Nederlog        

 

  23 februari 2009

 

Metrofraude - A: wethouderlijke onverantwoordelijkheid


Metrofraude-files

Maar een volgende stap is denkbaar.
In 2002 is de hoofdelijke aansprakelijkheid van wethouders afgeschaft.
-- NRC redactioneel commentaar 23-II-09

Er staat weer flink wat nieuws over de Amsterdamse metrofraude (zoals ik het noem: Zie Amsterdamse stelposten: De Amsterdamse metrofraude en verder (*), in wel vier artikelen.

Maar om te beginnen (want ik zet me nu aan een bespreking en commentaar, van althans een deel) doet u er verstandig aan eerst het openingscitaat op uw persoonlijk schaaltje van de rede te wegen, met enige zorgvuldigheid:

In 2002 is de hoofdelijke aansprakelijkheid van wethouders afgeschaft.

In Nederland, Ons Aller Democratische Rechtsstaat:

  • wethouders zonder enige persoonlijke - "hoofdelijke" - aansprakelijkheid.

Hetzelfde geldt Nederlandse ambtenaren sinds het zogeheten Pikmeer-arrest van de Hoge Raad, eind vorige eeuw:

  • ambtenaren zonder enige persoonlijke - "hoofdelijke" - aansprakelijkheid.

Dit is wettelijk zo, in Onze Rechtsstaat, naar mijn beste weten, en het is zeker praktisch zo, want ambtenaren en wethouders geven geen antwoord op enige kritiek (voorzover niet afkomstig van evident randdebiel Neerlands kiesvee, natuurlijk), mijn geval al eenendertig jaar lang niet, waarvoor zie mijn CV en ME in Amsterdam.

Het citaat dat ik gaf dank ik aan één van de vier artikelen die ik noemde en wel aan het hoofdredactioneel commentaar, dat "Bestuur en integriteit" heet, en dat zo begint:

Met de integriteit van het openbaar bestuur op lokaal niveau is het zorgwekkend gesteld. Dat moet de conclusie zijn na de alarmerende woorden die minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) vorige week uitsprak.

Dit is wat ze in de Tweede Kamer zei:

"Ik spreek met alle burgemeesters die bij mij komen (**) als zij burgemeester worden en die vaak al in een andere gemeente burgemeester zijn geweest. Ik vraag aan al die burgemeesters of zij op een of andere manier te maken hebben met integriteitsproblemen van gemeenteraads-leden, van wethouders of van ambtenaren. Bijna altijd is het antwoord: ja."

Wat verderop schrijft de hoofdredactie:

De constatering van Ter Horst stemt des te treuriger voor wie zich de vermaarde toespraak herinnert van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Dales (PvdA). Zij sprak in 1992 op een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vermanende woorden:

"Een overheid kan niet én rechtsstaat zijn én niet integer. [..]
De overheid is óf wel óf niet integer. Een beetje integer kan niet. [..]
Wie de integriteit laat aantasten, tast de vertrouwen van de burger in het bestuur, en daarmee de democratie in haar wortels aan."

De "[..]" staan zo in de NRC, maar ikzelf houd van logica (dat om het zinnig gebruik van logische termen als "niet", "en", "of", "alle" en "is" draait), dus ik mag dat wel.

Terug naar het onderwerp, dat u uitgebreid geïllustreerd vindt in ME in Amsterdam, waar Guusje ter Horst ook in figureert, als ik het wel heb, namelijk als de zeer persoonlijke vriendin van haar zeer persoonlijke beschermheer Jan Karel Gevers ("a cameo as gangster's moll", heet dat, geloof ik, in filmkringen, en ze was toen ook helblond geverfd).

Ik vatte een tweetal van mijn (vele) konklusies zo samen op 19 januari in Nederlandse en Noordhollandse bestuurlijke corruptie:


Dat is een extra reden voor mij om te menen dat als er iemand van de hoed en de rand van de Neerlandse bestuurlijke en ambtelijke corruptie is het Guusje ter Horst is, de Minister van Binnenlandse Zaken - om welke reden het eerder geciteerde NRC-artikel als volgt eindigt, ongetwijfeld:

Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zegt dat geen andere zaken worden onderzocht. Gemeenteraden moeten erom vragen, vindt BZ. "Het ministerie gaat niet op zoek naar misstanden", aldus een woordvoerder.

Begrijpt u? Waarvoor is een ministerie er anders dan om te zorgen dat de eigen minister, de eigen ambtenaren, en alles wat daar bestuurlijk, partijpolitiek, of aangetrouwd, of mee verwant is vrijelijk uit de belastinggelden kunnen graaien?

Nederlandse ministeries zijn er helemaal niet om Nederlandse bestuurlijke misstanden aan te pakken, schrijft de minister immers zelf.

Welaan dan... hier is mijn hypothese, in twee delen:

H1. Grote aantallen van de Nederlandse wethouders en burgemeesters steken al tientallen jaren hun handen in de gemeentelijke belastingpotten om zichzelf, hun collega's en hun loyale gewillige ambtenaren extra's van allerlei soort (niet alleen financieel) uit te keren, en dit is algemeen bekend bij àlles wat in Nederland bestuurt en ambtenaart sinds dekaden, want het gebeurt al dekaden, en dit is één van hun hoofdmotieven dergelijke functies te ambiëren.

H2. Hoewel het in beginsel heel makkelijk is uit te doen vinden via een ministeriële oekaze hoe het feitelijk zit met extraatjes voor wethouders, burgemeesters en hoge ambtenaren bij alle Nederlandse gemeentes (boekhouding opvragen en door laten vlooien door de Algemene Rekenkamer), sinds dekaden, zal dat niet gebeuren in Nederland (tot na de revolutie, in ieder geval).

Ik merk alleen nog op dat mijn hypotheses in beginsel zowel makkelijk toetsbaar als weerlegbaar zijn (dus geheel wetenschappelijk in de haak) en dat deze toetsing betrekkelijk weinig geld kost (daarvoor bestaat de Algemene Rekenkamer immers) - maar dat het vrijwel zeker niet zal gebeuren, was het alleen maar omdat Guusje waarschijnlijk veel beter dan ik weet hoeveel tientallen miljoenen of miljarden er de afgelopen tientallen dekaden in bestuurlijke en ambtelijke zakken als de hare, en van haar vrienden en kaste-genoten zijn gegleden, o zo zachtjes, vanzelfsprekend, en zonder dat daar ooit een haan naar kraaide, omdat alle eventuele controleurs hoopten op eenzelfde behandeling, en die gewoonlijk ook kregen.


Terug naar het hoofdredactioneel commentaar van de NRC, dat aldus vervolgt:

Zeventien jaar later is de stand van zaken dat overheidswerkgevers wettelijk verplicht zijn een integriteitsbeleid te voeren en daarvoor ook een beroep kunnen doen op de expertise van het Bureau Integriteists-bevordering voor de Openbare Sector (BIOS), en dat de Universiteit van Amsterdam de Ien Dales Leerstoel erop nahoudt. Maar veel heeft dat allemaal niet geholpen, gelet op de uitlatingen van de minister.

Ik was tot ongeveer hier gevorderd tegen half vijf vanmiddag en besloot de UvA.nl te raadplegen, overigens een werkelijk gruwelijke site in doodgravers zwart en wit (om de Rode Revolutionaire Jaren 1972-1995 te doen vergeten?):

1. Er blijkt niets over "Ien Dales" en de "BIOS" te vinden volgense de UvA-zoekmachine (behalve 1 vermelding die kennelijk over wat anders gaat).
2. Ik bel de UvA. Die vertelt me dat dit de verantwoordelijkheid van de NRC-redactie is, maar verbindt me uiteindelijk door met de faculteit politicologie.
3. Deze weet van niets en vertelt me dat dit de verantwoordelijkheid van de NRC-redactie is en raad me aan deze te bellen, maar verbindt me uiteindelijk door met een ander bij politicologie.
4. Deze weet van niets en vertelt me dat dit de verantwoordelijkheid van de NRC-redactie is. Ik zeg vriendelijk dat ik aan de UvA gestudeerd heb en het wel begrijp en maar opgeef.

Overigens... ik trof alleen dames (wellicht zijn heren ondertussen verboden aan de UvA in de meeste functies) want zie 31 augustus vorig jaar:

Nog steeds kijk ik met verwondering terug naar die opleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Wij behandelden in werkgroepen femsoc-teksten van Anja Meulenbelt (§), en haar prachtboekje over China Kleine voeten, grote voeten waarin de warme, ontspannen seksuele relaties in Mao's dictatuur werden bezongen. Dit college werd gegeven door Anneke van Baalen, een geïnspireerd docent, maar ook een radicaal feministe, die Meulenbelt maar een halve zachte vond, en die, sorry hoor, voor ons jongens maar één elegante oplossing zag: af via de zijdeur, weg van het podium. Er was een werkcollege 'nieuwe sociale bewegingen' waar je punten voor kon verdienen als je zelf kraakte. Dat hoefde niet per se, maar het gaf wel een voorsprong.
-- Stephan Sanders

Alle gesprekken die ik voerde waren overigens allervriendelijkst beleefd, want ik hèb aan de UvA "gestudeerd" en weet hoe het daar écht toe gaat, en kan u overigens nog melden dat 3 van de 4 dames mij wisten te vertellen dat ik (rond half 5 in de middag) "te laat" belde, dat ik ook al van vroeger herkende.

Ik ga weer terug naar het NRC-hoofdredactioneel stuk, dat de burger hoop gevend vervolgt:

Zij [ons aller Minister Guusje ter Horst, PvdA - MM] zint op maatregelen en heeft haar hoop gevestigd op de burgemeesters als bewakers van de integriteit. In die rol staan zij volgens haar soms "buitengewoon alleen".

Ikzelf zou vermoeden dat ze dit dankt aan advies vaan Geert Dales, eertijds integer Amsterdams wethouder én integer Leeuwarder burgemeester, en - natuurlijk! - burgemeester Cohen, die zoals regelmatig lezers van mij weten wel bijna zo integer is als Rob Oudkerk's grootvader David Cohen die immers óók "ein echter Mensch" was in de méést "menschlich-allzu-menschliche" zin.

De NRC-hoofdredactie is er ook niet gehéél gerust op en vervolgt:

De vraag is of alle burgemeesters dit vertrouwen van de minister mogen genieten. Zij geven soms niet het goede voorbeeld.

Hierbij denkt de NRC-redactie natuurlijk niet aan Job Cohen, in zijn volle, integere, bestuurlijke, burgemeesterlijke, verantwoordelijke, aansprakelijke excellentie, als bezongen in ME in Amsterdam - maar aan zijn (ik hèb aan de UvA gestudeerd: ) zeer gelijkwaardige collega:

De burgemeester van Den Helder bijvoorbeeld kon woensdag wel eens aan zijn laatste raadsvergadering beginnen. Onder meer financiële tegenvallers in de privésfeer hebben hem tot een greep in de gemeentekas verleid.

Ik zeg geen nee, natuurlijk - maar ik denk dat u uit het bovenstaande kunt afleiden dat deze burgemeester niet persoonlijk verantwoordelijk kàn zijn, want dat zijn de wethouders die hem het geld verstrekten, die allemaal niet persoonlijk verantwoordelijk kunnen zijn, want dát soort bestuurlijk ongemak is "afgeschaft in 2002", in Onze Nederlandse Rechtsstaat.

De hoofdredactie besluit wat vroom, zonder "credo quia absurdum" te schrijven:

Integriteit van landelijk, regionaal en lokaal bestuur verdient permanente aandacht en onderhoud.

Als logisch geschoolde merk ik op dat ik uit de rest van het hoofdredactioneel stuk logisch kan afleiden dat deze integriteit onmogelijk kan bestaan, want helemaal niemand van alle betrokkenen, van wethouders tot ambtenaren, hééft enige hoofdelijke of persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, en hetzelfde geldt alle burgemeesters, want die zeggen natuurlijk allemaal dat zij - als de hoogst integere, hoogst verantwoordelijke, hoogst aansprakelijke mr.dr. Job Cohen, Amsterdam's burgervader zo graag mag belijden, voor camera's - "geen macht" hebben, zij het "wel invloed", en dat niet zij het beleid uitvoeren maar ... de wethouders en de ambtenaren, die allemaal geen persoonlijke verantwoordelijkheid hebben, volgens de Neerlandse wet en de Nederlandse wetgevers (vaak ex-wethouder en/of ex-ambtenaar). En zie mijn Aantekeningen bij "De illusie van democratie".

De hoofdredactie vervolgt zeer optimistisch, genuanceerd en geestelijk zwaar beslijpsteend:

Het is goed dat minister Ter Horst openlijk haar zorgen ventileert. Maar een volgende stap is denkbaar.

En daar zijn u en ik bij mijn openingscitaat beland, met het omineuze vervolg (met mijn vetzetting) dat

In 2002 is de hoofdelijke aansprakelijkheid van wethouders afgeschaft.

Waarna de hoofdredactie vroom en vol vertrouwen afsluit

(..) dat een hardere aanpak van bestuurders en ambtenaren ter voorkoming van corruptie, vriendjespolitiek en nepotisme niet overbodig is.

Maar hoe dan, in 's Heeren name?!

De wethouders zijn niet aansprakelijk, niet verantwoordelijk en beantwoorden niet en nooit klachten, en hoeven dat kennelijk helemaal niet van de Nederwetgeving (****), ongetwijfeld door hen zelf c.q. hun vrienden ingevoerd; de ambtenaren zijn niet aansprakelijk, niet verantwoordelijk en beantwoorden niet en nooit klachten, en hoeven dat kennelijk niet van de Nederwetgeving, en hoeven dat zeker niet van de burgemeester of de wethouders.

Het Nederlands bestuur en de Nederlandse ambtenarij, zoals ik deze de afgelopen 31 jaar heb leren kennen, staan feitelijk volkomen boven de wet, boven aansprakelijkheid, boven verantwoordelijkheid, en zijn bovendien waar het ambtenaren betreft functioneel anoniem en waar het burgemeesters en wethouders betreft ook effectief onaanraakbaar en onbereikbaar, behalve dan in de eigen gemeenteprogaganda-periodieken etc.

Daarbij: Het Nederlands bestuur en de Nederlandse ambtenarij is één en dezelfde groep, één en dezelfde kaste, sinds een jaar of 20 uitgebreid met ex-ambtenaren en ex-bestuurders die (vaak van belastinggeld, neem ik aan) NGO's opgezet hebben, omdat ze dan nóg meer kunnen verdienen en in bonussen uitgekeerd krijgen (***)

Maar ja...

-Metrofraude-


P.S. Sprekend van "een denkbare volgende stap":

Ik zie dit zelf niet echt veranderen zonder revolutie, en dat vooral omdat het Neerlands bestuur + ambtenarij één grote kliek van ons-kent-ons vormen, ver(kut)zwagerd, aangetrouwd, en allemaal partij-kameraden of studievrienden en al, en bovendien allemaal, in de hogere regionen, al tientallen jaren beroepsbestuurders, die de machine en de corrupties en de vriendjes hier en daar en elders héél goed kennen, begrijpen en weten te bespelen voor eigen opgang en inkomen, en die van de collegae (want ze hebben het zelf zo weten in te richten, in de afgelopen ca. veertig jaren Nederbestuur).

En ik zie ook nauwelijks iets van onafhankelijke rechters of rechtbanken, want ook in die functies wordt men al jaren niet benoemd in Onze Democratische Rechts-staat zonder gewogen en betast te zijn door ons-kent-ons van de bestuurskaste in de politieke partijen, want zonder partijlidmaatschap worden hogere bestuurs-functies, inclusief rechters en griffiers, in Onze Democratische Rechtsstaat niet vergeven: Alleen bekende partij-getrouwen en studievrienden komen in aanmerking, net als in de voormalige Sovjet-Unie.

Of ik dan een voorstander van revolutie ben? Niet echt, want dat pleegt én veel kapot te maken dat dit niet verdient én in een dictatuur te eindigen.

Hoe het zij, via de stembus zie ik het niet verbeteren, vanwege het gemiddeld niveau van de kiezers, als ze niet toch al vrijwel niets anders te kiezen krijgen dan beproefd-corrupte leden uit de bestuurskaste van deze en gene politieke club van persoonlijke opgangmakers, maar ik wil best (vroom, proberen te) hópen dat ik me vergis.

Alleen stem ik zelf al niet sinds 37 jaar, want ik heb al die tijd helemaal nooit iemand gezien om voor te kunnen stemmen, en mijn ene stem wordt toch weggewogen door miljoenen zonder de minste relevante kennis.

(Ja, het is een schande dat ik het schrijf, en ik heb dan ook minstens één UvA-hoogleraar gekend die mij keer op keer toevoegde

"Jij mag niet meepraten, want jij stemt niet"

want dat had ik hem uitgelegd, tot ik dan maar ophield met hem te praten. Zo zijn Nederlandse democraten en hoogleraren in zeer grote meerderheid, moet u maar denken, en daarom gaat het Nederland en de Nederlandse universiteiten ook al dekaden lang zo bijzonder goed.)

Zie overigens "On a fundamental problem in ethics and morals", want ik vrees uiteindelijk dat het overwegend een kwestie van (het gebrek aan) intelligentie is, als ik dat mag zeggen. (Het stuk wordt al jarenlang zeer vaak neergeladen. Ik vermoed dat genoemde hoogleraar het "fascistisch" vindt, maar - kunt u bedenken - Orwell werd daar ook jarenlang voor uitgemaakt, en wilde ook niet deugen waar het waarheid en moraal betreft: "Verkeerd geboren", zei Multatuli. (*****))

P.P.S. In de titel staat "Metrofraude A" omdat ik mij een idem "B" had voorgesteld voor vandaag, maar ik weet nog niet of dat een plan is dat rijmt met de gezondheid en hulp die ik van de gemeente Amsterdam moet genieten (ook volgens prof.mr.dr. Marius Job Cohen, "echter Mensch" van beroep).

(*) Namelijk:


(**) Vréselijk aardig van Guusje, natuurlijk, die trouwens met mij nooit wilde spreken, want toen dat makkelijk kòn was ik in haar ogen "een fascist" en/of "een terrorist", want zo dacht men bij de Asva en haar personeels-fractie in de universiteitsraad (UR) over mij. En inderdaad: Redenen te over voor dat oordeel, zoals mijn zeer terroristische Vragen en mijn hoogst fascistische Verhandeling(en) in de UR. Het spreekt dus vanzelf dat Guusje minister is, en ik niet.

En ook verdient Guusje tegenwoordig per dag wat ik per maand vang om uit te kunnen geven aan kleren, eten, boeken, computers, medicijnen, zorg, reizen en zo meer, zodat u maar ziet hoe bijzonder rechtvaardig Onze Rechtsstaat ingericht is, want ook deze arithmetische verhouding tussen haar en mij geldt sinds een jaar of 30. (Daarom is zíj ook een - hoogst integere! - socialiste, en ik niet: Dit is wat "socialisme" betekent, in de hogere PvdA-regionen, en elders. Wij de macht en de welstand, jullie de weerloosheid en armoede, in alle gelijkwaardigheid.)

(§) Nog steeds - afgezien van pensionering - prof.drs. te Leiden als ik het wel heb. Zeg niet dat "het persoonlijke niet politiek is" of dat juffrouw Meulenbelt, zeg maar de Nederlandse mevrouw Stalin van het femsoc-radicalisme,  niet uitstekend voor haar eigen belang heeft gezorgd met haar politieke en feministische kulpraat - waarvan ze héél goed wist en weet dat het overwegend dom fanatisme was en is, in dienst van haar eigen egoïsme, maar voortdurend uit naam van menselijke en maatschappelijke idealen!

(***) Van Halderen, van de Nuon, "verdiende" al in 2005 815.915 euro jaarlijks - en de Nuon blijkt in handen van de corpora de gemeente Amsterdam, de provincie Noordholland, de provincie Gelderland, en nog enkelen, en verwacht nu voor 8 miljard overgenomen te worden door een Zweeds staatsbedrijf (géén Nederlands staatsbedrijf, uiteraard: Dit is Neerland tenslotte en de Nederburger heeft NIETS te zeggen over de Nederlandse nutsvoorzieningen: allemaal "geprivatiseerd" in NGO-handen van ex-ambtenaren en ex-politici), waarvan - naar ik begreep van de radio - zo'n 2 miljard toevloeit aan onze bestuursadel in de corpora de gemeente Amsterdam en de provincie Noordholland.

Het is dat Yab-Yum dicht is, anders had ik daar drukke tijden verwacht. En zouden de Noordhollandse en Amsterdamse bestuursadel ondertussen geen eigen geheim luxueus bordeel hebben, voor de broodnodige rust en bonussen? Hèbben Cohen + Asscher niet ondertussen vrijwel de volledige Amsterdamse Wallen en binnenstad in eigen bezit (via, via)?

Of wordt ook dat, net als de metrofraude, pas over een jaar of tien enigermate duidelijk?

(****) En zeker niet van de Amsterdamse Ombudsman nu of indertijd en ook al niet van de Nationale Ombudsman (ik heb een paar maanden geleden nog eens gebeld, heel beleefd: Het idéé alleen al was te belachelijk voor woorden, vond gene zijde kennelijk.)

(*****) Orwell namelijk had - net als Multatuli en ik  - de uiterst onsmakelijke gewoonte te geloven dat waarheid zou bestaan:

The really frightening thing about totalitarianism is not that it commits 'atrocities' but that it attacks the concept of objective truth (..)

Don't imagine that for years on end you can make yourself the boot-licking propagandist of the Soviet regime or any other regime, and then suddenly return to mental decency. Once a whore, always a whore. (p. 445, Bernard Crick: George Orwell - A Life.)

dat ik ook citeer voor ons aller Guusje, die er zo bijzonder goed en gezond van eet sinds zo lang, en O en M en ik huldigden de eigenlijk nog véél viezer, fascistischer en terroristischer waanidee dat er iets mis zou kunnen zijn met de volgende nationale Neerlandse én PvdA-moraal:

"Actions are held to be good or bad, not on their own merits but according to who does them, and there is almost no outrage - torture, the use of hostages, forced labour, mass deportations, imprisonments without trial, forgery, assassination, the bombing of civilians, which does not change its moral colour when it is committed by 'our' side." (The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, vol 3, p. 419, written in May 1945.

Immers, de juiste Nederlandse moraal is die van relativiteit en  postmoderniteit, die wèl zo goed zijn voor de eigen carriére en een sine qua non zijn in de Neerlandse politiek sinds minstens 40 jaar, voor wie daar succes wil hebben of baantjes krijgen.

Zeg dus niet, o schare van jonge lezers en lezeressen op gymnasia, dat ik jullie niet voorbereid op de best mogelijke carrières! En vergeet de laatste link niet voor jullie eigen opperste morele stichting, deugd en wijsheid! Of dat ik nalaat jullie de Nederlandse Normen En Waarden in hun volle glorie uiteen te zetten, te verduidelijken en illustreren!

Praktiseert het bovenstaand naar vermogen, en het zal u VEEEL beter gaan dan Multatuli, Orwell of ik, want wij zijn nu eenmaal onherstelbaar Verkeerd geboren en hadden - ik pleit in mitigatie, edelachtbare - daar niets in te zeggen, tot onze grote schade.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail