+
 

     Nederlog        

 

9 januari 2009

 

De Nederlandse morele bestuurlijke verdorvenheid - 1


 
 

Hier volgen drie puntjes in samenhang met mijn titel, overigens een zéér veelomvattend onderwerp.

1. Burgemeester Hulman van Den Helder - u weet wel: waar ik op 6 januari over schreef, omdat hij 3200 euro per maand extra toegestopt krijgt uit de Helderse gemeentebelastingen, omdat hij zijn huis niet kan verkopen voor de 110% winst waarop hij gerekend had - blijkt vandaag, volgens de radio, ook nog 750 euro "wachtgeld" per maand van de gemeente Rotterdam te krijgen, waar hij al twee of drie jaar geen wethouder meer is, omdat hij immers burgemeester van Den Helder werd.

Ook was er vandaag burgemeestersoverleg in Noordholland, en er was prompt een burgemeester en een Noordhollands provinciaal stuk bestuurlijke ellende, die er met serieus omfloerste beheerste stem van spraken dat .... alle gemeentes eigenlijk de plicht hebben hun burgemeesters financieel bij te staan (die dus niet zelf bankleningen hoeven af te sluiten, maar gewoon hun schulden uit de gemeentekas vergoed krijgen) en dat dit moet omdat - houdt u vast: dit is een gezaghebbende en dominante Noordhollandse burgemeesterlijke mening - vanwege de zwaarte van hun "job" (zo sprak de man) zij recht hebben op adequate betaling, omdat zij het anders, als de mensen van kwaliteit die zij allemaal zijn, "hun job" .... niet zouden willen doen.

Ik sprak op zes januari van Übermenschen en Untermenschen in Noordholland - en dat onder andere omdat ik al sinds ik meer dan dertig jaar geleden uit Noorwegen remigreerde en kort daarna invalide werd, zonder dat dit de eerste twintig jaar zelfs maar toegegeven werd, vrijwel voortdurend door Nederlandse bestuurders behandeld en aangesproken ben alsof ik een Untermensch zou zijn, zodat ik dus meen dat mijn termen moreel, menselijk en intellectueel gesproken geheel adekwaat en waarachtig zijn - waarmee ik ook bedoel dat, als je mensen van deze evidente menselijke kwaliteit "hun job" laat doen in een concentratiekamp, ze ongetwijfeld net zo zouden spreken, en ook met wellicht nog groter genoegen dan nu "hun job" daar zouden doen, omdat ze nu eenmaal, zoals het Nederlandse bestuursklimaat is ingericht, dat ook - zoals ikzelf o.a. leerde aan de UvA - zelfselecterend is, dat soort geboren bestuurspersonen zijn

Ja, 't is een schandelijke mening van me, ook totaal niet gerechtvaardigd door de menselijke geschiedenis, en volkomen strijdig met waarachtig en eerlijk Neerlands calvinisme.

Nietwaar?

2. Wel, neem bijvoorbeeld burgemeester Ahmed Aboutaleb, die nooit burgemeester was geworden als hij een behoorlijk mens zou zijn geweest, in plaats van de geboren brutale ellebogenwerker van geringe talenten en nog geringer beschaving die hij evident is. (Ja, ook déze ellendeling heb ik ook geprobeerd aan te spreken, en trouwens niet slechts één keer. Wat hem betreft kon ik kreperen, en wat mij betreft wens ik hem niets beters - want al heb ik niets tegen Marokkaanse burgemeesters, ik heb een boel tegen sociaal-fascistische bestuurders van de PvdA, en tegen mensen die ikzelf voor gelijkwaardig met fascisten houd).

Meneer - die trouwens het soort slagerskop heeft die ik associeer met Marokkaanse beulen, en het gezicht is immers dé aanwijzing van de erachter schuilende geest - heeft z'n training in bestuurlijk sadisme, bestuurlijke onbeschoftheid, bestuurlijke wreedheid, en bestuurliijk getraind liegen voor camera's in Amsterdam gehad van - ik geef het grif toe - een meesterspecialist op deze terreinen.

Hier is dan bestuurder-burgemeester Aboutaleb van de Hollandse PvdA-Bestuursélite, uit de NRC van heden, tegen de Rotterdamse gemeente-raad, waarschijnlijk nèt terug van het ondertekenen van de girale bijdrage voor collega Hulman te Helder:

"En ik geef u aan waar ik sta. Ik sta pal achter mijn ambtenaren. U gaat niet over hun functioneren. [De gemeenteraad niet! - MM]. Dat is mijn verantwoordelijkheid.

U hebt gezien hoe zijn grote leermeester die taak opvat in Amsterdam, en u ziet wellicht ook - en als u het niet ziet moet u echt ME in Amsterdam doorlezen, althans als u in Amsterdam woont - dat Aboutaleb de bestuursschoft al zijn ambtenaren duidelijk maakt dat ze zo beestachtig hun gang kunnen gaan als ze maar willen, want de burgemeester heeft duidelijk gezegd dat hij het controle-orgaan op ambtelijk functioneren kaltgestellt heeft bij burgemeesterlijke oekaze; dat geen ambtenaar enige persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft; en dat hij alles en iedereen zal dekken, mits ambtenaar, hoe grote sadist of schoft ook, zolang deze maar het "Unsere Ehre heisst Treue!" betracht, en burgemeesterlijke orders uitvoert.

Kortom, net als in Amsterdam.

Maar ja - ik registreer allebei de behandelde punten alleen in het voorbijgaan, en niet in de illusie veel Nederlanders te overtuigen.

Toch heeft Calvijn - en Nederland was 4 eeuwen Calvijns, en is dat in zekere zin in grote meerderheid nog steeds, maar dan calvinisten van de soort zonder ballen, zonder hersens, zonder eerbegrip, zonder individualiteit: Zeg maar Stoffels Pieterse zonked out on ecstasy - een heel goed beargumenteerbaar gelijk waar het de grote meerderheid van de nu levende Nederlandse ambtenaren en bestuurders betreft:

Nederlandse ambtenaren en bestuurders - zo leerde de Heidelberger Kathechismus al vier eeuwen geleden, en is eeuwen lang in Nederland aan iedereen onderwezen, inclusief bestuurders en ambtenaren, zonder dat deze ooit protesteerden - zijn allemaal

"onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad"

en ik kan me daar, met enige kwalificaties, wel bij aansluiten, na 20 jaar pijn en discriminatie alleen omdat ik weigerde mij te laten vergassen en met moord bedreigen door Ed van Thijn's harddugshandelaren (en ik niet zo "normaal" ben als de ambtelijke IQs van 85-100 waartoe ik me kruipend moet wenden als ik hulp nodig heb - die me dan plegen te verwijzen "naar het Leger des Heils als u dan hulp nodig heeft").

En natuurlijk begrijpt u ook dat precies dergelijke mensen zeer plegen uit te blinken in het belijden van hun eigen excellenties en in het bedriegen en beliegen van wie aan hen blootgesteld is, en in het zich voortdurend beroepen op alle idealen die hun bedrog mogelijk maken, verhullen, of in de smaak vallen bij degenen die ze bedriegen.

3. Maar opnieuw, omdat ik dit en dergelijke thema's al zo'n 30 jaar bij gelegenheid bespeel, en meestal onbegrip of onwil aantrof, meestal bij mensen die mijn pijn, armoede, hersens, achtergrond en ervaringen niet hebben, weet ik heel goed dat de grote meerderheid dat alles héél anders ziet, en dat als ze dat niet doen ze dat toch niet publiek zullen willen zeggen, o.a. omdat ze op mijn site kunnen nalezen hoe het mensen als Fred Spijkers, Ad Bos en mijzelf in Nederland vergaat.

Hier is dan nóg een voorbeeldje van mijn titel - die ik maar gelijk  genummerd heb, in de stellige zekerheid dat, als ik leef en vrij en in staat ben te schrijven, ik op dit thema terugkom.

In de NRC van heden staat een artikel onder de kop "Nu sluit Guantanamo, naar helpt Den Haag Obama wel?", dat zo begint:

Nog ruim een week en dan kan Barack Obama echt beginnen als president van de Verenigde Staten. (..) De verwachtingen zijn hooggespannen. Maar waartoe zijn Europese landen bereid om Obama te helpen bij zijn 'change'?

Op dat punt heerst er teleurstelling in Washington. Bijvoorbeeld over de houding van Nederland, dat de terreurgevangenis op Guantánamo Bay altijd sterk heeft veroordeeld, maar nu niet mee wil werken aan de door Obama beloofde sluiting door gevangenen die vrijkomen op te nemen.

Twee kritische puntjes, al meen ik dat de journalisten het goed menen:

Eén: Guantánamo Bay is een concentratiekamp. Punt. Dat was vanaf het begin het doel ervan; dat is het feitelijk en juridisch, hoewel lang niet op de schaal van Hitler's Duitsland of Stalin's Sovjet-Unie; en al neem ik aan dat het ook een "terreurgevangenis" is, is één van de walgelijke feiten erover dat buiten de opgeslotenen en de opsluiters niemand wéét wat er daar allemaal gebeurd is.

Twee: Ik ben mij niet bewust dat "Nederland" (..) "Guantánamo Bay altijd sterk heeft veroordeeld". Ik ben dat noch via de NRC, noch via "Met 't oog op morgen", noch via de BBC World Service ooit gewaar geworden, van geen enkel leidend Nederlands bestuurder. En in feite was dat de kern van mijn argumentatie (naast enkele andere zaken) om niet deel te nemen aan de oorlog in Afghanistan: Omdat dit betekende een oorlog te gaan voeren met een partner die in oorlogsmisdaden deed.

Hoe het zij, tot mijn grote vreugde wil Obama Guantánamo Bay sluiten (en ik ben aanzienlijk meer gewaar geworden van Obama's bezwaren tegen die morele, juridisch, oorlogsrechtelijke en humanitaire obsceniteit dan van bezwaren van enige leidende Nederlandse politici), en het probleem is nu dit - en ik citeer de NRC weer:

Maar niet iedereen kan zo maar naar huis worden gestuurd.  Een deel van de mannen loopt gevaar te worden vervolgd of gemarteld in hun thuisland.

Maar géén van de zo humaan bij Gaza betrokken Europese politieke leiders wil nu één vinger uitsteken voor deze handvol mensen, al lopen deze gevaar gemarteld te worden, wellicht omdat veel Europese politieke leiders ondertussen, met Verdonk, geleerd hebben dat bestaande Europese politieke leiders gewoon asielzoeker, met afgeplakte monden, een rustgevende injectie, en 32 euro om de strijd om het bestaan te overleven, verschepen naar de beulen van de Syrische geheime dienst, én dat veel Europese parlementariërs, inzonder de Nederlandse, dat eigenlijk geen probleem vinden, of in ieder geval zeker niet belangrijk genoeg om hun eigen carriéres voor in gevaar te brengen.

Er is alleen enige goede wil bij de regeringen van Albanië en Portugal, wellicht omdat ze dichter bij een eigen totalitaire terreurverleden liggen.

Hier is de vandaagse NRC weer:

Nederland geeft echter niet thuis. "De opvang van degenen die niet berecht worden, maar worden vrijgelaten, is de eerste verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten. Wij hebben Guantánamo Bay niet opgezet of gesteund. Wij hebben de fouten niet gemaakt. Ik zie niet in waarom wij asiel zouden moeten verlenen aan mensen die daar vrijgelaten worden", aldus minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) twee maanden geleden in de Tweede Kamer. En dat is nog steeds het Nederlandse standpunt, laat een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Mijn titel vandaag is "De Nederlandse morele bestuurlijke verdorvenheid" - en de gristen Verhagen, alhoewel hij denkelijk katholiek is, moet óók van zijn paters hebben geleerd dat hijzelf

"onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad"

is, of in ieder geval bijna, en dat de Heere Heere dat zo heeft ingericht sinds de zondeval, en vandaar, en prijs de Heer, Maxime!

Maar laat ik eens zien of de gristenzemelaar gelijk heeft. Ik zal niet alles bespreken, maar wel dit:

Wij hebben de fouten niet gemaakt.

Maar als je van "wij" spreekt, Maxime, dan mag ik toch wel opmerken dat dit tot op zekere hoogte waar is, maar dat het wel je bondgenoot heet te zijn, die dit deed in het kader van dezelfde strijd als jijzelf beweert te strijden en willen strijden.

Als dus eenvoudige ondergeschikten van de SS medeschuldig waren aan oorlogsmisdaden, en zo oordeelden de rechtbanken regelmatig, dan zijn ministers zéker medeschuldig aan de oorlogsmisdaden die hun bondgenoten plegen, en die ze zelf minsten jarenlang gedoogd hebben, zonder daar ooit een serieus punt vant te hebben willen maken, zoals bijvoorbeeld rond Afghanistan in 2006 mogelijk was geweest. (Dat stukje heette, niet voor niets - lezing is niet gezond voor wie niet van martelen houdt - Nederlandse "medemenselijkheid", vol met feiten die ongetwijfeld allemaal toen al in hun volle walgelijkheid bekend aan waren Maxime Verhagen, want het is zijn plicht dat te weten.

Dan wat betreft

"Ik zie niet in waarom wij asiel zouden moeten verlenen aan mensen die daar vrijgelaten worden"

Ik weet niet wat Maxime bij of van zijn paters geleerd heeft, maar medemenselijkheid hoort er kennelijk niet bij, en kennis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ook niet, al mag hij er even graag over bazelen als Cohen en Van Thijn over De Idealen Van De Februaristaking.

Hier zijn de eerste drie alinea's van de Préambule van deze Verklaring, ter instructie en pro memorie van de ministeriële hersens:

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie en onderdrukking;

En hier zijn wat relevante artikelen:

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6

Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11

  1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
  2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 14

  1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 28

Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Maar er is nu kennelijk, mede dankzij minister Maxime Verhagen, wiens jongensdroom het al was minister te worden, een artikel 31 toegevoegd, althans in de Nederlandse versie van de Universele Verklaring zoals begrepen door de Nederlandse staatsbestuurders:

Artikel 31 (Special Dutch version and extension, a.k.a. The Dutch Catch 31 or The Maxime Verhagen clause):

Iedere bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook - especially if Dutch - daaraan alle recht kan ontlenen om niets te ondernemen en niets te doen om die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, te helpen voorkomen of helpen lenigen.

Ik zou hier méér over kunnen zeggen, en misschien doe ik dat ook wel, maar niet nu, was het alleen uit walging.

Hoe het zij, u vindt desgewenst meer in de NRC, maar zonder de bovenstaande toch heel relevante artikelen, die ik o.a. opvoer omdat Verhagen zo graag van de Rechten van de Mens wil spréken, maar ze kennelijk liever niet wil praktiseren - en ook daarin is hij typisch Hollands, vanwaar mijn titel.

(*) Mag ik ook nog eens opmerken in dit verband dat ik zó arm ben dat het in de rede ligt dat ik niet loog noch bedroog in ME in Amsterdam, en dat de Cohen's en Aboutaleb's zoveel financieel naar zich toe weten te harken, en daarbij allebei evidente dominante SM-erige bestuurstypes zijn die duidelijk geilen op macht en aandacht, dat het in de rede ligt dat dit eenvoudig ongure bestuursschoften zijn, kennelijk ook als genetisch type - en ook dat zijn alweer afwijkingen waar ik geen last van heb of had.

Dit is - een mens is psycholoog of niet, tenslotte - het type van de would-be alpha-male zonder de daarvoor nodige excellente intellectuele, morele, artistieke of leiders-kwaliteiten, maar wel gezegend met een hoger dan gemiddelde intelligentie en een zeer veel lager dan gemiddelde moraliteit.

De geschiedenis is er vol van, en vandaar dan ook dat

"Presque toute l'Histoire n'est qu'une suite d'horreurs."

- en wel vooral omdat de grote meerderheid zich door dit soort uitschot gewillig en dom laat bedriegen, en gewoonlijk bereid is uit solidariteit, vaderlandsliefde of eigenbelang hun smerig werk uit te voeren.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail