X
 

     Nederlog        

 

 2 juni 2008

                                                                 

Over wantrouw van bureaucraten en bestuurders

 


 

Ach, waren alle mensen wijs
En deden daarbij wel
Dan was de aarde een paradijs
Nu is zij vaak een hel.

Dirck Jansz Coster, 1618

U weet als Nederlander ongetwijfeld dat u als Nederlander bijzonder deugdzaam bent - volgens de Nederlandse bureaucraten en bestuurders - als u loyaal, respectvol en dankbaar opziet naar uw bureaucraten en bestuurders, die het allemaal zo goed met u menen, die zelf allemaal zo voorbeeldig behoorlijk en integer zijn, en die altijd het beste met u voor hebben, in onze eigen Neerlandse democratische rechtsstaat, waar àlle rechtvoelende Neerlanders zo tróts op zijn.

En u weet als lezer van Nederlog of ME in Amsterdam dat ikzelf helaas niet geboren ben met die vermogens, en ze ook niet door mijn opvoeding bijgebracht kreeg, om welke redenen ik nu slechts twintig jaar lang voortdurende pijn zonder enige hulp geniet van al onze vele honderdduizenden Neerlandse bureaucraten en bestuurders, afgezien van de minimale bijstand die mij niet geweigerd kan worden zonder grote moeilijkheden voor de weigeraars.

Ook weet u wellicht dat ik mij bij gelegenheid over die twintig jaar lang voortdurende pijn (van mij, niet van bureaucraten en bestuurders) zonder enige hulp (aan mij, door bureaucraten en bestuurders) wel eens zeer - schandelijk - onpasselijk, hoogst onnederlands, bitter en verontwaardigd mag uiten, alsof verbale terreur geen halsmisdaad zou zijn in Neerland, en dat terwijl ieder waarachtig oppassend Amsterdammer zich sinds 1945 dankbaar uit naam van de idealen van de Februaristaking heeft laten vergassen door mr. Piet Seegers, mr. Anneke Vlas, en de meneren Mannaert en Van Dijk, allen van de Amsterdamse Bouw- en Woningdienst, net als hun directeur Post, die allen al dekaden zo loyaal, respectvol en zo bijzonder dankbaar opzien naar de menselijkerwijs zo bijzonder voorbeeldige Amsterdammers die hoofdstedelijk harddrugshandelaar zijn, en ook naar hun grote leider en voorganger, de nobele Amsterdamse harddrugs-burgemeester Ed van Thijn, die zo een groot en moreel principieel vergasser van invaliden is, en die met vaste hand alle Amsterdamse invalide verbale terroristen weerstaat die zich durven verzetten tegen inpandig door de burgemeester bij hen geplaatste zeer zielige alleen maar heel menselijk hun burgerlijke rechten uitoefenende Amsterdamse harddrugshandelaren, allen immers voorbeeldige Amsterdamse burgers, die zich bovendien bijzonder nuttig weten te maken voor de Amsterdamse economie, en voor Amsterdamse bureaucratische en bestuurlijke neveninkomens, in plaats van lafhartig en smerig te parasiteren als invalide uitkeringstrekker van de Amsterdamse sociale voorzieningen, alsof die daartoe zouden dienen, en niet om voorbeeldige Amsterdamse bureaucratische sadistjes te helpen hun eigen lusten welbetaald te bevredigen, met daarbij door De Wetgever verplichte hulp van armlastige invalide burgers, als loyale en respectvolle dankbare slachtoffers en voetvegen, en alles altijd op kosten van de Amsterdamse gemeentelijke belastingen, in voortdurende dienst van de Amsterdamse harddrugshandel, ook altijd Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking, want het Amsterdams bestuur is ten diepste doordrenkt van de hoogste morele idealen, en bestaat, sinds 1945, altijd uit de übermenschlichste deugdhelden, van het allerzuiverste menselijk ras, en van onverbeterlijke moraal, heldenmoed en verstand.

Ach ja - al die minderwaardige bitterheid, al die intens slechte persoonlijke gegriefdheid, en dat alléén maar om een paar dekaden pijn, armoe en wat moorddreigingen, en alléén maar, zo schunnig brutaal en onbeleefd ook, met zoveel inbeelding en zo weinig bescheidenheid, alleen vanwege één enkel geruïneerd mensenleven! 

En dat terwijl Wij Allemaal wéten hoe het in Dafur toegaat, of in Dachau toeging! En dat wie wat méér van de gruwelen van Auschwitz weet, als Amsterdammer, zich immers loyaal, respectvol, dankbaar en  trots het Wilhelmus zingend laat vergassen en met moord bedreigen door de harddrugs handelende vrienden van drs. Ed van Thijn, wetend hoeveel humaner, hoeveel moreler, hoeveel meer integer, hoeveel authentieker , en hoeveel joodser ook "al heb ik dat geloof niet", een Amsterdamse burgemeester of wethouder immers menschlich-allzumenschlich weet te doen vergassen en terroriseren, vele jaren lang, en hoe blij collegiaal en demokraties dankbaar de Amsterdamse gemeenteraad daar jaar in jaar uit, dekade in dekade uit, bij toe heeft staan kijken, af en toe zelf een steen werpende, en altijd gelukkig glimlachend vanwege de door het bestuur verstrekte openbare lessen in Amsterdamse bureaucratische medemenselijkheid en manieren, omdat het immers geen enkel Amsterdams burger past zich deloyaal op te stellen tegen zijn of haar bestuurlijke en bureaucratische  bovengestelden, of daar ongestraft, ongesanctioneerd, onvernederd, ongegriefd, onbeledigd, of onbedreigd kritiek op te hebben.

Het is dus maar gelukkig dat Wim Klever - van wie ik meen wel eens een inleiding filosofie gelezen te hebben, lang geleden - een aardig Nederlands citaat naar de NRC zond, die dat op de brievenpagina op 31 mei publiceerde, dat de deugd heeft de schunnig ondankbare "moraal" van maar liefst drie Nederlanders enigemrate adekwaat weer te geven.

Meneer Klever leidde het zelf aldus in:

Beide kanten van het politieke slagveld [tussen de enkele onbewapende in hun vrije tijd agerende burgers en de professionele diverse honderdduizenden anti-terreur terroristen met geweldsmonopolie van onverdenkbare menschlich-allzumenschliche vermogens en aandriften die in Neerland bureaucraat of bestuurder zijn - MM] beschouwen een vertrouwensbreuk als uitdrukking van een goed [bedoeld wordt kennelijk: slecht - MM] functionerend bestel. Maar in dat opzicht hebben regering en oppositie het mis. Dit kan niet beter weergegeven worden dan in de woorden van de allereerste filosoof in onze geschiedenis die de democratie in een rationeel betoog verdedigde, onze landgenoot Van den Enden. Omgezet in hedendaags Nederlands luidt zijn conclusie:

"Waar een achteloos of zorgeloos vertrouwen op de trouw of goede bedoelingen van magistraten onder volkeren het meest aanwezig was, daar heeft ook de tirannie van hun sluwe eer-, geld- en heerszucht het meest gewoekerd. En om hiertegen een gemakkelijke en effectief wapen te verschaffen, weten wij niets beters voor te stellen (vooral waar het zaken van algemeen belang betreft) dan het inscherpen van een diep, omzichtig en veilig wantrouwen en iedereen grondig te doen begrijpen, dat er bijna geen grotere onvolmaaktheid of groter gevaar voor mensen kan worden bedacht of worden gevonden, dan gebrek aan achterdocht, die de oorzaak is van alle etreme wantoestanden in de wereld, gelijk het spreekwoord zegt, 'dat al wie snel en licht gelooft, ook snel en licht bedrogen wordt'. Daarom willen wij als een van de allernuttigste en voor vrijheid meest bevorderlijke principes recommanderen om trouw te zijn maar niemand [met bestuurlijke of bureaucratische macht - MM] voluit te vertrouwen."

Het lijkt erop alsof Van den Enden een kenner van Montaigne en De la Boétie was, maar u begrijpt ongetwijfeld hoe een intens slecht mens hij was, alleen al door te menen dat bestuurlijke machthebbers - Nederlandse bestuurlijke machthebbers, trotse Volksgenoten! - of hun gewillige bureaucratische uitvoerders - Nederlandse bureaucratische uitvoerders, o landgenoten van Van Thijn, Cohen en Oudkerk! - het wel eens zou kunnen gaan om

sluwe eer-, geld- en heerszucht!

Schande! Driewerf schande over deze volstrekt onneerlandse verdachtmakingen!

Als waarachtig en loyaal Neerlands burger begrijpt u ongetwijfeld dat, al sinds de trotse dagen van de VOC, géén Neerlands bestuurder of bureaucraat ooit ongestraft van iets dergelijks verdacht kan of mag worden, althans zonder zware sancties van de Neerlandse bestuurlijke machthebbers of hun gewillige bureaucratische uitvoerders, en dat het, in onze democratische rechtsstaat, altijd zéér slecht afliep met al die menselijke monsters die enige twijfel durfden uit te spreken in Neerland over hun bovengestelden, of over hun goede bedoelingen, hun grote vermogens, hun nobele motieven, hun prachtige praktijken, of hun o zo legale neveninkomsten, voorzover althans ze niet tijdig konden vluchten uit ons polderparadijs voor junken, drugshandelaren, corrupte bureaucraten en bedriegende bestuurders.

Laat me het dus nog een keer helder verwoorden:

Burgers van Nederland!

U bent er om loyaal en respectvol uw bestuurlijke leiders en hun gewillige bureaucratische uitvoerders trouw te volgen en dienen! U bent er om dankbaar, loyaal, respectvol en gezagsgetrouw uw eigen trotse Nederlandse autoriteiten te betalen en te beschermen! U mag bestaan om uw wetgever en hun gewillige uitvoerders te financieren: U, trotse Nederburgers, bent er allemaal voor de wet; u bestaat voor het dienen van uw bovengestelde bestuurders; u leeft en werkt, in diepe dankbaarheid ook, voor de inkomens en lusten van hun gewillige bureaucratische uitvoerders - en wie aan dit alles twijfelt, in Onze Demokratische Rechtsstaat, is evident een smerige landsverrader en vijand van Ons Trots Volk, waarvoor geen straf, geen pijniging, geen vernedering ver genoeg gaat.

Ik legde het nog maar eens uit, voor wie de echte Neerlandse verhoudingen, in de ogen van onze integere bovengestelden, nog niet goed kent, en wie nog niet echt doorheeft hoe het in de Neerlandse bestuurspraktijk toegaat, al vele dekaden, voor wie zich verzette tegen Nederbureaucraten en bestuurders.

        home - index - top - mail