Nederlog        

 

19 februari 2009

 

Nedereconomie: Den Helder, Noordholland, Amsterdam (o.a.)

crisis-economie

Ik heb het vandaag weer over de Nedereconomie en over onderwerpen waar het eerder over had op deze plaats. Een en ander heeft ook te maken met bestuurlijke incompetentie en corruptie, maar dat schijnt al jaren zéér nauw samen te hangen met Nedereconomie, zeker in Amsterdam en Noordholland, waar ik het vooral over zal hebben, maar ik begin met een kort onderwerp dat niet in de titel staat maar wel zeer relevant is voor het menselijk (on)welzijn in de moderne politiek.

En hier is een lijstje van de secties en onderwerpen in dit stukje, waar ik de Nederpolitici, die niet in een revolutie aan een hoge boom willen komen te hangen, al dan niet met hun familie, in hun eigen belang op item 3 wijs.

1. De macht der bureaucraten
2. De burgemeester van Den Helder
3. Het bijstandsgevaar
4. Provincie Noordholland
5. Gemeente Amsterdam

1. De macht der bureaucraten

Zoals u wellicht weet als u een regelmatig lezer bent van Nederlog ben ik een verklaard tegenstander van de beroepsambtenaar o.a. omdat dit met op zowel uitgebreide theoretische als idem ervaringsgronden voorkomt als één van de belangrijkste gevaren voor een democratische rechtsstaat.

Zie hiervoor mijn Bureaucracy en Bureaucracy-plan, die ik overigens niet aanbied als voltooide analyse maar als aanzet om over het vraagstuk na te denken, o.a. omdat ik weet dat mijn plan radicaal is. Een ander achtergrondsstuk dat in dit verband interessant is, is mijn Aantekeningen bij "De illusie van democratie"  overigens origineel uit Mei 2002.

Hoe het zij, in de vandaagse NRC staat een interview met een hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie onder de titel "Benoemingen ambtenaren te vaak partijpolitiek" en een klein stukje daar weer onder dat ik u volledig geef ter overdenking - en bedenk wel dat ambtenaren de uitvoerders én de voorbereiders van het politiek beleid zijn:

... en ook voor ambtenaren?

Van de 785 leden van het zittende Europees Parlement komt een duidelijke meerderheid uit de publieke sector. Ook op de kandidaten-lijsten voor de Europese verkiezingen van begin juni staan veel mensen met een verleden als ambtenaar, zo blijkt uit een analyse van het weekblad Elsevier. Van de nieuwe kandidaten van Nederlandse partijen komt vrijwel niemand uit het bedrijfsleven. Overigens zitten ook in het parlement van de lidstaten veel ex-ambtenaren.

Alles als de geboren adel in autocratischer tijden - en zo beschouwt een groot deel zichzelf ook, want ze weten allemaal dat ze effectief boven de wet staan (wat u zelf zult uitvinden zodra u met ze te maken hebt en van mening verschilt en de Nederlandse wet aan u kant heeft).

2. De burgemeester van Den Helder

Ik schreef eerder over deze gemeentekas-graaier, die Stefan Hulman heet, die de gemeente de huur of hypotheek van zijn huizen wilde laten betalen en dat blijkt te hebben gedaan door 30.000 euro minder op te geven dan hij feitelijk als jaarinkomsten had.

Ikzelf ben voor zéér veel minder voor "fraudeur" uitgemaakt door de menselijke ambtelijke monsters van de bijstand Amsterdam, en dat was mijn schuld geheel niet maar de schuld van de corrupte oplichterij van de UvA, zoals ik uiteen heb gezet in het eerste deel van mijn CV, maar dit terzijde, en alleen om u onder ogen te brengen dat in mijn ervaring als invalide bijstands-"cliënt" - zo noemen mijn heren Managers dat zelf, want onderscheid moet er zijn - in Amsterdam al 25 jaar geldt dat ik - en niet alleen ik behandeld wordt alsof ik een Untermensch ben (zie: "Aan het werk, op welke manier ook"), die belasterd, beledigd, bedreigd, uitgescholden, gepest, en gepijnigd mag worden, eenvoudig omdat de ambtenaren van de DWI - zo noemen ze zich, en ze hebben kennelijk hun eigen martel-, sar- en pest-leerschool, de DWI-akademie geheten - dat in zeer grote meerderheid heerlijk vinden, en kennelijk de vervulling en lust van hun leven, en wel omdat ik "niet normaal" ben. (*)

Maar terug naar de véél normalere Stefan Hulman, burgemeesterlijk gemeente-kasgraaier met panache.

Er zou een "mediation" komen voor meneer (iemand als ik geldt als véél te Untermenschlich in Amsterdam om ook daar recht op te hebben, al ben ik geen gemeentekas-graaier, geen dief, geen oplichter, en geen fraudeur), aangestuurd door de pasja van Noordholland Harrie Borghout (een stalinistisch soort apparatsjikspersoonlijkheid met megalomane trekjes die iedereen die ooit Groenlinks stemde voorgoed van die partij moet afhouden), en die heeft plaatsgevonden en is mislukt.

Ik kon e.e.a. op Radio Noordholland - mijn favoriete radio voor debielen - volgen, maar uiteraard wilde helemaal geen Helders bestuurder iets anders doen dan een verklaring voorlezen waaruit af te leiden is dat de wethouders de burgemeester nog steeds niet vertrouwen, en zich in feite door hem opgelicht en "belazerd" voelen, zoals terecht is.

Aanstaande woensdag bespreekt de Helderse gemeenteraad het, en waarschijnlijk wordt Hulman uit zijn functie gezet als hij niet zelf oprot, zoals alweer geheel terecht is - behalve dat ik vind dat de man dit alles aan zijn eigen hebzucht en bedrog te danken heeft, en niet beter verdient dan enige van zijn Helderse burgers die voor hun eten naar de gemeentelijk bedeling moeten, waar zij, in alle Nederlandse gelijkwaardigheid, 600 euro in de maand waard zijn, alles inbegrepen aan hun menselijkheid en voortreffelijkheid.

Het zou me echter niets verbazen als de PvdA hem op de Europese kandidaten-lijst plaatst, bijvoorbeeld "omdat hij al zoveel geleden heeft", want ook zo zijn ze bij de PvdA: Onvoorwaardelijk loyaal, met de grootste schoften, zolang van hun eigen partij.

3. Het bijstandsgevaar

Dit leidt mij naar een ander zeer belangrijk probleem, waar ik op geattendeerd werd door de pindakaas-politicus Rutte, die enkele dagen geleden opmerkte dat hij 42 was geworden (of was het 44) "en dus toch wel enigermate wijs was". Zei hij zelf.

Wel, hier is het lemma Wisdom uit mijn Philosophical Dictionary

Wisdom: The exercise of right judgment, where the latter may be provisionally characterized as being rational and reasonable; being more probably true than not, if not true outright; and tending to the decrease of especially human suffering where appropriate.

Etymologically, philosophy is the love of wisdom. As defined here, wisdom consists in exercising one's capacity for right judgment, and these terms are chosen to indicate that wisdom (and its lack) has at least two dimensions: A factual dimension and an evaluative dimension. In a factual sense, a judgment to be wise must be adequate, or probably so, and in an evaluative sense a judgment to be wise must be ethical, in furthering or upholding ethical ends.

The basic problem, of course, is: What are the standards of judgment? Someone who is wise in one society, group or civilization may not seem so in another society, group or civilization; someone may have little knowledge and yet use his lack of knowledge wisely (mostly by recognizing and admitting his ignorance); and what is ethical or moral may vary from one group to another, and usually does to some extent, in that different groups define themselves by different ends, and use these ends to measure what are good and bad, for the members of the group.

In the above definition, two general tendencies of what judgments that may be styled wise have been selected: That such judgments at least tend to be probably true - which includes many true answers of the form 'We don't truly know but guess...' - and that such judgments tend to help decrease suffering, especially human suffering, since we are talking about human judgments to human beings.

Ik wil maar zeggen: Als Rutte wijs is, dan ben ik een komkommer, althans zoals ik het woord gebruik: Hij is een waan-wensdenker; een verbale diarhee-machine; kennelijk een geboren pindakaas-verkoper; en niet rationeel en geheel niet redelijk want hij wil het menselijk leed in Nederland zeer vergroten.

Dat bleek tenminste gisteren in de Tweede Kamer, waar meneer voor bezuinigingen pleitte, en onder andere bitter klaagde over

"de onvoldoende afsluiting van de bijstand voor onder-zevenentwintig jarigen."

Die hebben namelijk in ons gelijkwaardig land helemaal geen recht meer op bijstand, met respect natuurlijk van hun politici.

Tot je zeventwintigste moet je maar hongeren, van je ouders bedelen, op straat bedelen, inbreken, een revolutionaire groep organiseren, cocaïne smokkelen of wat dan ook als het aan Mark Rutte en de VVD ligt:

Bijstand krijg je niet tot je zeventwintigste, in onze Samen-Samenleving, waar iedereen gelijkwaardig is, van burgemeester Hulman tot 26-jarige bedelaars (zonder politievergunning) bij gebrek aan enige bijstand of inkomen.

Ik registreer alleen maar - als hulpje voor Wouter en Jan-Peter - dat dit op korte termijn een groot gevaar oplevert: Als je tienduizenden of honderdduizenden werkeloze uitkeringsloze bijstandslozen hebt, die moeten hongeren, bedelen of stelen, dan ligt stelen en revolutie maken zéér voor de hand - en in dat revolutie maken geef ik ze dan geen ongelijk, want volgens de Rechten van de Mens hebben ze recht op bijstand, zelfs in Ons Gelijkwaardig Nederland, waar de Hultmannen al dekaden politiek voorgaan in huichelende hebzuchtige hordes.

Kortom: Voer de bijstand voor alle volwassenen zonder ander inkomen zo spoedig mogelijk weer in, als je geen revolutie wilt in Nederland, want dit is eenvoudig hun recht.

Het is maar een tip, en als onze Nederpolitici een reden willen hebben:

Het dient de sociale vrede en rust; de preventieve bestrijding van inbraak, diefstal en drugshandel; en het is ook nog eens Een Bestedingsimpuls Voor Onze Economie - al begrijp ik best dat jullie het liever aan de financiële beroepsuitvreter Gerrit Zalm en zijn boys geven (600.000 euro p.p. in alle integere gelijkwaardigheid, wéér alsof dat vanzelf spreekt in deze tijd), of aan Stefan Hulman om zijn problemen op te lossen.

En merk overigens op, lezer: "De jeugd heeft de toekomst", maar heeft en krijgt in het op wereldniveau nog steeds stinkendrijke Nederland geen geld, uiteraard in alle gelijkwaardigheid. Hoeveel bijwerkende studenten hebben hun studie al moeten opgeven? Hoe lang houd je honderdduizend adolescenten rustig die eenvoudig en opzettelijk door hun eigen bestuurders gedesintegreerd worden in Onze Samenleving? Die om strijd gillen en lasteren dat een mens in Nederland "niet in Onze Maatschappij geïntegreerd is" die geen werk kan vinden?

Voor wie over "hun recht" zou twijfelen - ik ken geen Nederlands politicus die de mensenrechten niet prijst, en geen die ze werkelijk kent, en geen die ze werkelijk praktiseert, want was dat wel zo dan leed ik niet al twintig jaar lang pijn en discriminatie in Amsterdam - zijn hier de relevante artikelen uit de Universele Verklaring:

Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 25

  1. 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
  2. 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Er staat toch "Een ieder", o Nederpolitici? Dus inclusief de 18 tot 27-jarigen, zèlfs als ze geen kinderen van ambtenaren of politici zijn? En wanneer wordt Rutte bij het schroot gezet, o VVD (met Boekesteijn erbij, en ze passen ook samen in één vuilniszak, wat mij betreft)?

4. Provincie Noordholland

In de NRC van heden staat op de voorpagina onder de kop " 'Niet alle IJslandse tegoeden vergoed' ":

Nederlandse lagere overheden enn bedrijven die circa 400 miljoen hadden uitstaan bij de failliete IJslandse Landsbanki, krijgen hun geld waarschijnlijk niet volledig terug. Dit blijkt uit een verklaring van een IJslandse minister.

Ik registreer het omdat ik er eerder over schreef en omdat ik niet zo lang geleden de gedeputeerde Hooijmaaijers wéér hoorde, die op de radio op hoge en bekakte bestuurstoon méér geld voor de provincie eiste van de gemeenten.

Ondertussen heb ik geleerd dat Hooijmaaijers, die zich indertijd beriep op de "A-status" van de Landsbanki ook daarover loog als een bureaucraat:

Dat klopt - maar wat ze niet hadden was de "Triple A-status" ("AAA" dus), zodat ik nog steeds denk dat Hooijmaaijers het geld te IJsland stelde omdat hij speciaal persoonlijk voor verwend werd of speciaal persoonlijk voordeel van de verwachtte koerswinst had te verwachten.

Ik kan namelijk niet anders verklaren waarom een Neerlands provinciaal bestuurdertje zeventig miljoen euro's parkeert in een bank in een land met minder inwoners dan een beetje Noordhollands stadje, en ik vind dat Hooijmaaijers en zijn pasja Borghouts zo snel mogelijk de weg van Hulman behoren te gaan, en in de rijen voor de gratis soepkeukens horen.

5. Gemeente Amsterdam

Ik schreef eind vorig jaar over de corruptie in bestuurlijk Amsterdam bij de aanleg van de metro in Amsterdamse stelposten: De Amsterdamse metrofraude en ook in "Wetenschappelijke" stelposten  en in Politieke stelposten.

Op de voorpagina van de NRC staat vandaag een artikel met de titel 'Wethouder weg om metrolijn', dat zo begint

De Amsterdamse wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) is afgetreden wegens nieuwe tegenvallers bij de Noord-Zuidlijn. De gemeente verwacht dat de metrolijn opnieuw 290 miljoen euro extra kost en twee jaar later klaar zal zijn.

De kosten van het project komen daarmee op 2,3 miljard euro, in plaats van de 1,4 miljard euro waarvoor de gemeenteraad in 2002 toestemming gaf. De einddatum ligt nu in 2017, zes jaar later dan oorspronkelijk geraamd. In een korte verklaring zei Herrema vanochtend dat de kosten voor Amsterdam zo hoog zijn dat "de stad die nauwelijks meer kan dragen".

Mag ik even opmerken: Dankzij trafo-liefhebber ex-wethouder Dales (ook corrupt te Leeuwarden als burgemeester) en aan de harddrugshandelaars-liefhebber en Maartensz-hater Cohen, die gezamenlijk, in uitstekend loyaal, respectvol en collegiaal overleg met hun vrienden in de bouwwereld de rekeningen vervalsten met stelposten en de gemeenteraad bedrogen.

Er is enig wellicht goed nieuws:

Om greep op het project te krijgen heeft de gemeente een onafhankelijke commissie ingesteld onder leiding van oud-minister Cees Veerman (CDA). De commissie moet het college nog voor de zomer adviseren hoe het verder moet.

Ik noemde dit "wellicht goed nieuws" omdat (i) "beglijdingskemissies (**) van wijze mannen" (vrienden en ex-collegaas van de aangeklaagden) volkomen polderdemokraties zijn en omdat (ii) Veerman geen domme man is en geen PvdA-er (al kan hij heel wel goed bevriend met Cohen zijn, maar dat weet ik niet).

Er is ook enig slecht nieuws voor wie het goed met Amsterdam voorheeft:

Wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks) neemt voorlopig de portefeuille van Herrema over. De PvdA gaat snel op zoek naar een opvolger.

Ik noemde dit "slecht nieuws" omdat Van Poelgeest een totale incompetent is (behalve als GroteStads-Op-De-Barrikaden-Revolutionair) die niet eens de studie politicologie vermocht af te maken, en mij als student aan de UvA voor "fascist" hield. En overigens behoort de PvdA met wortel en tak uit bestuurlijk Amsterdam verwijderd te worden, wegens aangetoonde totale corruptie en incompetentie.

Op pagina 3 van de NRC staat een vervolgartikel, waaraan ik de volgende volstrekt wereldvreemde mededeling ontleen:

De gemeenteraad van Amsterdam toonde zich vanmorgen niet alleen overdonderd door het vertrek van de alom gewaardeerde wethouder, maar ook door de nieuwe overschrijding van 290 miljoen euro.

Ze zijn in de gemeenteraad evident ziende blind en horende doof, maar ongetwijfeld wél in het belang van de eigen persoonlijke carrière. Want kijk:

De Amsterdamse gemeenteraad stemde in oktober 2002 op voorstel van wethouder Geert Dales in met de aanleg van de lijn die toen werd begroot op 1,4 miljard euro en klaar zou zijn in 2011. Vrijwel elk jaar erna heeft de gemeente gemeld dat de Noord-Zuidlijn duurder zou worden. Na de jongste overschrijding staat de teller op 2,3 miljard euro en is de oplevering 'tenminste' in 2017.

Hier is waarom in Dales en Cohen voor welbewuste bedriegers houd:

De overschrijdingen van nu zaten grotendeels al ingebakken in de begroting die de gemeenteraad in 2002 goedkeurde. Amsterdam heeft in contracten met de aannemers veel kosten laag geschat in plaats van berekend. Afgesproken werd dat de gemeente zou opdraaien voor de meerkosten. Alleen met hulp van deze stelposten [feitelijk dus: blanco getekende cheques, getekend door een bedrogen gemeenteraad - MM] kon het project binnen het budget worden aanbesteed.

Ik kan dit echt alleen lezen - zelfs met de meest mogelijke goede wil - als welbewuste oplichterij, God mag weten voor welk bedrag van de toen ook al door en door corrupte Nederlandse aannemers onder de tafel, bijvoorbeeld voor Geert Dales.

Dan nog wat over de risico's, waar ik eerder over schreef Verzakkend Amsterdam (en de bovenstaande reeks over "wetenschappelijke" "stelposten"):

Bovendien heeft een "extra risicoanalyse" volgens Herrema "nieuwe inzichten" gebracht over het boren. Welke dat zijn wordt pas begin maart gemeld. Betrokkenen gaan ervan uit dat op zijn vroegst in november met het boren kan worden gestart. De kosten van de vertraging zijn deels voor de gemeente.

Dat laatste natuurlijk weer dankzij de corrupte Dales-Cohen constructie van de "stelposten".

Wat die " "nieuwe inzichten" " betreft: Zou het de lezing van "Wetenschappelijke" stelposten kunnen zijn? Daarin schreef ik o.a.

Wethouder Geert Dales stond aan de kant en jubelde op hoge trafotonen "DIT is het bewijs! Het KAN! Het KAN! Op met het metroplan!" en toucheerde wellicht alvast wat geheime gelden.

Ondertussen vervolgt het geciteerde zó:

Maar als van onderaf het beton wordt gestort en dat de slappe veenlaag passeert, zo'n 10 tot 12 meter onder het maaiveld, komt dat maaiveld omhoog. "Dat hadden we niet voorzien", zegt Van der Sloot. Het beton blijkt de veenlaag weg te drukken, de grond zoekt een weg naar boven.

Wie ooit wel eens wat natuurkunde bestudeerde die begrijpt dat dit alles werkelijk héél wonderbaarlijk en verbazend is: "beton blijkt de veenlaag weg te drukken" en - nóg vreemder! - "de grond zoekt een weg naar boven", alsof dat de weg van de minste weerstand zou zijn.

Tenslotte staat er over deze kwestie een derde artikel in de NRC van vandaag, en wel in het hoofdredactioneel commentaar onder de titel "Bodemloze metroput" dat zo begint

De aanleg van de nieuwe metrolijn in Amsterdam heeft veel weg van de krediet. Net nu bestuurders de hoop hebben uitgesproken dat het ergste wel achter de rug zal zijn, blijkt het toch nog erger te kunnen. Zoals het Centraal Planbureau zijn prognoses nu elke twee maanden lijkt te moeten bijstellen, zo hebben de voorspellingen voor de bouw van de Noord-Zuidlijn een steeds korter levensduur.

Hm. Het zal wel goed bedoeld zijn, maar het is niet bijzonder zinnig.

In de eerste plaats is het of depressie, geen krediet meer, want die is opgelost door Wouter Bos (meent Wouter waarschijnlijk).

In de tweede plaats is een fundamenteel verschil met de , krediet of depressie dat de nieuwe metrolijn in 2002 door de gemeenteraad is gedrukt met een begroting die uit bedrog + stelposten bestond, en was zéér wel te zien, toen al, dat het uit bedrog + stelposten bestond, althans voor Cohen en Dales, die immers bijzonder goed betaald krijgen om dit door te hebben.

En in de derde plaats is het een teken van belachelijk slecht en corrupt bestuur dat een dergelijk project al zeven jaar vooral uit valse, loze, oneerlijke, onzinnige en niet-onderbouwde "voorspellingen" bestaat, in plaats van uit een behoorlijke en eerlijke begroting (die in 2002 afgewezen zou zijn geworden door de gemeenteraad), en een gefundeerd werkplan.

Misschien dat Cohen en Herrema persoonlijke vrienden bij de NRC-redactie hebben zitten? Hier is uit hetzelfde hoofdredactionele artikel de krankzinnige manier waarop van bedragen sprake is:

Volgens de laatste taxaties wordt de Noord-Zuidlijn uiteindelijk circa 290 miljoen euro duurder. In december [toen ik erover schreef - MM] circuleerde een bedrag van 50 tot 70 miljoen.

Da's dus in zes weken vier tot zes keer zoveel duurder, en ongetwijfeld is die 290 miljoen ook te laag ingeschat.

Op de radio was er sprake van "een raads-enquete", dat kennelijk zoiets is als een parlementaire enquete, waar ikzelf niet bijzonder in geloof omdat dit zich voor camera's pleegt af te spelen en politici, ook onder ede, voor camera's getraind plegen te liegen, en even goed als ambtenaren.

Wat mij wenselijk voorkomt is dat de commissie Veerman probeert alle feiten en cijfers over de stelposten en aanbestedingen sinds 2002 boven tafel te krijgen, desnoods met hulp van de politie en de rechtbank, zodat althans duidelijk wordt, na zeven jaren opzettelijk mismanagement door stelposten, wie waarvoor verantwoordelijk is en vervolgd verdient te worden.

Maar ja, 't is waar... ik sprak van verantwoordelijkheid, en die bestáát effectief niet in Nederland, ik bedoel: voor burgemeesters, wethouders en ambtenaren - zoals u kunt nalezen in ME in Amsterdam, dat over dezelfde burgemeesters, wethouders en (soort) ambtenaren gaat - behalve in zeldzame hoofden als de mijne (***) en uiteraard volgens de vele artikelen van de Neerlandse wet, maar die moet dan gehandhaafd worden door de Amsterdamse corruptelingen, leugenaars en oplichters van B&W, die zélfs geen behoorlijke eerlijke begroting of werkplan kunnen of willen leveren voor een miljarden-project, zonder hetwelk, volgens gemeenteverordeningen, een café-baas zelfs geen WC mag verbouwen in Amsterdam.

crisis-economie


(*) Dit is dan ook geheel waar en wethoudster Gehrel die zei dat

'In Amsterdam kun je zijn wie je bent, tussen mensen die anders zijn dan jij'.

is een gedegenereerde en uitermate laffe leugenares, die mij liever dood ziet en pijn lijden dan gewoon haar eenvoudige morele, menselijke en wettelijke plichtje tegen mij te doen, zoals de rest van haar kameraden in de misdaad van B&W van Amsterdam.

Mijn ouders en grootouders waren authentieke Amsterdamse communistische verzetshelden, en ikzelf heb een IQ dat minstens 50 punten hoger is dan enige Amsterdamse ambtenaar die ik ooit sprak. Maar ja: Dan moet je maar geen ambtelijke terroristen durven tegenspreken, nietwaar? Dan moet je maar niet durven protesteren tegen vergassing en bedreiging door de harddrugs handelende vrienden van Van Thijn en Nordholt en Van Riessen? Wie dat doet speelt in Amsterdam toch vanzelfsprekend met zijn leven, weet iedere trouwe corrupte ambtenaar immers?

Heren en dames ook: Wist ik veel dat jullie allemaal boven de wet staan; bijna allemaal evidente sadisten zijn, verziekt door veel meer persoonlijk macht dan goed is voor enig "mens" van jullie niveau, aard, en aanleg; en dat B&W, de gemeenteraad, de advocaat-generaal, de officieren van justitie, de rechtbank van Amsterdam, en de politie van Amsterdam gevuld worden met bestuursschoften, kennelijk in grote meerderheid ex-ambtenaren met PvdA-lidmaatschappen?

(**) Noot voor na mij komende Neerlandici e.a.: In de normale Neerlandse spreektaal anno 2009 van Onze Politieke Leiders heet economie "ekkenemie", een commissie "kemmissie" en wordt er waar sprake is van begeleiding gesproken van "beglijding". O ja, als de kemmissie uit "wijze mannen" bestaat kunt u er praktisch zeker van zijn een kemmissie vol van de (uit belastinggeld) allerbest getrainde  leugenaars van Nederland te zien, als u dat wilt en TV hebt.

(***) Ik bedoel hier niet mijzelf te prijzen maar alleen op te merken dat ik op mijn bijna 59ste van héél weinig werkelijk persoonlijke verantwoordelijkheid voelende poltici of ambtenaren weet heb, en te  suggereren dat dit misschien aan mijn familie-achtergrond lag, want mijn ouders waren een héél ander soort mensen dan de bestuurders en politieke en ambtelijke uitvreters van Amsterdam.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail