Nedernieuws        

 

30 oktober 2004

                                                                 

Herhaling vordering + informatie website + normen en waarden

 

 

Titel mail: Herhaling vordering + informatie website + normen en waarden

"De plicht om burgers onder alle omstandigheden te beschermen is een algemeen beginsel van internationaal humanitair recht dat is vastgelegd in de Geneefse Conventies van 1949 en de Aanvullende Protocollen van 1977." (Zie ook: Mensenrechten.)

Deze mail ook verzonden aan alle drugsterroristen van B&W Amsterdam.

Mijnheer Aboutaleb ing,

Laat ik even vooraf duidelijk zeggen dat ik voortdurend pijn lijd, voortdurend doodmoe ben, al vele jaren 16 uur per dag in bed lig, zonder enige hulp, steun of bijzondere bijstand; dat ik volgens zeer vele medici sinds 1.1.1979 invalide ben met M.E., en dat ik volgens mijn huisarts een "chronische vitale depressie" heb, en volgens mijzelf (sprekend als psycholoog) - weer - suïcidaal ben, en dat de aanleiding voor deze mail de volgende brief van de gemeente Amsterdam aan mij is

"Geachte mijnheer Maartensz,

Enkele jaren geleden bent u voor het laatst medisch gekeurd.
Er zal binnenkort een nieuwe medische keuring plaatsvinden. Wij hebben u daarvoor aangemeld bij het REA expertisecentrum.

Het REA-expertisecentrum zal nu gaan onderzoeken wat uw arbeidsmogelijkheden precies zijn.

Het kan een paar weken duren voordat het REA-expertisecentrum u zal oproepen voor een gesprek.

U moet gehoor geven aan de oproep van het REA-expersisecentrum. Wij rekenen erop dat u aan het onderzoek zult meewerken.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
namens dezen,

M. Turkmen, senior medewerker."

U rekent verkeerd, en dat zal ik u nu proberen aan uw Havo-verstandje te peuteren - en ik spreek daar nogal laatdunkend over omdat ik nu meer dan 10 jaar lang vergeefs gevraagd heb aan de S.D. van Amsterdam mij aan te schrijven met de titel waar ik recht op heb: doctorandus - aangezien ik onverbeterlijk briljant afgestudeerd als psycholoog. Maar ongetwijfeld meent u, net als drs. Oudkerk, dat ik daar geen recht op heb. Vandaar mijn vermelding van uw ing-schap, waarmee ik u van harte feliciteer. Voor een zogeheten Nederlandse Marokkaan is dat immers heel wat en nogal bijzonder, naar ik heb begrepen, in Onze Nederlandse Democratische Rechtsstaat, waar alles en iedereen die niet leeft en eruit ziet volgens "doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg" gediscrimineerd wordt.

0. Ik neem aan dat u en uw collegaas van B&W, die allemaal deze mail ook ontvangen, het véél te druk hebben met het hulp verlenen aan Marja en Bert - een tweetal dat zich verzette tegen buurtterreur in Amsterdam, het geluk hadden gehoor te vinden bij de Volkskrant, en sindsdien het onderwerp van media-gericht mededogen en hulp zijn van uw en de uwen van B&W, al wilde zowel B&W als de gemeentelijke ambtenarij ze jarenlang evenmin helpen als mij - en ik neem ook aan dat u en de uwen graag willen beweren niet te weten wie ik ben.

Laat ik mij dus - voor de zoveel duizendste keer, letterlijk - bij uw "heldhaftig, vastberaden, barmhartige" Amsterdams bestuurs-persoonlijkheid voorstellen, met mijn diverse kwalificaties, en beginnen met te wijzen, ook in verband met "voor de zoveel duizendste keer, letterlijk", op mijn website

B&W feitelijk eerder bekend als http://www.xs4all.nl/~maartens/, maar nu met hulp van mijn in Denemarken wonende broer in Denemarken gevestigd, o.a. om mij te kunnen ontdoen van sancties van B&W van Amsterdam of van het OM van Amsterdam, waar ik mij ook zeer vele keren vruchteloos om hulp toe heb gewend, omdat ik meer dan 3 1/2 jaar woonde boven een Amsterdamse harddrugshandel vermomd als coffeeshop, waarvan de uitbaters mij al die jaren wakker hielden door gigantische overlast, en mij als volgt, vijf maal, bedreigden "Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je", zeer geloofwaardig bovendien want inclusief enig fysiek geweld, door evidente cocaïne-psychopaten met wapens, vechthonden, en de totale vrijheid te doen en te laten wat ze wilden, want zij hadden immers toestemming drugs te handelen van B&W van Amsterdam, met een handtekening en vergunning van de burgemeester van Amsterdam.

En dergelijk voortreffelijke Neerlanders als de jaarlijks miljarden omzettende harddrugshandelaars staan in Amsterdam al vele jaren evident boven de wet, en genieten bovendien uitstekende bescherming van B&W en van de gemeentepolitie van Amsterdam.

1. Ik ben, in de eerste plaats, samen met mijn voor hem gelukkig in Denemarken wonende broer, de enige Nederlander die mag zeggen de zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februari-staking te zijn, en neem aan - als 54-jarige doctorandus psychologie - dat die afkomst een genetisch verschil maakt in aangeboren morele en intellectuele aanleg, waarover hieronder wat meer. (Het is mij bekend dat PvdA-ers dekadenlang gepretendeerd hebben niet te geloven in "aangeboren morele en intellectuele aanleg", en mensen die dat zeiden toch te doen uit te maken voor "fascist", "smerige fascist" etc. zoals mij honderden keren aan de UvA is overkomen. Desalniettemin geloof ik dat het een verschil maakt. En ik niet alleen: Zie Kohlberg, voor uw informatie. Het zal wel nieuws voor u zijn, als Havist en HTS-er, en trouwhartig gelovige in de PvdA-propaganda.)

Mijn vader en grootvader zijn in juni 1941 gearresteerd (door Nederlandse politie-agenten, aangebracht door Nederlanders); mijn vader is gemarteld in de Euterpestraat; en beiden zijn opgesloten in een Duits concentratiekamp (Schoorl, en toen Amersfoort), waar mijn grootvader vermoord is. Zie: Vader.

Mijn vader heeft ruim 3 1/2 jaar Duitse concentratiekampen overleefd, laatstelijk Sachsenhausen, na Schoorl, Amersfoort en Vught. Na de oorlog was hij de eerste die begonnen is met tentoonstellingen over het fascisme en het verzet, eerst onder auspicieën van het Nederlands Sachsenhausen-comité, en uiteindelijk in de vorm van de Nationale Verzetstentoonstelling.

Zijn foto is vele keren gebruikt in gemeentelijke tentoonstellingen over het verzet (waar de Amsterdamse burgemeesters zoveel politiek garen bij hebben gesponnen, zo valselijk, hypocriet en minderwaardig) als "mede-organisator van de Februari-staking", en hij is in 1980, vlak voor zijn dood, geridderd op het stadhuis van Amsterdam, vanwege zijn bijdrage aan de Nationale Verzetstentoonstelling - wat als nogal buitengewoon mag worden beschouwd, omdat in "de Nederlandse democratische rechtsstaat" communisten, hoe moedig, principieel en moreel ook, niet geridderd werden, omdat ze werden beschouwd, en regelmatig betiteld, zoals mijn - uitermate moedige en principiële en morele en rechtvaardige - communistische ouders, als "landverraders", "smerige communisten" etc. (dit is mijn ouders heel wat keren is toegevoegd, "in Onze Democratische Nederlandse Rechtsstaat").

U vindt een rapport van mijn vader over e.e.a. uit 1966, dat diende ter motivatie van zijn aanvraag van een verzetspensioen, hier:

en een persoonlijke reactie van mij n.a.v. de onrechtmatige, onrechtvaardige en schandalige vrijlating van "de 2 van Breda" hier

http://www.maartensz.org/meinadam/de19.htm   

U kunt e.e.a. wat betreft mijn familie-afkomst, waar ik trots op ben, al zal ook dat waarschijnlijk niet mogen van u, omdat volgens uw PvdA-breintje ongetwijfeld "alle mensen gelijkwaardig zijn", en mijn vader dus - logisch gesproken (en zie hieronder over logica) "gelijkwaardig" is met de S.S.'ers die mijn grootvader vermoordden en mijn vader martelden - controleren bij de Stichting 40-45, die ook al meent, als B&W van Amsterdam, geen enkele morele of wettelijke plicht te hebben mij enige hulp te bieden, maar de feiten moeilijk kunnen ontkennen (zolang mijn broer of ik in leven zijn, tenminste).

2. Verder ben ik 54 jaar oud op dit moment, en een drs. psychologie, die summa cum laude afgestudeerd is aan de UvA (met alleen 10-en voor scriptie en opdracht, en een eindgemiddelde van 9,7) - nadat ik vlak voor mijn doctoraal filosofie verwijderd was van de UvA "vanwege uw uitgesproken gedachten, ondanks de ernst van uw ziekte", zoals het CvB van de UvA (uitsluitend PvdA'rs) mij op universitair briefpapier liet weten. U vindt dit fraais hier:

http://www.maartensz.org/meinadam/uvarecvb.htm

overigens in de context van aanzienlijk meer over de UvA (waar ik in totaal drie keer van verwijderd ben), o.a. omdat ik daar een studenten-partij geleid heb, die ook in de Universiteitsraad is gekozen. (Vandaar o.a. de schunnig sanctie van "uw uitgesproken gedachten" door het CvB: Ik verzette mij namelijk tegen de verslechtering - de degeneratie, afbraak, ruïnering - van het wetenschappelijk onderwijs in Nederland op het moment dat dit gebeurde, en dergelijk verzet niet populair was, en feitelijk, zoals blijkt, gevaarlijk. Uw socalistische kameraden hadden een appeltje met mij te schillen, en deden dat op deze schunnige, beestachtige en sadistische manier "ondanks de ernst van uw ziekte".)

3. De reden waarom ik mij gedwongen zie mij weer eens tot u en de uwen te wenden is dat ik sinds 1 januari 1979 invalide ben, en werkelijk lijd aan de symptomen van M.E. Wat dat zijn kunt u hier nakijken:

http://www.maartensz.org/meinadam/recent2003MEinfo.htm

en in het bijzonder hier:

http://www.maartensz.org/meinadam/ccpccd.pdf

wat een uitstekend medisch rapport van nogal wat medische autoriteiten is uit 2003, waarvan ik eis dat het bekend is bij de zogeheten "expert" van het zogeheten "REA Expertisecentrum", waar B&W mij, blijkens een brief van 25 october 2004, naar toe wens te sturen om te "gaan onderzoeken wat uw arbeidsmogelijkheden nu precies zijn".

De geschiedenis van mij vier jaren lang antwoordloos wenden tot de Amsterdamse bestuurlijke beschermers van de Amsterdamse harddrugsmafia vindt u hier

http://www.maartensz.org/mein_10j/recent.htm

4. Wat betreft dit onderzoek van "wat uw arbeidsmogelijkheden nu precies zijn". Ik heb mij sinds het aantreden van Job Cohen honderden malen gewend tot B&W om enige minimale financiële steun voor mijn medische kosten en enige hulp in de huishouding (die mij herhaaldelijk geweigerd is door de Stichting Thuiszorg wier plicht het is invaliden te helpen "omdat wij niet geloven in M.E."), en die ik mij niet kan veroorloven - nu helemaal niet meer - omdat ik een minimale bijstandsuitkering "geniet".

In 2002 heb ik mij tot dat doel gewend tot de GG&GD van Amsterdam, met de volgende brief van prof.dr. P.C.M. Molenaar van de UvA, die mij redelijk goed kent:

 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Telefoon: 020-5256832
Fax: 020-6390026
E-mail:
ml_Molenaar@macmail.psy.uva.
nl

 

L.S.

 

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen fat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar. 

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

Het antwoord van de GG&GD - op gemeentelijk briefpapier - was dat ik mij maar bij het Leger des Heils moest vervoegen als ik hulp nodig had in Amsterdam. Mijn konklusie is dat B&W van Amsterdam mij de zelfmoord in wensen te drijven. (N.B.: Uiteraard hadden uw B&W-kameraden in B&W mijn site bezichtigd.)

Ik heb over e.e.a. een vordering op u en uw gemeente, overigens voor het eerst ingediend op computerschijven in 1995 en 1997, en - voor de zoveel honderdste keer - herhaald in 2003. (Als ik de gezondheid hebt krijgt u komende week een CD van mijn site, opdat u er maar véél van mag leren en genieten.)

Sindsdien wens ik niets meer met de gemeente Amsterdam van doen te hebben, en wens ik Nederland zo spoedig mogelijk te verlaten, maar wel met een aanzienlijke schadevergoeding, waarover meer hier:

5. Ik begrijp - als "begenadigd mathematisch logikus", als summa cum laude afgestudeerd psycholoog, als zoon en kleinzoon van Nederlandse verzetshelden en medeorganisatoren van de Februaristaking, en vooral als door mijn harddrugshandelende huisbaas net niet vergaste en vijf maal als volgt door de harddrugshandelaars mèt gemeente-vergunning en mèt politie-bescherming bedreigde invalide: "Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je"  - dat het uw doel is mij de zelfmoord in te drijven.

Ik heb daar geen bezwaar tegen, want ik wil in de heilstaat voor harddrugshandelaren en junken, niet langer leven, en heb de laatste vijf jaren als volgt overleefd, zoals u en uw opdrachtgevers van B&W weten omdat ik dit al vele jaren geleden aan de GG&GD heb gemeld - die mij naar het Leger des Heils verwees, "als u hulp wilt", omdat ze het te druk hebben met het vertroetelen van verjunkte beestmensen:

 • Sinds vele jaren ontvang ik maandelijks rond de 400 Euro op mijn rekening. De rest wordt ingehouden, sinds 2001, zonder enige uitleg of rechtvaardiging, ondanks tientallen protesten bij de SD en bij u voorganger, die het evident véél te druk had met junkiehoerenlopen, cocaïne snuiven, en kiezers bedriegen om een Untermensch als ik te beantwoorden of ontvangen.
 • Ik moet dus konkluderen dat volgens u, volgens de rest van het huidige College van B&W, en volgens alle leden van alle Colleges van B&W van Amsterdam sinds 1988, het volgende geldt, want dat is de consistente praktijk van u en de uwen sinds 1998 - en aangezien ik aan de UvA onderwezen heb gekregen dat "alles relatief is", "alle mensen gelijkwaardig zijn" en "waarheid niet bestaat" voer ik, relativistisch als ik moet zijn, de afkorting "R.A.M.O." in als "relatief aan mijn ouders" (en grootouders):
   
 • ik zou "een vuile smerige homofiele gepenkop" zijn sinds 20 jaar, volgens uw gemeente-personeel (want: ik protesteerde tegen de uitermate smerige en laffe discriminatie van Marokkanen en Surinamers waar ik bij moest zitten door twee evident sadistische S.D.-portiers, ongetwijfeld door u bewonderd en ondersteund als Fortuynisten avant la lettre).
 • Volgens uw sado-masochistische S.D. collega Toni van den Berg - ik schrijf als drs. psychologie - màg dit trouwens "omdat je immers geen homofiel bent". Ik noteer het maar even, en ook dat ik hier twintig jaar lang geheel antwoordloos vele honderden keren tegen geprotesteerd heb bij uw Amsterdamse gemeentelijke R.A.M.O. beestmensen en terroristen. (Deze omschrijving staat u tegen? Mij ook - ik vrees alleen dat het letterlijk exact waar is - R.A.M.O., uiteraard, in de PvdA-heilstad waar ik helaas moet leven bij gebrek aan gezondheid).
 • Gemeenteportiers - dezelfden volgens wie ik "een vuile smerige homofiele gepenkop" zou zijn - mogen mij met moord bedreigen, als hun geperverteerde hart dat wil, al 20 jaar lang en zullen tot in de eeuwigheid gedekt worden door hun chefs, de chefs van hun chefs, en de Amsterdamse wethouders, burgemeesters en wethouders, stuk voor stuk, relatief aan mijn ouders en grootouders (R.A.M.O.) fascistoïde beestmensen, want immers  vergassers van invaliden, helpers en beschermers van harddrugshandelaren, en steuners en bevorderaars van de Amsterdamse mafia. (U ontkent?! Bestudeer mijn website! 10 MB alleen over de Amsterdamse drugsterroristen en mijn totaal en opzettelijk verziekte leven sinds 1988.)
 • Ik heb nu 11 jaar geen wasmachine, sinds deze stuk ging met mijn laatste verhuizing.
 • Ik ben toegebruld dat ik "Zeker te lui ben om te werken" volgens een GG&GD-beestmens (R.A.M.O.) anno 1984 (Ja meneer Aboutaleb: Ik ben een pessimist over de menselijke doorsnee, net als de Protestantse Kerk, maar zonder enig geloof in enige godheid. En ik ben géén pessimist over de ca. 1 op de 10.000 mensen die wel met hersens geboren wordt en die behoorlijk weet te gebruiken, en die er altijd en overal geweest zijn, tot nu toe, en zonder welke de mensheid zich nooit boven andere totalitaire apen had kunnen verheffen.)
 • Ik moet alle medische kosten die ik heb zelf betalen al vele jaren, en heb dat gedaan, wat in guldens vele tienduizenden betreft.
 • Voor mij is er al vele jaren géén enkele bijzondere bijstand.
 • Voor mij was er tot twee keer toe, als buitengewoon armlastige invalide, géén verhuissubsidie want over dergelijke subsidies beslisten de gemeentelijke drugsfascisten bij de Bouw- en Woningdienst
 • Ik heb evident al 20 jaar géén recht op géén bedreigingen door gemeentelijke ambtenaren
 • Ik heb al 8 jaar geen gezondheid mijn huis behoorlijk op te ruimen, want ik heb voortdurend pijn, en voortdurend héél weinig energie (in de orde van 1 tot 5% van de uwe)
 • Ik heb geen recht op enige vergoeding medische kosten volgens de GG&GD anno 2001 (GG&GD-arts Jan Mengele Stomp: "Waarom zou de Nederlandse gemeenschap in u investeren?". Ja heus. U vindt dat deze "mens" niet zou verdienen "Mengele Stomp" genoemd te mogen worden? "Alle mensen zijn gelijkwaardig" volgens PvdA-propaganda, en ik kan logisch doorredeneren. Klachten in drievoud bij de DEENSE rechter s.v.p. Mijn schadevorderingen staan hierboven gelinkt, en hier: vordering)
 • Ik heb nu sinds 11 jaar een kapotte koelkast.
 • Ik heb nu sinds 11 jaar een kapotte wasmachine.
 • Ik heb alle computers die ik gebruik - zonder welke ik niet belief te leven, want ik heb veel ideeën die ik uit wil proberen te schrijven, wat ik niet kan zonder computer - zelf moeten betalen
 • Ik heb evident geen enkel recht op enig antwoord op enig antwoord van enig bestuurder of ambtenaar uit Amsterdam.
 • Ik ben evident vogelvrij, evident rechteloos, evident speeltuig voor Amsterdamse harddrugshandelaren, evident teveel Untermensch voor enig recht op enige politiebescherming (en weiger die tegenwoordig als die me aangeboden zou worden: Met drugsfascisten wens ik alleen te maken te hebben indien gewapend, en dan heb ik ze niet nodig).
 • Ik heb alle brillen - monturen, glazen - die ik nodig heb zelf betaald.
 • Ik heb alle medische kosten behalve wat het ziekenfonds dekt 26 jaar lang zelf betaald, en zou veel beter hulp kunnen vinden in termen van geneesmiddelen als ik ze zou kunnen betalen, quod non
 • Ik kan nauwelijks boodschappen doen: Eens in de week kan ik de paar honderd meter heen en terug naar Albert Heijn maken, en kom dan gewoonlijk zwaar zwetend terug, want ik krijg al 26 jaar geen enkele hulp, en lijd vrijwel voortdurend pijn sinds mijn verblijf boven - R.A.M.O. - Ed Eichmann van Thijn's harddrugshandelaars (een Amsterdamse gemeentelijke vergasser "uit naam van de idealen van de Februaristaking", en de grootste beestmens die Nederland ooit gekend heeft - naar mijn "wormen en naarden").
 • Ik heb al 8 jaar nauwelijks warm gegeten: Ik heb noch de energie noch de schoongemaakte keuken om dat enigermate behoorlijk te kunnen doen. Af en toe kan ik een roti e.d. kopen (4 Euro 95, in minimale uitvoering, zijde meer dan 1 % van mij totale beschikbare maandinkomen, maar dat is het dan voor deze zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking sinds 8 jaar (zoals ik de R.A.M.O. gemeentelijke beestmens en drugsfascist René Zegerius al jaren geleden heel helder uiteengezet heb. Zijn antwoord: "Als u hulp nodig hebt kunt u naar het Leger des Heils gaan. Wij - van de GG&GD van Amsterdam - doen NIETS voor u.")
 • IK ben sinds 1981 niet op vakantie geweest: Ik heb geen geld, geen gezondheid, geen hulp.
 • Ik heb sinds 1977 een inkomen ònder bijstandsniveau, want kreeg van 1977 tot 1983 een studielening, minder dan een minimum bijstandsuitkering, en sindsdien een vrijwel immer gekorte minimum bijstandsuitkering. Er kan dus nauwelijks iemand in Nederland geleefd hebben sinds 1977 die een geringer, armlastiger inkomen "genoot" dan ik.

Al deze punten heb ik voorgelegd, alweer jaren geleden, aan de GG&GD, en vele tientallen keren aan de ambtenaren van de S.D.

Al deze punten kunnen omstandig toegelicht worden, voor een objectieve dus niet-Nederlandse rechtbank. Maar nogmaals, mijnheer Aboutaleb ing, het lijkt mij het beste als ik zelfmoord pleeg, en tot dat doel zowel het parlement, als de gemeenteraad als de landelijke media om een zelfmoordpil "uit naam van de idealen van de Februaristaking" vraag.

Dat is immers waar u, Ahmed Aboutaleb, op aanstuurt.

Tenslotte. U kunt zich direct wenden tot mijn huisarts (..) en mijn broer (..) om af te trachten te wenden dat ik het College van B&W met hakenkruizen - Kaïnsteken, immers - op hun geperveteerde corrupte voorhoofden, op mijn DEENSE website hang als internationale drugsterroristen, drugsfascisten, en beestmensen waarmee ik niet in één land wens te leven; waar ik geen belasting voor wens af te dragen; en waarmee ik niet in één stad of één gemeenschap wens te leven. 

Bij ontstentenis van antwoord op 3 november concludeer ik dat ook u, mijnheer Aboutaleb ing, PvdA-carrière-maker immers, mij de zelfmoord in wilt drijven, en dat u wilt dat ik mijn  ZEER DRINGENDE verzoek om een gemeentelijke zelfmoordpil van de GG&GD, die er immers al die jaren dat ik klaagde en bedreigd werd en studeerde en onverbeterlijk briljant afstudeerde, ondanks invaliditeit en drievoudige verwijdering van de Uva "vanwege uw uitgesproken gedachten", junken vertroetelen, verwennen, van geld, nieuwe tanden, kleren, nieuwe behuizing, methadon en, tegenwoordig, gratis heroïne voorzien, omdat een verjunkt stuk vee in Amsterdam wél recht heeft op hulp, steun, bijstand, en zeer veel geld uit gemeentebelastingen, terwijl ik, invalide zoon en kleinzoon van Amsterdamse verzetshelden, intellectueel evident briljant, volgens u en de uwen van uw partij van drugsfascisme en bedrog, evident te minderwaardig ben, volgens de gemeentelijke drugsterroristen, die feitelijk functioneren als de S.S. - SchützStaffel, immers - van de Amsterdamse drugsmafia, zodat ik "dus" alleen "recht" heb op terreur, moorddreigingen, beledigingen, vernederingen, leugens en chicanes van de zijde van het bestuur van "heldhaftig, vasberaden, barmhartig" Amsterdam, heilsstaat van de drugsterroristen en junken sinds het bestuur van Ed van Thijn.

Het absoluut enige wat ik in Nederland wil is uit Nederland - deze Neerlanderthaalse heilstaat van Hazes en Brood, het absolute paradijs voor junken, mafiosi, terroristen, en drugsfascisten van de PvdA, en het Colombia van Europa dankzij Van Thijn, Patijn en Cohen - wegvluchten, maar omdat ik invalide ben, pijn lijd en geen energie heb kan ik dat helaas niet. Vandaar dus dat ik nu zelfmoord wil plegen, en tot die tijd mijn totale walging en afschuw wens uit te spreken op mijn DEENSE site, waarop ik een grote lijst wil aanleggen, inclusief foto's met Kains-teken, van Amsterdamse Bestuurlijke Burofastische Beestmensen, Drugsterroristen en vergassers "uit naam van de idealen van de Februaristaking".

Nederland en Amsterdam zijn verziekt, al dekaden lang - verziekt door relativisme, verziekt door drugscorruptie, verziekt door een volkomen waardenlooos en normloos bestuursapparaat vol zelfverklaarde "gelijkwaardigen" van Eichmann en Mengele, waar ze zich dan ook - heel banaal, heel gewoon, heel alledaags, heel vanzelfsprekend - naar gedragen, verziekt door al dekadenlang gedegenereerd onderwijs in alle geledingen, verziekt door totale norm- en waardenloosheid, afgezien uiteraard van gigantische hypocrisie over "normen en waarden", geleid door de nationale drugsterrorist en gristen Balkenende, die óók al te laf, te principenloos, te dom, te waardenloos, te normloos, te karakterloos en te minderwaardig is om zich te durven of willen verzetten tegen de kanker van de Nationale Nederlandse Drugshandel - die dan ook jaarlijks vele miljarden oplevert, ook voor vele duizenden Nederlandse corrupte ambtenaren en bestuurders. 

Ik wil in deze smerige drugsfascistische heilsstaat, dit Colombia van Europa, gemaakt, ontworpen, bestendigd en verdedigd door de drugsfascisten van de PvdA Van Thijn, Patijn, Cohen, en Oudkerk en uitgevoerd door de Amsterdamse fascistoïde beestmensen mr. Maureen Sarucco en mr. Edward Lisser niet langer leven. Zie de links, en lees hoe deze - R.A.M.O. - fascistoïde Amsterdamse bestuurlijke beestmensen mij in 1991 toe durfden te spreken, toen ik mij tot hen wendde voor enige hulp en bescherming tegen in mijn huis door B&W van Amsterdam gevestigde moordzuchtige en terroristische harddrugshandelaren die mij met moord hadden bedreigd.

Ik citeer de R.A.M.O. Amsterdamse bestuurlijke beestmens en drugsterrorist Lisser : "Wij hebben geen enkele verantweurdelijkheid en geen enkele perseunlijke aenspraekelijkheid." (En deze laffe sadistische beestmens hééft dit accent - en is sindsdien werkzaam voor de Bestuursdienst, als opper-S.S.er van de Amsterdamse drugsmafia, beschermd, geprotegeerd, geholpen, gesteund en "gedoogd" door Burgemeester en WEThouders van Amsterdam, bestuurd "uit naam van de idealen van de Februaristaking", exact zoals de Surinaamse R.A.M.0. beestmens mr. Sarucco, onder wier bewind als "Hoofd Veiligheid" in Amsterdam vele tientallen miljarden in drugs zijn omgezet, en vele mafiosi bijzonder veilig hebben kunnen leven, drugs handelen, en stinkend rijk worden. Trouwens, ik spreek van "Surinaamse" niet omdat ik denk dat alle negers "gelijkwaardig" zouden zijn met Idi Amin, maar omdat een Surinaamse natuurlijk veel beter de belangen van de zeer talrijke Surinaamse drugshandelaren kan dienen dan een blanke Nederlander: Zij kent hen, en zij kennen haar. En de miljarden stromen binnen, in drugshandelaars- bankrekeningen en op de geheime rekeningen van Maureen "Hoofd Veiligheid" Sarucco van Amsterdam).

Exact hetzelfde antwoord heb ik sindsdien letterlijk honderden keren gehoord uit letterlijk honderden Amsterdamse ambtelijke kelen, want ik heb sindsdien letterlijk honderden keren vriendelijk gevraagd aan uw ondergeschikte ambtenaren of zij zelf enige persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voelden. Het antwoord was ALTIJD: Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid en geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid. En nee: Ze ménen dat echt; ze voelen dat zo; ze zijn zo opgeleid in PvdA-"moraal", en ze begrijpen eenvoudig niet wat een rechtsstaat, recht, moraal, integriteit, moed, of karakter zijn. Hun idolen heten Brood en Hazes; hun voorbeelden heten Van Thijn en Verdonk en Fortuyn, en hun enige gepraktiseerde norm, zo goed voor een carrière in ieder ambtelijk apparaat is "Unsere Ehre heisst Treue!". (Het motto van de S.S., voor uw informatie.)

En daarom ben ik dus 3 1/2 jaar geterroriseerd, met moord bedreigd en op het uiterste nippertje niet vergast - in Amsterdam, tussen 1988 en 1992, "uit naam van de idealen van de Februaristaking" bestuurd door drugsterroristen, ten behoefte van de Amsterdamse mafia, vanwege de vele miljarden die jaarlijks illegaal omgezet worden in Amsterdam in drugs. Niemand, helemaal niemand in het Amsterdamse bestuur - ik heb het aan vele honderden voorgelegd, alleen al tussen 1988 en 1992 - stak ene vinger uit om ook maar iets voor mij te doen. En velen scheen het te amuseren, bovendien.

Terzijde: Vrijwel zeker vindt u, als PvdA-er, dat zowel ik als de Nederlandse wet ongelijk hebben wat betreft "De plicht om burgers onder alle omstandigheden te beschermen is een algemeen beginsel van internationaal humanitair recht dat is vastgelegd in de Geneefse Conventies van 1949 en de Aanvullende Protocollen van 1977." Ik snijd dat thema immers volkomen vruchteloos, afgezien van voortdurende discriminatie, chicanes, leugens en beledigingen van uw ambtenaren, sinds 1988 aan bij uw gemeente en bij uw kameraden WEThouders.

Ook terzijde: Uit Gibbon's "The Decline and Fall of the Roman Empire" citeer ik maar eens de zogeheten barbaar Totila, anno domini 596: "that the prince, and even the people, are responsible for the crimes which they neglect to punish". Exact! En pas dit nu toe op "het gedoogbeleid", en overweeg dat ook u, net als Cohen, gewoon ontslag kunt nemen als u het verdomt de Nederlandse wet uit te voeren, zoals al dekaden lang het geval is. U kunt namelijk heel goed als HTS-er aan de slag, of vakkenvullen bij AH, zoals u mij kennelijk toewenst - en geheel anders dan ik bent u lichamelijk gezond, al moet ik aannemen dat er aan uw hersens minder verloren is dan aan de mijne, omdat u anders, met alle PvdA-steun die u al dekaden geniet, heel makkelijk net als ik summa cum laude had kunnen afstuderen.  (Ik citeerde uit Gibbon's Hfdst. XLIV.) 

Ik konkludeer, met mijn uitermate goede logische verstand, na volkomen vruchtenloos en antwoordloos protesteren SINDS 1988 bij het Amsterdams drugsfsascistisch bestuur: Er is hier voor mij in Amsterdam, heilstad van de junken en harddrugshandelaars, tussen de junken, Hazes-bewonderaars, Brood-verafgoders, en "heldhaftig, vastberaden, barmhartig" gemeentelijk beschermde - geprotegeerde, geholpen, gesteunde, "gedoogde" - harddrugshandelaars van Amsterdam, EVIDENT geen plaats, geen plek, geen steun, geen hulp, geen geld voor mij - en in plaats daarvan alleen moorddreigingen, chicanes, beledigingen en terreur van gemeentezijde.

Dat is me overiges al in 1991 verteld door de drugsfascistische Amsterdamse brigadier van politie Lammert Takens, tot wie ik mij toen vele tientallen keren gericht had met klachten over de gemeentelijke harddrugshandelaren in mijn huis: "Wij - de politie van Amsterdam - doen NIETS voor u. Als u het niet bevalt, dan sodemietert u maar op naar het buitenland." Was het wellicht de vader van Lammert Takens die mijn vader overleverde aan de S.S. in de Euterpestraat?

Goed - met dergelijke fascistoïde beestmensen (R.A.M.O., uiteraard, meneer Aboutaleb ing: Voor PvdA-ers en overig menseijk tuig is deze Lammert Takens ongetwijfeld "gelijkwaardig" met Shakespeare, Einstein, of mijn zeer moedige vader) wens ik niet in één staat te leven, en ik wens er ook géén belasting voor te betalen.

Uiteraard stel ik u persoonlijk verantwoordelijk voor mijn zelfmoord of mijn eventuele dood in een Amsterdams politiebureau. Ik zou veel liever leven en mijn bijzonder goede verstand gebruiken, zelfs van het minimalistische inkomen - veel minder dan van iedere willekeurige Amsterdamse junk, waarvoor de Oudkerken, Aboutalebs en Cohens de belastingpotten openen en gul miljoenen aan ronddelen - maar dat màg evident niet van uw soort bestuurder, is mij nu duizendvoudig gebleken sinds 1988. Was het immers anders dan had iemand van B&W van Amsterdam toch immers het minimale fatsoen gehad, de afgelopen vier jaar, waarin ik hen honderden malen om enige minimale hulp heb gevraagd, mij immers wel te helpen te promoveren, en had ik mijn mond kunnen houden, in deze heilstaat van Hazes, Brood en Fortuynisten, en kunnen leven, en in mijn eigen bestaan voorzien van een promotie-plaats.

Er is immers nog nooit iemand met een brief als boven geciteerd, noch enig persoon met mijn unieke achtergrond, verschenen bij de GG&GD van Amsterdam - die mij, in antwoord, op gemeentelijk briefpapier, naar het Leger des Heils verwees, omdat ze het veel te druk hebben verjunkt menselijk tuig te vertroetelen, en met het dienen van de harddrugshandelaars die de feitelijke macht hebben in Amsterdam. En exact hetzelfde geldt de drugsmafiosi van dit B&W, waartoe ik mij nu sinds het aantreden van Cohen honderden keren gewend heb.

En ik verzoek mijn broer u en Cohen en Van Thijn en Oudkerk te vervolgen als uitermate schunnige drugsterroristen zodra ik dood ben, met mijn vordering in handen, want die doe ik dan aan hem over. 

Met verschuldigde achting,

drs. M. Maartensz ("smerige gore homofiele gepenkop", al twintig jaar, volgens vele tientallen van uw ambtenaren bij de S.D. Wat ik van deze ambtenaren denk bewaar ik voor later - behalve dat ik onmogelijk beter over ze kan denken dan mijn vader over de S.S.)


P.S, 9 augustus 2007:
Volgens de sadistische ambtenarij van de SD (tegenwoordig DWI: zelfde tuig), met een glimlach en een knipoog

"geeft dit helemaal niets, want u bent immers niet homofiel"

(ambtenaar Toni van de Berg: een levensgevaarlijk beestachtig type "mens", die een bedreiging vormt voor ieder behoorlijk mens dat van zoiets afhankelijk is)

"en wij doen niets voor u".

Al mijn klachten in deze zijn nooit beantwoord, en versnipperd, kennelijk door de SD-directeuren Jansen en Bongersma, op wie - en wier familie! -  ik, net als op ambtenaar Van de Berg,  exact dezelfde vorderingen heb als op de gemeente Amsterdam.

Dezelfde portiers, wetende dat ik invalide was (en ben), bedreigde me met moord, geweld en verdrinking:

"Kom naor buiten fuile homofiele gepuhkop sodat me je kenne fersuipe in de gracht!"

Diverse keren herhaald. Ik ben naar buiten gegaan, er was een gracht, maar het tweetal bleef alleen staan scheld en dreigen, op de Vijzelstraat.

Mijn misdaad was dat ik geïnterfereerd had in hun behandeling van Marokkaanse en Surinaamse "clienten", zoals de officiële gemeente-propaganda term is.

Dat ging als volgt, waar ik 2 uur bij moest zitten, want je moet wachten en wachten voor dat je het voorrecht mag genieten een ambtenaar te spreken, met talloos veel gelijk veroordeelden, en ondertussen hoor en zie je de gemeentelijke portiers in aktie:

"He Ali, wat mot je fan me? Seker een uitkerinkie? Keik, je mot wel Nedurlans kenne praote en skreive, want anders ken ut niet."

"Ja keik, da ken niet. Muh sittuh hier foor de budeling."

Etc. ad naiseam - xenofobe denigrerende discriminerende kwaadwillige chauvinische eigenrechtende randdebiele portiers met kennelijk onbeperkte volmachten te doen en laten wat ze wilden. Wie protesteerde of ze niet aanstond werd eruit gezet:

"Dan maor cheen uitkerinkie. Juh ken ut morruge-ogtunt nog es proberuh. As je beetur nederlans en praote en beleeft ken bleifu"

Ik werd boos, zei er wat van, kreeg de zelfde behandeling, en vond ter plekke de term en definitie van Burofascisme.

Ik heb dezelfde dag persoonlijk geprotesteerd bij het stadhuis, wat moeilijk was, want ik had ['s ochtend vroeg - bleek later - mijn teen gebroken, maar had moeten verschijnen

"of ander ken je cheen uitkering krijguh. Jij magut segguh. Mein probleem is ut niet, ha, ha."

Antwoord ten stadhuize, door een ambtenaar die zichzelf als "Fouten" benoemde

"Als u die term "Burofascisme" tegen mij gebruikt bel ik de politie. U heeft niet het recht dat te zeggen tegen een Amsterdamse ambtenaar. Zaak gesloten. Wij doen niets voor u."

Ik ben naar huis gegaan om mijn pijnlijke teen te gaan verzorgen.

Spreekt me eens tegen, Amsterdams ambtelijk fascistoïde terroristentuig! Kunnen jullie niet beter, willen jullie niet beter, of wat is dit voor stupide aapachtigheid?

Het overige hogere personeel weigerde later ene vinger uit te steken. Ik moest langskomen, de portiers werden niet ingetoomd, en de frase was, van ambtenares Heemskerk

"Als u denkt dat we de rode loper voor u uitleggen dan vergist u zich. U komt, of niet, en dan krijgt u geen uitkering."

Amsterdamse ambtenaren mogen van Amsterdamse ambtenaren vrijelijk en naar wens en vermogen Amsterdamse burgers beledigen, met moord bedreigen, en uitschelden.

En de machthebbers in het stadhuis keuren het glimlachend goed.

Willekeur, eigenrechterij, sadisme, stompzinnige, botte wreedheid, stupide vooroordelen, xenofobie, discriminatie, belediging - alles toegestaan aan Amsterdamse ambtenaren tegen Amsterdamse burgers met goedkeuring van het Amsterdams bestuur, de Bestuursdienst, en B&W.

Net als op de Elandsgracht. Net als op de Nieuwe Keizersgracht.

Het is vanwege dit soort ervaringen met dit soort mensen, die dit bestendigden, mogelijk maken, of glimlachend toekeken terwijl het gebeurde, dat ik niet in Nederland wil blijven, als me dat fysiek enigszin mogelijk is, quod non, tot nu toe, helaas.

En vandaar ook mijn vordering. Ik heb er pijn genoeg voor gehad, en genoeg ellende, discriminatie, bedreiging en zeer moeilijke ontsnappingen aan levensgevaar voor overleefd, zonder enige hulp, met zeer veel opzettelijke gemeentelijke tegenwerking.

Dit is niet mijn soort, niet mijn niveau, niet mijn type om in één samenleving mee te willen verkeren - niet als dergelijke mensen op dergelijke posities zitten, zo totaal oncontroleerbaar, onsanctioneerbaar, en onstrafbaar.

Onstrafbaar, en meestal onvervolgbaar, want ook het justitieel apparaat is in handen van kameraden, partijgenoten, studievrienden, neven, nichten etc., wat in Amsterdam vrijwel altijd neerkomt, in alle belangrijke machtsposties, op alle belangrijke instituties onderworpen aan bestuurlijke of ambtelijke controle... een PvdA-er.

 
    ME in A'dam 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail