Nederlog        

 

16 januari 2009

 

De menselijk verziekte Nederbureaucratie


 


"Severe truth is expressed
with some bitterness."

Henry David Thoreau.
 

De aanleiding voor mijn titel en dit stukje is een stuk in de NRC van gisteren dat "Polder-Kafka: amputatie is geen bewijs" heet, en dat zó begint, zodat u maar weet hoe het werkelijk toegaat in en rond  bureaucratisch en bestuurlijk Nederland, heel vanzelfsprekend ook:

Jaren geleden verloor een man beide benen, tot ver boven de knie. Hij krijgt een uitkering op grond van de handicap. Bij het gemeenteloket, waar de medewerkers hem goed kennen, moet hij regelmatig komen bewijzen dat hij beide benen nog steeds kwijt is. Hij moet daarvoor een verklaring bij een specialist halen. (*)

Wel... ik mis mijn benen niet, maar ben al 31 jaar invalide, ik heb al 31 jaar dergelijke problemen met de zogenaamde mensensoort die in Neerland bureaucraat is, en ik heb daar - filosofie en psychologie gestudeerd hebbende, onder andere omdat ik wilde weten wat de menselijke oorzaken van het bestaan van concentratiekampen zijn - een aantal verstrekkende konsekwenties aan verbonden, die ook aan Auschwitz, het fascisme, het totalitairisme, de menselijke doorsnee, en mijn eigen achtergrond en begaafdheid raken.

Ook ben ik vele tientallen zo niet diverse honderden keren voor "fascist" en "terrorist" gescholden door Amsterdams menselijk uitschot aan de UvA dat daar nu professor of wetenschappelijk medewerker is, al hebben ze geen fractie van mijn verstand of moed (wat hun schuld niet is, want dat heeft een mens niet voor het kiezen), of dat tegenwoordig wethouder is in Amsterdam, als de aanfluiting van menselijkheid die zichzelf "Van Poelgeest" noemt, en begon als linkse straat-terrorist.

Wat zijn  de menselijke oorzaken en achtergronden hiervan, en van mijn overige zeer bittere en zeer pijnlijke ervaringen in Amsterdam en met het bestuur en de ambtenarij van Amsterdam?

Oorspronkelijk was dit stuk langer, maar ik verwijs u naar de leerzame reeks over de Aabb-mensen, en geef hier alleen mijn fundamentele aannames voor een rationele verklaring van mijn ervaringen in Amsterdam, dat immers (nog) geen totalitaire dictatuur is, maar waar zowel bestuur als bureaucratie toch feitelijk spreken, schrijven, denken, voelen, doen en laten alsof ze boven de wet, boven de moraal, boven de medemenselijkheid, en boven ieder burger staan, vooral als die burger moedig, moreel, eerlijk en intelligent is, dus alles wat de Amsterdamse bureaucratie en het Amsterdams bestuur zo evident allemaal niet zijn:

  • AANNAMES:

  • "All power corrupts, and absolute power corrupts absolutely." (ord Acton)

  • In Amsterdam en Nederland staan de ambtenarij en het bestuur effectief en feitelijk, hoewel niet juridisch, al dekaden boven de wet, en kunnen overwegend doen en laten wat ze willen.

  • De controlerende instanties in Nederland - gemeenteraden en parlement - bestaan grotendeels uit collegaas en vrienden van wie ze zouden moeten controleren, en uit hoopvolle begeerders van dezelfde bestuurlijke functies.

  • De ambtenarij bestaat, menschlich-all-zu-menschlich, vrijwel overal en vrijwel altijd uit een geselecteerde groep van de domsten, slechtsten, meest initiatiefloze en meest gewillige, conformistische en loyale dienaren van bestuurders en leiders.

  • De fundamentele institutionele grond voor totalitaire moderne staten bestaat in het voorhanden zijn van mensen die de gewillige ambtelijke, politionele of militaire uitvoerders zijn van bestuurders.

Slechts twee dagen geleden mocht ik weer eens telefonisch debatteren met een ca. 20-jarige medewerker van de DWI-Amsterdam, die zichzelf - na een kwartier aan de lijn hangen mijnerszijds, in de wachtrij voor dit hoogmogende personage - identificeerde als "Ahmed Boekassa" (foenetisch), en die mij binnen 45 seconden wist te vertellen dat ik helemaal geen recht had op kritiek op procedures als "cliënt" van de bijstand, en dat mijn leeftijd van 58 en mijn doctoraal als psychologie "er geheel niet toe doen", noch voor zijn behandeling van mij, noch voor mijn recht iets te menen over mijn rechten in Nederland als Nederlands burger, noch over mijn levenservaring, noch over mijn kennis en intelligentie.

Snapt u? Dat iemand je dat allemaal vanzelfsprekend toe mag voegen in Amsterdam als ambtenaar spreekt in mijn ervaring al dertig jaar geheel vanzelf in Amsterdam: Wie geen ambtenaar, bestuurder of BN'er is moet rekenen in Amsterdam als Untermensch behandeld te worden, door bestuur en ambtenarij, zeker als hij ook maar enige zweem van kritiek op ambtenaren of bestuurders heeft.

En overigens vermoed ik dat Ahmed Boekassa heel vaak gepest is door Nederlandse autochtonen van de helft van mijn intelligentie; weet ik zeker dat mijn Nederlands zeer vele keren beschaafder en beter is en klinkt dan van vrijwel iedereen die in Amsterdam naar zijn verheven personage moet bellen (of het zogeheten Nederlands van zijn collegaas en bazen, of dat van hem); maar ik heb dan ook psychologie gestudeerd en ben zeer veel begaafder dan wie in Amsterdam ambtenaar wordt, dus ik begrijp heel goed waarom ik zo toegesproken wordt door Amsterdamse ambtenaren, via de telefoon, al vijfentwintig jaar bij deze instelling die zich nu DWI belieft te noemen, en door lieden die feitelijk anoniem zijn voor mij, terwijl zij mij met hun familie zo kunnen vinden, om mij hun mores te leren.

Immers, ik maak dit soort behandeling al 30 jaar mee, en ik heb het leren zien als het menselijk fundament van het fascisme en het totalitaire socialisme:

  • Een bureaucratenstand opgebouwd uit de moreel en intellectueel slechtsten van de samenleving, die eenmaal bureaucraat geworden bevinden dat zij een virtuele almacht hebben over iedereen die met ze te maken heeft (die niet bereid is tot destructieve zelfmoord), gepaard met een levenslange gegarandeerde baan met duizenden soortgelijke collega's, en een uitstekend pensioen, zolang ze hun bazen maar niet ontrieven, en loyaal, collegiaal en conformistisch orders uitvoeren.

De afgelopen eenendertig jaar heb ik letterlijk met duizenden Nederlandse ambtenaren te maken gehad, tot wie ik mij gewoonlijk moest wenden in mijn capaciteit als invalide, en in mijn hoedanigheid als innerlijk (minstens) hoogbegaafd man, en uiterlijk ongebruikelijk lang, ongebruikelijk welsprekend, ongebruikelijk langharig, ongebruikelijk onimponeerbaar, en - vrijwel zeker, maar ik heb daarvoor niet zoveel vergelijkingsmateriaal - zeer ongebruikelijk trots van karakter en geheel ongelegen te kruipen voor individuen die ik moreel, intellectueel en uiterlijk beschouw en ondervind als evidente honderdduizendsterangers met buitengewoon grote brutale bekken, al vinden zij in meerderheid dat wie niet voor hen kruipt alles aangedaan en toegeroepen mag worden.

U gelooft me niet? Lees het enige antwoord dat Amsterdamse leidende vergasser uit naam van de idealen van de Februaristaking, kleinzoon van de smerigste oorlogscollaborateurs die er in Neerland geweest zijn, mij waardig achtte, na acht jaar pressie.

Nogmaals: U gelooft me niet? Lees ME in Amsterdam, inclusief mijn aanprijzing als "begenadigd mathematisch logicus" voor mijn verzoek om enige hulp om te kunnen promoveren: Job Cohen wilde mij véél liever de zelfmoord in manipuleren, want dat was zoveel beter geweest voor zijn carrière en die van Ed van Thijn als het gelukt was (**)

Maar ik weet ook als invalide hoe moeilijk of volstrekt onmogelijk het is om aan mensen die dat niet zijn uit te leggen hoe dat is, zelfs al zijn ze van goede wil en behoorlijke intelligentie, eenvoudig omdat ze de soort ervaringen die een invalide heeft nooit of te nimmer zelf hadden - en dan spreek ik hier alleen van de oninzichtelijkheid van invaliditeit voor wie dat niet is, geen ambtenaar is, en wel van goede wil en behoorlijk verstand.

Daarom keer ik terug tot de NRC van gisteren, die het boven geciteerde zo vervolgt, nogal blij vind ik, gezien het gestelde:

Onnodige bureaucratie. De afgelopen drie jaar heeft de Kafka-brigade, een onafhankelijke organisatie die ingehuurd wordt door overheden, er soms hilarische of juist schrijnende voorbeelden van gezien.

Ik zei al dat ik dit "nogal blij vind", en dait is zacht en vriendelijk uitgedrukt, want  het voorbeeld waarmee de NRC opende - en ik bèn een psycholoog, met dertig jaar ervaringen met dit soort mensen en maatregelen - is geen

Onnodige bureaucratie.

of is dat alleen in dezelfde zin als concentratiekampen "Onnodige bureaucratie." zijn: Het is evident bureaucratisch sadisme.

Een man zonder benen laat je niet telkens opnieuw verschijnen - en ik citeer nogmaals:

Bij het gemeenteloket, waar de medewerkers hem goed kennen, moet hij regelmatig komen bewijzen dat hij beide benen nog steeds kwijt is.

tenzij je, als "medewerkers" van "het gemeenteloket" totaal verziekte, schunnige smerige sadisten bent, die bovendien evident volkomen boven iedere wet en sanctie staan, behalve via een zelfmoord van degene die ze zo smerig mogen sarren en pesten van hun bazen. (***)

Vervolgens. Op basis van mijn vele ervaringen aan de UvA en met de gemeente Amsterdam geloof ikzelf geheel niet meer in

een onafhankelijke organisatie die ingehuurd wordt door overheden

want in mijn ervaring is "een onafhankelijke organisatie die ingehuurd wordt door overheden" bijna altijd een ex-collega of goede studie-vriend van de inhurende bazen der "overheden", die nu probeeert bij te verdienen als NGO, omdat dit beter verdient dan als ambtenaar of bestuurder.

Volgens de NRC is het kennelijk vooral "hilarisch":

Of de noodzaak om vijf keer per jaar met een medische verklaring aan te tonen dat iemand aan een ongeneeslijke ziekte lijdt.

Dat is toch evident kwaadwillig sadisme? Moet je daar soms psychologie voor gestudeerd hebben om in te zien? Of moet je daar verzetshelden als vader en grootvader voor hebben om uit te durven spreken in deze Neerlandse Rechtsstaat?

Als jij, als ongeneeslijk ziek Nederlander, dit de betrokken ambtenaar probeert te flikken staan dergelijke ambtenaren toch snel voor je neus met een scheermes om je kloten eraf te snijden? Terwijl jij moet kruipen en slijmen om bij dit tuig het equivalent van de verbale behandeling te krijgen die ze voor bedelaars in petto hebben, als gunst voor wie zich weet te gedragen zoals het hoort tegenover zijn bovengestelde bureaucraten?

De anonieme NRC-redacteur is, in zijn of haar welbetaalde positie, kennelijk nog nooit in aanraking geweest met dergelijke Nederlandse bestuurlijke beestmensen, die je van hun bazen met moord mogen bedreigen omdat je de moed hebt hun racisme te criticeren in hun gezicht, en gelooft kennelijk dat alleen in Hitler's generatie een contingent bestuurlijke beestmensen werd geboren, en dat dan kennelijk alleen in Oostenrijk en Duitsland.

Wel, dat is een grove vergissing, want iedere menselijke generatie tot nu toe baarde zijn eigen proportie geboren bureaucratische beestmensen, dus z'n eigen proportie domme, zoveelsterangs, grauwe geesten, die eenmaal ambtenaar geworden bevonden dat ze vrijwel totale almacht hebben over de burgers die ze zouden moeten helpen, en dat ze geheel hun gang mogen gaan in het uitleven van hun perversies. (Vandaar o.a. het meest populaire stuk op mijn site: On a fundamental problem in ethics and morals.)

Hoe het zij, de betrokken anonieme redacteur vervolgt zo:

In het vanmiddag gepresenteeerde boek schetsen de schrijvers de oorzaken van dit soort situaties.

Ik betwijfel het zeer, maar zal later eens kijken wat ik op het internet kan vinden onder "Kafka-brigade".

Hoe het zij "situaties" is een opzettelijk eufemisme voor "misstanden" of "mishandelingen", want de redacteur vervolgt zo, als was hij of zij een gemeenteraadslid of parlementariër:

Met bureaucratie is niets mis, het geeft rechtszekerheid en biedt de mogelijkheid om snel grote aantallen besluiten te nemen.

Ikzelf kan dit het Neerlandse bestuursvee hóren zeggen, alsof ze een waarheid verkondigen die bewezen is door Euclides:

Met bureaucratie is niets mis

Wel, het is een droevige stompzinnige misvatting of een brutale kwalijke leugen:

  • Met bureaucratie-voor-het-leven, ambten gewoonlijk uitgeoefend door de grauwsten, domsten, lafsten, en meest karakterlozen is zéér veel mis, en wel zoveel dat het in Hitler-Duitsland tot de bureaucratische moord op zes miljoen joden leidde, en in Stalin's Rusland tot tientallen jaren staatsterreur met tientallen miljoenen doden

  • Bureaucratie-voor-het-leven biedt levenslange bestaanszekerheid voor de grootste geboren schoften die de meest gewillige loyale uitvoerders zijn van welke orders ook, en biedt de mogelijkheid miljoenen mensen die beter zijn dan enige van de bureaucraten die als hun Schreibtisch-mörder optreden, te doen vermoorden of opsluiten.

Vandaar dat ik een totaal tegenstander ben van bureaucraten-voor-het-leven, en denk dat het bestaan van deze kaste van gewillige conformistische uitvoerders één van de sociologische en psychologische achtergronden is van de totalitaire terreurstaten van de twintigste eeuw: Hitler-Duitsland, Stalin's Sovjet-Unie en Mao's China waren totalitaire terreurstaten die feitelijk gedragen werden door hun gewillige bureaucraten.

Maar de NRC-redacteur ziet dit alles véél zonniger:

Maar soms loopt het uit de hand en raakt een burger verstrikt in een onontwarbare knoop van elkaar tegensprekende ambtenaren.

Wel, voor mijzelf sprekende - "soms loopt het uit de hand" - op basis van dertig jaar lang voortdurend en duizendvoudig telkens weer dezelfde ervaringen:

Dit is een totale trivialisatie van het fundamentele probleem dat het  intellectueel en moreel menselijk uitschot dat in Neerland ambtenaar kan worden wéét boven de wet te staan, wéét boven sancties te staan, wéét te kunnen doen en laten met hun zogeheten "cliënten" wat ze willen, want ze worden toch door hun collega's en bazen gedekt tot de meineed en de dood, want zo zijn hun collega's en bazen nu eenmaal ook, in hun verheffende gelijkwaardige menselijkheid, kennis en intellect, in zeer grote meerderheid.

De NRC-redacteur - die klinkt als toekomstig wethouder - legt het zo uit, in Jip-en-Janneke taal:

Ambtenaren werken vaak in structuren die niet gericht zijn op de oplossing van lastige problemen van burgers.

Snapt u? Dáár betaalt u maar liefst 25 tot 50% van uw inkomen voor in belasting, maar uw "behandelende ambtenaren"

werken vaak in structuren die niet gericht zijn op de oplossing van lastige problemen van burgers

Als ze dat niet kunnen dan horen ze toch ontslagen te worden, of overgeleverd aan bovengenoemde man zonder benen om eens voorbeeldig publiek opgehangen te worden (wat mij betreft, pour encourager les autres, om met Voltaire te spreken)? Of hebben we het hier vanzelfsprekend over SS-structuren, KGB-structuren, en DWI-structuren?

Maar nee, de redacteur legt het verder uit - en hier bent u bij mijn soort geval aangeland, want het probleem zit 'm natuurlijk niet in "structuren" of "ambtenaren", maar in perverse burgers als ik, die durven protesteren omdat ambtenaren ze met moord bedreigen, alsof burgers recht zouden hebben daartegen te protesteren, in Ons Trots Nederland:

Omdat hun managers sturen op "perverse indicatoren"...

alsof "hun managers" geen ambtenaren zijn in meerderheid, al meen ik inderdaad te weten, op basis van dertig jaar ervaring, dat Amsterdamse gemeentelijke en universitaire ambtenbaren in zeer grote meerderheid gedreven worden door zéér "perverse indicatoren"

... hebben ze de neiging met een grote boog om moeilijke gevallen heen te lopen.

Snapt u? Dat spreekt toch vanzelf? Daar worden ze toch immers voor betaald, met extra-duur speciaal pensioen ook, om "met een grote boog om moeilijke gevallen heen te lopen"?

Wie dénk ik wel niet wie ik ben, met mijn hoogmoedige praatjes over mijn bijzondere verstand en bijzondere ouders en grootouders in Onze Stad van De Idealen van de Februaristaking, bestuurd door vergassers en politieke degenerees die voor de Amsterdamse drugsmafia burgemeesteren en bureaucraat zijn?

Ach ja...


P.S. Ik raad iedereen aan die in handen valt van de zogeheten DWI van Amsterdam of te maken krijgt met de Bouw- en Woningdienst van Amsterdam om wapens aan te schaffen voordat ze met deze imitaties van mensen omgang hebben, en wel omdat u - in mijn ervaring, en zonder enige tegenspraak van burgemeester Cohen en gemeentesecretaris De Jong - met sadistische beestmensen zult te maken krijgen, die vrijwel alles zal zijn toegestaan tegen hun zogeheten "cliënten", en tegen wie u geen enkel feitelijk normaal verweer hebt, als u te arm bent om een betere advocaat in te huren dan zij uit de gemeentebelastingen gratis toegevoegd krijgen (wat u bènt als legitieme bijstands-client: u kunt uw menselijke rechten gevoegelijk beter vergeten in die rol) en die u gewoon met moord en geweld mogen bedreigen van iedereen die in Amsterdam ambtenaart, van portier tot burgemeester en wethouders, al vijfentwintig jaar.

Wat ik u ook aanraad, als u dan toevallig hoogbegaafd mocht zijn, is dit land zo spoedig mogelijk proberen te verlaten: Hier heerst het uitschot in de bureaucratie, en dat uitschot is bovendien in Amsterdam evident al dekaden drugs-corrupt.

Het heeft namelijk geen zin uw leven of gezondheid kapot te laten maken door beestmensen die bureaucraten zijn, en althans in Scandinavië is het bestuur lang niet zo ontaard en verziekt als in Nederland, terwijl u in Engeland, Canada of de VS ook niet vanzelfsprekend gediscrimineerd wordt als u hoogbegaafd bent en daar niet over liegt.

Of hoe wilt u de beestachtige Amsterdamse bureaucratische en bestuurlijke reactie verklaren op deze fraaie professorale brief, die zeer beleefd om enige tientallen euroos per maand hulp vroeg om mij te helpen promoveren - dat

"als je dan hulp nodig hebt, dan ga je maar naar het Leger des Heils".

Dit gebeurde anno 2002, onder Cohen's bestuur en verantwoordelijkheid, sinds wanneer ik meen en zeg dat hij en zijn gewillige uitvoerders bij de GGD van Amsterdam en bij de Ombudsman van Amsterdam dat deden met de expliciete opzet mij de zelfmoord in te manipüleren vanwege mijn site, mijn ME in Amsterdam, mijn moed, mijn taalgebruik, mijn achtergrond, mijn vordering, en hun carrières en evidente drugscorruptie, en mijn bekende depressiviteit, voortdurende pijn, en jaar in jaar uit ongelenigde armoede.

Wie dat wil bestrijden mag dat te Straatsburg doen - maar lezers van mijn site weten dat het bestuur en de ambtenarij van Amsterdam dat niet durft.

En het is vanwege het evidente gigantische verschil in menselijkheid tussen, enerszijds mijn ouders en anderszijds menselijk tuig als Cohen en Van Thijn en hun ambtenarij dat ik zo stellig ben over het feit dat zowel menselijke beestachtigheid als menselijke morele of intellectuele excellentie vooral genetisch is - want nee: Cohen en Van Thijn (geheel anders dan de Cohen en Asscher van de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam!) hadden heel makkelijk beter - moediger, menselijker, moreler - kunnen handelen dan ze deden, als ze maar de aanleg daarvoor hadden gehad, juist omdat er geen enkele pressie op hun was om mij te pijnigen. Toch deden ze dat, en waar het hun loyale ambtelijke uitvoerders betrof in meerderheid met evident genot.

En zoals Cornelis de Witt al tegen zijn beulen riep: "Wat er niet in zit kan er ook niet uitkomen!". Dat geldt immers ook voor menselijkheid.

P.P.S. Ja, ik wéét dat ik bitter ben. Had u ooit 20 jaar pijn omdat uw rechten niet gehandhaafd werden in Nederland? Uit naam van de idealen van de Februaristaking? Heldhaftig, vastberaden, barmhartig? Ten behoeve van harddrugshandelaren en drugscorrupte gemeentelijke ambtenaren?

Zonder enig antwoord door de verantwoordelijken en de organisatoren van die pijn, moorddreigingen en vergassingspoging, behalve dat ze u geen antwoord waardig achten omdat u zich "grievend en/of beledigend" zou hebben uitgelaten over ongenoemd en ongespecificeerd Amsterdams bestuurlijk menselijk tuig?

Mij dunkt van niet, en daar ben ik blij om voor u - maar wie wil dat ik inbind moet B&W van Amsterdam aanschrijven om mij te doen vervolgen, wat immers ook makkelijk kan, want ofwel ik belaster ze gruwelijk ofwel zij misdroegen zich beestachtig, en ook heel opzettelijk.

Na twintig jaar klagen zonder enig antwoord behalve schunnig sadistische - terwijl de hele zaak al twintig jaar geleden opgelost zou hebben kunnen zijn, binnen een week, eenvoudig door een stelletje evident drugscorrupte ambtenaren te vervolgen - is daar echt geen alternatief voor.

Maar goed.... helaas heeft u vandaag een beschouwelijker stukje over de economie moeten missen, maar ik kon het thema van de man zonder benen die dat voortdurend moet bewijzen voor de Neerlandse ambtenarij niet ongenoemd en zonder woede voorbij laten gaan.

(*) De vetzetting is van de NRC.

(**) Zoals ik in juni 2005 uitvond: Wie een appeltje te schillen heeft met drs. Ed van Thijn kan hem, volgens opgave van de 1e Kamer de Staten Generaal, toen vrij vindbaar op het internet, ondanks het gigantisch intellect van Tjibbe Joustra en Uri Rosenthal (gediplomeerd terrorisme-bestrijders) hier vinden:

Van Thijn, drs. E. (PvdA)
Van Breestraat 133 hs, 1071 ZL  Amsterdam
020-662 64 93, fax 020-662 40 39

U moet er wel mee rekening houden dat hij van het type is dat invalide zonen van verzetshelden straffeloos, en kennelijk met veel sadistisch plezier, laat vergassen door moordzuchtige harddrugshandelaren voor de handhaving van wier rechten tot terreur en vergassen hij evident burgemeester van Amsterdam was, naar zijn begrip, normen en waarden.

Deze man is levensgevaarlijk, en - voorzover ik als psycholoog kan zien - ook al dekaden, minstens, niet goed snik. (Oorlogstrauma's? Wrede moeder? Zo geboren en getogen? Leg het eens uit voor een rechtbank in Straatsburg, Ed!)

(***) Psycholoog als ik toch ook ben: Ik wéét dat dit heel moeilijk te geloven is totdat u zelf aan ambtenaren bent overgeleverd zonder - jaar in, jaar uit; dekade in, dekade uit - enig antwoord op uw klachten door de verantwoordelijke bestuurders.

Maar goed: Ik heb geleerd wat het is behandeld te worden alsof ik een beestmens zou zijn door de beestmensen die in Amsterdam ambtenaar zijn - die ik temeer als beestmensen beschouw omdat er geen enkele pressie of dwang op hun was om zich tegen mij te gedragen zoals ze deden, althans in grote meerderheid: Het was geheel en al hun vrije wil en menselijkheid die ze dreef - en ik ben inderdaad evident niet "normaal" zoals zij, en evident geheel geen kruiper, is ook al waar. En vandaar.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail