Nedernieuws        

 

28 oktober 2005

                                                                 

Nederonderwijs op z'n adelmunst     

 

 

De NRC van 26 oktober heeft een voorpagina-artikel met vervolg in de binnenpaginaas over het onderwijs dat de Nederjeugd dankt aan de vastbesloten sociaal-demokratiese inspanningen van wijlen Adelmund en haar sociaal-demokratiese kompanen.

Maar eerst de in sociaal-demokratiese kring zo innig en diep betreurde Karin. NRC-columnist Abrahams toog naar de sociaal-demokratiese herdenkingsbijeenkomst. Er was "een witte kist" en het was "in het kerkgebouw van De Duif" op de Prinsengracht.

"Zij liet een volle kerk achter zich - geen overvolle. Aan de overkant van de gracht, in de Amstelkerk, was een ruimte gereserveerd voor publiek dat niet meer in De Duif terecht zou kunnen. De plechtigheid was er op een groot scherm te volgen, maar het zaaltje bleef leeg."

Verder leer ik uit het artikel van Abrahams dat de betreurde sociaal-demokratiese dode "'Kaatje'" beliefde genoemd te worden worden, door haar "intimi"; leerde ik uit een overlijdensadvertentie dat de toch niet bijster begaafde betreurde sociaal-demokrate toch nog drs. was geworden, ondanks Mulo-hersens, ongetwijfeld vanwege PvdA-vrienden in het CvB van de UvA, want voor braaflinkse partij-vrienden van PvdA en klein links was 20 jaar geleden àlles mogelijk aan de UvA, zolang het maar het onderwijs nivelleerde en politiseerde of de PvdA- en klein linkse politieke leidertjes en leidstertjes aan titels en academische baantjes, status en inkomsten hielp.

Maar 'Kaatje' was intens bemind:

"Negen toespraken waren er, uitstekende toespraken vaak, van mensen als Klaas de Vries, Felix Rottenberg, Wim Kok en Job Cohen, en er werd indringend gezongen door Huub van der Lubbe en Mathilde Santing."

Kortom: Neerlands politieke sociaal-demokratiese élite en Neerlands grootste zangkunstenaars bejubelden haar, die volgens haar zuster weliswaar huilde in de Tweede Kamer maar... "Ze huilde nooit om zichzelf"  - schuin gezet in de krant, met de schalkse toevoeging van haar broer "Er zou in de Tweede Kamer misschien méér gehuild moeten worden".

Nu waar al deze sociaal-demokratiese zelfvermeende excellentie toe leidde, in dezelfde krant. Hier zijn vier krantenkoppen van paginaas 1 en 3 over het gruwelijk vervallen Nederlandse onderwijs:

Kop 1: Maar wat is een staartdeling?
Kop 2: 'Taalpolitie op de middelbare school'
Kop 3: 'Allemaal flauwekulvakken in 4 VWO'
Kop 4: Niveau middelbare scholier gedaald

Ik registreer het, en leg er zometeen iets bij uit, maar registreer ook dat dit al sinds 1965 aan de gang is, met de invoering van Havo en Mavo, en sindsdien alleen maar erger en erger is geworden, d.w.z. men leerde minder en minder vakken, kundigheden en kennis, en meer en meer flauwekul.

Wat betreft staartdelingen: Die zijn zelfs uit het basisonderwijs en van de lagere school verwijderd (waar ik ze in de 4e of 5e klas kreeg, op een slechte lagere school), als 'te moeilijk'. Wiskunde is sowieso te moeilijk voor de jeugd van tegenwoordig, want zelfs voor kinderen met een bètapakket geldt

"Op de middelbare school deden we alles met een formulekaart en een rekenmachine, zelfs bij het eindexamen. Je hoefde geen enkele formule uit je hoofd te leren."

Aan de TU Twente werden beginnende studenten elektrotechniek getest op wiskundige vaardigheid:

"Slechts vier procent van de eerstejaars haalde een voldoende".

Deze TU en andere universiteiten zijn dan ook begonnen met "herstelonderwijs" voor eerstejaars, om ze te leren wat ze tegenwoordig op het VWO hadden moeten leren, en ik rond mijn 8ste à 10de op een gewone slechte Amsterdamse school, tussen 1958 en 1960:

"Conclusie: in het herstelonderwijs veel aandacht besteden aan het samenvoegen en vereenvoudigen van breuken."

Je mag aannemen dat dit, voor de moderne Neerlandse achttien tot twintigjarigen met VWO-opleiding, fundamentele vraagstukken betreft als 1/3+1/4 = ? betreft, lang geleden, in een veel armer maatschappij, namelijk het Nederland van de vijftiger jaren geheel geschikt voor alles en iedereen van 8 a 10 jaar oud op een gewone lagere school. Tegenwoordig, na de Adelmundse diepbewogen sociaal-demokratiese onderwijs-inspanningen, vormt dit kennis en vaardigheden die eerstejaars universiteits-studenten nog moeten verwerven!

Want dit is voor een deel het werk van de onder sociaal-demokraten zo betreurde dode, via haar "leren leren" in "het Studiehuis":

Volgens Van Gils bestaat er een direct verband tussen het dalende wiskunde-niveau en de didactische aanpak van het studiehuis. "Op papier geeft het studiehuis de leerling meer verantwoordelijkheid, In de praktijk gebeurt het omgekeerde: ze kennen juist geen eigen verantwoordelijkheid. Ze verwijzen naar Google, hulpmiddelen of leerlingen in hun werkgroep.

Ik zou nog veel meer kunnen citeren, maar het komt er allemaal op neer dat de leerlingetjes tegenwoordig helemaal niets meer hoeven leren, kennen of kunnen: Ze mogen alles met voorgekookte sjablonen invullen, en ze hoeven niets te begrijpen. Alles wat begripsvermogen kost wordt afgeschaft, en de scholen blijven gewoon ervoor zorgen dat 95% afstudeeert met fraaie cijfers door de cijfers aan te passen aan het gemiddeld niveau. Resultaat:

Het curriculum van de studie elektrotechniek [aan de TU Twente - M] wordt binnenkort drastisch aangepast, om in het eerste jaar ruimte te maken voor lesstof die studenten voorheen bij hun binnenkomst al beheersten. Ongelooflijk, aldus Van Gils. "Wat we vroeger op de basisschool konden, is nu te moeilijk op de universiteit. Rekenen met breuken bijvoorbeeld. Dan kun je toch wel stellen dat iets mis is met ons onderwijsstelsel.

Juist! Dank zij drs. Karin Adelmund en een sociaal-demokratiese "generatie van verraders" (Komrij), die 35 jaar het onderwijs nivelleerden om bij de dommokraatiese meerderheid sosjaalisties in de smaak te vallen.

Ook elementaire taalkennis laat zeer te wensen over bij de moderne afgestudeerden van Havo en VWO: Zeventig procent van de eerstejaars bij de School voor Journalistiek zakt voor een toets taalvaardigheid.

"Het studiehuis heeft die vaardigheid in elk geval geen goed gedaan."

En inderdaad staat er ook in een van de artikelen:

"Het studiehuis betekent dat je in 4 VWO allemaal flauwekulvakken moet doen, en dat je het daarna heel rustig hebt."

Ik citeerde boven de kop "Niveau middelbare scholier gedaald". Dat artikel begint zo:

Docenten in het hoger onderwijs vinden dat de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van eerstejaars studenten afnemen. De studenten die sinds de invoering van de Tweede Fase [studiehuis e.d. - M] van havo of vwo komen, weten minder dan hun voorgangers. Vaardigheden als werken met computers en samenwerken zijn goed ontwikkeld, maar hun taal- en rekenvaardigheid, nauwkeurigheid en analytische vermogens schieten tekort. (..)
Vooral bij technische studies daalt het kennisniveau van de eerstejaars. Op de hogescholen vindt 59 procent van de docenten hun vakkennis onvoldoende, op de universiteiten is dat 74 procent.

Allemaal dankzij de betreurde sociaal-demokratiese Adelmund, en veel van haar gelijkwaardigen, als de sociaal-demokratiese treurders "Klaas de Vries, Felix Rottenberg, Wim Kok en Job Cohen", die inderdaad allemaal een groot belang hebben bij gestupificeerde kiezers, die nauwelijks kunnen lezen of rekenen, maar veel TV kijken, en solidair sociaal-dommokraties stemmen.

Maar goed - omdat ik zelf een tegenstander ben van het nog dommer maken van de doorsnee dan ze toch al geboren wordt, waar de Neerlandse nivellerende sociaal-demokratie zich nu 35 jaar voor heeft ingezet, met groot succes bovendien, heb ik het niet zo op Adelmund c.s. - zoals "Klaas de Vries, Felix Rottenberg, Wim Kok en Job Cohen".

Als de volgende generatie Neerlanders effectief een ontwikkelingsland bevolken, wat gezien hun onderwijs, kennis en vaardigheden geheel rechtvaardig zou zijn, bovendien, bijvoorbeeld omdat alles wat echte technologische of wetenschappelijke kennis en vaardigheden vergt véél beter en véél goedkoper in Indië etc. gedaan wordt, dan danken de dan levende Neerlanders dat aan Karin Adelmund, Klaas de Vries, Felix Rottenberg, Wim Kok en Job Cohen, die heel welbewust meer dan een hele Nederlandse generatie van scholieren en studenten hun recht op goed onderwijs hebben ontstolen, uit naam van de universele gelijkwaardigheid van allen.

Maar ik vrees dat deze heren sociaal-demokratiese bedriegers lang daarvoor met veel sociaal-demokratiese krokodilletranen zullen begraven zijn, met extra-grote schermen voor de grote schares treurenden, na een voor zichzelf welbesteed leven van bestuurlijk bedrog en zakkenvullerij.

Opnieuw: Zie mijn radikale plan voor bestuurshervorming van de vorige keer, wat het althans mógelijk maakt bestuurders op hun wanprestaties af te rekenen terwijl ze nog leven, in plaats van een generatie later met droefheid te moeten konstateren dat de ellende van nu het directe gevolg is van de uitvreterij en het bedrog van de voorgaande generatie van incompetente bestuurlijke bedriegers.

En er is vrijwel niets meer te doen aan het verval van het onderwijs in Nederland: Het is te ver voortgeschreden, en er zijn te weinig mensen over met een behoorlijke opleiding om de tekorten van de meesten te lenigen, als die meerderheid al zouden willen weten wat ze onthouden en ontstolen is - drie tot vijf vreemde talen, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, alles vanzelfsprekend tussen je 12e en 17e - en daar de tijd en energie voor vinden in hun latere leven.

Het enige wat nu nog enigszins mogelijk is - maar dan wel met speciale maatregelen - is het behoud van de gymnasia en het subsidieren van bijzonder onderwijs voor werkelijk hoogbegaafden. De doorsnee die schoolgegaan heeft sinds 1970 is bestolen en belazerd, en kan het gedane kwaad niet meer ongedaan maken: Ze hebben weliswaar geen prefrontale lobotomie ondergaan, maar ze zijn sociaal-dommokraties schoolgegaan, in een school waar "leren leren" de norm, en stompzinnigheid de regel was, wel natuurlijk met voortdurend liegend belijden van "respect" voor alles en iedereen. Met de schoolse verwording tot gestupificeerde alleen tot TV-kijken bekwaam sociaal-dommokraties kiesvee als noodzakelijk resultaat. Dank zij Klaas de Vries, Felix Rottenberg, Wim Kok en Job Cohen, en de o zo diep betreurde Kaatje Adelmund. Ik citeer het bevlogen Nederproza van de laatste nog maar eens, staatssecretaris van Onderwijs in Nederland, en doctorandus van een Nederlandse universiteit: Frases als

 "Begin je bij de stip of de horizon en hoe werk je daar vanuit de modder naartoe?" of "Ideeën op zichzelf zijn gekleurde ballonnen die recht de lucht in gaan" rolden moeiteloos uit haar mond."

En vanwege zo iemand, en velen van haar menselijke kwaliteiten, hebben we hier in Neerland  het Nederonderwijs zoals het nu is: Een hopeloze onherstelbare puinhoop voor generaties, alleen geschikt voor randdebielen, en deze miljoenvoudig producerend. Demokraties! Socialisties! Bewogen!

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail