Nederlog        

 

1 november 2007

                                                                 

Geachte heer ambtenaar Edelaar

 -- mail d.d. 1 november 2007, hier i.v.m. ME in Amsterdam (waarin: CV, Overzicht, Na 19 jaar, Konklusies, Spiegeloogcolums) en zie RAMO 1 en RAMO 2, en - als we dan tóch van recht, gelijkheid, gelijkwaardigheid spreken: Rushdie, Ali en ik:


Ik heb u heden - 1.XI.07 - telefonisch gesproken; u hebt mij het "persoonlijke email-adres" gegeven (bij de SD/DWI) waaraan ik dit richt, en u hebt mij o.a. gezegd dat u mijn website bekeken hebt, dat u zich daar niet in herkent en dat u mij daarom niet antwoordt.

Ik vrees derhalve dat we dit stapje voor stapje moeten proberen.

Mij ontgaat het logisch verband, tussen "mijzelf niet herkennen in" en "niet antwoordt", maar dan ook geheel, ook wettelijk en moreel, trouwens.

En dan, wat "herkennen" betreft, meneer Edelaar:

U kent mijn leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mail, opleiding, diplomaas, medische gegevens, familie-achtergrond en persoonlijke geschiedenis van de laatste 30 jaar, via mijn site, bijv. het CV, dat ik heb moeten schrijven op kommando van uw ondergeschikte - neem ik aan - ambtenaar H. Lont, om deze vrijwel dertig jaar invalide senior van ruim 57½ aan het vakkenvullen bij AH te zetten ("te integreren in Onze Maatschappij", in het SD/DWI-argot).

Ik weet geheel niets van u dan het volgende:

  • u bent soms telefonisch bereikbaar via SD/DWI (voorzover niet "op vakantie", als eerder)
  • u heeft daar (sinds vandaag in ieder geval) een e-mail adres
  • ik ben naar u doorverbonden nadat een meester in het recht (zei hij) werkzaam voor SD/DWI gezegd had dat hij mijn zaak, waarvan hem één klacht bekend is, niet verder kon behandelen, en mij naar u verwees
  • u hebt mij gezegd géén klachten van mij te kennen
  • uw functie ken ik niet en omschreef u uitermate vaag
  • u heeft mij geweigerd uw leeftijd en opleiding te geven
  • u hebt mij sindsdien geheel niet beantwoord, zoals u wel beloofd had, naar u heden zei vanwege geen danwel gebrekkige herkenning
  • uit ons eerdere gesprek heb ik de konklusie getrokken dat u meent dat alle mensen gelijkwaardig zijn, en dat u zelf meer weet van Einstein dan ik, en heb even logisch doorgeredeneerd, zoals mij dat aan de UvA geleerd is (waar ik, zoals u weet, onnavolgbaar briljant ben afgestudeerd, feitelijk vooral op wiskundige logica). [Zie overigens: Polemiek en satire, voor uw informatie.]

Verder weet ik niets van u, behoudens dat u een bruikbare telefoonstem heeft, ABN spreekt (twee kwalificaties die niet van toepassing zijn gebleken op de grote meerderheid van lagere Amsterdamse ambtenaren), en heel aardig waardig en vaag weet te doen, en ontkent rechten te hebben gestudeerd, en overigens dat u het kenmerk van veel ambtenaren hebt, namelijk dat u meent te kunnen bepalen wat "relevant" en "waar" zou zijn, en ik uw oordelen daarover maar voetstoots heb aan te nemen, eenvoudig omdat uw stemgeluid mij dat - waardig, ABN-gewijs - meedeelt, alsof dat vanzelf zou spreken. [Quod non.]

O, en u heeft me verteld dat mijn site "wel veel tekentjes" bevat.

[Wel 300 miljoen, maar voor 85% over filosofie en logica - het is waar, net als het waar is dat e.e.a. samen meer dan 200 Google-punten scoort. Doch dat alles wist ik al, maar wellicht is een deel hiervan voor u nieuw. Het is ook mede een grond voor mijn vorderingen: De SD/DWI en B&W van Amsterdam hebben systematisch en opzettelijk mijn mogelijkheden om - wat resteerde van - mijn kansen en mijn talenten (als lichamelijke invalide, zonder enige hulp, in voortdurende pijn) te gebruiken welbewust, en met relevante medische kennis, ontnomen, en mijn gezondheid opzettelijk geruïneerd, zoals bijv. inzake mijn promotie en inzake mijn 3 1/2-jarig verblijf boven een terroristische drugshandel door B&W van vergunning en bescherming voorzien. ME in Amsterdam is daarvan het bewijs - en geen enkel daarin gesteld feit is ooit weersproken, weerlegd, of ontkend.]

Ziedaar - vóór het intermezzo tussen haken - de summa om mij in te herkennen waar het u, zegge Edelaar, Leon, ambtenaar betreft, meneer Edelaar.

Er is maar héél weinig, voor mij, om u van de totale anonimiteit en een onbewezen naam te onderscheiden (want anders dan ik tegenover uw ondergeschikten heb ik van u geen identiteitspapieren gezien).

Kortom, om deze mail niet al te lang en ingewikkeld te maken (ik heb geleerd van ambtenaar meneer Lont!), om te beginnen twee eenvoudige puntjes

  • Wie en wat bent u, waarom bent u gekwalificeerd om in deze - mijn klachten over en vordering op de SD/DWI en gemeente Amsterdam - te spreken of mailen, en wat zijn uw functie, rang, leeftijd en opleiding nu eigenlijk?
  • Aangezien ik u een toelichting op mijn vordering heb beloofd: Zie Na 19 jaar, met de links daarin. Dit betreft - wilt u wellicht waardig opmerken - eerder de gemeente dan de SD/DWI, maar (1) zie mijn vorige vraag en (2) u bent immer gemeentelijk ambtenaar: stuur het door, en (3) uiteindelijk moet de vordering, zo ik deze in, betaald worden door de gemeente Amsterdam

Tenslotte, gezien de bijna 30 jaar discriminatie, terreur, bedreigingen, pijniging, beledigingen, nalatigheid, incompetentie, corruptie en  misdadigheid, vanwege of verdedigd of "gedoogd" door Amsterdamse ambtenaren en bestuurders, zoals gedetailleerd in ME in Amsterdam, behandel ik deze zaak en deze mail publiek op mijn site.

Aangezien u ongetwijfeld een aansprakelijk en verantwoordelijk ambtenaar wilt zijn (hoop ik - en ànders dan uw collegaas mr. Lisser en mr. Sarucco, zo medeverantwoordelijk voor zoveel van de pijn die ik nu sinds 1988 lijd) mag ik aannemen dat u dat eerder toejuicht dan betreurt: Amsterdamse gemeentelijke, ambtelijke en bestuurlijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, net als gedaan justitieel recht, moet immers openbaar zijn om geloofd te kunnen worden, publiek gecontroleerd te kunnen worden, en maatschappelijk aanvaardbaar te zijn.

Althans, zo verschijnt het aan mij, in mijn geval, vanwaar ook ME in Amsterdam.

U vindt deze mail dus keurig netjes op mijn site, in Nederlog, met waarachtig werkende links, waarmee ik u veel leesplezier toewens.

Hoogachtend,

drs. Maarten Maartensz

P.S. Als het in het eerste bovenstaande punt gevraagde tevéél gevraagd is - waardig, ABN - dan zijn u en ik uitgepraat. Ik verdoe mijn tijd niet met functionele anoniemen, die feitelijk niets anders zijn dan een stem uit een telefoon, met praatjes zonder funderingen, pretenties zonder keurmerk. En daar heeft u ook mijn "onherkenbare" proza aan te danken, mede: ik kan niet inzien waarom ik zèlfs uw functie, leeftijd en opleiding niet zou mogen weten, en zonder kennis daarvan kan ik zeker niet beoordelen of dat "niet relevant" is, zoals u mij eerder zei, alsof dat vanzelf zou spreken.

P.P.S. En nog wat, omdat u zich tegen mij - waardig, ABN - afvroeg wat mijn familie-achtergrond (ouders in grootouders in het verzet en in Duitse concentratiekampen, vader geridderd, op het stadhuis van Amsterdam, als voornaamste organisator van De Nationale Verzetstentoonstelling) met een en ander te maken heeft.

Wel in de eerste plaats: U stelt die vraag niet over de Oranjes, en ook al niet over burgemeesters en wethouders van Amsterdam.

Het zijn de burgemeesters Van Thijn en Cohen, ex-wethouder Oudkerk, wethouder Asscher, die niet weg te sláán zijn van de themaas "mijn joodse identiteit", "de idealen van de Februaristaking", "heldhaftig, vastberaden, barmhartig" - wat, indien u het niet weet, in het stadwapen van Amsterdam staat vanwege de Februaristaking, mede waarvoor mijn vader en grootvader in 1941 gearresteerd en tot het concentratiekamp zijn veroordeeld.

Wel: Rob Oudkerk is de kleinzoon van de veroordeelde collaborateur prof. David Cohen. Er is mij verzekerd dat Oudkerk een volle neef is van Job Cohen. Lodewijk Asscher draagt de familienaam van een andere joodse collaborateur. De professoren Cohen en Asscher - héél wel mogelijk de grootvaders van maar liefst 1 huidige Amsterdamse burgemeester en 2 huidige of recente Amsterdamse wethouders - uit de 2e WO probeerden namelijk een deal met de Duitse bezetters te sluiten met het doel rijke joden te sparen, en deden in die capaciteit veel dat effectieve razzia's op joden mogelijk maakte, en uiteindelijk meer dan 100.000 van hen hielp vergassen. (Zie "The Holocaust Encyclopedia", W. Laqueur Ed., ook in het register, en onder "Joodsche Raad".)

Met mijn familie-achtergrond is dit allemaal ... wat vreemd, ook al omdat zowel Van Thijn als Cohen mijn vader vrijwel zeker gekend en ontmoet hebben. En met mijn familie-achtergrond en psychologen-diploma suggereert dit aardige hypotheses inzake genetische psychologie. Er zit wellicht een stevige genetische component in (im)moreel handelen. Mag ik suggereren dat dit een rol speelt in zowel handel en wandel van, in ieder geval, Rob Oudkerk als mijn doen en laten?

Tel dat op bij Oudkerk's sexuele en cocaïne-uitspattingen en uitlatingen over Marokkanen; bedenk dat er, volgens het Van Traa-rapport, minstens 10 miljard jaarlijks alleen aan illegale soft drugs in en rond Amsterdam worden omgezet; lees over mijn verblijf over de door Van Thijn van vergunning met handtekening voorziene drugshandel - en u zou ... enige twijfel moeten koesteren over de integriteit, rechtmatigheid of wetmatigheid van B&W, sinds 19 jaar in ieder geval.

En 19 maal 10 miljard is 190 miljard, meneer Edelaar, sinds 1988, waarvan echt méér ambtenaren mee te corrumperen zijn dan u zo een, twee, drie uit u blote hoofd kunt uitrekenen...

.... maar ja: het zijn ook uw bazen, de deugdhelden "met mijn joodse identiteit, al heb ik het geloof niet" (Oudkerk), en het is ook uw carrière, uw menselijke verantwoordelijkheid, en daar komt nog bij dat ik die vreselijke website heb, en dat u maar zoveel per uur betaald krijgt, al is het veel meer dan ik, en dat - niets menselijks is ons vreemd - het lijden van anderen zo goed en dapper te dragen valt. Inzonder door Amsterdamse ambtenaren, blijkt mij al 20 jaar dagelijks, in dagelijkse pijn, zonder enige hulp dan minimale bijstand.

Ach ja.

En inderdaad, meneer Edelaar, speelt dat voor mij een rol, naast mijn vijfvoudige bedreiging met moord door harddrugshandelaren, mijn vergassing door hun partner de huiseigenaar (op 't uiterste nippertje overleefd), en de 19 jaar konstante weigering van B&W en de SD/DWI zelfs maar enige minimale schijn van wetmatigheid, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid, redelijkheid, behoorlijkheid, moraliteit, laat staan medemenselijkheid te betrachten - afgezien van de allerlaagste, natuurlijk, in dit Karremansland, zo goed en veilig ook voor de drugsmafia.

Totdat u mij aangetoond hebt althans minimaal te verschillen van de gemeente-ambtenaren waaraan ik nu 20 jaar blootgesteld ben geweest - in grote meerderheid ofwel drugscorrupt ofwel door en door menselijk verrot - moet ik dus wel aannemen dat u er weinig of niet van verschilt totdat het tegendeel blijkt.

En dat is niet om u geen plezier te doen, maar eenvoudig rationeel geredeneerd, conform alle mij bekende feiten - waarvan ME in Amsterdam helder verslag doet, in zeer veel beter Nederlands dan het ambtelijk proza dat uw dagelijkse kost is.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail