Nederlog        


   15 juli 2008

                                                                 

Tortuur van vreemdelingen

 

  
    Gewoon... (in Nederland)
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet
(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)

Ik maak het me vandaag maar enigszins makkelijk, mede in verband met ME, en schrijf een deel van een bericht in de NRC over (*), namelijk uit een interview met rechter Willem van Bennekom onder de titel

'We moeten waken voor de tortuur van vreemdelingen'.

Een en ander sluit aan bij Milgram en de serie over de Aabb-mens, en geeft te denken over de Nederlandse rechtsstaat.

Het artikel begint zo, na een korte inleiding

Illegale vreemdelingen hebben het in Nederlandse detentiecentra nog slechter dan criminelen. Dat concluderen de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdcriminaliteit (RSJ), een onafhankelijk adviesorgaan van het ministerie van Justitie, en mensenrechtenorganisatie Amnesty International in twee recentelijk verschenen rapporten.

Ongeveer 15 procent van de totale gevangeniscapaciteit wordt gebruikt voor vreemdelingenbewaring. Omdat illegale vreemdelingen - in tegenstelling tot criminelen - niet in aanmerking komen voor een resocialisatieprogramma, hebben ze geen toegang tot onderwijs, werk of verlof. Andere activiteiten zijn er nauwelijks.

Detentiecentra zijn daarom ongeschikt voor langdurige vreemdelingenbewaring, zegt Willem van Bennekom (66). Hij kent het klappen van de zweep. Tot zijn pensioen in 2006 was hij vreemdelingenrechter en vicepresident van de Amsterdamse rechtbank. Van Bennekom treedt nog op als rechter-plaatsvervanger.

Bent u geschrokken van de kritiek van Amnesty en de RSJ?
"Nee, ik heb in het verleden af en toe detentiecentra bezocht.  Toen schrok ik wel. Veel vreemdelingen zitten 21 uur per dag met meerdere mensen in een cel. Ze hebben geen privacy, geen bewegingsruimte. En geen werk, dus vaak geen geld om te bellen."

Waarom zijn de detentieomstandigheden zo bar?
"Daar ligt een politieke visie aan ten grondslag. Het regime is bewust sober omdat we verwachten dat mensen daardoor sneller zullen meewerken aan hun uitzetting. Dit bevat elementen van pressie die, als je niet uitkijkt, op onmenselijke behandeling kunnen uitlopen. We moeten waken voor tortuur."

Bent u er nog? Dit is de Nederlandse democratische rechtsstaat anno 2008.

U bevindt zich in Nederland, met Grondswetartikelen 1 en 11, zoals ik die geleerd heb, althans:

Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

en u lijdt, niet door uw schuld of toedoen bovendien, aan onvoldoende autochtoniciteit of aan overmaat van gebrek aan Nederlandse documenten.

Welaan dan... u wordt meer dan een jaar vastgezet, met vrouw en kinderen, in een Nederlandse gevangenis in onze Nederlandse rechtsstaat, onder de volgende omstandigheden:

  • Illegale vreemdelingen hebben het in Nederlandse detentiecentra nog slechter dan criminelen.
  • Ongeveer 15 procent van de totale gevangeniscapaciteit wordt gebruikt voor vreemdelingenbewaring.
  • Omdat illegale vreemdelingen - in tegenstelling tot criminelen - niet in aanmerking komen voor een resocialisatieprogramma, hebben ze geen toegang tot onderwijs, werk of verlof. Andere activiteiten zijn er nauwelijks.
  • Veel vreemdelingen zitten 21 uur per dag met meerdere mensen in een cel. Ze hebben geen privacy, geen bewegingsruimte. En geen werk, dus vaak geen geld om te bellen.
  • Het regime is bewust sober omdat we verwachten dat mensen daardoor sneller zullen meewerken aan hun uitzetting.

De heer van Bennekom - was dat niet ooit een zeer linksradikale advocaat? - zegt dan over deze praktijken dat deze

"als je niet uitkijkt, op onmenselijke behandeling kunnen uitlopen. We moeten waken voor tortuur"

maar vermeldt niets over habeas corpus, en suggereert dat er ambtelijk barmhartig op toegekeken is dat het huidige beleid geen "onmenselijke behandeling" zou zijn.

Wat verderop (en zie het Milgram experiment) zegt hij

"De IND zoekt al jaren de grens van het toelaatbare op, tot hij wordt teruggeroepen."

Wie roept de IND dan terug?
"Daar zit hem juist het probleem. Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet in 2001 heeft de Raad van State het beleid van de IND en de staatssecretaris op allerlei onderdelen onttrokken aan de controle van de rechterlijke macht."

U mag dit herhaaldelijk lezen, en al doende de schone klanken "Onze Democratische Nederlandse Rechtsstaat" prevelen, en op de tong proeven. Van Bennekom vervolgt, nu u de smaak te pakken heeft:

"Zo mogen rechters zich bijvoorbeeld niet bemoeien met detentieomstandigheden."

Als zojuist, voor de smaak van "Onze Nederlandse Rechtsstaat". Van Bennekom vervolgt:

"Dat vind ik een fundamentele fout in het systeem. Het is jammer dat deze rapporten daar niets over zeggen."

Ik ben geen jurist, als mr. Van Bennekom, maar

"een fundamentele fout"

lijkt me een prachtig eufemisme voor

"geheel in tegenspraak met de fundamentele beginselen van de Rechtsstaat, en met zowel de Grondwet als de Mensenrechten"

doch men heeft mij m'n taalgebruik wel eens verweten, al lijkt mijn rechtschrijving mij logisch juist.

Aan de andere kant... mr. van Bennekom heeft nogal àndere begrippen van wat redelijk en moreel is dan ik, naar het schijnt, want het stuk vervolgt met:

De rapporten leveren wel kritiek op de duur van de vreemdelingendetentie. Sommige vreemdelingen worden langer dan een jaar opgesloten.
"Die kritiek deel ik niet. De voorbereiding van een uitzetting duurt nu eenmaal lang. Ik weet uit ervaring dat een meldplicht of borgsom vaak niet realistisch is. Als ik Albayrak was zou ik me daarom mordicus verzetten tegen de voorgestelde Europese detentielimiet van zes maanden."

Ikzelf moet hier weer zéér aan Milgram denken, en aan Kohlberg, maar de gepensioneerde hoewel nog wel in deeltijd fungerende vreemdelingen-rechter mr. Willem van Bennekom vindt dus - habeas corpus of niet; 21 uur vast per dag met meerderen op één cel, met minder rechten dan een crimineel, of niet - dat je mensen wèl op de aangegeven wijze en "langer dan een jaar opgesloten" opgesloten mag houden, omdat immers

"De voorbereiding van een uitzetting duurt nu eenmaal lang. Ik weet uit ervaring dat een meldplicht of borgsom vaak niet realistisch is."

Niet alleen dat: Vreemdelingen-rechter mr. Willem van Bennekom gaat verder en geeft zijn redenen om zich "mordicus" te verzetten tegen een detentielimiet:

"Als een vreemdeling weet dat hij na een half jaar weer op straat staat, is de verleiding groot om zijn eigen uitzetting te frustreren."

Dit is natuurlijk een gróót probleem, ook met dat "bewust sober" "regime", en u moet maar bedenken dat Artikel 1 en 11 van de Grondwet, boven geciteerd, niet (meer) voor "vreemdelingen" gelden, en dat "Allen die zich in Nederland bevinden" = "Allen die zich in Nederland bevinden, met een Nederlands paspoort (en een Kamerlidmaatschap)" en dat "Ieder " = "Ieder autochtoon" "(heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam)", naar gepraktiseerd Nederlands recht, anno 2008.

Verder moet u ook bedenken dat alleen behoorlijk autochtone criminele veelvuldige verkrachters e.d. in onze Nederlandse TBS-inrichtingen recht hebben op iets als een electronische enkelband, om deze medemensen alsnog te helpen integreren in onze Nederlandse samenleving, en dat "een vreemdeling" logisch héél evident immers gehéél geen autochtoon is, vanwaar dan ook dat

 "illegale vreemdelingen - in tegenstelling tot criminelen - niet in aanmerking komen voor een resocialisatieprogramma",

naar geldend Nederlands recht, anno 2008, om van "onderwijs, werk of verlof" en van "privacy", en "bewegingsruimte" niet te spreken.

En trouwens... ik schrijf daar wel herhaaldelijk "anno 2008", immers het jaar waarin het geciteerde in de NRC verschijnt, maar de geïnterviewde vreemdelingenrechter mr. van Bennekom licht mij veel geïnformeerder en zeer veel juister voor (met mijn vetzetting):

"De detentieomstandigheden zijn verhard. En uitzetting heeft meer prioriteit gekregen. [En daarmee dus: opsluiting - MM]
Maar de breuk met het verleden is niet zo groot als deze rapporten suggereren. Dit strenge beleid dateert al vanaf het begin van de jaren negentig. En er was altijd een breed politiek draagvlak voor."

En dat mede omdat onze Nederlandse rechtsstaat deze Vreemdelingenwet en dat "breed politiek draagvlak" danken aan ... mr.dr. Job Cohen, die het sindsdien véél te druk had om als "echter Mensch" "de boel bij elkaar te houden" in Amsterdam om op te merken dat de geest van de wet zoals deze hem voorzweefde ooit gebroken zou zijn in de alledaagse IND of Verdonk-praktijk, of in detentiecentra; of dat het feitelijk beleid, en de heldhaftige, vastberaden, barmhartige Verdonk en haar IND ooit ook maar iets deden dat moreel, menselijk, ethisch, of juridisch, ook maar ergens niet zou deugen.

Terug naar het breed gedragen (autochtoon) Nederlandse rechtsgevoel en het interview met mr. Van Bennekom:

Het wordt ook maatschappelijk breed gedragen.
"Zeker. Kosten noch moeite worden gespaard en daar hoor je geen burger over klagen. Maar dat we er zoveel geld voor overhebben om iemand steeds weer met escorte op het vliegtuig naar Nigeria [of Syrië, of Irak, of Centraal Afrika, of ... - MM] te zetten, maar niet voor het creëren van een menswaardig detentieregime, geeft te denken. Het is de vraag of de prioriteit wel juist ligt."

Inderdaad, dat is dan zeker de vraag. Je kunt ook wel meer vragen, in hetzelfde verband:

Als er dan zo vreselijk veel Nederlands belastinggeld wordt besteed aan uitzetten, waarom - zou ik dan wel eens willen vragen, ook gezien het boven gestelde - worden die vreemdelingen die nu 21 uur per dag gezellig met hun duimen zitten te draaien op een kluitje in een cel niet gewoon aan het werk gesteld, in een nog steeds bestaand kamp als te Amersfoort of Vught? Zodat ze nog enigszins geresocialiseerd worden, en dat door eigen werk? Jedem das seine und Arbeit macht frei, en zo? Zodat hun uitzetting ook wat minder financieel ten laste van onze eigen autochtone belastingbetalers komt?

En waarom krijgt de IND trouwens niet (nog meer) electrische veestokken? En waarom wordt het grote probleem van illegale vreemdelingen die eenmaal uitgezet tóch terugkeren naar onze Nederlandse Rechtsstaat niet opgelost door ze allemaal of in ieder geval wat vaker maar nog steeds bij verrassing te vergassen in onze detentiecentra? Immers, sinds er 11 vreemdelingen vergast of verbrand zijn, in onze barmhartige Nederlandse detentiecentra, zijn er immers nog nooit zo weinig asielzoekers geweest in Nederland, en dat alles dankzij de IND en Verdonk, en de wetgeving die Nederland aan mr.dr. Cohen dankt? Tot ons aller trots?

Of ben ik hier weer wat cynisch of pessimistisch?

Vreemdelingen-rechter mr. Willem van Bennekom, die we voor een kenner mogen aanzien, ziet het bestaande beleid, dat immers sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw bestaat, en dat alleen maar meer en meer verhard is, niet snel veranderen, maar is zelf kennelijk zo gelukkig een gelijkmatig gemoed te hebben dat daar cynisch noch pessimistisch van wordt, als ervaren vreemdelingenrechter ook:

"(..)Verwacht u een verandering op korte termijn?
"Dat is een enorme operatie. (..) Maar ik zie bij Albayrak nog geen enkel teken in die richting, en ook niet bij de Tweede Kamer. Kamerleden weten niet wat ze met deze kritiek [van Amnesty en RSJ - MM] moeten, omdat die haaks staat op de grondslagen van het beleid dat ze al tientallen jaren voeren."

Stemt dat pessimistisch?
"Nee, dat stemt sceptisch. Maar het is heel belangrijk dat het allemaal is opgeschreven."

U moet dus maar blij zijn dat ik het over heb geschreven, en dat u en ik alweer een reden hebben om trots op ons aller Neerlanderthalië te zijn.

P.S. De politiek correcte oplossing van het probleem van "tortuur van vreemdelingen" is trouwens deze politiek correct te hernoemen: Wat "tortuur" van een autochtoon is, is (politiek en juridisch correct gezegd) "gepaste verzorging" van een allochtoon; wat (naar geldend gepraktiseerd Neerlands recht) "rechtmatige verpleging" van een vreemdeling is, is (eerlijk gezegd) "marteling" als het Onze Jongens op Vredesmissie zou overkomen. Enzovoort. U vat het idee.

(*) Braaf overgetiept: No copy and paste!

Maarten Maartensz


        home - index - top - mail