Nederlog        

 

3 september 2008

                                                                 

Vadertje Staat, de goedwillende tiran

krediet-crisis

 
"De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad."

De mens volgens het Protestants
Christelijk geloof:
  Heidelberger Katechismus

In zekere zin vervolgt dit stukje dat van gisteren en dat van eergisteren; in andere zin vult het een en ander aan.

Mijn bron is de NRC van 2 september, waarin een stuk van Charles den Tex ("misdaadschrijver", zegt de NRC), onder de titel "Straks word ik nog gezocht voor pedofilie" en de boventitel "Privacy Verzameling van persoonlijke gegevens lijkt handig maar brengt burger in gevaar", met een fraai diagram, dat ik hieronder gedeeltelijk reproduceer als lijst, met enige commentaren van mij.

1. Den Tex legt het probleem in zijn titel als volgt uit:

In Nederland faalt de ov-chipkaart bij elke test. De sussende verklaringen die de overheid geeft, verhullen de ware reden voor de mislukking: men wil veel te veel gegevens op die chip opslaan. Niet alleen betaalgegevens, maar ook reisgegevens, tijden, instapplaats, uitstapplaats, naam van de houder, adres, postcode, reisfrequentie en allerlei andere gegevens.

Waarom wil men dat? Ook daarvoor worden allerlei redenen aangevoerd. Het is voor de veiligheid, zodat men kan nagaan waar de daders ban niet-gepleegde aanslagen zich bevinden, en het is natuurlijk voor de commercie. Al die verzamelde gegevens zijn namelijk veel geld waard, ze zijn verhandelbaar.

Nota bene dat dit een principieel héél eigenaardig feit is, net als de aanpak van het probleem van orgaan-donatie in Nederland: Wat betreft je eigen organen en dus ook de data over je eigen leven, leef je in Nederland in een soort communistische heilstaat, waar iedereen alles - organen, data over het eigen doen - schuldig is aan Onze Gemeenschap, en zonder dat u zelf daar veel (of ook maar iets) over te zeggen heeft.

Den Tex vervolgt zijn uiteenzetting zelf zo:

Daarom probeert men het maximale aan data op de chip op te slaan. En daarom wordt het ding steeds moeilijker te beveiligen. In de ov-chipkaart zit de privacy-ramp al ingebakken. Het is een direct gevolg van de dwangmatige behoefte van bedrijven, organisaties en instanties om bij elke transactie zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en op te slaan.

Hm.

Eén. "Men" - de overheid c.q. de ambtenarij van de overheid - probeert zoveel mogelijk data te verkrijgen om zoveel mogelijk kennis over individuen te verzamelen met het primaire doel deze individuen zo goed mogelijk te controleren.

Twee. "De privacy-ramp" is NIET primair een technisch probleem van de kraakbaarheid van sommige chips als een moreel, juridisch en menselijk probleem van "een overheid" die zich, alsof dat vanzelf spreekt, zéér veel meer macht en kennis over de individuele burgers heeft verschaft middels computertechnologie + het feit dat iedereen daar tegenwoordig zus of zo van gebruik maakt, al is het maar via een mobieltje, dan enige staatsmacht ooit.

Drie.  "De privacy-ramp" HEEFT zich al voltrokken - EN zou makkelijk beperkt of voorkomen kunnen zijn als de volksvertegenwoordigers méér van computers hadden geweten, te goeder trouw waren geweest, en paal en perk hadden gesteld over wat een persoonlijke computer mag bijhouden en overdragen aan een ander. (Met OS-s als Windows, met geheime broncode, en ook onderhevig aan de wensen en opdrachten van de Amerikaanse regering, is dat moeilijk, maar niet met OS-s als Linux, met een volkomen open broncode.)

Den Tex vervolgt zo:

Maar terwijl velen zich zorgen maken over de bescherming van hun privacy, blijkt dat allang niet meer het probleem. Het nieuwe probleem gaat veel dieper - de bescherming van onze identiteit. Het gaat er niet meer om dat anderen weten wie ik ben of wat ik doe. het gaat erom dat anderen mijn identiteitsgegevens kunnen gebruiken om iets te doen wat ik helemaal niet wil, iets illegaals waar ik voor kan opdraaien. Privacy is een achtergoedegevecht. In de voorhoede gaat iemand er met onze identiteit vandoor.

Hier zijn we aangeland bij het probleem van Den Tex's titel. Hij vreest kennelijk dat iemand met zijn creditcard-gegevens en electronische identiteit de pedofilie in kan duiken.

Dat kan zijn en is in beginsel mogelijk voor iedereen die al die bijgehouden deelgegevens kan kombineren - maar Den Tex vergist zich overigens hevig, en op dezelfde manier als iemand die zegt dat het grote gevaar van het door de overheid automatisch openen van papieren brieven en ze doorlezen schuilt in het feit dat... een oplichter daar gebruik van zou kunnen maken. Ook dát is waar, maar het gevaar is als eerst: Dat "de overheid" - dus de individuen die het staatsapparaat dienen - toegang heeft, nu ook volgens de wet, tot vrijwel al of al uw privé-gegevens:

Wat u doet, waar u bent, wie u bent, wat u koopt, met wie u mailt, wat u daarin zegt, wat er op uw website staat, wat uw persoonlijke meningen en waarden zijn, hoeveel geld u heeft, welke banken dat beheren, wie uw vrienden zijn, waar uw familie woont, wat u ze vertelt per telefoon, wat uw religie is, wie uw geheime minnaar of minnares is, waar u op een gegeven tijdstip bent ....

.... allemaal bekend, allemaal toegankelijk, en allemaal in beginsel wettelijk doorgevlooid door de staatsambtenaren van de AIVD of welk ander staatsorgaan ook (binnenkort bovendien: In héél Europa + de VS. Zie hieronder voor meer informatie).

Alsof dat vanzélf spreekt. Alsof niet ieder parlementair verkiezingscircus om het even wie aan de macht kan brengen, met toegang tot al die gegevens. Alsof wat u nu en de afgelopen jaren deed, dacht, schreef en zei van grote relevantie is voor de geheime dienst van de dán bestaande staatsmacht, gedirigeerd door Verdonk, Wilders, of - na een religieuze ommekeer - door Arie Slob van de Gristenunie, of Mohammed Cheppih van de moskee op de hoek.

Den Tex vervolgt:

Iedereen die denkt dat we 'best een beetje privacy kunnen inleveren voor de bescherming tegen terrorisme' werkt mee aan de verhoging van het risico dat op een dag zijn eigen identiteit wordt misbruikt.

Volgens mij is dat allang en breed het geval.

Vadertje Staat is altijd op zijn best een goedwillende tiran en altijd machtiger en gevaarlijker dan individiduele burgers. De trouwe ambtenaren van Vadertje Staat hebben alléén in de 20ste eeuw meer dan 200 miljoen BURGERS vermoord, gewoonlijk via een klop op de deur van de politie en/of geheime dienst, op basis van "ingewonnen informatie".

Het probleem dat Den Tex schetst - dat het óók mogelijk is dat een AIVD-rechercheur zich op het Anne Frank-plantsoen voordoet als "Charles den Tex", en z'n pedopooier betaalt met de bankpas van "Charles den Tex" - is reëel, maar - op het moment (!) - vooral voor bekende dissidenten.

Den Tex zelf vervolgt zo:

Terwijl de overheid verkondigt dat ze ons beschermt tegen terreur, stelt ze ons bloot aan een bedreiging waar ze geen vat op heeft.

Dat is feitelijk onzin, al kan het zijn dat op het moment sommige chips in sommige kaarten wellicht door misdadigers gekraakt kunnen worden. Maar in technisch beginsel kan "de overheid" heel wel van seconde tot seconde bijhouden wat u doet, denkt, zegt, schrijft en waar u verblijft (en met wie) EN zorgen dat deze data "alleen maar" toegankelijk zijn en blijven voor al die aardige jongens en meisjes van Onze Eigen Nederlandse AIVD, en natuurlijk voor hun goede collegaas daarbuiten, als de CSSS, en voor premier Verdonk en vice-premier Wilders, en hun loyale ambtenaren.

Want DAT is het fundamentele probleem: Dat de BESTAANDE Staatsorganen toegang hebben tot uw totale privacy (als u deze bijhoudt met een op het internet aangesloten computer, én geen programmeergenie met de allerbeste meest recente informatie bent, én excessieve moeite deed) en dat, voorzover u JP de HP die MP is vertrouwt, binnen enkele maanden de Staatsorganen en de loyale ambtenarij daarvan kunnen werken voor een Democratisch Verkozen totalitaire staat, zoals in Duitsland in 1933.

Dit schijnt HEEL weinig Nederlandse parlementariërs te benauwen, zelfs niet in principe. Waarschijnlijk denken zij zélf de eventuele dans te ontspringen (maar dat gebeurde onder Hitler óók niet, dames en heren!) en zeker hebben ze zelf niet de relevante kennis van computers en programmeren om de gevaren die NU bestaan behoorlijk te begrijpen.

Hier is een relevant citaat over de dertiger jaren van de vorige eeuw, van een Protestantse dominee:

"In Germany they came first for the Communists, and I didn't speak up because I wasn't a Communist. Then they came for the Jews, and I didn't speak up because I wasn't a Jew. Then they came for the Trade Unionists, and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist. Then they came for the Catholics, and I didn't speak up because I was a Protestant. Then they came for me, and by that time no one was left to speak up for me."
   (Niemoeller)

"Dankzij de moderne vooruitgang" kan deze hele operatie in vijf dagen gepiept zijn, in plaats van in vijf jaar, zoals onder Hitler. 

2. Bij het artikel staat een aardige vrij grote leerzame illustratie die ik hier voor een deel voor uw en mijn gemoedsrust en beoordelingsvermogen overneem, weer met enige commentaren.

Een en ander is per jaar gerangschikt en komt in vier categorieën:

- "Genomen maatregelen"
- "Acties en handelingen"
- "Plannen"
- "Cijfers".

Ik neem niet alles over en verwijs u naar de NRC-site en het origineel als u meer wilt weten.

2001:

 • Maatregel: "Preventief fouilleren wordt wettelijk mogelijk; in bepaalde gebieden mogen willekeurige voorbijgangers gecontroleerd worden op wapenbezit."
 • Maatregel: "Internetproviders worden, evenals mobiele telefoonaanbieders in 1994, verplicht hun netwerken telefonisch afluisterbaar te maken."

Merk op, ook in het kader van De Gevaren van Het Terrorisme waarmee de staatsterreur en de staatsverzameling van al uw privacy gegevens zeer aangejaagd werd, dat dit vóór Nine Eleven was, en Vadertje Staat buitensporig veel macht geeft, tegenover een bevolking die zich tóch al feitelijk niet kan verdedigen tegen de bewapende vertegenwoordigers van de Staatsorganen.

2002:

 • Maatregel: "Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) maakt inwinning van gegevens gemakkelijker, verzoek tot kennisneming wordt afhankelijk van het kenmerk 'nationale veiligheid'.

Kortom, vanaf 2002 is het "de inlichtingen- en veiligheidsdiensten" toegestaan àlles over u en mij bij te houden feitelijk zònder behoorlijke wettelijke controle door een onafhankelijke rechter, alleen op basis van een etiket of verdachtmaking van een willekeurig anoniem persoon (inclusief, uiteraard, medewerkers van "de inlichtingen- en veiligheidsdiensten").

2003:

 • Maatregel: "Uit DNA-onderzoek mogen nu uiterlijke kenmerken, zoals geslacht en ras, worden afgeleid."
 • Cijfer: "Nederland telt, na Italië, het grootste aantal justitiële telefoontaps van Europa."
 • Cijfer: "Europese vliegmaatschappijen verlenen toegang aan de Verenigde Staten tot de persoonlijke passagiersgegevens voor alle vluchten naar de VS".
 • Cijfer: "Kabinet kondigt ov-chipkaart aan"

Merk op dat de maatregel feitelijk niet de mogelijkheid van de afleiding betreft maar van de opslag ervan in uw persoonlijk dossier (dat uiteraard voor de meeste Staatsambtenaren, achter uw rug om, toegankelijk is, terwijl u met de heren en dames spreekt per telefoon, en die dan véél meer weten van u, uw familie, uw vrienden, en wie u gisteren ontmoette en sprak, dan u zelf).

Het aantal in Nederland plaatsvindende telefoontaps alleen lijkt mij - samen met alléén al het feit dat het geen veroordeelde Nederlandse drugs-mafiosi meer heeft opgeleverd - een voldoende reden voor emigratie: Er wordt in Nederland gruwelijk geblunderd of gerotzooid met uw privacy gegevens en dat geblunder en gerotzooi (en gelieg daarover!) is niet zozeer technisch (op welk terrein ook veel geblunderd en gerotzooid wordt, als met de OV-chipkaart en de stemmachines) als  moreel, juridisch, en mensenrechtenlijk.

Ik ben hier ook héél serieus over: Als ik zelf gezond was, had ik Nederland al lang geleden verlaten, vanwege het morele, intellectuele en menselijke klimaat dat hier heerst, en vanwege het morele intellectuele en menselijke niveau van de lokale bestuurders en ambtenarij.

2004:

 • Maatregel: "Voor opsporing, infiltratie en observatie is geen verdenking meer nodig; een vermoeden is voldoende grond.
 • Maatregel: "In de DNA-databank, waarin sinds de jaren 90 DNA-profielen van veroordeelde personen worden opgeslagen, mogen nu DNA-profielen van niet-veroordeelde verdachten worden bewaard."
 • Cijfer: "Het aantal profielen stijgt in drie jaar van 6.000 naar 24.000."
 • Maatregel: "Telecomhouders moeten verkeersgegevens, zoals gesprekslocatie, gespreksduur en gebelde nummers, op verzoek overdragen aan Justitie en veiligheidsdiensten overhandigen. Bij internetproviders kunnen surfgedrag en klikgegevens worden opgevraagd."
 • Maatregel: ""Samenspanning" tot het plegen van een terroristisch misdrijf wordt strafbaar gesteld; concrete voorbereidings-handelingen (zoals aanschaf wapens) zijn niet langer nodig als bewijs."

Merk op dat de eerste maatregel ("een vermoeden") betekent dat alleen een anonieme verdachtmaking of de interesse (of gramschap) van "een beveiligingsambtenaar" voldoende zijn om u en uw gegevens aan (deze of gene: en het kan ook een van de vele andere Europese landen zijn!) "veiligheidsdiensten" over te leveren.

Merk verder op dat de tweede maatregel de veiligheids- en andere ambtenarij allerlei prerogatieven biedt als "Is uw middelste zoon nu al uit de kast gekomen, of houdt hij dat nog geheim?" c.q. "Waarom kocht uw vrouw eigenlijk een dildo?" en "Waar is al die Viagra die u kocht dan voor nodig?".

Merk op over de derde maatregel dat u sinds vier jaar nauwelijks of geen privacy meer hebt, gegeven het moderne communicatie-verkeer: Het is alsof alle voor u bestemde brieven en telefoontjes via de meelezers of meeluisteraars van "de beveiligingsdiensten" gaan. En als ze dat niet doen, dan is dat ofwel omdat u zelf een beveiligingsdienstambtenaar bent, ofwel (veel waarschijnlijker) omdat de mankracht c.q. processorkracht van de staatscomputers daarvoor op het moment te gering is en u nog niet verdacht bent (gemaakt, anoniem).

Merk op over "Samenspanning" dat mensen sindsdien opgepakt kunnen worden vanwege - toegeschreven - gedachten, wensen of (vage) plannen. Orwell's gedachtenpolitie bestaat nu al, en heeft toegang tot uw intiemste details via uw PC.

2005:

 • Maatregel: "Algemene identificatieplcht vanaf veertien jaar treedt in werking".

U en ik zijn in principe verdacht en in beginsel minderwaardig aan de u fouillerende anonieme "beveiligingsmedewerkers" - en zodra iedereen verplicht een mobieltje moet dragen met alle identificatiegevens daarin ("Binnenkort In Dit Theater!" "Patty Brard vindt het heerlijk makkelijk en heeft óók helemaal niets te verbergen!") weten gezegde medewerkers ook meteen waar u de afgelopen dag, week en maand precies was, en wie u ontmoette.

2006:

 • Maatregel: "Burgemeesters en gemeenteraad krijgen bevoegdheid camera's in openbare ruimtes te plaatsen."
 • Maatregel: "Wet computerciminaliteit II wordt aangescherpt: ook gegevens uit privé-netwerken mogen worden onderschept."
 • Maatregel: "Wet vorderen gegevens vergroot bevoegdheid opsporingsmambtenaren: naast naam, adres en financiële gegevens mogen nu ook 'gevoelige' gegevens als godsdienst, levensopvatting, overtuiging, ras en politieke gezindheid worden gevorderd."
 • Maatregel: "AIVD krijgt bevoegdheid individuele gegevens op te vragen bij telecombedrijven, financiële instellingen en vervoers-bedrijven."
 • Cijfer: "Enorme groei cameratoezicht; ruim 20 procent van de gemeentes maakt gebruik van camera's op straat."

Kortom: De staatsorganen weten dus vrijwel alles van u, in beginsel (als ze dat willen en de mankracht vrijmaken), en natuurlijk zijn zij persoonlijk allemaal en zonder enige uitzondering - dat begrijpt u immers direct, als braaf en oppassend Nederlands burger, die géén moeilijkheden met Vadertje Staat wilt - moreel de gelijkwaardigen van Boeddha en intellectueel de gelijkwaardigen van Einstein, volgens Onze Nederlandse wet. U begrijpt hieruit dus onmiddellijk dat uw onwil dat dergelijke beveiligingsambtenaren toegang tot uw gegevens krijgen erop wijst dat u zelf geheel niet deugt, en niet wilt deugen, in de ogen van de ambtenaren van de staatsorganen (een mensenras dat ten principale boven elke verdenking staat, in de staat waar ze de macht hebben).

2007:

 • Maatregel: "Sofinummer wordt burgerservicenummer; het uitwisselen van persoonsgegevens tussen overheidsorganisaties - van ministeries tot ziekenhuizen, van Belastingdienst tot Incassobureau - wordt vergemakkelijkt."
 • Maatregel: "Telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en IP-nummers worden opgeslagen en iedere 24 uur ververst in het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). De politie kan hiermee achterhalen wie een bepaalde e-mail heeft gestuurd of bericht op een forum heeft geplaatst."
 • Maatregel: Aanleg elektronisch kinddossier: alle kinderen tot vier jaar krijgen verplicht een risicoprofiel met daarin 'opvoedrisico's' en 'te verwachten problemen'.

Het eerste betekent dat iedereen in het machtsapparaat aan één gegeven genoeg heeft om vrijwel uw gehele doopceel én al uw preferenties op hun scherm te krijgen.

Het tweede betekent dat het briefverkeer sinds 2007 feitelijk, en op uw eigen kosten (in de rekeningen van uw provider), loopt via de staatscensoren.

Het derde lijkt mij (voor intelligente - would be - ouders) alweer een zéér goede reden om Neerland z.s.m. te verlaten. Ik begrijp de overweging wel - "Eén Savannah is genoeg: de doorsnee bevolking, met hun typisch Neerlandse schoolopleiding en opvoeding is nauwelijks van een debiel stand vijftiger jaren te onderscheiden" - maar het niveau van de hulpverlener zoals ik die in Neerland heb leren kennen is exact hetzelfde als van de doorsnee of minder. En dérgelijk volk komt dan bij u (die gevloekt of gezegend is met - zeg - een IQ van 50 punten hoger dan "de behandelend ambtenaar", en ook een algemene ontwikkeling die de behandelende ambtenaar (of -es) alleen maar als een grote en grove persoonlijke belediging kan zien) over de vloer om toe te zien of u uw kleuter (eigenlijk "een kind van de staat", natuurlijk) aan 'opvoedrisico's' blootstelt (zoals in Neerland ongewenste ideeën of waarden, volgens de staatsambtenarij) en wat overigens de 'te verwachten problemen' zijn, alwéér volgens het morele en intellectuele ambtelijke licht dat u en uw kind beoordeelt op behoorlijkheid en moraliteit, alles volgens de staatsnormen en afvinklijsten, en volgens de behandelende ambtenaar zelf.

2008:

 • Plan: "Belgegevens, waaronder locatie van mobiel, moeten twaalf maanden lang worden bewaard; voor internetgegevens geldt vanaf 2009 hetzelfde."
 • Plan: "Kabinet steunt vorstel om Europese rechtshandhaver Europol inzicht te geven in alle nationale politieregisters ter bestrijding van terrorisme.
 • Maatregel: "Minderjarigen die worden veroordeeld voor een relatief klein misdrijf moeten DNA afstaan, ook als de kans klein is dat ze opnieuw in de fout gaan."

U ziet uit het eerste plan dat al uw gangen - wie u treft, waar u bent, wat u schrijft, wat u zegt - in beginsel van seconde tot seconde navolgbaar zijn voor alles en iedereen "van Onze Overheid".

Het tweede plan geeft ook de medewerkers van weleer van de Securitate (Ons Europees Roemenië) die nog steeds grotendeels dezelfden zijn als indertijd onder Ceausescu, maar nu onder een heel andere naam werken, en van Berlusconi's machtsapparaat, toegang tot uw persoonlijke gegevens.

De maatregel laat vooral zien dat de staatsambtenarij ALLES van u en uw kinderen meent te mogen en moeten weten, en feitelijk zéér veel meer dan u (want het DNA van uw minderjarige dochter kan ten laste van o.a. uw belastingafdracht geanalyseerd worden door een ambtelijk laboratorium: zij mócht eens "een terrorisme-gen" hebben, nietwaar, of een aanleg tot lesbienne, en u mag voorál niet denken dat de behandelende anonieme ambtenaar van Vadertje Staat dat niet zou mogen weten, of doorvertellen aan de collegaas).

Kortom... er is en wordt goed over uw zogeheten "veiligheid" gewaakt dat tegenwoordig al iedere versverkozen staatsmacht, hetzij onder Verdonk, hetzij onder Kant, hetzij onder Rouvoet, AL haar tegenstanders binnen enkele dagen "veilig" kan hebben opgeruimd, opgepakt, of "kaltgestellt".

De droom van het hoofd van de Gestapo IS gerealiseerd, met overwegend enthousiaste ondersteuning van de grote meerderheid van de recente Nederlandse parlementariërs. Immers, Nederland is toch "geen terreurstaat" en "een waarachtige democratie"?

Als u - zoals ik bijvoorbeeld - wat méér fiducie in de huidige AIVD heeft dan in de eertijdse Gestapo (ik vermoed wèl dat de ambtenaren van de laatste gemiddeld intelligenter waren dan van de eerste, maar goed...) dan verheugt u dit wellicht, bijvoorbeeld vanwege de inderdaad gigantisch toegenomen veiligheid van ministers, parlementariërs, en natuurlijk ook van alle loyale staatsambtenaren en al hun collega's. (Echter niet van u en mij, wát de voorliegers van de staatsorganen u ook vertellen: Daarvoor zijn er immers véél te weinig staatsambtenaren, al zouden ze de talrijke gewone burgers eerlijk willen beschermen.)

Maar als u echter - zoals ik bijvoorbeeld - bij benadering evenveel fiducie in de goede wil, de integriteit, de behoorlijkheid, de menselijkheid, de moraliteit en het intellect van de gemiddelde staatsambtenaar heeft, als de Heidelberger Katechismus c.q. de eertijds Nederlandse staatsgodsdienst, u voorschrijft dat u heeft over uw gemiddelde medemens, dan bent u van het bovenstaande vast niet vrolijker geworden.

Ikzelf ben iets minder pessimistisch dan de Katechismus en de klassieke protestante theologen, want ik denk dat er wel degelijke goede en intelligente mensen zijn, maar ook dat de geschiedenis leert dat ze altijd en overal in een minderheid zijn geweest.

En ik heb een en ander hier alleen maar bijgehouden en overgenomen voor uw informatie en voor mijn eigen geheugensteuntje, en ik verwacht minstens zoveel terreur en ellende in de 21ste als in de 20ste eeuw, omdat "de mens" gemiddeld even goed of slecht en even intelligent of dom was als "de mens" de vorige eeuw, en de politieke leiders en de uitvoerende ambtenarij niks beter, en zéér veel machtiger en gevaarlijker, en omdat de technologische mogelijkheden om kwaad te doen zéér vergroot zijn, terwijl individuele burgers met afwijkende meningen binnenkort geen schijn van kans van bestaan meer zullen hebben.

Dankzij de nobele politieke leiders van deze generatie, dat wel.

"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men."
   (Lord Acton)

krediet-crisis

 

P.S. Ik wil u niet verontrusten, maar een mogelijk groot - Cruyffiaans -vóórdeel van een grote klimaatramp in de nabije toekomst is dat het een Europese terreurstaat in de nabije toekomst onderuit zou halen. God's wegen zijn ondoorgrondelijk, nietwaar, en de weg vooruit loopt helaas vaak via stappen terug, pour reculer et mieux sauter. Tel uw zegeningen!  

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail