Nederlog        

 

6 februari 2009

 

De evangelische knevelaar der goddelijke scheppingskracht

 

"Dans un telle situation, il n'y a que le premier pas qui cote."
   Madame du Deffand

Ik hoop dat u gisteren niet l te veel geleden hebt, in verband met dat zielige vergaste biggetje. Zo nee, dan spijt me dat en moet u maar bedenken dat de God van Andries Knevel en de EO er al sinds 16 oktober 4004 voor Christus - toen Hij (ik bedoel de Heer, niet Andries) de wereld schiep, of althans het eerste deel daarvan, want Hij nam nog vijf dagen voor de rest, zag toen dat het goed was, en rustte een dag godsgruwelijk heerlijk uit - erop toegezien geeft, in zijn almacht en alwijsheid en oneindige liefde, dat

"De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad."
    (Heidelberger Kathechismus, zeg maar de EO der 16e eeuw A.D.)

Maar ja, zlfs de waarachtige heer van de Evangelische Omroep, de genoemde Knevel dus, is een mens, en niet alleen geneigd tot alle kwaad, maar nu eveneens, gelijk met de wereldeconomie, van alle ankers losgeslagen, alsof nihil humanum een waarachtig evangelist puto est!

Althans, zo lijkt het, want de vandaagse NRC meldt, in terecht vette letters voor iets wat toch wel behoorlijk tot zeer wonderbaarlijk mag heten, in deze eeuw, ook zoveel armer aan waarachtige mirakels dan de eeuw van Jezus, Judas en Paulus:

Presentator en voormalig EO-directeur Andries Knevel schokte deze week een deel van de achterban, omdat hij dinsdagavond in het EO-programma 't zal je maar gebeuren betwijfelde of het scheppingsverhaal in de bijbel letterlijk genterpreteerd moet worden.

Mij komt dit - maar ik ben niet gelovig - voor als erger dan vloeken in de kerk, maar de heer van de Evangelische Omroep (merk dat "Evangelische" op!) meent van niet en heeft over de zaak nagedacht:

In de uitzending zegt Knevel: "Je kunt een orthodox christen zijn en toch denken dat de aarde niet duizenden jaren geleden in zes keer 24 uur is geschapen."

Tja. Van mij mg hij - maar "orthodox"?!

De echte orthodoxen van Knevel's eigen soort hebben eeuwen lang mensen geroosterd voor minder, en ook ik heb het grootste deel van het Evangelie gelezen en ben gewaar geworden dat Knevel's Heere Heere (die zich mirakels aan hem openbaarde toen hij 19 was, als ik me goed herinner uit een radio-interview van jaren her met de media-evangelist) het toch in zes dagen deed, niet meer, en niet minder, al had hij dat allebei ongetwijfeld gekund, want de Heere Heere (evangeliseert Knevel ook) is almachtig, alwetend, en vervuld van liefde, behalve voor wie niet orthodox genoeg is.

Maar niet alleen dat, want Andries heeft kennelijk cht besloten dat er in de hel van de ware orthodoxen leukere mensen zijn, een eeuwigheid ook, dan in hun hemel, die uit een eeuwigheid Oosterhuis-psalmen bestaat, wat ikzelf kn begrijpen, maar alweer verre van "orthodox" vind, maar hij meent het cht. Kijk maar:

Even later tekent hij een verklaring [in hartebloed? - MM] waarin hij afstand neemt van de zogenoemde 'creationistische' visie: "Vroeger geloofde ik dat de aarde in zes dagen geschapen was, nu geloof ik in de evolutietheorie", leest hij hardop.

Ik zei al, nog maar kort geleden brandde je in in zijn kerk namens zijn orthodoxen voor heel veel minder, en minstens een eeuwigheid lang, bovendien.

Was ikzelf EO-lid dan geloofde ik in een mirakel of in de hand van de duivel, en vandaar ook het citaat van de 18e-eeuwse Du Deffand, die het volgende soort mirakel besprak, door Multatuli ooit zo beschreven, in idee 433:

De heilige Kwip of Kwap was onthoofd. In-plaats van daarin te berusten en zich er by neerteleggen, zooals gy en ik doen zouden, lezer, neemt-i zyn hoofd onder den arm en wandelt er mee heen.

Ik voor my twyfel aan de mogelykheid van die wandeling. Want om iets te doen, behoort vooraf te bestaan de wil, het voornemen, of althans de onwillekeurige aanleiding om iets te doen. De organen die dat voornemen opvatten, of door die aanleiding worden geaffekteerd, bevinden zich in de hersenen, en vandaar worden door de zenuwen de bevelen overgebracht naar de lichaamsdeelen die belast zyn met de uitvoering. Op het oogenblik toen de heilige Kwip den wil had, of aanleiding vond, om wegteloopen met z'n hoofd, was dat hoofd gescheiden van den romp, en er bestond dus stremming in 't dienstverkeer tusschen de hersens en de andere lichaamsdeelen. De hand kon niet weten dat ze 't hoofd onder de arm moest plaatsen, de arm had geen bevel ontvangen dat hoofd vasttehouden, en de beenen bleven verstoken van de uitnoodiging om Kwap te doen wegloopen. Ik beweer dus dat die stoornis van kommunikatie...

- O, gy domme tegenspreker, ziedaar u verstrikt in de strikken uwer wereldsche wysheid! 't Mooie van de zaak is juist dat Kwip's hersens den last tot wegloopen met z'n hoofd hadden gegeven vr de stremming der kommunikatie...

Redeneer niet met de vromen!

Madame du Deffand namelijk deed dat wel, lang geleden, en kreeg als stichtelijk antwoord op haar twijfels het zinrijke en waarachtige verhaal van de heilige die nog een lange, lange weg ging met zijn eigen hoofd in zijn eigen vrome handen, waarbij de lngte van die weg natuurlijk diende om het mirakel en God's almacht evenredig veel groter, overtuigender en wonderbaarlijker te maken.

De markiezin, die een logische geest had, vond dat de rste stap - "le premier pas": jawel modern opgeleiden! - van zo'n wandeling al meer dan mirakels genoeg was, net als Multatuli ongetwijfeld, en ik ook.

Wat ik me nu echter afvraag, die zich voorgenomen heeft vandaag niet met de vromen te redeneren, is waar deze schier mirakele bekering van de Evangelische Omroeper moet eindigen?

Dit kn toch niet na slechts n stap eindigen? Dit is toch uit dezelfde eeuwenlange zeer onorthodoxe, ja schier duivelse, stof gesneden als het Dawkinsiaanse

"God probably does not exist - don't worry, and enjoy your life!"

En God verhoede dat, zoals hij dat al eeuwenlang verhoed heeft, vooral in Protestantse evangelische kringen, getuige Multatuli en vele anderen.

Ik vraag dus maar, met twijfel in mijn hart en ontsteltheid in mijn ziel:

Wr o waar moet dit eindigen, o Evangelische Omroep?!

Is er dan niets meer heilig, niets meer zeker, niets meer vast?! Zlfs niet Het Woord van de Heere Heere Zelf, Ons Evangelie, zoals - geheel waarachtig, bovendien! - geopenbaard in het Boek der Boeken, dat Andries al dekadenlang zo nobel, zo orthodox, zo gelovig, zo eerlijk ook, aan al zijn Evangelische volgelingen heeft voorgehouden?! Tot hun stichting en volgzaamheid? Ook tot eigen groter glorie en welverdienende nationale bekendheid als evangeliserend BN'er?

En bedenkt wel, rechtgelovigen van de EO: Er is een hele Bijbel vl van wonderbaarlijke mirakels die ng minder geloofwaardig zijn dan een schepping in zes dagen! (*) Alles het mirakelse werk van een almachtig alwetend liefderijk Schepper, die tevens alle menselijk begrip te boven gaat, en die tot voor kort, maar dekadenlang evangelisch-welmenend tot u gebracht werd door de media-evangelist Knevel?

Als DE Evangelische Goddelijke Waarheid?!


P.S. Leuk vind ik het natuurlijk wel, maar ik was dan ook nooit in de Heer en maakte ook nooit carrire met Hem, en heb vast een slecht karakter, want dat werd me door de integere wijsgeren van mijn alma mater al verteld. Ik verwacht nu echter wel mr Knevel-nieuws, want voor iemand die als 19-jarige de Heer zelf ontmoette (meen ik me te herinneren uit dat radio-interview) moet hier mr achter zitten. Een verhouding met een athestisch media-sterretje misschien? Een dekadenlang onderdrukt verlangen naar orgien? Of zou Mefistofeles dan toch bestaan?

Ik hoop het nog te leren van de EO, maar wel via de NRC, want als ik het al niet wist dan hadden de EO-uitzendingen me wel geleerd dat I don't suffer fools gladly.

(*)  Om de waarachtig orthodoxe EO'ers een handje te helpen, uit de goedheid van mijn logisch hart:

Wie zegt dat de Heere Heere in zijn almacht niet besloot dat iedere dag der schepping precies n eeuwigheid duurde? Er ligt toch ook een oneindigheid aan oneindigheden tussen 2 verschillende punten op een rechte lijn? Met God's goedvinden? Wat is er zo ongeloofwaardig aan een schepping in zes dagen, vergeleken met lle wonderen die Jezus - de Zoon van de Heer - deed, waarvan de Bijbel (Het Evangelie, dus, met name!) ons geheel waarachtig n keurig orthodox ook verhaalt?

Laat jullie niet kisten of knevelen door Andries, o EO-rechtgelovigen! Als de moslims recht hebben op 72 houri's hebben jullie recht op een schepping in 6 dagen!

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail