Nederlog        

 

 26 maart 2008

                                                                 

Overheidsproza - genus UvA (alma mater meretrix)

 In vervolg op mijn vorig stukje een citaat uit ABIV-1 uit ME in Amsterdam, dat een onderdeel is van een reeks stukjes over de UvA uit 1996.

De geadresseerde is het - nog altijd, anno 2008! - raadselachtig "Hoofd ABIV van de Universiteit van Amsterdam", dat ik hieronder probeer te duiden en begrijpen, ook uit zijn zonder enige twijfel geciteerde zelfomschrijving, qua ABIV, die ik hieronder citeer in volle pracht.

Een en ander is uit 1999, uit een reeks over de UvA. Voor meer zie Prospectus.

Ik beantwoordde een mail van Hoofd ABIV (en enige andere post):


Date: Fri, 28 Feb 97 13:09:18 CET
From: uva@bdu.uva.nl
Subject: claim
To: maartens@xs4all.nl
 
Geachte heer Maartensz,
 
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief d.d. 17 december 1996
aan het College van Bestuur.
De universiteit pleegt aan haar gerichte correspondentie via de post
te beantwoorden en niet via een openbaar medium als Internet. In uw
geval willen wij daarop geen uitzondering maken. Indien u een antwoord
op uw brief wenst te ontvangen zult u derhalve - schriftelijk - een
postadres bekend moeten maken.
Voorts verzoek ik u dringend in het vervolg uw klachten en wensen op
zakelijke wijze mee te delen en zich daarbij te onthouden van grie-
vend taalgebruik en/of beledigingen aan het adres van personen.
 
 
Hoogachtend,
 
drs J. van Hijfte
hoofd ABIV
Bureau van de Universiteit

Uw email, waarin u mij vertelt dat u geen emails stuurt, en dat ik mij zou dienen te onthouden van "grievend en/of beledigend taalgebruik", zal ik hieronder pogen te beantwoorden, als ik de in de inleiding genoemde context wat ingevuld heb. Tot die tijd kunt u, in verloren ogenblikken tussen de studie van mijn proza door, de volgende twee lemmata uit de "Shorter Oxford English Dictionary" proberen te overdenken:

"satire" - "The employment, in speaking or writing, of sarcasm, irony, ridicule, etc. in denouncing, exposing, or deriding vice, folly, abuses, or evils of any kind"
"sarcasm" - "A sharp, bitter, or cutting expression or remark; a bitter gibe or taunt."

Maar voordat ik begin te proberen uw email-burocraten-proza te beantwoorden, zal ik eerst moeten weten wat u voor iets of iemand bent. U zelf, kennelijk voortdurend verkerend in hogere academische UvA-sferen waarin "Hoofd ABIV" even vanzelfsprekend is als incompetentie in een Nederlands ambtenaar, hebt kennelijk even uit het oog verloren dat niet iedereen in uw kringen verkeert, en ook dat het - met permissie - geen pas geeft iemand te beschuldigen zonder daar redenen voor te geven.

Ik zal dus moeten beginnen met het oplossen van een groot raadsel waar u mij, en overige lezers die niet in uw hogere academische UvA-sferen verblijven, voor stelde: Wat IS een "Hoofd ABIV"? Is het een ziekte, een afwijking, een geheim orgaan? Is het besmettelijk, gevaarlijk of discriminerend? Is het feministisch, socialistisch en door de vakbond en de Vara goedgekeurd? Hieronder volgt een - prolegomena tot een duiding van een oplossing van - dit raadsel.

Ik heb mij namelijk ondertussen verstaan met een van uw 17.000 (in meerderheid zeer socialistische) collegae, iets hoger in de academische pikorde dan u, want doctor, en haar gevraagd (zij is namelijk een weledelzeergeleerde zij), of zij, toch reeds al wat jaren werkzaam bij uw instelling, ook wist wat een (het?) (de?) "Hoofd ABIV" was.

Dat wist zelfs zij niet, moet ik u bekennen, maar een universitaire gids bracht enige raad (wat gezien hun gewoonlijke onduidelijkheid een klein mirakel mag heten), en ziehier, "Hoofd ABIV", een verklaring wat een "Hoofd ABIV" is, doet, denkt, voelt en onderneemt, in al zijn/haar (v/m) volle glorie en pracht, naar men met een gerust hart kan aannemen bijzonder stevig geschraagd door een verantwoord - zonder twijfel! - hoog socialisties salaris (geheel anders dan de 967 gulden per maand die een Hoofd GOD, niet werkzaam aan uw universiteit, in Onze Democratische Rechtsstaat, waarin "alle mensen gelijkwaardig" zijn, ontvangt in dit prachtland waar morele schijnheiligheid en monetaire hebzucht de enige werkelijk gepraktiseerde principes zijn).

Houdt u vast, want het is niet mis! Ik citeer woordgetrouw en integraal en - hoewel ik niet wil pretenderen de volgende burocraties-dialektiese duisterpraat volkomen te kunnen ontsluieren (dat vergt namelijk minstens de vermogens van een doctorandus Van Thijn of een doctorandus Gevers, die mij helaas ontbreken, want ik ben weliswaar niet dom maar wel arm, en had geen gelegenheid tot stelen) zal ik uw toekomstige taak, hoofd ABIV, een heel stuk makkelijker maken met wat electronische vingerwijzingen van Hoofd GOD naar mogelijke relevante bijlages:

(De UvA licht voor, in modaal standaard UvA-Nederlands, ABIV-gefaciliteerd en ondersteund:)


Algemene
Bestuursondersteuning en
Informatievoorziening (ABIV)

ABIV verricht ondersteunende en faciliterende taken ten behoeve van bestuur en management van de universiteit met het doel de kwaliteit en efficiency van de besluitvormingsprocessen te verbeteren. Het primaire verbindende element tussen de verschillende activiteiten van ABIV is dat ze gericht zijn op het tot stand brengen, ontsluiten en onderhouden van een adequate informatievoorziening. Daarnaast is algemene bestuursondersteuning een belangrijke taak.

Produkten

         bestuurlijke informatie, gericht op de interne en externe verantwoording, onder meer ken- en stuurgetallen, managementsrapportages, prestatie-indicatoren en omgevings-verkenningen

         een toegankelijke en transparente documentaire informatievoorziening, post, documentatie en archivering

         ondersteuning van de bestuursorganen en -processen door activiteiten-planning. voortgangsbewaking, juridische ondersteuning (op het gebied van civiel-, arbeids- en bestuursrecht), organisatie-advies en secretariaten

         diensten op het gebied van de informatietechnologie (netwerkbeheer en gebruikersondersteuning) voor onder meer het concernbureau, GIO, AC en FB.

adres: Spui 21, 1012 WX
Amsterdam, tel. 525 2372/2736
fax 525 2875
hoofd: drs. J.E. van Hijfte, tel. 525 2846
management-assistent: R.H.C. Huygens, tel 525 2549
secretariaat: mw. L.B. van der Bent, tel. 525 2372/2389, mw. J.G. Alves, tel. 525 2736.

Zo, nu begrijpt u misschien wat beter wat het streven van een "Hoofd ABIV" en zijn welvoorziene staf is? "Ondersteunen", "faciliteren", "ontsluiten", "tot stand brengen", "onderhouden"! "Toegankelijk" en "transparant" maken! "Organen", "processen", "plannen", "bewaken", (alweer!) "faciliteren", "ondersteunen"! "Primair verbonden door" het "gericht zijn op het tot stand brengen, ontsluiten en onderhouden"! "Ten behoeve van" "onder meer" (!!) "ken- en stuurgetallen, managementsrapportages, prestatie-indicatoren", "interne en externe verantwoording", "activiteiten-planning, voortgangsbewaking, omgevings- verkenningen", "en gebruikersondersteuning voor onder meer" (!!) "het concernbureau".

Waarachtig! Dialekties gefaciliteerd, geepibreerd en geconcipieerd, zonder twijfel! En zo sexy, soepel, leesbaar en lekker onder woorden gebracht!

Hyper-hoogbegaafd prozaisch-poetisch gestroomlijnd-dynamisch hoofd ABIV (m/v)! In ons beider (nee, niet uw, Hoofd) - aan de UvA geschoolde - desondanks niet geheel achterlijke academische hoofden ontstak uw transparente en toegankelijke, opmerkelijk faciliterend en organiek ABIV-proza - helaas! - geen onmiddellijk licht, om het eerlijk te zeggen, en wij weten ook alweer niet wat - "le clarte, c'est la politesse!" - "GIO", "AC" en "FB" zijn, al nemen we aan dat ook zij bijzonder intiem, lekker en Politiek Correct door u verwend, gefaciliteerd, tot stand gebracht, onderhouden en ondersteund worden.

Wij dachten aan Yab-Yum en Jan-Karel Gevers' mannelijkheid (ondersteund, gefaciliteerd, en tot stand gebracht door Hoofd ABIV (m/v/pc), en onderhouden door talrijke bovenstaande sub-hoofden, voorzien van kotszakjes); onze gedachten plooiden zich mathematisch en gisten dat, misschien, in een socialistisch-feministische universiteit als de uwe, de juiste verhoudingen wellicht zo geschetst kunnen worden (met uw welwillende permissie, ongetwijfeld, en als korte samenvatting - voor mensen die niet geheel uw niveau van taalbegaafdheid hebben - van het door u in de universitaire gids gestelde en boven geciteerde):

ABIV : CvB = dildo : Opzij-lezeres

(voorwaar een Politiek Correcte en toch Zuiver Wiskundige gedachtegang, Hoofd ABIV, en met de voor u bijzonder aangename konklusie dat geen man (m/v) zo standvastig is als een Hoofd ABIV, en dat zou u (m/v) in ieder geval moeten plezieren: Hoofd GOD is u genadig, zoals u bemerkt! En niet zeuren over mijn sexy vergelijkingen, Hoofd: Doorsnee Nederlandse academici lezen alleen iets met vreugde als er sprake in is van sex of foeballe, en begrijpen dat soort dingen ook het best. Vandaar dus.); wij peinsten over toegankelijke gefaciliteerde en ondersteun(en)de pleonasmes, over "besluitvormingsprocessen", en over "documentaire informatievoorziening, post, documentatie en archivering" (interdocumentaire meta-documentatie niet vergeten, Hoofd ABIV?); wij bemerkten "de informatietechnologie" en "het netwerkbeheer" (nog steeds enigszins geschokt van Hoofd ABIV's toon in zijn email aan Hoofd GOD), en speculeerden over "het tot stand brengen, ontsluiten en onderhouden van een adequate informatievoorziening" en de bijlages, en zo meer.

Wat een "Hoofd ABIV" en zijn (m/v) talrijke staf (academisch ongeschoold, kennelijk omdat het CvB de waarde van een academisch UvA-diploma - vaak equivalent aan een prefrontale lobotomie, die zich licht mag uiten in onleesbaar zogeheten ambterlands) nu werkelijk uitspoken was ons ook toen nog verre van duidelijk, maar een glimps van de sluier van de ware ABIV is opgelicht.


"Hoofd GOD" = "Hoofd Goedgeschreven Onderhoudende Donderpreken". Voor meer zie Prospectus.

Maar ik doelde nu vooral op het bureaucraten-proza.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail