerlijk demokratiserende, dat moreel en waarachtig postmodern relativerende "obscene financierings-systeem" netjes en tamelijk helder uitlegt:

De zogeheten input/output financiering dwingt hen ["De Nederlandse academische bestuurders", kennelijk - MM] tot een politiek die erop gericht is zoveel mogelijk studenten toe te laten tot de universitaire studies.

We zijn immers allemaal geheel gelijkwaardig, en voor studies waar Vadertje Staat indertijd geen cent voor over had om uit te breiden, zoals de studie medicijnen, werd een numerus fixus geïnvoerd, met een volstrekt eerlijk lotings-systeem (niks geen hoge cijfers: allemaal even gelijkwaardig in de jaarlijkse universitaire lotto: wat hééft Neerland immers aan intelligente medici, nietwaar?)

Maar overigens was het zoals de hoogleraar schrijft, die vervolgt met

Studenten moeten die studies bovendien in zo kort mogelijke tijd en in liefst zo groot mogelijke aantallen met succes voltooien.

Waarbij de opleidingsduur al gehalveerd is vergeleken met vroeger en de "moeilijkheidsgraad" van de studies steeds geringer is gemaakt, alles met het doel binnen 3 of 4 jaar karrevrachten aan B.A.'s en M.A.'s in European Studies, Emancipatie-Studies, Multi-Culturele Grotesteden-Problematiek en meer af te leveren, waaronder ook hele hordes aan toekomstige Nederandse advocaten, rechters, officieren van justitie en overige bestuurs-elitaire functies waartoe de graad van "mr. in het Nederlands Recht" toegang geeft.

En laat ik mijzelf nog eens citeren in dit verband, en wel uit 1988, opdat u maar wéét waarom ik van de Universiteit van Amsterdam gegooid werd vanwege mijn "uitgesproken gedachten" ondanks "de ernst van uw ziekte", vanwege mijn 39 Vragen (publiek voorgedragen op 24 april 1988) en mijn "uitgesproken gedachten".

Dit is uit "Mandarijntjes met een IQ van 118", uit januari 1989:

Het resultaat zal zijn wat tot op aanzienlijke hoogte, na 25 jaar Mammoetwet, al zichtbaar is: Achterlijke academici; hele, halve en driekwarts charlatans doctorandussen psychologie en sociologie; getitelde quasi-intellectuelen die nauwelijks vreemde talen kennen en het "te druk" hebben om te lezen, niet kunnen schrijven, en geen redelijk Nederlands beheersen (genus geëerd lid van de volksvertegenwoordiging - een dolhuis vol zelfverafgodende yahoos dat helaas maar een paar honderd minkukels onderkomen verschaft); semi-wetenschappelijk maar zwaar gesubsidieerd onderzoek dat nooit wat oplevert behalve bovenmodale inkomens voor "wetenschappers" met zeer modale gruttershersens en onleesbare onderzoeksrapporten in gruwelijk ambterlands "ten bate van de vrouwenbeweging, de vakbeweging, en de milieubeweging" (zoals de doelstelling van de UvA jarenlang luidde) - kortom, Nederland zal bestuurd worden door corrupte mandarijntjes met een gemiddeld IQ van 118. En de gebruikelijke schijnheilige poeha en achterbakse hebzucht, dus "in naam van onze voorbeeldige dommocratie, pardon democratie".

Niets nieuws? Echte wetenschap zal in een atmosfeer van tienduizenden, wellicht honderdduizenden doctorandussen minibrein en maxi-hebzucht (een gemiddeld IQ van 118 sluit hebzucht, ambitie, scherpe ellebogen, en een heerlijke soort-zoekt-soort vakbondswerkersmentaliteit bepaald niet uit) nog zeldzamer worden dan het al is.

Het culturele peil van de samenleving zal zakken totdat publiekshoeren op de droombox de bevolking tot iedere vorm van onredelijkheid kunnen bewegen. Politieke gangsters, oplichters, uitvreters en ambiërende dictators zullen de vrije hand krijgen - en de enige sociale groep die hen met kracht van rationele argumenten, gebaseerd op werkelijke kennis en begrip van de menselijke cultuur had kunnen tegenspreken, zal gereduceerd zijn tot een stelletje stamelende nietskunners, van exact het niveau volksvertegenwoordiger dat we al hebben.

Niets nieuws, vraag ik nogmaals? Nee inderdaad: Vrijwel het enige wat we nog niet hebben is een volksmennende would-be dictator die er misbruik van maakt. We hebben immers al meer dan 25 jaar Mammoetwet achter de rug. En we leven in een gedebiliseerde samenleving, die onomkeerbaar verder debiliseert.

Dankzij de huidige soi-disant academische elite, die het allemaal heeft laten gebeuren terwijl ze ervan meevrat: De huidige docentengeneratie. Apres vous le deluge, quoi?

En dit is uit "Ik wil gelezen worden" uit april 1989:

Maar waartoe dient mijn verbale geweld? Waarom confronteer ik u met dergelijke ideeën en kritiek (nooit populair, omdat het teveel illusies beschadigt en teveel pretenties afbreekt)? Waarom doe ik niet net als bijna iedereen - vriendelijk complimentje hier; enige stroop daar; met onzichtbare ironie gekruid gevlei ginder en, mits u verder niet afwijkt van de heersende modes in ideeën, gedrag en uiterlijk, is uw carrière gemaakt?

Uiteindelijk is de reden dat ik denk dat de wereld aan dat soort ruggengraatloze afgodendienarij van "the bitch goddess Success" en morele gemakszucht kapot gaat - en bovendien gruw ik teveel van de domheid, uitvreterij, oplichterij en pretenties die de norm zijn aan de UvA, om mijn verachting onzichtbaar te maken: Ik mis het talent voor tact, waarmee in dat opzicht beter begaafden in staat zijn prominente domme uitvreters als weldoeners en wetenschappers van rang te behandelen, om zodoende tot dezelfde coterie te gaan behoren.

Want kijk: In de meeste opzichten die van belang zijn is leven we in een barbaarse eeuw: 100 miljoen doden als gevolg van 2 wereldoorlogen; minimaal 250 miljoen continu van de honger stervende mensen; in meer dan de helft van de bestaande landen wordt "vanzelfsprekend" gemarteld bij politieverhoren; de rechten van de mens worden in geen land ter wereld gehandhaafd voor alle burgers en in de meeste landen systematisch verkracht wat betreft bijna alle burgers. Bovendien heeft de mensheid twee fundamentele problemen die er nooit eerder geweest zijn: De natuur wordt in hoog tempo vergiftigd door economische hebzucht en politieke incompetentie; en een handvol bepaald niet om hun verstand en moraal bekend geraakte beroepspolitici en dictators kan de wereld opblazen.

Wat is daartegen te doen? Op korte termijn heel weinig, maar op de langere duur (als die ons gegeven is) is de enige rationele en redelijke manier om de geschetste situatie te veranderen door een beter gebruik van de bestaande wetenschap en van wetenschappelijke methodes van rationeel en redelijk redeneren te maken; door zoveel mogelijk mensen een zo hoog mogelijke opleiding te geven; door de centra van wetenschap en cultuur, i.h.b. de universiteiten, zoveel mogelijk autonoom en wetenschappelijk i.p.v. ondergeschikt aan de staatsambtenarij of populaire politieke kolder te maken (..)

Ik keer terug tot het heden -

"in het heden ligt 't verleden
In 't nu wat worden zal"

- en de tekst van hoogleraar Zwalve, die het boven geciteerde (van hem) aldus vervolgt:

Die politiek staat haaks op de door dezelfde bestuurders beleden, haast surrealistische ambitie aan hun 'topuniversiteiten' 'toponderwijs' te willen laten verzorgen. Men waant zich de gelijke van van Oxford, Cambridge, Princeton en Yale, zonder dat men zich ervan bewust lijkt dat aan die topuniversiteiten, die op een geheel andere wijze worden gefinancierd dan de Nederlandse, uitsluitend de intellectuele elites worden toegelaten.

Men kan hier desgewenst een lezing van mijn 'Hoeren van de Rede' invoegen, gepubliceerd in september 1988 [n1] dat voor een deel citaat is van mijn stuk aan de Universiteits-Raad uit 1982 [n2] - en ik bedoel onder andere: Men kan niet zeggen dat niemand het zei of schreef, en enkelingen als Jan Blokker (Sr) en W.F. Hermans lieten zich in verwante zin uit: zie "Ben ik (eigenlijk) wel Links genoeg?" resp. "Boze Brieven van Bijkaart".

Wat betreft het citaat van de hoogleraar:

Er zijn enkelingen voor wie het inderdaad geldt dat "Men waant zich de gelijke van van Oxford, Cambridge, Princeton en Yale", bijvoorbeeld via de redenering "alle mensen (universiteiten, maatschappelijke systemen, morele idealen, mensopvattingen) zijn gelijkwaardig", maar de grote meerderheid van de

Nederlandse academische bestuurders

liegt heel welbewust en al minstens 40 jaar, zodat u maar kunt weten waarom ik geen hoogleraar ben, want ik zeg en schrijf dit al meer dan 32 jaar, bewijsbaar ook, en vandaar, in onze Nederlandse Rechtsstaat, die hoogleraar Zwalve ongetwijfeld hoopt te bestendigen, als drievoudig professor Neerlands recht.

Zijn probleem is echter dat hij de hordes jongens en meisjes die over (of binnen) 3 jaar te Amsterdam drugshandelaren hopen te kunnen verdedigen voor de Amsterdamse rechtbank, in een meesterlijk togaatje met bef, en met een rechtskundige bul op zak, geen Nederlands kunnen schrijven (én niet kunnen rekenen, maar u moet dan maar denken: het zijn maar juristen) [n3] en dat de

Nederlandse academische bestuurders

allen naar eigen publieke zeggen beheerders van "Centers of Excellence" besloten hebben een deel van de waarlijk (post-) moderne studieën te wijden aan het leren van de elementen der grammatica van de Nederlandse taal. [n4].

Hoogleraar Zwavel, nee Zwalve (hij kan zo heten, maar 't valt me op, zodat ik het maar opmerk, al heb ik alleen intelligente lezers) bezint zich op zijn toekomst te Leiden:

Een cursus lezen en schrijven, zoals die nu onder meer in de Leidse universiteit op mijn eigen juridische faculteit verzorgd gaat worden (..)

geeft hem veel te denken, en gaf hem kennelijk het stuk dat ik aan het behandelen ben in het toetsenbord. Hij konkludeert

Zij [de Nederlandse universiteiten - MM] vallen daarom in de valkuil de enorme gebreken van het Nederlandse 'voorbereidend wetenschappelijk onderwijs' te willen opvangen door het werk over te doen waar het vwo - ooit - zelf in voorzag.

Hoogleraar Zwalve bespreekt zijn eigen ervaringen te Leiden, waar men feitelijk de studenten al twintig jaar blijkt te onderwijzen in

Het vak '(juridische) vaardigheden' (gioed lezen en goed schrijven)

dat nu dus wordt aangevuld, te Leiden - Hoort zegt 't voort randdebielen aller landen! Ook uw meestergraad gloort trots te Leiden aan de faculteit van hoogleraar Zwalve en professor Ellian! - met

een nieuwe cursus 'elementair lezen en schrijven'.

Waarin een klein land en een - lang geleden - grote universiteit in de 21ste eeuw alsnog, gróót kan zijn én volgens het woord van Multatuli onderwijzen:

Ik leg me toe op 't schryven van (...) hollandsch. Maar ik heb schoolgegaan.

In het Nederland van Jo Ritzen, Karin Adelmund, Bob de Hon, George Cammelbeeck, Jankarel Gevers, en meer van dergelijke honourable men,wel te verstaan.

Uiteraard doet de Universiteit van Leiden dat - ik bedoel: het geven van "een nieuwe cursus 'elementair lezen en schrijven' " aan bijna-juristen - uit de bestaande middelen en bestaande tijd, dus er moet gesneden worden in het overig onderwijsaanbod, dat - ik geef het toe - eigenlijk ook zinloos is aan studenten die niet eens zélfs niet meer - ik citeer -

" 'elementair lezen en schrijven' "

kunnen.

Te Leiden loste men het probleem dus op als een waarachtig Neerlands Center of Excellence:

Zo zag ik mij, samen enige collegae, geconfronteerd met het fait accompli dat onze keuzevakken, die ten behoeve van de ooit zo broodnodig geachte academische diversiteit waren ingevoerd, moesten worden afgeschaft.

Komt 't niet uit de lengte, dan uit de breedte, nietwaar, in alle gelijkwaardigheid ook?! Hoogleraar Zwalve is tóch niet tevreden en vervolgt

Dat kan, meen ik, niet anders dan als debilisering in de meest letterlijke zin worden omschreven.

Ik zeg geen nee, maar mijn logisch hart klopt door: "prefrontale lobotomie", misschien, reeds door mij (en Swift) voorzien in 1989 in "Yahooisme en democratie"? Of "stupificatie"? Of "postmoderne onderwijs norm-en-waarde"?

De hoogleraar ziet het als volgt, ook met een oog op de feitelijke praktijk, en als afsluiting van zijn betoog:

Het effect ervan is desastreus, want onder de goede studenten, degenen die goed kunnen lezen en goed kunnen schrijven (die zijn er óók), wordt het respect voor het academisch onderwijs er dientengevolge niet groter op: zij ervaren - volstrekt terecht - dat wat zich bij monde van haar bestuurders afficheert als centre of excellence [n5] zich in werkelijkheid the cultivation of incompetence ten doel heeft gesteld.

En met een resultaat als boven geschetst: dat de Nederlandse universiteiten worden bestuurd door excellente debielen, die excellente debielen (re-)produceren bij massa's, academisch gepatenteerd, bediplomaad, en bemortarboard, alles ook in de volste gelijkwaardigheid!

Nederland: Een volk van excellente debielen geleid door excellente debielen in opperste universele gelijkwaardigheid!

Yahoos met een menselijk gezicht! [n6]


P.S. Ik krijgt helaas vaak gelijk, achteraf, zoals u zelf op mijn site en in Nederlog kunt bevinden, desgewenst. (Het "helaas" ligt vooral aan het volk waartussen ik veroordeeld ben te proberen te overleven - maar 't is waar: ook voor Multatuli was er nergens enig emplooi in Nederland, behalve als schryver.)

Ik citeer mezelf uit Deskundologische leugens over het rekenonderwijs: Zie ook eerdere stukjes van dit jaar als Nederonderwijs en Onderwijs-debat en Veertig jaar onderwijs-nivellering en vooral Het CITO vindt het ook en Nog een paar opmerkingen over het onderwijs.

En natuurlijk mijn Spiegeloog-columns.

[n1] Toen ik dus net verwijderd was bij filosofie vanwege mijn Vragen, ideeën, waarden en idealen, die allen in die tijd in die universiteit bij die faculteit voor 'fascisties' en 'terroristies' werden uitgekreten - massaal ook, bij gelegenheid, als 24 april 1988 - en besloten had dan maar een doctoraal in de psychologie te doen, bij gebrek aan gezondheid het land of zelfs maar Amsterdam te verlaten, en gevraagd was als columnist voor Spiegeloog vanwege mijn conversaties - en 't is waar dat ik zo schrijf als ik spreek, vanwaar ik mijn proza snel kan schrijven en vanwaar vertaal-automaten het niet aankunnen: het is te ingewikkeld voor een artificiële intelligentie stand nu (al is deze vaak een stuk beter dan van ambtenaren, maar daarover gaat dit stukje niet, direct althans). 

[n2] Waar ik bij die gelegenheid leerde dat ik "zoiets als een fascist" was omdat ik Peirce een groter filosoof dan Marx te vinden, en trouwens ook dat ik "een verdediger van het Amerikaans imperialsime" was (Peirce - uitgesproken: "purs" - was namelijk Amerikaan, en ik sprak met de - postmoderne - Vojzd van de toenmalige Asva).

U ziet maar wat een mens allemaal aan de UvA kan leren! Mijn vader zaliger zou er zeer van opgekeken hebben, à la "Jongen toch, hoe halen ze dat in hun malle hoofden?!", maar was twee jaar eerder overleden.

[n3] Het citaat - van Swift - is práchtig, merk ik maar op, en leerzaam. (En hoewel ikzelf een groot voorstander ben van - een vorm van - recht en rechtsstaat, ben ik niet zo achterlijk om zelfs maar te beginnen te geloven dat recht een wetenschap is, zolang tenminste het bordspel Triviant dat ook niet is. En advocaten plegen héél andere opvattingen over of omgang met de waarheid te hebben dan wetenschappers - zie het citaat.)

[n4] Misschien dat ik hoogleraar Zwavel, nee Zwalve, die hoogleraart in jura aan maar liefst drie Nederlandse universiteiten op zijn hiertoe zeer begaafde hoogbekwaamde collega prof. mr.dr. Ellian wijzen? (Men doen wat men kan, nietwaar, voor een Neerlands academisch Center of Excellence...)

[n5] Hoogleraar Zwalve gebruikt de Britse schrijfwijze van "center", die dus Frans is, anders dan de Amerikaanse, die tussen het laatste paar aanhalingtekens staan. (Ikzelf prefeer de Amerikaanse spelling, omdat de Amerikanen rónkender plegen te zijn, net als de Neerlandse universitaire bestuurders, natuurgetrouw beschreven in Orwell's "Animal Farm").

[n6] Omdat ik zelf helaas Nederlander ben, ben ik zedelijk en logisch verplicht toe te voegen: Niet iedereen, lezers! En het hoeft ook niet eeuwig te duren!

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail