Nederlog        

 

16 september 2008

                                                                 

Na het zuur het bitter: Sociaal-fascisten aan de macht

krediet-crisis

 
" Que les boyaux du dernier prètre
  Serrent le cou au dernier roi!"
 
                                (Diderot)

Het is vandaag Hoedjesdag, eerder bekend als Prinsjesdag, vanwege het feit dat u vandaag, als u TV hebt (anders dan deze gelukkige niet-kijker) tal van malle vrouwelijke Tweede Kamerleden kunt zien in een malle persoonlijke outfit die regelmatig een prijskaartje schijnt te hebben dat mijn jaarinkomen ver overtreft, en dat alleen om op te vallen bij de TV-kijkende meute. Wat Ascott is voor de Engelse hogere stand is Hoedjesdag voor de Neerlandse bestuursélite (feitelijk minstens even snobistisch als, maar een stuk minder bekwaam en veel slechter opgeleid dan, de Engelse bestuursélite).

De NRC schrijft er vandaag uitgebreid over, als de afgelopen dagen, omdat de NRC als enige in het Nederlandse media-land de moed had het malle embargo op de Kamerstukken voor Prinsjesdag te weigeren, en ik pluk zometeen wat citaten uit de vandaagse NRC, om mijn titel te ondersteunen, en wel na de volgende mededeling voor buitenlandse lezers van Nederlog, die er ook zijn:

Vanaf vandaag is er een Engelstalige editie van de NRC op het internet, nrc.nl/international:

Deze richt zich op buitenlanders die geen Nederlands kunnen lezen en wel geïnteresseerd zijn in Nederlandse kwaliteitsjournalistiek.

NRC dixit, en ik tiepte tot zover alleen over, en heb het zelf nog niet bezien.

Maar inzake de nationale begroting, waar het om gaat op deze dag, na de hoedjes en de prinsjes. Drie koppen op de voorpagina van de NRC luiden vandaag zo, van boven naar beneden:

Koningin: economie staat er vrij goed voor.

Amerikaanse beurs boekt grootste verlies sinds 2001.

Crisis breidt verder uit.

Het eerste is een mening (van Wouter Bos, via Hare Majesteit); de andere twee koppen betreffen de feiten, maar het is waar dat de afgelopen week met nu vier crashes van grote Amerikaanse financiële instituties niet (precies) te voorzien was.

Het echte nieuws voor mensen zoals ik brengt de NRC op pag. 3 onder de kop

Bijna niemand levert komend jaar in, behalve de allerzwaksten.

U begrijpt - Solidariteit! Samen Leven! Samen Sterk! PvdA! - dat dit moderne christelijke politiek + moderne sociaal-demokratie, zeg maar sociaal-fascisme is. (*)

Hier zijn wat treffende citaten uit dat artikel:

De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit. Maar er zijn ook verliezers: 65-plussers met een klein pensioen, uitkeringsgerechtigde alleenstaanden, sommige tweeverdieners, zelfstandigen, ook iedereen die buitengewone, hoge zorgkosten heeft.

In de eerste plaats - want de NRC zegt dat niet: De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar in theorie op vooruit, want de rijksbegroting geeft geen feiten maar plannen, en die plannen zullen onuitvoerbaar zijn als de - ik citeer weer als boven -

Crisis breidt verder uit.

Immers, de begroting dateert van vóór de uitbraak van de crisis, en zelfs ik kan dat de bekwame glibber Wouter Bos niet kwalijk nemen.

Maar solidaire Wouter, die u graag wijs zou maken dat hij alleen niet in de stoel van Jeroen van der Veer zit (in het hoofdkantoor van de Shell, à raison van slechts ruim 10 miljoen euro salaris per jaar), omdat hij, de nobele Wouter, zo een bijzonder bewogen solidair sociaal-voelend mens zou zijn, heeft het wel allemaal heel zorgvuldig gepland, naar ik vermoed - want moderne spreadsheets zijn goed en snel, en er zijn veel data, en Nederland is ook niet zo groot - à la Karl Rove, dus strikt en alleen met het oog op zetels en macht.

Kijk maar:

Zo gaan 65-plussers met een klein pensioen er op achteruit omdat de inflatie komend jaar op 3,75% wordt geschat.

Merk het fijzinnige sociaal-fascistisch solidaire "met een klein pensioen" en "de inflatie" op, want u moet vooral niet denken dat dit opgevangen zou kunnen, mogen of behoren te worden uit de salarissen van Jeroen van der Veer (10 miljoen plus per jaar) van de Shell, Van Halderen (640.000 euro plus bonus per jaar al in 2004) van de Nuon, en andere leden uit de economie-klasjes die solidaire Wouter bezocht bij zijn weg naar de top.

Bepaalde groepen werknemers met een laag inkomen, alleenstaanden en tweeverdieners hebben minder uit te geven (..)

Lees voor: "hebben minder uit te geven" = "gaan erop achteruit" (want de NRC-redactie schreef kennelijk het bureaucratenboeventaaltje over) , en bedenk dat solidaire Wouter dit waarschijnlijk met zijn spreadsheetje zo uitgeklungeld heeft dat dit zo weinig mogelijk stemmen gaat kosten c.q. de zwaksten, die zich toch al het minst kunnen verweren, het meest raakt.

Gelooft u van niet? Wel:

De meest kwetsbare groep van chronisch zieken en gehandicapten blijft bij het centrum-linkse kabinet niet buiten schot. Mensen met hoge zorguitgaven voelen de ingreep in de fiscale ziektekostenaftrek.

U bent chronisch ziek? U bent gehandicapt? Zowel de PvdA-burgemeester van Amsterdam als de PvdA-minister van Financieën trappen u graag zo hard mogelijk in uw edele delen, want u deugt niet, u hoort er niet bij, u bent niet geïntegreerd, uw kòst de heren alleen maar geld van de nationale of gemeentebegroting, die in hun eigen monden, zeer frekwent en altijd te onpas, maar wel psychologisch heel kenmerkend... "van mij" heet. ("Geloof me: De allerarmsten krijgen er van mij wat bij - u kunt me vertrouwen!": Wouter Bos.)

U denkt: Sociaal-demokraten zijn Solidair en Samen Sterk, en die Maartensz heeft gruwelijk de pest aan ze en overdrijft? Ik citeer alleen maar de NRC:

Vandaag presenteert het kabinet een wetsvoorstel waaruit blijkt, dat minima met hoge zorgkosten vanaf 2009 koopkracht inleveren.

Ziet u? Dàt zijn de mensen die de heren sociaal-fascisten graag trappen als ze kunnen, want die kunnen zich toch niet behoorlijk verweren, die "minima met hoge zorgkosten", nietwaar?

Ik moet wel een beetje op mijn woorden letten, anders worden de heren sociaal-fascisten "gegriefd en/of beledigd", meent u wellicht? Wel, het zijn nu eenmaal - is mij al 30 jaar constant gebleken, en heb ik voor u opgeschreven, en meer dan genoeg schuldeloos pijn geleden voor deze mening - kennelijk in meerderheid geboren en welbewuste sadisten, al weet ik dat je om dat in te zien in Nederland uitzonderlijk moet zijn of anders langdurig ziek zonder enige hulp:

Gehandicapten die in een instelling wonen, gaan er - ondanks protesten van een Kamermeerderheid - op achteruit.

Want die kunnen zich dus niet verweren, begrijpt u. Nee?

Ook mensent tot 65 jaar worden door de versobering van de regeling getroffen. Zij hebben niet alleen te maken met een lagere compensatie van hun zorgkosten, maar ook de hoogte van de huurtoeslag en de zorgtoeslag wordt door de afslanking van de ziektekostenaftrek beïnvloed.

Ook zij komen ongetwijfeld uit de groepen die zich toch al niet of nauwelijks kunnen verweren, want de sociaal-fascisten zijn solidair (met elkaar) aan de economische macht. Mijn terminologie is onpassend of onpasselijk? "Verbaal geweld", wellicht? Oordeel zelf, solidair en bewogen:

Mensen die geen medicijnen gebruiken, maar wel een handicap hebben, vallen ook buiten boord. De overheid kent compensatie uitsluitend toe op basis van medicijngebruik.

Snapt U? Géén medicijnen, wèl een handicap: Je bent de pisang, en je solidaire Wouter heeft nu al gepland dat je er tot en met 2011 voortdurend op achteruit zult gaan, net als al die anderen die zich niet kunnen verweren, en niet bij Wouter in het klasje zaten, aan de UvA, in de 80-er jaren (§§). Immers:

Door nu stapsgewijs de aftrek te versoberen, zullen mensen in 2010 en 2011 er verder op achteruit gaan.

Ik overdrijf? Ik citeer alleen maar, en nu we de chronisch zieken, de gehandicapten, de armste AOW'ers, de geen medicijnen gebruikende gehandicapten én de alleenstaanden grondig in hun kruis hebben zien trappen door Wouter Bos ("Solidair En Samen Sterk"? Sociaal-fascisme!):

Ook mensen met een beperking  die gebruik maken van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) worden getroffen door de kabinetsplannen. Vanaf volgend jaar komen zij alleen nog maar voor begeleiding in aanmerking als zij zónder die hulp niet zelfredzaam zijn.

Dit betekent, in de praktijk, zoals ik die al derig jaar ken: U krijgt pas hulp vanaf twee maanden nadat u bewezen hebt definitief gekrepeerd te zijn. Solidair! PvdA! (En als u, zoals ik, een brutale mond durft te hebben, dan wordt u gewoon vergast of met moord bedreigd door gemeentelijke of rijks-ambtenaren, meestal ook lid van de PvdA. U mag toch geen wapens dragen als Nederlander, want de Nederlandse bestuursélite vertrouwt alleen de eigen loyale keurtroepen en professionele bewakings- en beveilings-bedrijven.)

Maar nee - dit is te erg? Ik citeer alleen maar:

Alleen mensen met een ernstige beperking houden hun aanspraak op die AWBZ-zorg (..) Naar schatting van het kabinet verliest 30 procent van de huidige 600.000 gebruikers het recht op begeleiding. Dit raak vooral jongeren (met psychiatrische en gedragsproblemen), maar ook ouderen.

Snapt u? Die 200.000 mensen kunnen zich toch niet verweren, en zijn heel wel mogelijk al (bijna) gek of (bijna) seniel, en ook allemaal van die niet in Onze Trotse Nederlandse Samenleving Geïntegreerde Gezonden. De gezonde Nederlandse meerderheid, of althans hun nobele leiders, vinden het eigenlijk beter dat de lijders aan een ziekte in Nederland kreperen, en volgend jaar, met nog meer crisis, zullen ze dat vast als solidaire plicht gaan voorschrijven - en zoals dat nu al gedaan wordt en werd met Amsterdamse burgers aan de Vijzelgracht en Nederlandse burgers met huizen aan dijken: Jullie moeten oprotten, en dankbaar je bek houden over jullie geruïneerde levens, want "dat moet je over hebben" - historisch citaat d.d. 12.IX.2008 - van de trafo-liefhebber Geert Dales, eertijd vergassend wethouder voor de mafia te Amsterdam, nu HBO-parasiet-bestuurder - "vanwege wat de Nederlanders van 2110 over ons zullen denken".

O, en die àndere 400.000 Nederlandse zieken en beroerden die beter kunnen kreperen, waar het Bos (PvdA) en Cohen (PvdA) betreft?

Mensen die hun aanspraak wel houden moeten hiervoor straks bovendien een eigen bijdrage gaan betalen. Dat levert het kabinet in 2010 87 miljoen op.

Om de ambtenaren-salarissen te verhogen, en de minister-salarissen, en de schade van Evelien Herfkens (PvdA, ex van Ed van Thijn) terug te betalen. "Solidair! Samen Sterk!" Sociaal-fascistisch!

Nog één afsluitend PvdA-citaatje? In het kader van hoor en wederhoor en zo? Hier is dan Mariëtte Hamer, de voorvrouw en het intellectuele wonder van de Nederlandse sociaal-fascisten, héél taalgebaaft ook:

Solide en solidair, zo noem ik deze begroting morgen. Deze regering is goed op stoom.

Heere Jeezis! Laat ik mijn gevoelens eens uitdrukken aan de hand van Diderot in vrije vertaling

" Que les boyaux du dernier prètre
  Serrent le cou au dernier roi!"
 
                                (Diderot)
"Dat de darmen van de laatste bureaucraat
 Moge dienen tot ophanging van de laatste sociaal-demokraat"

Het is een vrome wens - beschouw het maar als een gebed, als u het "grievend en/of beledigend" vindt, en wel in de allerbeste Calvinistische traditie, waar het hun tegenstanders betreft - maar ik houd geheel niet van PvdA'ers, en heb helemaal nooit in mijn leven ook maar één eerlijke PvdA-er ontmoet, tenzij het héél dom vaak bedrogen geboren kiesvee betrof. En ik heb toch redelijk wat PvdA'ers gekend: Tuig, allemaal tuig, en ook allemaal van het soort om héél vies van te zijn. (Natuurlijk naar mijn normen en waarden gerekend, beste lezer, si vous me permettez. U mag van ze denken en zeggen wat u wilt, en ik denk en zeg wat ik wil.)

krediet-crisis


P.S. Eén reden om dit stukje te schrijven is de term "sociaal-fascisme" te populariseren, waar het de PvdA betreft, eenvoudig omdat deze term mij zéér veel waarachtiger voorkomt, waar het de sociaal-fascistische leiders van de laatste 30 jaar - Van Thijn, Patijn, Melkert, Kok, Oudkerk, Bos, Cohen, Asscher: deze ondersoort van laffe achterbakse beroepsleugenaars, oplichters, sado-masochisten, hoerenlopers, cocaïne-snuivers, en harddrugshandelaar-beschermers, en naar blijkt ook professionele a-socialen - zéér veel keren meer adekwaat voorkomt dan deze politieke beroepsbedriegers zèlf willen horen. (Tip: Deel het krediet dat u ze toekent door het verschil tussen uw en hun inkomen, zodat u weet waar zij het voor doen of deden.)

O ja: ik denk echt niet veel beter over de gristenhuichelaars van het CDA - behalve dat ik er daar véél minder van gekend of meegemaakt heb, en dat géén van hen mij heeft laten vergassen en terroriseren door harddrugs-handelaren ten behoeve van Ed van Thijn en de Amsterdamse drugsmafia, en géén van hen mij van de universiteit getrapt vanwege mijn ideeën en vragen.

En wie mij veel, langdurig, opzettelijk, en met evident groot genoegen (zie hier, en hier) pijnigt en beliegt verdient en heeft mijn intense persoonlijke haat, want ik ben geen poserende Nederlandse politieke freak, maar een mens van vlees en bloed met nu twintig jaar pijn vanwege de sociaal-fascisten die Amsterdam besturen voor de Amsterdamse mafia en hun eigenbelang.

(*) Deze term is niet mijn uitvinding, maar dateert van eerdere waarachtige liefhebbers van sociaal-democraten. Ik vind dat deze term - zolang er "sociaal-demokraten" als Van Thijn, Cohen, Oudkerk, Asscher en Bos bestaan, en dat zijn allemaal feitelijk drugsmisdadigers, o Nederlanders, naar internationaal recht, óók Bos, want wie een wet weigert te handhaven als bestuurder en niet aftreedt is medeplichtig aan precies die misdaad die geen wetshandhaver màg maken: het welbewust breken van de wet die hij of zij betaald wordt te handhaven.

En dat is toch feitelijk écht zo, volgens iedere niet-Nederlandse wel-objectieve rechtbank. Vandaar ook dat mijn stelling is dat het gedoogbeleid in Nederland gehandhaafd wordt omdat Van Thijn, Cohen, Oudkerk, Asscher en andere Amsterdamse PvdA-bestuurders sinds dekaden, met dekaden jaarlijkse illegale miljardenwinsten in en rond Amsterdam in illegale drugs binnen hun bestuursmacht, dit gedogen en gedoogden omdat ze er persoonlijk voordeel bij hebben. Was het anders, en waren ze werkelijk geïnteresseerd geweest in de gevaren, dan hadden ze al dekaden lang voor legalisatie kunnen pleiten. Maar ja: Wèg illegale jaarlijkse miljarden, waar zij als bestuurder bovenop zitten, nietwaar.

Het zijn ook alleen bijzondere mensen die tegen hun eigen voordeel voor algemeen belang kiezen, en dat zijn al sinds dekaden géén PvdA'ers.

U gelooft van een burgemeester in enig buitenland toch óók niet als hij een jaarlijke miljardenhandel in illegale drugs beschermt, en zich regelmatig voor cameraas beroept op zijn bescherming van drugshandelaren (mr. Cohen en mr. Sarucco lieten het volk anno 2002 weren dat zij samen 17 moorden op drugshandelaars voorkomen hadden), dat hij niet corrupt is omdat hij dat zelf zo charmant weet te zeggen voor cameraas?

Waarom gelooft u dan wèl van iemand als Job Cohen of Rob Oudkerk, allebei met een genetische dispositie tot collaboreren voor eigenbelang zoals immers verraden door hun eigen grootvader, die meehielp tegen de 100.000 Amsterdamse joden te vergassen - en die de oorlog overleefde en er zelfs niet voor gestraft werd, al werd hij wel veroordeeld, is me ondertussen gebleken?

Wat een buitengewoon minderwaardig volk bestuurt Amsterdam sinds dekaden! (En nogmaals, lezer: ik heb het niet over hun "identiteit", waar ze ook al over liegen, en zelfs niet over hun achtergrond: Ik heb het over hun eigen persoon en hun evidente aanleg zoals gebleken in hun eigen grootvader, zeg maar van politieke collaborateur, zelfs met de duivel. Niets anders, en ikzelf vind dat walgelijk genoeg.)


(§§) Noot 21 september 2008: Hier praatte ik wat àl te goedgelovig een persbericht na: Drs.drs. Bos heeft zijn intellect bekwaamd aan de Amsterdamse VU in de tachtiger jaren van de 20ste eeuw - zoals ik in Nederlog van 21 september 2008 uitleg. Ik laat het maar staan, met deze correctie, omdat ik me voorgenomen heb in Nederlog zo weinig mogelijk te veranderen na de dag waarop ik het schreef. (Echte taalfouten, stijlfouten en feitelijke fouten verbeter ik wel, want waarheid, taal en stijl zijn belangrijk.)

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail